Raport bieżący nr 1 (2012) - korekta

27 lutego 2012

Korekta raportu bieżącego z dnia 14 lutego 2012 r. – Rating Banku Zachodniego WBK S.A. zmieniony w wyniku zmian w ratingu Banco Santander

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. informuje, że w pierwszym zdaniu pierwszego akapitu wersji polskiej raportu bieżącego nr 1/2012 z dnia 14 lutego 2012 r. omyłkowo niewłaściwie podano zmianę ratingu długoterminowego Banku Santander.

Niniejszym dokonuje się następującej korekty:

Zamiast:
Fitch Ratings-Barcelona/London-13 luty 2012: Fitch Ratings obniżył rating długoterminowy (Long-term IDR) Banku Santander (Santander) do 'AA-' z 'A' oraz rating viability (VR) z 'aa-' do 'a' . Fitch usunął ratingi z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (RWN).

Powinno być:
Fitch Ratings-Barcelona/London-13 luty 2012: Fitch Ratings obniżył rating długoterminowy (Long-term IDR) Banku Santander (Santander) z 'AA-' do 'A' oraz rating viability (VR) z 'aa-' do 'a' . Fitch usunął ratingi z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (RWN).

Wersja angielska raportu jest prawidłowa.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.