Lista raportów

Raport bieżący nr 11 (2012)

10 maja 2012

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.

Bank Zachodni WBK S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 maja 2012 r.


Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia został wybrany uchwałą Sławomir Pajewski.

Pełna treść raportu PDF 320 KB Uruchomi się w nowym oknie

Podstawa prawna:
§38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.