Raport bieżący nr 28 (2019)

19 września 2019

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") z głębokim żalem informuje, że w dniu 19 września 2019 r., otrzymał informację o śmierci Pana Witolda Jurcewicza – Członka Rady Nadzorczej Banku.

Dr Witold Jurcewicz od 2011 roku pełnił funkcję niezależnego Członka Rady Nadzorczej Banku, czuwając nad zapewnieniem należytego sprawowania nadzoru nad działalnością Banku.

Jego rozległe doświadczenie zawodowe, wybitna znajomość prawa oraz sektora bankowego miały ogromny wpływ na stabilny rozwój Bank.

Ze smutkiem żegnamy autorytet prawny, wieloletniego współpracownika oraz naszego kolegę.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.