Elektroniczny rejestr akcjonariuszy jest obowiązkowy dla wszystkich niepublicznych spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych oraz ich akcjonariuszy. W Santander Biuro Maklerskie oferujemy utworzenie i bieżące prowadzenie rejestru zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych.

Zdalny dostęp do rejestru akcjonariuszy zapewnia serwis Rejestr online.

Logowanie/rejestracja

Rejestracja osoby uprawionej do korzystania z serwisu

Z serwisu Rejestr online mogą korzystać:

 • Akcjonariusze spółki, dla której prowadzimy rejestr
  • Akcjonariusz – osoba fizyczna:
   • jeśli wyraził zgodę na kontakt telefoniczny oraz podał nr PESEL (a w przypadku nierezydentów Polski - numer dokumentu tożsamości), wystarczy przejść na stronę www.rejestr.santander.pl, Szczegóły w zakładce Rejestracja.
   • jeśli nie podał numeru telefonu, a podał numer PESEL/dokumentu tożsamości - należy wypełnić formularz rejestracji przeznaczony dla osoby fizycznej:
     
   • jeśli nie podał numeru PESEL/dokumentu tożsamości, należy wypełnić formularz aktualizacji danych i dołączyć pisemne potwierdzenie o posiadaniu akcji otrzymane od Emitenta
    Ze względu na brak możliwości zdalnego potwierdzenia oryginalności zaświadczenia ze spółki, wysyłka elektroniczna nie jest w tym przypadku możliwa.
  • Akcjonariusz – osoba prawna:
   W przypadku akcjonariuszy – osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej z serwisu Rejestr online może korzystać jedna osoba wskazana przez uprawnione organy tego akcjonariusza. Aby uzyskać dla niej dostęp należy wypełnić formularz:
    

    

 • Wybrana osoba wskazana przez władze spółki, dla której prowadzimy rejestr. 
  Spółka otrzymuje formularz na etapie zawierania umowy o prowadzenie rejestru.

 

Odpowiednio wypełniony formularz należy przesłać do Santander Biuro Maklerskie:

 • elektronicznie, z wykorzystaniem elektronicznych podpisów kwalifikowanych oraz szyfrowania (szczegóły w zakładce Obsługa/Szyfrowanie), na adres akcjonariusz@santander.pl. Jest to najszybszy a jednocześnie bezpieczny sposób, abyśmy mogli niezwłocznie zająć się Państwa sprawą.
  Nie dotyczy formularza aktualizacji danych w przypadku dodania numeru PESEL po raz pierwszy.
 • Pocztą, przy czym podpisy na dokumencie powinny być notarialnie uwierzytelnione, na adres: Santander Biuro Maklerskie, ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań.

Niezbędnych informacji udzielą Państwu także telefonicznie nasi doradcy. Infolinia dostępna jest pod numerem +48 61 856 46 87 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 (koszt połączenia wg taryfy operatora).

 

Rejestracja konta w serwisie

Aby zarejestrować konto w serwisie Rejestr online:

 1. Uruchom stronę rejestr.santander.pl
 2. Wybierz zakładkę Rejestracja.
   
 3. W polu Zamieszkanie wybierz:
  • Rezydent – jeśli kraj Twojej rezydencji podatkowej to Polska.
   Wprowadź Twój numer PESEL.
  • Nierezydent – jeśli kraj Twojej rezydencji podatkowej jest inny niż Polska.
   Wprowadź numer Twojego dokumentu tożsamości.
  Te dane muszą być zgodne z danymi, które przekazała nam spółka, lub które otrzymaliśmy w złożonym formularzu rejestracji. 
   
 4. Kliknij Dalej i wypełnij formularz rejestracyjny:
  • Login (wybrany przez Ciebie) lub adres e-mail.
  • Hasło – musi mieć od 10 do 20 znaków, zawierać minimum jedną cyfrę, jeden znak niebędący cyfrą oraz znak specjalny.
   Te wskazówki znajdziesz na ekranie, sprawdzimy też czy hasło jest odpowiednio silne i czy spełnia wymagania.
  • Zaakceptuj regulamin – bez tego nie będziemy mogli utworzyć dla Ciebie konta.
    
 5. Na kolejnym ekranie wpisz SMS autoryzacyjny, który otrzymasz na numer telefonu podany nam przez spółkę.
  Jeśli spółka nie przekazała nam Twojego numeru telefonu, rejestracja online nie będzie możliwa. W takiej sytuacji skontaktuj się z naszymi ekspertami pod numerem +48 61 856 46 87 (koszt połączenia wg taryfy operatora), którzy udzielą niezbędnych informacji.

 

 

Logowanie

Aby zalogować się do serwisu Rejestr online wejdź na stronę rejestr.santander.pl i wybierz zakładkę Logowanie.

Po uruchomieniu strony logowania:

 1. Wprowadź login/e-mail oraz hasło określone w trakcie rejestracji.
   
 2. Jeśli jesteś akcjonariuszem – osobą fizyczną, kliknij Dalej i zaloguj się,
   
 3. Jeśli jesteś osobą fizyczną, która reprezentuje osobę prawną (akcjonariusza lub emitenta), musisz wybrać kontekst, w jakim będziesz pracować. W danym momencie będziesz widzieć tylko akcje konkretnej spółki. Kontekst możesz zmienić w dowolnym momencie klikając Zmień kontekst na górze strony.

Obsługa

Poniżej przekazujemy listę wymaganych dokumentów w najbardziej popularnych sprawach związanych z obsługą rejestru akcjonariuszy. We wszystkich przypadkach zachęcamy, aby dokumenty przekazywane były:

 • Elektronicznie, z wykorzystaniem elektronicznych podpisów kwalifikowanych oraz szyfrowania (szczegóły niżej), na adres akcjonariusz@santander.pl.
  Jest to najszybszy a jednocześnie bezpieczny sposób, abyśmy mogli niezwłocznie zająć się Państwa sprawą.
 • Pocztą, z wykorzystaniem poświadczenia notarialnego, na adres: Santander Biuro Maklerskie, ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań.

Niezbędnych informacji dotyczących wymaganych dokumentów udzielą Państwu także telefonicznie nasi doradcy. Infolinia dostępna jest pod numerem +48 61 856 46 87 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 (koszt połączenia wg taryfy operatora).

Wpis do rejestru w związku z transakcją

przeniesienie własności lub posiadania, np. kupno, sprzedaż, darowizna, spadek, zastaw – szczegółowe informacje w rozdziale IV Regulaminu prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez Santander Biuro Maklerskie.

Zwracamy uwagę, że pojęcie wpisu do rejestru zawiera zarówno faktyczny wpis jak i wykreślenie z rejestru. Zamieszczone na stronie informacje to zbiór najczęściej wymaganych dokumentów, jednak Santander Biuro Maklerskie może wymagać dodatkowych informacji uzasadniających dokonanie wpisu.

Jeżeli są Państwo klientem Santander Bank Polska lub Santander Biuro Maklerskie, działającego w strukturach Banku, prosimy o kontakt w celu uzgodnienia zakresu wymaganych dokumentów.

 

 1. Dokumenty związane z realizacją umowy lub postępowania spadkowego:
  • dokumentacja uzasadniająca dokonanie wpisu (np. umowa kupna/sprzedaży), w tym również odpowiednia zgoda, decyzja lub orzeczenie, jeśli są wymagane statutem, przepisami prawa lub wynika to ze stanu faktycznego,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy przez Santander Biuro Maklerskie,
   Dane rachunku do wpłaty: Santander Biuro Maklerskie 02 1090 1362 0000 0000 3610 3643
  • dyspozycja przeniesienia własności instrumentów finansowych i wpisania do rejestru akcjonariuszy (PL).

 2. Dokumenty wymagane od osoby fizycznej wpisywanej do rejestru akcjonariuszy:
  • Skrócona Karta Identyfikacyjna (Karta | RODO), 
  • dokument tożsamości,
  • oświadczenie FATCA (PL | ANG),
  • oświadczenie PEP i źródło majątku PEP (ang. Politically Exposed Person, osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne), jeżeli osoba wpisywana jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
  • Ankieta KYC.

 3. Dokumenty wymagane od osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wpisywanej do rejestru akcjonariuszy:

 4. Dokumenty wymagane od osoby upoważnionej do działania w imieniu osoby wpisywanej do rejestru akcjonariuszy (akcjonariusz, zastawnik lub użytkownik podlegający wpisowi w związku z transakcją):
  • Skrócona Karta Identyfikacyjna (Karta | RODO), 
  • oświadczenie FATCA (PL | ANG),
  • dokument tożsamości osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta1 - niezależnie, czy mocodawcą (upoważniającym) jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej czy osoba fizyczna,
  • właściwy dokument potwierdzający, że dana osoba może działać w imieniu klienta1 (z odpowiednio uwierzytelnionym podpisem), a gdy uprawnienie do udzielenia pełnomocnictwa nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru, także dodatkowy dokument wskazujący umocowanie (np. pełnomocnictwo, postanowienie sądu),
  • Ankieta KYC.

 

Jeśli chcą Państwo uzyskać dostęp do serwisu Rejestr online, prosimy o wypełnienie formularza rejestracji. Jest on dostępny w zakładce Logowanie/Rejestracja – rejestracja osoby uprawnionej do korzystania z serwisu.

Wydanie zaświadczenia, świadectwa rejestrowego, wypisu z rejestru

 1. Potwierdzenie wniesienia opłaty zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy przez Santander Biuro Maklerskie.
  Dane rachunku do wpłaty: Santander Biuro Maklerskie 02 1090 1362 0000 0000 3610 3643
 2. Wniosek o wydanie:
  • Zaświadczenia rejestrowego na wybrany dzień,
  • Świadectwa rejestrowego na wybrany dzień,
  • Wypisu z rejestru na wybrany dzień,

Wniosek można złożyć:

Aktualizacja danych

Jeśli chcą Państwo zaktualizować swoje dane, prosimy wypełnić formularz aktualizacji danych i przesłać go do Santander Biuro Maklerskie:

 • elektronicznie, z wykorzystaniem elektronicznych podpisów kwalifikowanych oraz szyfrowania (szczegóły w zakładce Obsługa/Szyfrowanie), na adres akcjonariusz@santander.pl. Jest to najszybszy a jednocześnie bezpieczny sposób, abyśmy mogli niezwłocznie zająć się Państwa sprawą.
 • Pocztą, przy czym podpisy na dokumencie powinny być notarialnie uwierzytelnione, na adres: Santander Biuro Maklerskie, ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań.

Jeśli aktualizacja dotyczy dodania po raz pierwszy numeru PESEL (a w przypadku nierezydentów Polski - numeru dokumentu tożsamości), do wypełnionego formularza aktualizacji danych należy dołączyć pisemne potwierdzenie o posiadaniu akcji otrzymane od Emitenta.
 

 

Szyfrowanie

Jedną z bezpiecznych metod szyfrowania plików jest wykorzystanie technologii PGP. Tutaj zamieszczamy instrukcję, natomiast tutaj klucz publiczny PGP Santander Biuro Maklerskie.

Obsługa rejestru akcjonariuszy jest także możliwa w wybranych placówkach Santander Bank Polska świadczących obsługę maklerską w zakresie rejestru akcjonariuszy. Mogą z niej skorzystać przede wszystkim klienci1, którzy nie posiadają podpisu kwalifikowanego.
Przed wizytą w oddziale zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami pod numerem +48 61 856 46 87 (koszt połączenia wg taryfy operatora), którzy udzielą niezbędnych informacji.

Oferta dla nowych klientów

 • 0 zł

  Utworzenie i bieżące prowadzenie rejestru

 • 0 zł

  Realizacja całego procesu
  zgodnie z KSH

 • 0 zł

  Bezpieczny serwis z dostępem do najważniejszych informacji

 • 0 zł

  Obsługa wypłaty dywidendy

Rejestr akcjonariuszy

Skąd się to wzięło

Zacznij współpracę z Santander Biuro Maklerskie

W Santander Biuro Maklerskie oferujemy:

 • dokonywanie zmian w rejestrze na żądanie spółki lub osoby mającej interes prawny, np. na podstawie umowy sprzedaży, blokady, zastawu lub w procesie dziedziczenia;
 • obsługę procesu wypłaty dywidendy i innych zobowiązań pieniężnych wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw;
 • rejestrację praw poboru;
 • wystawianie imiennych świadectw rejestrowych;
 • udostępnianie informacji zawartych w rejestrze akcjonariuszy uprawnionym podmiotom, tj. spółce lub jej akcjonariuszom;
 • wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem rejestru, wynikających z KSH lub innych przepisów prawa, np. split, zmiana wartości nominalnej akcji.

Nawiązanie współpracy

Wypełnij dokumenty
Uzupełnij umowę i wydrukuj w dwóch egzemplarzach
Podpisz umowę
Umowę może podpisać osoba reprezentująca spółkę zgodnie z KSH lub osoba umocowana do zawarcia umowy w imieniu spółki. Możesz skorzystać z kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Natomiast podpis fizyczny powinien potwierdzić notariusz lub nasz pracownik posiadający uprawnienia maklerskie.
Skompletuj dokumenty
2 egzemplarze podpisanej umowy z dokumentem pełnomocnictwa (jeśli umowę podpisał pełnomocnik), statut spółki oraz kopię uchwały walnego zgromadzenia spółki o wyborze Santander Biuro Maklerskie jako podmiotu prowadzącego rejestr.
Wyślij
Komplet dokumentów podpisanych elektronicznie można wysłać na adres bm.santander@santander.pl. Wersję papierową można złożyć u pracownika Santander Bank Polska S.A. w obecności którego podpisywana była umowa lub przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: Santander Biuro Maklerskie ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań z dopiskiem „Rejestr akcjonariuszy”

Kontakt

Porozmawiajmy – wybierz dogodną dla Ciebie formę kontaktu

E-mail

Infolinia

Informacje zawarte na niniejszej stronie mają na celu promowanie usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy i są kierowane do spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych, których żadna akcja nie jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z przeniesieniem własności lub posiadania wiąże się definicja transakcji (czynność prawna lub faktyczna dotycząca przeniesienia własności lub posiadania) oraz klienta1 (akcjonariusza, zastawnika lub użytkownika akcji podlegającego wpisowi do rejestru akcjonariuszy uważa się za klienta w związku z transakcją stanowiącą podstawę dokonania wpisu) z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu co skutkuje obowiązkiem zastosowania przez Instytucję Obowiązaną jaką jest Santander Bank Polska SA – Santander Biuro Maklerskie środków bezpieczeństwa finansowego wobec osób (klientów) podlegających wpisowi do rejestru.