Lista raportów

Raport bieżący nr 18 (2019)

5 czerwca 2019

Powołanie Członka Zarządu Santander Bank Polska S.A.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 5 czerwca 2019 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Patryka Nowakowskiego na Członka Zarządu Banku. Objęcie funkcji Członka Zarządu przez Pana Patryka Nowakowskiego nastąpiło w dniu 5 czerwca 2019 r.

Patryk Nowakowski jest absolwentem Wydziału Ekonomii (kierunek Informatyka i Ekonometria) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rozwoju i zarządzania systemami IT oraz zarządzania strategicznymi projektami w sektorze finansowym.

  • Przed objęciem stanowiska Członka Zarządu, w latach 2016-2019 pełnił funkcję Chief Information Officer. Równolegle w latach 2017-2018 zarządzał Projektem Portland, w którym z sukcesem doprowadził do włączenia operacyjnego, prawnego oraz płynnej migracji produktów klientów detalicznych i biznesowych wydzielonej części przedsiębiorstwa Deutsche Bank Polska S.A. do systemów Santander Bank Polska S.A.
  • Między 2008 a 2016 rokiem kierował kolejno: Zespołem Informacji Zarządczej, Centrum Kompetencyjnym Zarządzania Informacją, Obszarem Rozwoju Systemów, a następnie Obszarem CRM oraz Rozwoju Biznesu.
  • W latach 2006-2008 oraz 2002-2004 pracował w Szwajcarii, zdobywając międzynarodowe doświadczenie na stanowiskach Konsultanta ds. Business Intelligence w Business & Decision AG Zurich, następnie Associate Director w UBS AG oraz Senior Principal Consultant w Oracle.
  • Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2002 roku w Banku Zachodnim WBK S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.) na stanowisku specjalisty ds. rozwoju systemów IT.

Patryk Nowakowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim