Raport bieżący nr 4 (2022)

11 lutego 2022

Nałożenie przez Komisję Nadzoru Finansowego narzutu kapitałowego zalecanego w ramach filara II (P2G).

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") niniejszym informuje, iż w dniu 11 lutego 2022 r. otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") w sprawie zalecenia ograniczenia ryzyka występującego w działalności Banku poprzez utrzymywanie, zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym, przez Bank funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego w celu zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających z wystąpienia warunków skrajnych, na poziomie 0,31 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 575/2013, powiększonego o dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo bankowe oraz o wymóg połączonego bufora, o którym mowa w art. 55 ust. 4 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym. Dodatkowy narzut powinien składać się w całości z kapitału podstawowego Tier I.

Na całkowity narzut kapitałowy Banku zalecany w celu zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających z wystąpienia warunków skrajnych składają się: (i) podstawowy narzut kapitałowy zalecany w ramach filara II w wysokości 0,31 p.p. oraz (ii) dodatkowy narzut kapitałowy zalecany w ramach filara II w wysokości 0,00 p.p.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.