#zostańwdomu

Korzystaj z banku bez wychodzenia z domu

Odblokowanie bankowości internetowej i mobilnej

Zrobisz to na infolinii

 • Nie pamiętasz hasła do bankowości internetowej i mobilnej.

 • Twoja bankowość internetowa i mobilna jest zablokowana i chcesz odblokować dostęp.

Zadzwoń na  lub  (z zagranicy)

Zmiana limitów na karcie

Zrobisz to w Santander internet

Zaloguj się Uruchomi się w nowym oknie

 

1. Zaloguj się i wejdź w zakładkę Ustawienia.

2. W menu bocznym, w sekcji LIMITY, wybierz zakładkę Limity dla kart.

3. Jeśli masz więcej niż jedną kartę, w górnej części ekranu wybierz tę, dla której chcesz zmienić limity.

4. Poniżej zobaczysz trzy zakładki do wyboru rodzaju transakcji: Bankomaty, Sklepy i Internet. W każdej z nich możesz osobno ustawić limity kwotowe i ilościowe.

5. W Ustawieniach zobaczysz aktualnie ustawione Limity.

6. Jeśli chcesz zmniejszyć limit, po kliknięciu przycisku Zmień, zobaczysz od razu ekran końcowy. Natomiast jeśli chcesz zwiększyć limit, musisz potwierdzić tę zmianę swoim narzędziem do autoryzacji (, Mobilnym podpisem lub tokenem).

Sprzedaż/odkupienie TFI

Zrobisz to w Santander internet

 • 1

  Zaloguj się

  Zaloguj się do bankowości internetowej na stronie www.santander.pl lub centrum24.pl

 • 2

  Fundusze Inwestycyjne

  Znajdź zakładkę Fundusze Inwestycyjne - Twoje inwestycje

 • 3

  Wybierz, co chcesz

  Wybierz Fundusz, który Cię interesuje, po kliknięciu w przycisk Więcej postępuj zgodnie z instrukcją

Zachęcamy do zapoznania się z wersją demonstracyjną aplikacji Uruchomi się w nowym oknie.

 

Otwarcie rachunku maklerskiego

Zrobisz to w bankowości internetowej i na infolinii

 • Klient indywidualny

  Jako klient indywidualny, jeśli masz produkty
  i usługi w naszym banku, a nie posiadałeś dotychczas umowy maklerskiej ani rachunku maklerskiego w Santander Biuro Maklerskie, możesz założyć rachunek maklerski Uruchomi się w nowym oknie przez bankowość internetową bez wychodzenia z domu.

 • Aktywna umowa maklerska

  Jeżeli nie masz już rachunku maklerskiego
  w Santander Biuro Maklerskie, ale masz nadal  aktywną umowę maklerską, możesz otworzyć nowy rachunek:

  w serwisie Inwestor online Uruchomi się w nowym oknie lub telefonicznie:

   

Zamówienie większej ilości gotówki

Zrobisz to na infolinii

 • Zadzwoń na  lub  (z zagranicy)

 • Kwota, której wypłatę należy zamówić wcześniej:

  dla złotych polskich – powyżej 20 000 PLN
  dla walut obcych – równowartość większa niż 5 000 PLN

 • Czas

  Wypłatę gotówki z rachunku należy awizować:

  • dwa dni robocze przed planowaną wypłatą w oddziale 
   jeśli wypłacane będą złotówki
  • pięć dni roboczych przed planowaną wypłatą w oddziale –
   jeśli wypłacane będą waluty obce (EUR, USD, GBP, CHF)
 • Opłaty

  Brak opłaty - dla klientów indywidualnych

Zamawianie produktów banku

Zrobisz to w bankowości internetowej i mobilnej

 • 1

  Zaloguj się do bankowości internetowej lub mobilnej

  W zakładce Oferta banku sprawdzisz, co dla Ciebie przygotowaliśmy.

 • 2

  Wypełnij krótki wniosek

  Wybierz interesujący Cię produkt i dopasuj jego parametry do swoich potrzeb.

 • 3

  Zaakceptuj umowę online

  Po zapoznaniu się z umową akceptujesz ją całkowicie online.

Fundusze inwestycyjne Santander

Jesteśmy dystrybutorem jednostek uczestnictwa i tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (zwanych dalej jednostkami uczestnictwa). Listę tych funduszy inwestycyjnych (zwanych dalej fundusze) udostępniamy na stronie santander.pl. Możesz nabywać i zbywać jednostki uczestnictwa wskazanych funduszy po uprzednim zawarciu z nami stosownej umowy (zasady świadczenia usługi określa regulamin).

Wartość aktywów netto niektórych funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre fundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Musisz liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Wartość jednostek uczestnictwa jest wyrażona w walucie właściwej dla danego funduszu. Dlatego weź pod uwagę, że ewentualne zyski mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu na skutek zmian kursu walutowego. Niektóre fundusze inwestycyjne otwarte mogą prowadzić działalność jako fundusze powiązane.

Dane finansowe dotyczące funduszy, czynniki ryzyka oraz rodzaje i wysokość opłat znajdują się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID), prospektach informacyjnych i tabeli opłat, które udostępniamy na santander.pl. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, weź pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnij ewentualne opodatkowanie zysku.
W przypadku składania zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa funduszy, których rejestry są prowadzone w walucie innej niż PLN i wskazania rachunku w PLN jako właściwego dla realizacji zlecenia, przewalutowanie pieniędzy nastąpi na zasadach obowiązujących w naszym banku. W przypadku inwestycji w fundusze zagraniczne musisz obowiązkowo wypełnić podatkowe obowiązki informacyjne i płatnicze dotyczące dochodów lub zysków z inwestycji, mających zastosowanie w kraju zamieszkania.

Nie traktuj tego materiału jako porady inwestycyjnej czy rekomendacji. Jest to materiał informacyjny oraz promocyjny i nie może być wyłączną podstawą podejmowania przez Ciebie decyzji inwestycyjnych.
Fundusze inwestycyjne nie są objęte systemem gwarantowania, o którym mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. Santander Biuro Maklerskie informuje, iż inwestowanie w instrumenty finansowe i korzystanie z usług maklerskich wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu finansowego, który jest przedmiotem inwestycji oraz rodzaju świadczonej usługi maklerskiej. Ponadto inwestycje w zagraniczne instrumenty finansowe obarczone są nie tylko ryzkiem inwestycyjnym, ale również ryzykiem walutowym, tj. ryzykiem negatywnego wpływu zmiany ceny jednej waluty wobec innych walut na wycenę transakcji oraz sytuację finansową inwestora. Środki zgromadzone na rachunku maklerskim W Santander Biuro Maklerskie są objęte systemem rekompensat do wysokości i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 89 ze zm.)

Jeżeli wypłata gotówki nie będzie możliwa w całości w walucie awizowanej wypłaty, pozostałą część kwoty wypłacimy w złotych polskich po przeliczeniu walut według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień wypłaty.