Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

Wezwania i przymusowe wykupy

Zapoznaj się z informacjami o bieżących
i archiwalnych wezwaniach, ofertach zakupu
akcji oraz przymusowych wykupach

Informacje ogólne

Inwestor, który chce wziąć udział w wezwaniu, powinien złożyć odpowiedni zapis w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są akcje będące przedmiotem wezwania. W przypadku gdy podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy nie świadczy usługi. przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych*, zapis powinien został złożony w podmiocie, z którym inwestor ma zawartą umowę o świadczenie wyżej wymienionej usługi maklerskiej.

W Santander Biuro Maklerskie obsługę inwestorów w zakresie wezwań świadczymy:

  • W serwisie www.inwestoronline.pl (w zakładce Dyspozycje / Pozostałe dyspozycje / Wezwanie - udział w wezwaniu na akcje spółki);
  • Telefonicznie pod nr. 801 36 46 36 lub +48 61 856 44 44 (opłata zgodna z taryfą operatora);
  • Osobiście w placówkach Santander Bank Polska S.A. świadczących obsługę maklerską (lista dostępna tutaj Uruchomi się w nowym oknie) wskazanych w danym wezwaniu.

W przypadku zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji, tryb obsługi każdorazowo określany jest odrębnie dla danej oferty. Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu obsługi danego wezwania / skupu akcji określane są w dokumentach dotyczących danej oferty. Dokumenty te zamieszczamy poniżej.

*Przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, to usługa maklerska, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Aktualne wezwania