NOTA PRAWNA

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. prowadzącą działalność maklerską.

Miejsce sieciowe Santander Biuro Maklerskie jest bezpłatne, kierowane do wszystkich uczestników rynku kapitałowego w Polsce, w tym klientów Santander Biuro Maklerskie, zwanych dalej łącznie Użytkownikami.

Informacje i dane zamieszczone na stronie niniejszego miejsca sieciowego Santander Biuro Maklerskie są udostępnianie wyłącznie w celach informacyjnych. Mogą być one również udostępniane w celach reklamowych i promocyjnych. Powyższe informacje i dane nie mogą być traktowane jako oferta świadczenia jakichkolwiek usług (w rozumieniu kodeksu cywilnego), w tym usług maklerskich.

Santander Biuro Maklerskie oświadcza, że informacje i dane zamieszczane na stronie niniejszego miejsca sieciowego Santander Biuro Maklerskie są gromadzone i redagowane z należytą starannością.

Informacja o poszczególnych instrumentach finansowych nie jest skierowana do osób mających miejsce zamieszkania lub pobytu w jurysdykcji, w której zgodne z prawem nabycie takich instrumentów nie jest możliwe lub w której nie jest możliwe złożenie oferty. Prawa obowiązujące w danej jurysdykcji określają, czy jest możliwe nabycie poszczególnych instrumentów finansowych w danej jurysdykcji.

Informacje zaprezentowane w ramach niniejszego miejsca sieciowego nie stanowią oferty w przedmiocie sprzedaży, ani zaproszenia do złożenia oferty w przedmiocie nabycia instrumentów finansowych w jakiejkolwiek jurysdykcji.

Wszelkie prawa do całej zawartości miejsca sieciowego Santander Biuro Maklerskie są zastrzeżone. Żadna część miejsca sieciowego Santander Biuro Maklerskie. nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana lub wykorzystywana bez zgody Santander Biuro Maklerskie

Podmioty zainteresowane publikacją danych z miejsca sieciowego Santander Biuro Maklerskie na prowadzonych przez siebie stronach internetowych proszone są o kontakt mailowy na adres bm.inwestor@santander.pl

INFORMACJE WSTĘPNE

Zapoznaj się z dokumentem Informacji wstępnych, zawierającym informacje m.in. na temat Santander Biuro Maklerskie, prowadzonej działalności, zakresu świadczonych usług, instrumentów finansowych i ryzyk z nimi związanych
Zapoznaj się z dokumentem Informacji wstępnych dla klientów profesjonalnych.

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU

Zapoznaj się z informacją Santander Biuro Maklerskie o instrumentach finansowych i ryzyku.

Santander Biuro Maklerskie informuje ponadto, iż szczegółowe informacje o instrumentach finansowych oraz o ryzykach z nimi związanych udostępniane są również przez emitentów m.in. w prospektach emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu. Informacje te przekazywane są również przez specjalistyczne serwisy informacyjne, Komisję Nadzoru Finansowego i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (www.gpw.pl).

ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z SERWISU PAP

Definicje:

  • Serwis PAP – zbiór informacji makroekonomicznych, z rynku kapitałowego oraz komunikaty Emitentów dostarczone przez Polską Agencję Prasową S.A. (PAP).
  • Odbiorca - Klienci Santander Biuro Maklerskie, z którymi zawarta została umowa o świadczenie usług maklerskich, korzystających z kodowanego serwisu, zawierającego informacje PAP oraz inne osoby korzystające z ogólnie dostępnych stron internetowych Santander Biuro Maklerskie.Zastrzeżenia: 

Odbiorca zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad

Odbiorca korzystając z części lub całości serwisu PAP może wykorzystywać informacje wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie.

Odbiorca korzystając z części lub całości serwisu PAP nie może udostępniać informacji pochodzących z serwisu osobom trzecim.

Przekazywane w ramach serwisu PAP dane podlegają ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.