Lista raportów

Raport bieżący nr 25 (2011)

21 grudnia 2011

Zawarcie umowy przez Bank Zachodni WBK S.A. – informacja poufna

Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2011 r. zawarł wspólnie z innym bankiem w ramach konsorcjum, umowę  kredytową z jednym z Klientów Banku, na kwotę 1.070.000.000 PLN; udział Banku w finansowaniu wynosi w łącznej kwocie 535 000 000 PLN na okres 4 lat z marżą WIBOR 3M+ marża Banku.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych