Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

Funkcje Inwestor online

Rynek 360 - Twoje centrum zarządzania inwestycjami

Gdzie jest ta opcja?

Menu poziome: "Rynek 360"

Funkcjonalność

"Rynek 360" to dodatkowa zakładka, w której znajdziesz różnorodne funkcjonalności umożliwiające przegląd aktywów, notowań, wykresów, informacji serwisów agencyjnych, statystyk, opracowań analitycznych, a także możesz złożyć zlecenie i sprawdzić jego realizację.

 

Rozwiń


Poszczególne funkcjonalności dostępne są w ramach różnych komponentów, a ich rozmieszczenie i układ możesz spersonalizować według własnych wymagań. Dla przykładu komponent prezentujący notowania danego instrumentu finansowego (instrument definiujesz samodzielnie), zawiera przyciski Sprzedaj/Kup pozwalające na szybkie zawarcie transakcji, wykres notowań, ostatnie transakcje oraz dodatkowe zakładki, w których dostępne są wiadomości agencyjne dla tego instrumentu.

Całość jest bardzo czytelna i intuicyjna oraz zwiera wiele ułatwień i udogodnień. Wszystkie wiadomości i informacje aktualizowane są automatycznie, a dodatkowo notowania giełdowe odświeżane są w czasie rzeczywistym. Cześć komponentów umożliwia bezpośrednie przejście do odpowiednich opcji serwisu z rozszerzoną prezentacją informacji. Zakładka „Rynek 360” dostępna jest na najbardziej popularnych systemach operacyjnych tj. Windows, Linux i OS X bez instalacji dodatkowego oprogramowania.

Układ tej zakładki możesz spersonalizować według własnych preferencji, więc zakładka ta może stanowić swoiste centrum tradingu.
Korzystanie z zakładki „Rynek 360” nie wiąże się z dodatkowymi opłatami, ale wymagane są:

Sprawdź wymogi techniczne.

Rachunki

Gdzie jest ta opcja?

Menu poziome: "Portfel"

Funkcjonalność

W części "Rachunki" można sprawdzać saldo środków pieniężnych oraz instrumentów finansowych na rachunkach oraz ich historię. Można także wykonać przelew z rachunku, wymienić walutę oraz sprawdzić rozliczenia dla kontraktów terminowych (tzw. CRR).

 

Rozwiń

Szczegóły

W "Szczegółach" prezentowane są następujące informacje:

 • środki dostępne na rachunku pieniężnym:
  • saldo rachunku pieniężnego – kwota środków pieniężnych na rachunku, nie uwzględniająca już zawartych, a jeszcze nierozliczonych przez izbę rozliczeniową transakcji,
  • środki pod wypłatę lub zlecenia na rynek terminowy – środki finansowe, które mogą być wypłacone, przelane na inny rachunek lub stanowić pokrycie zlecenia na rynku terminowym,
  • środki pod zlecenia na rynek kasowy – saldo rachunku pieniężnego oraz saldo należności, czyli środki, które mogą stanowić pokrycie zlecenia na rynku kasowym,
  • środki zablokowane pod zlecenia na rynek wtórny – wartość środków pieniężnych zablokowanych pod złożone zlecenia kupna na rynku wtórnym,
  • środki zablokowane pod zlecenia na rynek pierwotny – wartość środków pieniężnych zablokowanych pod złożone zlecenia kupna na rynku pierwotnym do momentu rozliczenia transakcji na specjalnej sesji GPW,
 • należności i zobowiązania:
  • należności – wysokość środków pieniężnych jakie powiększą saldo rachunku pieniężnego oraz wysokość środków dostępnych pod wypłatę, przelew oraz zlecenie na rynku terminowym w danym dniu jako rezultat rozliczenia transakcji sprzedaży,
  • zobowiązania – wysokość środków pieniężnych jaką klient będzie musiał posiadać w danym dniu jako rezultat rozliczenia transakcji kupna,
  • wymagana dopłata z uwzględnieniem przyszłych należności – kwota jaką inwestor, który korzysta z usługi limitu należności, musi uznać rachunek instrumentów finansowych w danym dniu sesyjnym w celu rozliczenia transakcji kupna,
 • saldo rachunku instrumentów finansowych – daje dostęp do informacji o stanie posiadania na rachunku instrumentów finansowych. Informacje te obejmują między innymi bieżący stan rachunku, ilość instrumentów finansowych zablokowanych po złożeniu zlecenia sprzedaży. Prezentowane dane pojawiają się w formie tabelarycznej,
 • limit należności – określa wysokość przyznanego klientowi limitu oraz prezentuje wysokość jego wykorzystania i części pozostałej do wykorzystania,
 • depozyt zabezpieczający:
  • wartość depozytu zabezpieczającego wpłacanego przez klienta w celu pokrycia ryzyka wynikającego z otwierania pozycji w prawach pochodnych,
  • wartość instrumentów zablokowanych pod depozyt – wartość zablokowanych, na podstawie dyspozycji klienta, instrumentów finansowych dopuszczonych przez KDPW jako możliwe do zabezpieczania depozytu,
 • podsumowanie – łączna wartość aktywów klienta na danym rachunku, tj. wysokość środków na rachunku pieniężnym oraz wycena instrumentów finansowych. Jeżeli klient posiada subrachunki walutowe lub instrumenty finansowe notowane w walutach obcych są one przeliczane na złote po kursie Santander Bank Polska S.A.

Historia

Funkcja ta umożliwia przeglądanie historii rachunku pieniężnego w postaci tabeli obejmującej wybrany okres. Tabela zawiera informację o datach, tytułach i kwotach operacji oraz o saldzie rachunku po ich wykonaniu.

Historia instrumentów finansowych

Można tu przeglądać historię rachunku instrumentów finansowych. Historia jest prezentowana w tabeli obejmującej wybrany przez inwestora okres i zawierającej informacje o datach, tytułach i ilości instrumentów w operacji oraz o saldzie rachunku po jej wykonaniu.

Przelew

Przelewy środków pieniężnych można tu wykonywać na maksymalnie sześć wcześniej zdefiniowanych rachunków bankowych lub inny własny rachunek maklerski w Santander Biuro Maklerskie. Aby wykonać przelew wystarczy wybrać numer rachunku docelowego oraz wpisać kwotę przelewu i zaakceptować dyspozycję. Poprawnie wykonana dyspozycja potwierdzana jest komunikatem. Kwota przelewu nie może przekraczać sumy środków dostępnych pod wypłatę. Przyjęcie dyspozycji przez system powoduje zablokowanie odpowiedniej kwoty na rachunku pieniężnym klienta. Dyspozycji przelewu nie można anulować.

Rozliczenia CRR

Tu inwestor otrzymuje informacje o historii rozliczeń dotyczących codziennych zysków lub strat z tytułu otwartych pozycji na kontraktach terminowych.

Wymiana walut

Jeśli inwestor posiada otwarte rachunki walutowe prowadzone w walutach takich jak EUR, USD, GBP lub CHF może tu kupować i sprzedawać wybrane waluty online po kursach wymiany Santander Bank Polska S.A.

Zlecenia i transakcje

Gdzie jest ta opcja?

Menu poziome: "Zlecenia"

Funkcjonalność

W zakładce "Zlecenia" możliwe jest:

Rozwiń

 • składanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych oraz praw majątkowych na fixing, dogrywkę, notowania ciągłe. Dodatkowo dla rachunków walutowych możliwe jest składanie i anulowanie zleceń na rynkach kasowych giełd zagranicznych,
 • sprawdzanie informacji o złożonych zleceniach i zawartych transakcjach. Informacje te podzielone zostały na „Bieżące” oraz „Archiwalne”,
 • składanie zapisów na rynku pierwotnym i ofercie publicznej.

Nowe zlecenia

Strona "Nowe zlecenia" umożliwia składanie zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych. Można wybrać ekran uproszczony, ułatwiający szybkie wprowadzenie zlecenia bez warunków dodatkowych lub ekran rozszerzony, pozwalający na wprowadzenie wszystkich warunków akceptowanych przez system giełdowy. W obu przypadkach można szybko poruszać się pomiędzy polami za pomocą klawiatury, bez używania myszy komputerowej.

Ekran rozszerzony zawiera następujące pola:

 • Rodzaj zlecenia – pozwala wybrać pomiędzy zleceniem standardowym, jednym z typów zleceń zaawansowanych (ToC, SSL, SToC) lub zleceniem krótkiej sprzedaży,
 • Instr.: Polska / Zagr. – lista rozwijana z funkcjonalnością Live Search, z której należy wybrać instrument finansowy, będący przedmiotem zlecenia,
 • Typ operacji – wystarczy wybrać z klawiatury „K” lub „S” aby określić kupno lub sprzedaż instrumentu finansowego,
 • Wysokość zaliczki - w przypadku zlecenia kupna na rynku kasowym (dla klientów korzystających z usługi limitu należności) należy podać procentowo wysokość zaliczki jaka zostanie pobrana w chwili akceptacji zlecenia przez Santander Biuro Maklerskie. Klienci korzystający z usługi limitu należności mogą skorygować wielkość zaliczki, pod warunkiem, że nie będzie ona niższa od wysokości zaliczki określonej w umowie, lub dla instrumentu finansowego będącego przedmiotem zlecenia,
 • Portfel – w przypadku zlecenia na rynku terminowym służy klientom, którzy posiadają w ramach danego rachunku instrumentów finansowych więcej niż jeden portfel do obsługi praw pochodnych oraz praw majątkowych,
 • Ilość / Wartość – służy do wprowadzenia ilości lub wartości instrumentów będących przedmiotem zlecenia,
 • Rodzaj ceny – należy wybrać z listy rozwijanej. Do wyboru możliwe są: Limit, PKC, PCR, PCRO, Stop Limit oraz Stop Loss,
 • Limit ceny – dla zlecenia Limit oraz Stop Limit należy wprowadzić limit cenowy takiego zlecenia,
 • Limit aktywacji – w przypadku zlecenia Stop Limit oraz Stop Loss należy wprowadzić limit cenowy aktywacji takiego zlecenia,
 • Data pierwszej sesji – służy do określenia pierwszej sesji, na którą skierowane zostanie zlecenie,
 • Zlecenie ważne – służy do określenia terminu ważności zlecenia. Do wyboru są następujące opcje: na jedną sesję, do dnia, wykonaj i anuluj, wykonaj lub anuluj oraz do odwołania,
 • Wielkość ujawniana – warunek dodatkowy. Zlecenie z wielkością ujawnianą jest realizowane stopniowo. Składający je określa wielkość części, w których ma ono być realizowane, czyli wielkość ujawnianej jednorazowo liczby instrumentów finansowych,
 • Minimalna wielkość wykonania – warunek dodatkowy. W zleceniu z minimalną wielkością (wolumenem) wykonania należy określić liczbę instrumentów finansowych, poniżej której inwestor nie zgadza się na realizację dyspozycji,
 • Szybkie składanie zleceń – jeżeli pole jest zaznaczone to składanie, a także anulowanie i modyfikowanie zleceń odbywa się w skróconym trybie poprzez przekazanie zlecenia po pierwszej akceptacji (z pominięciem ekranu podsumowania składanego zlecenia),
 • Sprawdź saldo – pozwala na szybki podgląd stanu rachunku,
 • Podgląd zlecenia – pozwala na szybki podgląd wartości zlecenia, kwoty prowizji, wartości zlecenia z prowizją, bez konieczności pierwszej akceptacji zlecenia,
 • Rentowność – pozwala na obliczenie rentowności zamykanej pozycji.

Jeśli klient uaktywnił odbiór notowań GPW, to na stronie nowego zlecenia prezentowany jest również wykres intraday instrumentu będącego przedmiotem zlecenia wraz z danymi dotyczącymi najlepszych ofert kupna i sprzedaży, kursów odniesienia i otwarcia oraz wolumenu i wartości obrotu.

Zlecenia i transakcje bieżące

Można tu:

 • przeglądać zlecenia złożone w ciągu dnia oraz złożone wcześniej ale nie zrealizowane całkowicie. Zlecenia można w tym miejscu anulować lub modyfikować. Dyspozycje anulowania lub modyfikacji są wykonywane przez Santander Biuro Maklerskie w zależności od stopnia ich realizacji. Wybranie opcji "Anuluj" spowoduje przesłanie warunkowej dyspozycji anulowania zlecenia, natomiast opcja "Modyfikuj" pozwoli zmienić parametry zlecenia. Funkcja modyfikacji zleceń nie obejmuje giełd zagranicznych. Każda z dyspozycji potwierdzana jest osobnym komunikatem na ekranie,
 • przeglądać informacje o transakcjach zawartych podczas bieżącej sesji giełdowej. Dane wyświetlane są w postaci tabeli.

Zlecenia i transakcje archiwalne

Na tej stronie możliwe jest:

 • przeglądanie wszystkich zleceń archiwalnych, to znaczy zleceń anulowanych, zrealizowanych oraz takich, których termin ważności już upłynął, niezależnie od tego, jakim kanałem zostały złożone.
 • przeglądanie transakcji archiwalnych.

Aby znaleźć informację, można podać nazwę instrumentu finansowego i określić przedział czasowy, a następnie zaakceptować te parametry (jeżeli nazwa instrumentu nie zostanie podana to prezentowane są zlecenia i transakcje dla wszystkich instrumentów, na których zostały złożone zlecenia i zrealizowane transakcje).

Notowania GPW

Gdzie jest ta opcja?

Zamawianie notowań GPW dostępne jest w opcji "Moje usługi", a odbiór notowań GPW możliwy jest w zakładce "Notowania" w menu poziomym lub przycisk "NOL3" nad menu poziomym.

Rozwiń

Funkcjonalność

Funkcjonalność uzależniona jest od sposobu odbioru notowań:

 • strona "Notowania" prezentuje tylko jedną najlepszą ofertę kupna/sprzedaży,
 • aplikacja NOL3 – poprzez zainstalowanie zewnętrznego programu klient otrzymuje dostęp do 5 ofert lub pełnego arkusza oraz m.in. szeroki wachlarz narzędzi do analizy technicznej. Aplikacja dostępna jest dla tylko użytkowników systemu Windows.

Notowania

Zakładka "Notowania" umożliwia obserwowanie notowań oraz wykresów instrumentów finansowych notowanych na GPW w czasie rzeczywistym i to zarówno dla użytkowników systemu Windows, jak i innych.

Indeksy oraz instrumenty finansowe podzielone zostały według następujących zakładek: Indeksy, WIG20, mWIG40, sWIG80, NewConnect, Pochodne. Dodatkowo klient może utworzyć jedną „własną zakładkę” zawierającą wybrane przez siebie instrumenty.

Dodatkowe możliwości:

 • wyświetlanie wykresu w różnych interwałach instrumentów finansowych,
 • składanie zlecenia bezpośrednio ze strony "Notowania" przez kliknięcie w najlepszą ofertę kupna/sprzedaży lub z wykresu przez kliknięcie w kafelek oferty kupna lub sprzedaży.

NOL3

Funkcjonalność aplikacji NOL3 została opisana w części: Inwestor online – Narzędzia inwestycyjne – NOL3 – Szczegóły

Serwis informacyjny

Gdzie jest ta opcja?

Menu poziome: "Centrum informacji"

Funkcjonalność

Dostępne są tu kompleksowe informacje wspomagające podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Dzięki korzystaniu z serwisu wystarczy chwila, aby zobaczyć najświeższe informacje, rekomendacje, analizy wideo, komunikaty PAP, kalendarium makroekonomiczne oraz zdarzenia korporacyjne. Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość personalizacji zakresu prezentowanych informacji.

 

Rozwiń

Centrum informacji to także doskonałe źródło danych dla klientów, którzy chcą być zawsze na bieżąco z analizami ekspertów Santander Biuro Maklerskie. Komentarze przed, w trakcie i po sesji, czy rekomendacje, to tylko niektóre z nich. Dostępna w ramach Serwisu informacyjnego zakładka Kalendarium spółek pozwala szybko i wygodnie sprawdzić m.in. nadchodzące dywidendy, czy termin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Serwis informacyjny

Rynek pierwotny

Gdzie jest ta opcja?

Menu poziome: "Zlecenia"

Funkcjonalność

Tu można zapisywać się na oferty rynku pierwotnego oraz korzystać z dodatkowych funkcji związanych z obsługą zapisów.

 

Rozwiń

Nowy zapis

W tym miejscu prezentowany jest wykaz instrumentów będących aktualnie przedmiotem oferty publicznej na rynku pierwotnym. Brak ofert oznacza, że Santander Biuro Maklerskie w danym momencie nie przyjmuje zapisów na instrumenty finansowe na rynku pierwotnym za pośrednictwem serwisu internetowego.

Przegląd / aktualizacja

Pozwala na uzyskanie informacji o zapisach na rynku pierwotnym:

 • złożonych przez właściciela lub pełnomocnika na aktywnym rachunku (tzn. że zapisy złożone na innych rachunkach będą widoczne dopiero po zmianie aktywnego rachunku),
 • złożonych przez właściciela lub pełnomocnika w placówce i opłaconych w inny sposób niż z rachunku, np. przez wpłatę gotówkową albo przelewem z rachunku w innej instytucji).

Zamawianie usług

Gdzie jest ta opcja?

Menu poziome: "Moje usługi"

Funkcjonalność

Tu można zmodyfikować zakres świadczonych usług, a także dostarczanych i przekazywanych informacji.

 

Rozwiń

Rachunki / Rozszerzenie umowy

Rozszerzenie umowy jest możliwe dzięki dostępnym tu dyspozycjom, rozszerzającym zakres usług w ramach posiadanego rachunku lub poprzez otwarcie rachunków udostępniających rozszerzony zakres usług.

Notowania i analiza techniczna

Można tu zamówić notowania giełdy warszawskiej i giełd zagranicznych oraz dostęp do programu analizy technicznej AmiBroker.

Alerty SMS / E-mail

W tym miejscu możliwe jest:

 • definiowanie, modyfikacja oraz odwoływanie alertów cenowych wysyłanych jako wiadomości SMS na telefon komórkowy, a także aktywacja wysłania informacji o wartości indeksu WIG20, największym wzroście, największym spadku kursów giełdowych na otwarcie notowań ciągłych,
 • wybranie metod (kanałów), jakimi będą dostarczane informacje o zdarzeniach na rachunku oraz informacje o materiałach analitycznych przygotowywanych przez pracowników Santander Biuro Maklerskie,
 • zamówienie pakietu SMSów do wykorzystania przy wspomnianych powyżej alertach i powiadomieniach. Sprawdź koszt powiadomień SMS.

Jeśli w aplikacji mobilnej zarejestrowano urządzenie, alerty SMS zostaną zamienione na darmowe komunikaty PUSH.

Dyspozycje

Są tu dostępne dyspozycje rozszerzające zakres usług świadczonych przez Santander Biuro Maklerskie.

Odbieranie informacji przekazywanych przez Santander Biuro Maklerskie

Gdzie jest ta opcja?

Menu narzędziowe: "Poczta"
Pasek tickera pod listą wyboru rachunku

Funkcjonalność

Za pośrednictwem tej strony Santander Biuro Maklerskie przekazuje ważne informacje.

 

Rozwiń

Poczta

"Skrzynka pocztowa" służy do przekazywania ważnych informacji, dotyczących w szczególności regulacji prawnych, m.in. takich, których odbiór może być potwierdzony przez klienta kliknięciem we wskazanym miejscu.
Umieszczenie przez Santander Biuro Maklerskie korespondencji w skrzynce odbiorczej w ramach serwisu internetowego Inwestor online może być wystarczającą i jedyną formą skutecznego poinformowania Państwa m.in. o zmianach w Regulaminie oraz Taryfie Santander Biuro Maklerskie.

Ticker

Jest to pasek informacyjny z „gorącymi” komunikatami, np. dotyczącymi nowych ofert na rynku pierwotnym lub nowych usług Santander Biuro Maklerskie.

Ustawienia

Gdzie jest ta opcja?

Menu narzędziowe: "Ustawienia"

Funkcjonalność

Dzięki indywidualnym ustawieniom korzystanie z serwisu może być łatwiejsze. Można tu modyfikować sposób interakcji z serwisem Inwestor online.

 

Rozwiń

Dane użytkownika

Są tu wyświetlane dane osobowe użytkownika, takie jak: imię i nazwisko, adresy zameldowania, korespondencyjny i zamieszkania, numer PESEL, dokument tożsamości czy numer NKK.
Właściciel rachunku dodatkowo ma tu dostęp do informacji dotyczących pełnomocników.

Dane kontaktowe i forma korespondencji

Można tu zdefiniować numer telefonu komórkowego, dokonać aktywacji zaufanego numeru telefonu komórkowego, zdefiniować adres e-mail oraz zarządzać formą otrzymywania korespondencji i kanałami powiadamiania. Więcej informacji na stronie.

Wyświetlanie danych

W tej opcji można określić następujące ustawienia serwisu internetowego:

 • szybkie składanie/anulowanie zleceń - dzięki temu składanie i anulowanie zleceń odbywa się w skróconym trybie. Podczas składania zlecenia, po podaniu wszystkich wymaganych parametrów i warunków, wybierając przycisk [Akceptuj] zlecenie jest natychmiast wprowadzane do systemu informatycznego Santander Biuro Maklerskie (bez dodatkowego potwierdzenia), nie jest wyświetlana strona z danymi zlecenia przed ostatecznym zaakceptowaniem zlecenia,
 • wybór między trzyliterowym skrótem a nazwą skróconą akcji prezentowanych na różnych stronach serwisu,
 • "Moje instrumenty" - można zdefiniować własną listę instrumentów finansowych, z której możliwe będzie korzystanie podczas składania zleceń oraz przeglądania notowań w serwisie Inwestor mobile. W efekcie podczas składania zleceń „Moje instrumenty” są prezentowane w pierwszej kolejności na często bardzo długiej liście.

Logowanie

Funkcja ta umożliwia wybranie ustawień logowania się do serwisu w taki sposób, aby trafiać bezpośrednio na wybrany rachunek oraz na którą zakładkę z menu poziomego.
W opcjach Autoryzacja logowania dwuskładnikowego i Autoryzacja logowania z Santander internet możliwa jest zmiana częstotliwości potwierdzenia smsKod.
Dodatkowo możliwe jest tu sprawdzenie daty i czasu ostatniego logowania. Dostępne są też szczegółowe informacje o ostatnim prawidłowym oraz błędnym logowaniu, odrębnie dla serwisu Inwestor online oraz aplikacji Inwestor mobile.

Rynek 360

W tej opcji można zarządzać układem komponentów wyświetalnych w zakładce Rynek 360.

Moje skróty

Ta strona pozwala na określenie, które strony serwisu będą dostępne w tzw. pasku skrótów u dołu ekranu. Pasek skrótów daje bezpośredni i szybki dostęp do danej strony serwisu bez konieczności przechodzenia przez kilka poziomów w menu.

Informacje o rachunku

Znajdują się tu dane o prawie własności aktywnego rachunku, stawkach prowizji, wysokości zaległej opłaty za rachunek oraz stawki oprocentowania rachunku.

Urządzenia mobilne

Ta strona zawiera informację o zarejestrowanym urządzeniu mobilnym. Jeśli pole UDID jest wypełnione, oznacza to, że na wskazane przez klienta urządzenie wysyłane będą bezpłatne alerty cenowe w postaci komunikatów PUSH. Komunikaty te można ustawić bezpośrednio w urządzeniu mobilnym. W przypadku, gdy klient za pośrednictwem serwisu Inwestor online wybrał usługę otrzymywania powiadomień za pośrednictwem SMSów, zarejestrowanie urządzenia powoduje zamianę części z nich (informacja o cenie instrumentu na otwarciu, wartości indeksu WIG20 na otwarciu oraz komunikatów o przekroczeniu zdefiniowanego wcześniej przez klienta progu cenowego dla danego instrumentu) na komunikaty PUSH.

Zmiana hasła

Opcja ta umożliwia zmianę wykorzystywanego hasła na nowe w dowolnym momencie. Wystarczy podać aktualne hasło, następnie dwa razy nowe i zaakceptować tę operację . Ponadto klient może sam zdecydować czy chce się logować za pomocą hasła maskowanego czy standardowego. Dyspozycję zmiany sposobu logowania można złożyć w zakładce Moje usługi/Dyspozycje/Dostęp do serwisu Inwestor online/mobile oraz aplikacji Inwestor mobile.