Dokumenty korporacyjne

Adekwatność kapitałowa

Generalny kodeks postępowania

Santander Bank Polska S.A. stosuje standardy etyczne spisane w Generalnym Kodeksie Postępowania. Nowy Kodeks reguluje podstawowe normy zachowań i stanowi istotny element kultury organizacyjnej. Bank przy podejmowaniu decyzji biznesowych, kieruje się nie tylko wymogami prawa, oczekiwaniem regulatorów, ale także przyjętymi standardami etycznymi.

Kodeks etyki bankowej

Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi

Santander Bank Polska S.A. informuje, że od dnia wejścia w życie przepisów Rozdziału 4b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, nie zawarł transakcji istotnej z podmiotem powiązanym, o której mowa we wskazanych wyżej przepisach.