#zostańwdomu

Korzystaj z banku bez wychodzenia z domu

Odblokowanie bankowości internetowej i mobilnej

Zrobisz to na infolinii

 • Nie pamiętasz hasła do bankowości internetowej i mobilnej.

 • Twoja bankowość internetowa i mobilna jest zablokowana i chcesz odblokować dostęp.

Zadzwoń na  lub  (z zagranicy)

Zmiana limitów na karcie

Zrobisz to w Santander internet

Zaloguj się Uruchomi się w nowym oknie

 

1. Zaloguj się i wejdź w zakładkę Ustawienia.

2. W menu bocznym, w sekcji LIMITY, wybierz zakładkę Limity dla kart.

3. Jeśli masz więcej niż jedną kartę, w górnej części ekranu wybierz tę, dla której chcesz zmienić limity.

4. Poniżej zobaczysz trzy zakładki do wyboru rodzaju transakcji: Bankomaty, Sklepy i Internet. W każdej z nich możesz osobno ustawić limity kwotowe i ilościowe.

5. W Ustawieniach zobaczysz aktualnie ustawione Limity.

6. Jeśli chcesz zmniejszyć limit, po kliknięciu przycisku Zmień, zobaczysz od razu ekran końcowy. Natomiast jeśli chcesz zwiększyć limit, musisz potwierdzić tę zmianę swoim narzędziem do autoryzacji (, Mobilnym podpisem lub tokenem).

Sprzedaż/odkupienie TFI

Zrobisz to w Santander internet

 • 1

  Zaloguj się

  Zaloguj się do bankowości internetowej na stronie www.santander.pl lub centrum24.pl

 • 2

  Fundusze Inwestycyjne

  Znajdź zakładkę Fundusze Inwestycyjne - Twoje inwestycje

 • 3

  Wybierz, co chcesz

  Wybierz Fundusz, który Cię interesuje, po kliknięciu w przycisk Więcej postępuj zgodnie z instrukcją

Zachęcamy do zapoznania się z wersją demonstracyjną aplikacji Uruchomi się w nowym oknie.

 

Otwarcie rachunku maklerskiego

Zrobisz to w bankowości internetowej i na infolinii

 • Klient indywidualny

  Jako klient indywidualny, jeśli masz produkty
  i usługi w naszym banku, a nie posiadałeś dotychczas umowy maklerskiej ani rachunku maklerskiego w Santander Biuro Maklerskie, możesz założyć rachunek maklerski Uruchomi się w nowym oknie przez bankowość internetową bez wychodzenia z domu.

 • Aktywna umowa maklerska

  Jeżeli nie masz już rachunku maklerskiego
  w Santander Biuro Maklerskie, ale masz nadal  aktywną umowę maklerską, możesz otworzyć nowy rachunek:

  w serwisie Inwestor online Uruchomi się w nowym oknie lub telefonicznie:

   

Zamówienie większej ilości gotówki

Zrobisz to na infolinii

 • Zadzwoń na  lub  (z zagranicy)

 • Kwota, której wypłatę należy zamówić wcześniej:

  dla złotych polskich – powyżej 20 000 PLN
  dla walut obcych – równowartość większa niż 5 000 PLN

 • Czas

  Wypłatę gotówki z rachunku należy awizować:

  • dwa dni robocze przed planowaną wypłatą w oddziale 
   jeśli wypłacane będą złotówki
  • pięć dni roboczych przed planowaną wypłatą w oddziale –
   jeśli wypłacane będą waluty obce (EUR, USD, GBP, CHF)
 • Opłaty

  Brak opłaty - dla klientów indywidualnych

Zamawianie produktów banku

Zrobisz to w bankowości internetowej i mobilnej

 • 1

  Zaloguj się do bankowości internetowej lub mobilnej

  W zakładce Oferta banku sprawdzisz, co dla Ciebie przygotowaliśmy.

 • 2

  Wypełnij krótki wniosek

  Wybierz interesujący Cię produkt i dopasuj jego parametry do swoich potrzeb.

 • 3

  Zaakceptuj umowę online

  Po zapoznaniu się z umową akceptujesz ją całkowicie online.

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu, Pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000001132, NIP 778 13 14 701, kapitał zakładowy 13.500.000,00 PLN (wpłacony w całości).

Zobacz więcej

Dane finansowe funduszy Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO (Fundusze) i opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w Funduszu znajdują się w Prospektach Informacyjnych, dostępnych na santandertfi.pl oraz u dystrybutorów Funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym Funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze inwestycyjne nie są objęte systemem gwarantowania, o którym mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej czy rekomendacji, ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie może być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Santander TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).

Santander Bank Polska S.A. świadczy usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa Funduszy zarządzanych przez Santander TFI S.A.

Stan na 20.03.2020 r.

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. Santander Biuro Maklerskie informuje, iż inwestowanie w instrumenty finansowe i korzystanie z usług maklerskich wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu finansowego, który jest przedmiotem inwestycji oraz rodzaju świadczonej usługi maklerskiej. Ponadto inwestycje w zagraniczne instrumenty finansowe obarczone są nie tylko ryzkiem inwestycyjnym, ale również ryzykiem walutowym, tj. ryzykiem negatywnego wpływu zmiany ceny jednej waluty wobec innych walut na wycenę transakcji oraz sytuację finansową inwestora. Środki zgromadzone na rachunku maklerskim W Santander Biuro Maklerskie są objęte systemem rekompensat do wysokości i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 89 ze zm.)

Jeżeli wypłata gotówki nie będzie możliwa w całości w walucie awizowanej wypłaty, pozostałą część kwoty wypłacimy w złotych polskich po przeliczeniu walut według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień wypłaty.