Najczęściej wyszukiwane:
Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

Elektroniczny rejestr akcjonariuszy jest obowiązkowy dla wszystkich niepublicznych spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych oraz ich akcjonariuszy. W Santander Biuro Maklerskie oferujemy utworzenie i bieżące prowadzenie rejestru zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych.

Zdalny dostęp do rejestru akcjonariuszy zapewnia serwis Rejestr online.

Logowanie/rejestracja

Obsługa

Poniżej przekazujemy listę wymaganych dokumentów w najbardziej popularnych sprawach związanych z obsługą rejestru akcjonariuszy. We wszystkich przypadkach zachęcamy, aby dokumenty przekazywane były:

 • Elektronicznie, z wykorzystaniem elektronicznych podpisów kwalifikowanych oraz szyfrowania (szczegóły niżej), na adres akcjonariusz@santander.pl.
  Jest to najszybszy a jednocześnie bezpieczny sposób, abyśmy mogli niezwłocznie zająć się Państwa sprawą.
 • Pocztą, z wykorzystaniem poświadczenia notarialnego, na adres: Santander Biuro Maklerskie, ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań.

Niezbędnych informacji dotyczących wymaganych dokumentów udzielą Państwu także telefonicznie nasi doradcy. Infolinia dostępna jest pod numerem +48 61 856 46 87 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 (koszt połączenia wg taryfy operatora).

Obsługa rejestru akcjonariuszy jest także możliwa w wybranych placówkach Santander Bank Polska świadczących obsługę maklerską w zakresie rejestru akcjonariuszy. Mogą z niej skorzystać przede wszystkim klienci1, którzy nie posiadają podpisu kwalifikowanego.
Przed wizytą w oddziale zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami pod numerem +48 61 856 46 87 (koszt połączenia wg taryfy operatora), którzy udzielą niezbędnych informacji.

Oferta dla nowych klientów

 • Utworzenie i bieżące prowadzenie rejestru

 • Realizacja całego procesu
  zgodnie z KSH

 • Bezpieczny serwis z dostępem do najważniejszych informacji

 • Obsługa wypłaty dywidendy

Rejestr akcjonariuszy

Skąd się to wzięło

 • Dematerializacja akcji

  Akcje w postaci papierowej 1 marca 2021 r. stracą ważność. Dokument musi zostać zamieniony na zapis elektroniczny w rejestrze akcjonariuszy. Od tego momentu wobec spółki za akcjonariusza będą uznawane tylko osoby wpisane do tego rejestru. 

 • Prowadzenie rejestru

  Rejestr może prowadzić tylko podmiot, który jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, np. biuro maklerskie.

 • Kogo dotyczą zmiany

  Wszystkich niepublicznych spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych oraz ich akcjonariuszy

Zacznij współpracę z Santander Biuro Maklerskie

W Santander Biuro Maklerskie oferujemy:

 • dokonywanie zmian w rejestrze na żądanie spółki lub osoby mającej interes prawny, np. na podstawie umowy sprzedaży, blokady, zastawu lub w procesie dziedziczenia;
 • obsługę procesu wypłaty dywidendy i innych zobowiązań pieniężnych wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw;
 • rejestrację praw poboru;
 • wystawianie imiennych świadectw rejestrowych;
 • udostępnianie informacji zawartych w rejestrze akcjonariuszy uprawnionym podmiotom, tj. spółce lub jej akcjonariuszom;
 • wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem rejestru, wynikających z KSH lub innych przepisów prawa, np. split, zmiana wartości nominalnej akcji.

Nawiązanie współpracy

Wypełnij dokumenty
Uzupełnij umowę i wydrukuj w dwóch egzemplarzach
Podpisz umowę
Umowę może podpisać osoba reprezentująca spółkę zgodnie z KSH lub osoba umocowana do zawarcia umowy w imieniu spółki. Możesz skorzystać z kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Natomiast podpis fizyczny powinien potwierdzić notariusz lub nasz pracownik posiadający uprawnienia maklerskie.
Skompletuj dokumenty
2 egzemplarze podpisanej umowy z dokumentem pełnomocnictwa (jeśli umowę podpisał pełnomocnik), statut spółki oraz kopię uchwały walnego zgromadzenia spółki o wyborze Santander Biuro Maklerskie jako podmiotu prowadzącego rejestr.
Wyślij
Komplet dokumentów podpisanych elektronicznie można wysłać na adres bm.santander@santander.pl. Wersję papierową można złożyć u pracownika Santander Bank Polska S.A. w obecności którego podpisywana była umowa lub przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: Santander Biuro Maklerskie ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań z dopiskiem „Rejestr akcjonariuszy”

Kontakt

Porozmawiajmy – wybierz dogodną dla Ciebie formę kontaktu

E-mail

Infolinia

Informacje zawarte na niniejszej stronie mają na celu promowanie usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy i są kierowane do spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych, których żadna akcja nie jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z przeniesieniem własności lub posiadania wiąże się definicja transakcji (czynność prawna lub faktyczna dotycząca przeniesienia własności lub posiadania) oraz klienta1 (akcjonariusza, zastawnika lub użytkownika akcji podlegającego wpisowi do rejestru akcjonariuszy uważa się za klienta w związku z transakcją stanowiącą podstawę dokonania wpisu) z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu co skutkuje obowiązkiem zastosowania przez Instytucję Obowiązaną jaką jest Santander Bank Polska SA – Santander Biuro Maklerskie środków bezpieczeństwa finansowego wobec osób (klientów) podlegających wpisowi do rejestru.