Lista raportów

Raport bieżący nr 24 (2023)

15 maja 2023

Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 15 maja 2023 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 15 maja 2023 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku, przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 19 kwietnia 2023 r. w uchwale nr 28 (sygn. akt. Wa XIII.Ns-Rej. KRS 21006/23/502). Zestawienie przedstawiające treść zmienionych i nowych postanowień Statutu Banku oraz tekst jednolity Statutu Banku uwzględniający zatwierdzone zmiany zostały załączone do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

14:04, 15 maja 2023