Lista raportów

Raport bieżący nr 27 (2011)

28 grudnia 2011

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 r.

Bank Zachodni WBK S.A. podaje do publicznej wiadomości, że zmienia datę publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 r. (podaną w raporcie bieżącym nr 23/2011), z dnia 2 lutego 2012 roku na dzień 31 stycznia 2012 roku

Podstawa prawna:
§ 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259)