Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

Oferta publiczna

akcji Games Operators S.A.
producenta i wydawcy gier 
zapisy inwestorów indywidualnych 5-11.03.2020 r.

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY LUB JAPONII.

Informacje o ofercie

Uprzejmie informujemy, że od 5 do 11 marca 2020 roku planowane jest przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych w ramach oferty publicznej akcji spółki Games Operators S.A. z siedzibą w  Warszawie (Spółka). 

Firma inwestycyjna prowadząca ofertę 

Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie (Santander BM) pełni rolę Firmy inwestycyjnej prowadzącej ofertę oraz przyjmującej zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych i Instytucjonalnych.

Zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą również przez biura maklerskie, zaproszone do udziału w konsorcjum, tj. Dom Maklerski BOŚ S.A., Biuro Maklerskie mBanku.

Podstawowe informacje dotyczące Spółki i oferty

Games Operators S.A. (Spółka,Emitent) jest producentem i wydawcą gier komputerowych na platformy PC i MAC oraz gier mobilnych na systemy Android i iOS.

 • na podstawie prospektu przedmiotem oferty publicznej jest nie więcej niż 1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela, w tym do 1.000.000 istniejących akcji oferowanych przez Oferujących - PlayWay S.A. oraz Bartłomieja Gajewskiego oraz do 250.000 akcji nowej emisji oferowanych przez Emitenta (Akcje Oferowane, Akcje);
 • ostateczna cena Akcji Oferowanych w ramach oferty publicznej została ustalona na poziomie 22 zł za jedną Akcję Oferowaną;
 • ostateczna liczba Akcji Oferowanych wynosi 1.100.000 Akcji, przy czym:
  - ostateczna liczba Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym wynosi 161.000 Akcji, oraz
  - ostateczna liczba Akcji Oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym wynosi 939.000 Akcji;
 • Akcje oferowane są w Transzy Inwestorów Indywidualnych i Instytucjonalnych;
 • zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą po cenie maksymalnej, która wynosi 28,50 zł za jedną Akcję;
 • inwestor składający zapis musi posiadać rachunek maklerski, ponieważ konieczne jest złożenie dyspozycji deponowania akcji na rachunku papierów wartościowych inwestora, przy czym rachunek może być prowadzony przez dowolną firmę inwestycyjną;
 • inwestor składający zapis w Santander BM nie ponosi kosztów prowizji maklerskiej związanych ze złożonym zapisem;
 • wpłaty środków na opłacenie zapisów składanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych w Santander BM przyjmowane będą na rachunek o numerze:
  32 10901867 00000000 8354 9025
  Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie
  al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem przygotowanym przez analityków Santander Biuro Maklerskie

 

Miejsca przyjmowania zapisów

w Transzy Inwestorów Indywidualnych w Santander BM 

 • Osobiście

  w wybranych placówkach Santander Bank Polska S.A.

 • Przez Internet

  w serwisie Inwestor online

 • Przez telefon

  przez uprawnionych pracowników

  801 36 46 36 z telefonu komórkowego

  +48 61 856 44 44 z zagranicy

 • Private Banking

  osobiście i telefonicznie przez doradców Departamentu Private Banking
 • Select

  osobiście przez doradców Select

Wybrane daty dotyczące oferty

4-11
marca
2020

Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Indywidualnych 

4-12
marca
2020

Proces budowy Księgi Popytu

13 marca 2020

Nie później niż 13 marca 2020 r. do godz. 9:00
Ustalenie oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o cenie Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów.

13-17
marca
2020

Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

18 marca 2020

Przydział Akcji Oferowanych

17 kwietnia 2020

Zakładany pierwszy dzień notowania akcji na GPW, w tym Praw do Akcji

 Harmonogram może ulec zmianie.

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklamowy) i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”). Prospekt („Prospekt”) wraz z suplementami, przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki („Oferta”) i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym na potrzeby Oferty oraz dopuszczenia i wprowadzenia w Polsce, informacje o Spółce, akcjach oferowanych przez Spółkę oraz Ofercie. Spółka przeprowadza Ofertę w Polsce po: (i) zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, w dniu 28 lutego 2020] roku; oraz po (ii) publikacji Prospektu. W związku z Ofertą oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Spółka udostępnia Prospekt na swojej stronie internetowej: www.gameops.pl. Prospekt jest udostępniony również, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej – Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie (www.santander.pl/inwestor). 
Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) 596/2014) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 roku uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.