Raport bieżący nr 32 (2019)

27 września 2019

Stanowisko Komitetu Stabilności Finansowej ("KSF") w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla Santander Bank Polska S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

W nawiązaniu do raportu nr 27/2019 z dnia 17 września 2019 roku,, Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że Bank otrzymał postanowienie Komitetu Stabilności Finansowej ("KSF") z dnia 23 września 2019 r. wydane na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") w ramach prowadzonego przez KNF postępowania administracyjnego, dotyczącego przeglądu adekwatności nałożonego na Bank wskaźnika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym.

W wyżej wymienionym postanowieniu KSF wyraził pozytywną opinię w sprawie nałożenia na Bank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, w wysokości równoważnej 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego Rozporządzenie (UE) nr 648/2012 ("CRR").

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.