Rejestr akcjonariuszy

Skąd się to wzięło

Terminy

1 stycznia 2020

Spółka zaczyna prowadzić stronę www do komunikacji z akcjonariuszami.

30 września 2020

Ostateczny termin na przeprowadzenie pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce.

30 września 2020

Maksymalny czas na wybór (uchwała walnego zgromadzenia) i podpisanie umowy z podmiotem, który będzie prowadził rejestr

30 stycznia 2021
Maksymalny czas na przeprowadzenie ostatniego z pięciu wezwań do złożenia akcji w spółce.
28 lutego 2021

Maksymalny czas na przekazanie przez Spółkę wykazu akcjonariuszy do prowadzącego rejestr.

1 marca 2021

Papierowe akcje tracą ważność (nadal są potwierdzeniem posiadanych praw udziałowych, ale tylko wobec spółki).

1 marca 2026
Dokument akcji przestaje potwierdzać posiadane prawa.

Zacznij współpracę z Santander Biuro Maklerskie

umowa prowadzenie rejestru

W Santander Biuro Maklerskie oferujemy:

  • dokonywanie zmian w rejestrze na żądanie spółki lub osoby mającej interes prawny, np. na podstawie umowy sprzedaży, blokady, zastawu lub w procesie dziedziczenia;
  • obsługę procesu wypłaty dywidendy i innych zobowiązań pieniężnych wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw;
  • rejestrację praw poboru;
  • wystawianie imiennych świadectw rejestrowych;
  • udostępnianie informacji zawartych w rejestrze akcjonariuszy uprawnionym podmiotom, tj. spółce lub jej akcjonariuszom;
  • wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem rejestru, wynikających z KSH lub innych przepisów prawa, np. split, zmiana wartości nominalnej akcji.

Nawiązanie współpracy

Wypełnij dokumenty
Uzupełnij umowę i wydrukuj w dwóch egzemplarzach
Podpisz umowę
Umowę może podpisać osoba reprezentująca spółkę zgodnie z KSH lub osoba umocowana do zawarcia umowy w imieniu spółki. Możesz skorzystać z kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Natomiast podpis fizyczny powinien potwierdzić notariusz lub nasz pracownik posiadający uprawnienia maklerskie.
Skompletuj dokumenty
2 egzemplarze podpisanej umowy z dokumentem pełnomocnictwa (jeśli umowę podpisał pełnomocnik), statut spółki oraz kopię uchwały walnego zgromadzenia spółki o wyborze Santander Biuro Maklerskie jako podmiotu prowadzącego rejestr.
Wyślij
Komplet dokumentów podpisanych elektronicznie można wysłać na adres bm.santander@santander.pl. Wersję papierową można złożyć u pracownika Santander Bank Polska S.A. w obecności którego podpisywana była umowa lub przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: Santander Biuro Maklerskie Pl. Andersa 5 , X piętro, 61-894 Poznań z dopiskiem „Rejestr akcjonariuszy”

Wsparcie przy podejmowaniu decyzji

Porozmawiajmy – wybierz dogodną dla Ciebie formę kontaktu

 

Infolinia

Zostaw numer

Informacje zawarte na niniejszej stronie mają na celu promowanie usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy i są kierowane do spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych, których żadna akcja nie jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.