Lista raportów

Raport bieżący nr 1 (2019)

10 stycznia 2019

Zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych

Zarząd Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank") informuje, że w dniu 10 stycznia 2019 roku, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, podjął uchwałę o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych.

Zamiarem Zarządu Banku jest przeprowadzenie zwolnień do 1400 pracowników Banku, co stanowi ok. 11% wszystkich zatrudnionych w Banku na dzień 31 grudnia 2018 roku, w okresie od lutego do 31 grudnia 2019 r. Zarząd Banku w dniu 10 stycznia 2019 r. powiadomi zakładowe organizacje związkowe o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia oraz zwróci się do organizacji związkowych o przystąpienie do konsultacji. Ponadto Zarząd Banku powiadomi urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w Banku.

Bank opublikuje kolejny komunikat w sprawie zwolnień grupowych po zakończeniu wymaganych prawem konsultacji z organizacjami związkowymi i zawrze w nim informację o szacowanej wysokości rezerwy związanej z restrukturyzacją zatrudnienia w Banku, która w całości obciąży wynik Banku. Ostateczne dane w zakresie wysokości zawiązanej rezerwy oraz wpływu restrukturyzacji zatrudnienia na wyniki finansowe Banku zostaną podane w sprawozdaniach finansowych Banku.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR