Lista raportów

Raport bieżący nr 14 (2019)

16 maja 2019

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A.

Santander Bank Polska S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 maja 2019 r.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2018.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2018.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2018 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2018 r.
 8. Podział zysku, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Santander Bank Polska S.A.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. z jej działalności w 2018, z badania: sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2018, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2018 (obejmującego sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A.), wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016, 2017 oraz 2018, oraz oceny działalności grupy kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2018 r., przyjęcia oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sposobu wypełniania przez Santander Bank Polska S.A. obowiązków informacyjnych oraz wyników oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, a także dokonanie oceny stosowanej polityki wynagradzania oraz przyjęcie oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.
 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.
 12. Zmiany w Statucie Banku.
 13. Zmiana wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej.
 14. Zatwierdzenie Polityki oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. oraz Polityki mianowania i sukcesji Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.
 15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dokumenty i pliki do pobrania
Wyniki głosowań Uruchomi się w nowym oknie
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Uruchomi się w nowym oknie
Informacja Rady Nadzorczej dla ZWZ – oceny odpowiedniości Uruchomi się w nowym oknie
Polityka oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. Uruchomi się w nowym oknie
Polityka mianowania i sukcesji Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. Uruchomi się w nowym oknie
 
Podstawa prawna:
§19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.