Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

Oświadczenia

Obowiązujące do 7.12.2020

 

Ogólne zastrzeżenia prawne

Ogólne zastrzeżenia prawne
DOTYCZĄCE CHARAKTERU PUBLIKOWANYCH OPRACOWAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ICH SPORZĄDZENIE, TREŚĆ I UDOSTĘPNIANIE

Niniejszy dokument dotyczy wszystkich materiałów analizy technicznej publikowanych przez Santander Biuro Maklerskie: Zagraniczna okazja dnia, Quick trade, Raport surowcowy, Tydzień na GPW, Tydzień na giełdach zagranicznych, Analiza futures: na WIG20 przed otwarciem, na WIG20 intraday, średnioterminowa, na WIG20, DAX i S&P500 – wideo, Atrakcja Dnia, Spółka Dnia, Analiza techniczna Blue Chips.
 
Publikowane opracowania analityczne (Opracowania) zostały przygotowane przez Santander Biuro Maklerskie, będące wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. (Santander Bank Polska) z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 021 893 140 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 021 893 140 zł. Działalność Santander Biuro Maklerskie podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, NIP 521-340-29-37. Santander Biuro Maklerskie jest podmiotem podlegającym przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2017 r., poz. 1768 – t.j. z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 512 – t.j. z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1417– t.j. z późn. zm.).
Opracowania są adresowane do Klientów Santander Biuro Maklerskie uprawnionych do otrzymywania rekomendacji na podstawie umów o świadczenie usług.
Santander Bank Polska przysługują prawa autorskie do prezentowanych opracowań. Powielanie bądź publikowanie któregokolwiek Opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Santander Bank Polska jest zabronione.
W Santander Bank Polska implementowane są regulacje wewnętrzne, które mają na celu zapobieganie konfliktom interesów dotyczącym rekomendacji. Ustanowiono bariery fizyczne, bariery logiczne oraz zasady ochrony dokumentacji w wymiarze adekwatnym do rodzaju prowadzonej przez Santander Bank Polska działalności. Poza tym Santander Bank Polska wprowadził szereg obowiązków oraz obostrzeń, dotyczących ochrony przepływu informacji poufnych pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi.
Santander Biuro Maklerskie nie jest obowiązane do zapewnienia, czy instrumenty finansowe, do których odnoszą się publikowane Opracowania, są odpowiednie dla danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora właściwe, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym. Żaden z zapisów w Opracowaniach nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.
Opracowania są aktualne na moment ich sporządzenia i mogą zmienić się w czasie. Santander Biuro Maklerskie mógł wydać w przeszłości lub może wydać w przyszłości inne dokumenty, przedstawiające inne wnioski, niespójne z przedstawionymi w danym Opracowaniu. Takie Opracowania odzwierciedlają różne założenia, punkty widzenia oraz metody analityczne przyjęte przez przygotowujących je analityków. Santander Biuro Maklerskie nie jest zobowiązany do zapewnienia, iż wszystkie Opracowania przygotowywane przez Santander Biuro Maklerskie będą podawane do wiadomości adresatów każdego pojedynczego Opracowania. Santander Biuro Maklerskie informuje, że trafność rekomendacji zawartych we wcześniejszych Opracowaniach nie jest gwarancją ich trafności w przyszłości.
Punkt widzenia wyrażony w Opracowaniach odzwierciedla osobistą opinię i wiedzę autora na temat analizowanego instrumentu finansowego lub Emitenta i nie może być inaczej interpretowany. Za wyjątkiem wynagrodzenia ze strony Santander Biuro Maklerskie, Analitycy nie przyjmują innej formy wynagrodzenia za sporządzane Opracowania. Wynagrodzenie otrzymywane przez osoby sporządzające Opracowania może być w sposób pośredni zależne od wyników finansowych uzyskiwanych w ramach transakcji z zakresu bankowości inwestycyjnej, dotyczących instrumentów finansowych emitowanych przez Emitenta, dokonywanych przez Santander Bank Polska lub podmioty z nim powiązane.
Źródłem danych wykorzystanych w Opracowaniach są: GPW, PAP, Reuters, Bloomberg, EPFR, GUS, NBP, Santander Biuro Maklerskie, investing.com i etf.com, prasa finansowa, inne internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne.
Informacje i opinie zawarte w Opracowaniach zostały zebrane lub opracowane przez Santander Biuro Maklerskie ze źródeł uznawanych za wiarygodne, przy zachowaniu należytej staranności, jednak Santander Biuro Maklerskie nie może zapewnić ich dokładności oraz kompletności. Inwestor będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie na własną rękę badań oraz analiz informacji zawartych w niniejszym dokumencie i za ocenę zalet oraz ryzyka związanego z instrumentami finansowymi będącymi przedmiotem danego Opracowania. Informacje i opinie zawarte w danym Opracowaniu mogą się zmienić bez konieczności poinformowania o tym fakcie.
Santander Biuro Maklerskie nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez klienta na skutek decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie rekomendacji udzielonych przez Santander Biuro Maklerskie o ile przy ich udzielaniu zostały zachowane należyta staranność i rzetelność.
Żadne z Opracowań, ani też żadne z postanowień w nich zawartych nie będzie stanowić podstawy do zawarcia umowy lub powstania zobowiązania. Opracowania publikowane są dla Państwa wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą być kopiowane lub przekazywane osobom trzecim. W szczególności ani żadne z Opracowań, ani ich kopie nie mogą zostać rozpowszechnione, publikowane oraz dystrybuowane bezpośrednio ani pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii. Rozpowszechnianie, publikowanie oraz dystrybuowanie bezpośrednio lub pośrednio w tych państwach lub wśród obywateli tych państw lub osób w nich przebywających może stanowić naruszenie prawa lub regulacji dotyczących instrumentów finansowych obowiązujących w tych krajach. Rozpowszechnianie, publikowanie oraz dystrybuowanie któregokolwiek z Opracowań na terytorium innych państw może być ograniczone przez odpowiednie przepisy prawa i regulacje. Osoby udostępniające lub rozpowszechniające ten dokument są obowiązane znać te ograniczenia i ich przestrzegać. W Wielkiej Brytanii Opracowania mogą być jedynie rozpowszechniane wśród osób, które posiadają profesjonalną wiedzę w zakresie inwestowania zgodnie z odpowiednimi regulacjami.
Opinii zawartych w Opracowaniach nie należy traktować jako autoryzowanych lub zatwierdzonych przez emitenta. Zawarte w nich opinie są wyłącznie opiniami Santander Biuro Maklerskie.
Santander Biuro Maklerskie informuje, iż inwestowanie środków w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.
Santander Biuro Maklerskie zwraca uwagę, iż na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele różnych czynników, które są lub mogą być niezależne od emitenta i wyników jego działalności. Można do nich zaliczyć m. in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w dokumencie Informacje o instrumentach finansowych i ryzyku.
Decyzje inwestycyjne w zakresie instrumentów finansowych powinny być podejmowane wyłącznie na podstawie prospektu, oferty lub innych powszechnie dostępnych dokumentów i materiałów opublikowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa.

Metody analityczne terminologia fachowa

Przy sporządzaniu opracowań Santander Biuro Maklerskie korzystał z jednej lub kilku następujących metod analitycznych:
1. Techniki Fibonacciego,
2. Analizy oparte na technice: Andrews Pitchfork,
3. Teoria fal Elliott’a,
4. Klasyczne narzędzia analizy technicznej.

Techniki Fibonacciego bazujące na ciągu liczb Fibonacciego służą do określania optymalnych momentów inicjowania transakcji giełdowych. Przy wykorzystaniu tych technik konstruuje się strefy cenowe na wykresach, w których istnieje duże prawdopodobieństwo występowania ważnych punktów zwrotnych. Mocnymi stronami tej metody są: łatwe do konstruowania obszary cenowe na wykresach, w których często dochodzi do formowania się istotnych dołków i szczytów, generowanie przejrzystych sygnałów kupna/sprzedaży po przekroczeniu danej strefy cenowej, łatwość ustawiania zleceń zabezpieczających - pod bądź nad - określoną strefą cenową Fibonacciego. Do wad tej metody należy zaliczyć: zmniejszoną efektywność w okresach niższej płynności rynków finansowych, skłonność rynku do naruszeń stref cenowych Fibonacciego oraz związane z tym generowanie błędnych sygnałów transakcyjnych w okresach występowania gwałtownych i emocjonalnych ruchów cenowych, charakterystyczny dla wszystkich metod opartych na analizie technicznej czynnik subiektywnej oceny rynku i doświadczenia analityka.
Technika: Andrews Pitchfork bazuje na trzech liniach wytyczanych z określonych punktów zaczepienia na wykresie. Została opracowana przez Alana Andrewsa i jest obecnie powszechnie używana przez analityków technicznych i inwestorów giełdowych. Mocnymi stronami tej metody są: łatwość konstruowania, przejrzystość odnośnie generowania sygnałów transakcyjnych, częste „respektowanie” linii przez płynne instrumenty finansowe. Do wad tej metody należy zaliczyć: subiektywność w doborze punktów zaczepienia, naruszenia linii skutkujące błędnymi wskazaniami inwestycyjnymi (zwłaszcza w okresach gwałtownych wahań cenowych).
Teoria fal Elliotta zakłada, że ceny poruszają się w określonych układach falowych, które są determinowane przez emocje, które wpływają na każdego inwestora, a tym samym na cały rynek. Ta technika analizy wykresów opisuje wszystkie możliwe scenariusze zachowania się ceny, pokazując dokładny obraz rynku, dzięki czemu można zidentyfikować trendy długoterminowe, średnioterminowe, jak i krótkoterminowe. Do mocnych stron tej metody analitycznej należy zaliczyć: możliwość precyzyjnego określenia momentu otwarcia pozycji, łatwość wyznaczania zlecenia zabezpieczającego (poziom negujący dany układ falowy), łatwość wyznaczenia miejsca realizacji zysku (na podstawie projekcji falowych). Do wad tej metody należy zaliczyć: zmniejszoną efektywność w okresach niższej płynności rynków finansowych, mnogość scenariuszy falowych (warianty alternatywne), które mogą utrudniać właściwą identyfikację bieżącego układu cenowego oraz czynnik subiektywnej oceny rynku i doświadczenia analityka. Szczegółowy opis Teorii fal Elliotta znajduje się na stronie internetowej Santander Biuro Maklerskie.
Klasyczne narzędzia analizy technicznej
a. Analiza trendu
b. Analiza formacji
c. Średnie kroczące.
Podstawowym narzędziem jest wykorzystanie pojęcia trendu. Analityk sporządzający materiał przyjmuje rozumienie trendu jako sekwencji coraz wyższych lokalnych minimów, po których walor osiąga nowe maksima w przypadku trendu wzrostowego. W przypadku trendu spadkowego kolejne szczyty wyznaczane są na coraz niższych poziomach, a następujące po nich spadki osiągają nowe minima. O trendzie bocznym czy też konsolidacji można mówić w momencie, gdy ceny przemieszczają się w ograniczonym zakresie zmienności. W procesie analizy, wykorzystywane są też średnie ruchome (zwykłe arytmetyczne), nieprzesunięte zazwyczaj z 15 i 45 okresów oraz formacje cenowe zarówno kontynuacji jak i odwrócenia trendu. Szczegółowy opis narzędzi analizy technicznej znajduje się na publicznie dostępnych portalach internetowych takich jak np.: https://pl.wikipedia.org/wiki/Analiza_techniczna

Żadna z wykorzystanych do przygotowania niniejszego raportu metod analitycznych nie jest techniką wyceny. Wszystkie wykorzystane metody bazują na analizie technicznej i nie odnoszą się do wartości wewnętrznej instrumentu finansowego. Analizy są sporządzone w oparciu o subiektywne interpretacje wykresów, przy czym nie są brane pod uwagę aspekty natury fundamentalnej, informacje z rynku itp.

Wyjaśnienia terminologii fachowej użytej w dokumencie:
CIĄG FIBONACCIEGO: to liczby naturalne tworzące ciąg o takiej własności, że kolejny wyraz (z wyjątkiem dwóch pierwszych) jest sumą dwóch poprzednich. Początkowe wartości tego ciągu to: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89.........
TECHNIKI FIBONACCIEGO: to metody analityczne bazujące na ciągu liczb Fibonacciego, których używa się do konstruowania wsparć i oporów na wykresach płynnych instrumentów finansowych. Przy tego typu konstrukcjach wykorzystuje się zależności matematyczne istniejące pomiędzy określonymi ruchami cenowymi, dające wyrazić się przy pomocy szerokiej palety współczynników Fibonacciego.
METODA ANALITYCZNA ANDREWS PITCHFORK: została opracowana przez Alana Andrewsa i wykorzystuje w swym podstawowym założeniu trzy linie. Punktami ich zaczepienia na wykresach cenowych są ściśle określone miejsca (zazwyczaj istotne szczyty bądź dołki). Przy dokonywaniu transakcji wykorzystuje się przebicia bądź naruszenia linii Pitchforka. Wyróżniamy dwa główne typy struktur falowych: impuls (1-2-3-4-5) i korektę (A-B-C), które razem tworzą podstawowy układ falowy. Impuls zawsze zbudowany jest z pięciu fal, przy czym fale 1, 3 oraz 5 poruszają się w głównym kierunku ruchu (ruch wzrostowy w przypadku impulsu wzrostowego lub ruch spadkowy w przypadku impulsu spadkowego), natomiast fale 2 i 4 są „zakłóceniami”, które poruszają się w kierunku przeciwnym do głównego ruchu (w przypadku korekty główny ruch dotyczy fal A i C, a „zakłóceniem” jest fala B). Fale zgodne z głównym ruchem dzielą się na pięć podfal (1-3-5-A-C), z kolei „zakłócenia” zbudowane są z trzech podfal (A-B-C). W opracowaniach zastosowano system oznaczania fal, który może się różnić od sposobu zaprezentowanego w książce Roberta Prechtera: „Elliott wave principle: key to market behavior”, co ma swoje uzasadnienie w czytelności analiz i łatwości nanoszenia oznaczeń falowych w programach do analizy technicznej (np. Amibroker) . Stopnie fal (w kolejności od najwyższego, do najniższego) przyjęto w sposób zaprezentowany poniżej.
Dla impulsu: I-II-III-IV-V - 1-2-3-4-5; (1)-(2)-(3)-(4)-(5); i-ii-iii-iv-v; (i)-(ii)-(iii)-(iv)-(v); [i]-[ii]-[iii]-[iv]-[v]; Dla korekty: A-B-C; a-b-c; (a)-(b)-(c); [a]-[b]-[c].
Ze względu na konieczność zapewnienia czytelności analizy (prezentowanego wykresu), niektóre stopnie fal (np. (1)-(2)-(3)-(4)-(5) lub A-B-C) mogą zostać pominięte. Co więcej, mogą zostać zastosowane wyróżnienia kolorystyczne, które mają ułatwić identyfikację struktur falowych. Poszczególne fale w trójkącie (a-b-c-d-e) mogą być oznaczone kolorem niebieskim, poszczególne fale klina (kończącego lub wprowadzającego) mogą być oznaczone kolorem pomarańczowym, zaś układy falowe wyższego stopnia mogą być oznaczone kolorem brązowym.
Opór (tzw. sufit) - poziom gdzie pojawia się podaż, czyli potencjalnie wzrost może się zakończyć. Zazwyczaj opory wynikają z wcześniejszych ekstremów cenowych, średnich kroczących czy też zniesienia wcześniejszego ruchu cenowego. Pokonanie oporu ma pozytywne przesłanie - otwiera drogę do dalszej aprecjacji.
Poziom wsparcia, obrony (tzw. podłoga) - poziom gdzie spadki winny się kończyć i z tego poziomu winny zostać zainicjowane wzrosty. Wsparcia wynikają również z wcześniejszych dołków, średniej ruchomej czy też zniesienia wcześniejszego ruchu cenowego.
Poza wymienionymi metodami, Santander Biuro Maklerskie może korzystać również z innych powszechnie używanych metod analizy technicznej.

AD, SD, BC, Wideo: GPW

ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE CHARAKTERU OPRACOWAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ICH SPORZĄDZENIE, TREŚĆ I UDOSTĘPNIANIE
Niniejszy dokument dotyczy następujących opracowań analitycznych publikowanych przez Santander Biuro Maklerskie: Atrakcja dnia, Spółka dnia, Analiza techniczna Blue Chips, Tydzień na GPW.

Definicje rekomendacji:
Kupuj układ techniczny został najprawdopodobniej zakończony, czego skutkiem może być odwrócenie trendu (wzrostowego lub spadkowego) na danym instrumencie finansowym. Całkowita, oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji w ten instrument finansowy wyniesie od kilkunastu do kilkudziesięciu procent w okresie od kilku do kilkudziesięciu dni (początek nowego trendu spadkowego lub wzrostowego).
Trzymaj bieżący trend (wzrostowy lub spadkowy) na danym instrumencie finansowym powinien być dalej kontynuowany. Całkowita, oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji w ten instrument finansowy wyniesie od kilku do kilkudziesięciu procent w okresie od kilku do kilkudziesięciu dni.
Sprzedaj układ techniczny został najprawdopodobniej zakończony, czego skutkiem może być odwrócenie trendu (wzrostowego lub spadkowego) na danym instrumencie finansowym. Całkowita, oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji w ten instrument finansowy wyniesie mniej niż 0% w okresie od kilku do kilkudziesięciu dni (początek nowego trendu spadkowego lub wzrostowego).

 
Okres ważności Opracowań, których dotyczy niniejszy dokument wynosi maksymalnie 30 dni lub: do czasu osiągnięcia poziomu obrony / ceny docelowej w przypadku opracowań: Atrakcja Dnia i Spółka Dnia (przy czym, publikacja nowego opracowania Atrakcja Dnia lub Spółka Dnia dla danego instrumentu finansowego oznacza, że poprzednio wydane Opracowanie Atrakcja Dnia lub Spółka Dnia dla tego instrumentu finansowego traci ważność); lub do czasu osiągnięcia określonych poziomów cenowych (wsparć / oporów ) w przypadku opracowania: Analiza techniczna Blue Chips (przy czym publikacja nowego Opracowania Blue Chips oznacza, że poprzednio wydane traci ważność), lub do czasu publikacji nowego opracowania w przypadku: Tydzień na rynku polskim. Poziom obrony oznacza tutaj realizację zlecenia zabezpieczającego (stop loss), osiągnięcie ceny docelowej – realizację zysku (take profit), poziomy wsparć i oporów wyznaczone są na bazie technik Fibonacciego. Przełamanie (negacja) danego obszaru generuje nowe wskazanie inwestycyjne. Ze względu na krótki horyzont czasowy Opracowań, Santander Biuro Maklerskie nie zakłada ich regularnych aktualizacji.

W opinii Santander Biuro Maklerskie Opracowania są sporządzane z zachowaniem należytej staranności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na ich treść. Santander Biuro Maklerskie nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem Opracowań będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w tych Opracowaniach. Różne Opracowania analityczne wydawane przez Santander Biuro Maklerskie mogą równocześnie odnosić się do tego samego instrumentu finansowego ale przedstawiać rozbieżne wnioski. Każde Opracowanie należy traktować indywidualnie, w szczególności ze względu na fakt, że każdy z nich odnosi się do innych założeń oraz horyzontów czasowych.
Data i godzina na pierwszej stronie danego Opracowania wskazuje termin zakończenia jego sporządzenia oraz pierwszej publikacji.
Wszystkie ceny instrumentów finansowych, które zostały wymienione w danym Opracowaniu odpowiadają kursom, po jakim danego dnia pojawiło się określone wskazanie inwestycyjne na danym instrumencie finansowym, chyba, że w Opracowaniu wskazano inaczej.
UWAŻA SIĘ, ŻE KAŻDY KTO PRZYJMUJE LUB WYRAŻA ZGODĘ NA PRZEKAZANIE MU NINIEJSZEGO DOKUMENTU, WYRAŻA ZGODĘ NA TREŚĆ POWYŻSZYCH ZASTRZEŻEŃ.

 
UJAWNIENIA

Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o Emitencie, należy przez to rozumieć spółkę / spółki będące przedmiotem rekomendacji (materiałów), których dotyczy dane Opracowanie. W przypadku, gdy dotyczy ono kilku spółek, pojęcie Emitenta będzie odnosić się do wszystkich tych spółek.
Członkowie władz Emitenta lub osoby im bliskie mogą być członkami władz Santander Bank Polska lub głównego akcjonariusza - Banco Santander S.A. Osoby zaangażowane w przygotowanie danego Opracowania lub bliskie im osoby mogą pełnić funkcję w organach Emitenta, lub zajmować stanowiska kierownicze w danym podmiocie lub mogą być stroną umowy z Emitentem, która byłaby zawarta na warunkach odmiennych niż inne umowy, których stroną jest Emitent i konsumenci.
Grupa Santander Bank Polska, jej podmioty zależne, przedstawiciele lub pracownicy mogą okazjonalnie przeprowadzać transakcje, lub mogą być zainteresowani nabyciem instrumentów finansowych spółek bezpośrednio lub pośrednio związanych z Emitentem. Wśród osób, które brały udział w sporządzeniu niniejszego dokumentu, jak również tych, które nie uczestniczyły w jego przygotowaniu, ale miały lub mogły mieć do niego dostęp, mogą istnieć osoby, które posiadają długą lub krótką pozycję netto pozycję na akcjach Emitenta lub instrumentach finansowych, których wartość jest w sposób istotny związana z wartością instrumentów finansowych emitowanych przez Emitenta, przekraczającą próg 0,5% wyemitowanego kapitału podstawowego Emitenta.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy Santander Biuro Maklerskie był stroną umów mających za przedmiot oferowanie instrumentów finansowych emitowanych Selvita SA.
Santander Biuro Maklerskie pełni rolę animatora rynku dla instrumentów finansowych 11Bit Studios SA, AB SA, Alior Bank SA, Amrest Holdings SE, Asseco Poland SA, Atal SA, Auto Partner SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Polska Kasa Opieki SA, Benefit Systems SA, Budimex SA, CCC SA, CD Projekt SA, Ciech SA, Cyfrowy Polsat SA, Dino Polska SA, Dom Development SA, Enea SA, Energa SA, Enter Air SA, Eurocash SA, Fabryki Mebli Forte SA, Famur SA, Getin Noble Bank SA, Giełda Papierów Wartościowych SA, Globe Trade Centre SA, Grupa Azoty SA, Grupa Kęty SA, Grupa Lotos SA, ING Bank Śląski SA, Inter Cars SA, Jastrzębska Spółka Węglowa SA, Kernel Holding SA, KGHM Polska Miedź SA, Kruk SA, LC Corp SA, LPP SA, Lubelski Węgiel Bogdanka SA, Mabion SA, Mangata Holding SA, mBank SA, Monnari Trade SA, Netia SA, Orange Polska SA, Orbis SA, PGE Polska Grupa Energetyczna SA, PKN Orlen SA, PKP Cargo SA, Play Communications SA, PlayWay SA, Polenergia SA, Polimex-Mostostal SA, Polski Bank Komórek Macierzystych, Polski Holding Nieruchomości SA, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, Selvita SA, Tauron Polska Energia SA, Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA, na zasadach określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i z tego tytułu posiada instrumenty finansowe emitowane przez Emitenta. Santander Biuro Maklerskie pełni rolę animatora emitenta dla instrumentów finansowych AB SA, Atal SA, Auto Partner SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Benefit Systems SA, CCC SA, Dom Development SA, Enea SA, Enter Air SA, Fabryki Mebli Forte SA, Giełda Papierów Wartościowych SA, Grupa Lotos SA, Inter Cars SA, Kruk SA, Mabion SA, Mangata Holding SA, Monnari Trade SA, Play Communications SA, Polenergia SA, Polski Bank Komórek Macierzystych SA, Polski Holding Nieruchomości SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Selvita SA, Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA, na zasadach określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i z tego tytułu posiada instrumenty finansowe emitowane przez Emitenta. Santander Biuro Maklerskie w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy otrzymał wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług na rzecz niektórych spółek. Usługi te obejmowały: pełnienie roli animatora emitenta dla ww. emitentów, prowadzenie depozytu akcji dla ABC Data SA, CI Games SA, Enter Air SA, Mabion SA, Monnari Trade SA, Ovostar Union NV, pełnienie funkcji sponsora emisji dla Apator SA, KGHM Polska Miedź SA, Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA pełnienie funkcji współoferującego dla Selvita SA, obsługę programu menedżerskiego dla Kruk S.A. W ciągu ostatnich 12 miesięcy Santander Bank Polska otrzymał wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług z zakresu bankowości inwestycyjnej na rzecz Alior Bank SA, Budimex SA, CI Games SA, Globe Trade Centre SA, Mabion SA, Neuca SA, Ovostar Union NV, Pfleiderer Group SA, Polenergia SA, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Rainbow Tours SA, Selvita SA.
Santander Biuro Maklerskie nie jest stroną umowy z Emitentem dotyczącej sporządzania rekomendacji.
Emitent może posiadać akcje Santander Bank Polska.
Podmioty powiązane z Santander Bank Polska mogą, w zakresie dopuszczonym prawem, uczestniczyć lub inwestować w transakcje finansowe w relacjach z Emitentem, świadczyć usługi na rzecz lub pośredniczyć w świadczeniu usług na rzecz Emitenta lub mieć możliwość lub realizować transakcje instrumentami finansowymi emitowanymi przez Emitenta (w tym w szczególności poprzez AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander SA), a w rezultacie Santander Bank Polska może być pośrednio powiązany z Emitentem. Santander Bank Polska posiada pozycję długą na akcjach Stalexport Autostrady SA oraz Giełda Papierów Wartościowych SA, przekraczającą próg 0,5% wyemitowanego kapitału podstawowego Emitenta. Santander Bank Polska nie wyklucza możliwości nabycia przez któryś z podmiotów z nim powiązanych, w okresie sporządzania rekomendacji, której dotyczy niniejszy dokument, akcji Emitenta instrumentów finansowych, co może spowodować osiągniecie łącznej liczby stanowiącej co najmniej 0,5% kapitału zakładowego. Poza wspomnianymi powyżej, Emitenta nie łączą żadne inne stosunki umowne z Santander Bank Polska, które mogłyby wpłynąć na obiektywność rekomendacji zawartych w niniejszym dokumencie. Nie jest jednak wykluczone, że w przyszłości, włącznie z okresem obowiązywania niniejszej rekomendacji, Santander Bank Polska składać będzie ofertę świadczenia usług na rzecz Emitenta, jak również będzie nabywać lub zbywać instrumenty finansowe emitowane przez Emitenta lub których wartość zależna jest od wartości instrumentów finansowych wyemitowanych przez Emitenta. Santander Biuro Maklerskie nie jest stroną żadnej umowy – z wyjątkiem umów brokerskich z klientami, w wykonaniu których Santander Biuro Maklerskie sprzedaje i kupuje akcje Emitenta bądź inne instrumenty finansowe wyemitowane przez Emitenta na zlecenie swoich klientów - której świadczenie byłoby zależne od wyceny instrumentów finansowych omawianych w niniejszym dokumencie.
Część: : Ujawnienia, dotycząca ujawnień interesów lub konfliktów interesów będzie aktualizowana nie rzadziej niż raz w miesiącu kalendarzowym. Wykaz Opracowań danego analityka dotyczących jakiegokolwiek instrumentu finansowego lub Emitenta, które zostały rozpowszechnione w okresie ostatnich 12 miesięcy znajduje się w serwisie Inwestor online, w zakładce Serwis informacyjny / Rekomendacje i analizy.
Statystyki globalne zawierające informację, jaką część wszystkich rekomendacji stanowią rekomendacje „kup” i „sprzedaj” lub równoważne w okresie ostatnich 12 miesięcy, oraz jaką część emitentów można przypisać do każdej z powyższych kategorii, dla których Santander Bank Polska świadczył istotne usługi firm inwestycyjnych określone w sekcjach A i B załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE w okresie ostatnich 12 miesięcy, są prezentowane na stronie www.bm.santander.pl/statystyki-globalne.html

ZOD, QT, RS, Futures, Wideo: futures, zagranica

ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE CHARAKTERU OPRACOWAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ICH SPORZĄDZENIE, TREŚĆ I UDOSTĘPNIANIE
Niniejszy dokument dotyczy następujących opracowań analitycznych publikowanych przez Santander Biuro Maklerskie: Zagraniczna okazja dnia, Raport surowcowy, Quick trade, Tydzień na giełdach zagranicznych, Analiza futures na WIG20 przed otwarciem, Analiza futures na WIG20 intraday, Analiza futures - komentarze wideo, Analiza futures średnioterminowa

Definicje rekomendacji:
Kupuj - układ techniczny został najprawdopodobniej zakończony, czego skutkiem może być odwrócenie trendu (wzrostowego lub spadkowego) na danym instrumencie finansowym. Całkowita, oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji w ten instrument finansowy wyniesie od kilkunastu do kilkudziesięciu procent w okresie od kilku do kilkudziesięciu dni (początek nowego trendu spadkowego lub wzrostowego).
Sprzedaj - układ techniczny został najprawdopodobniej zakończony, czego skutkiem może być odwrócenie trendu (wzrostowego lub spadkowego) na danym instrumencie finansowym. Całkowita, oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji w ten instrument finansowy wyniesie mniej niż 0% w okresie od kilku do kilkudziesięciu dni (początek nowego trendu spadkowego lub wzrostowego).

Przedmiotem Opracowania mogą być instrumenty finansowe typu ETF, które odzwierciedlają zachowanie ceny danego instrumentu bazowego (np. surowca). W przypadku Opracowania dotyczącego takiego instrumentu finansowego, analiza techniczna w nim zawarta może odnosić się do instrumentu bazowego, gdyż od ruchu ceny instrumentu bazowego zależeć będzie zmiana kursu danego ETF. W praktyce rynkowej dokonuje się analizy instrumentów bazowych i na jej podstawie stosuje się odpowiednią strategię inwestycyjną dotyczącą ETF odzwierciedlającego cenę danego instrumentu bazowego. Analiza instrumentu bazowego a nie konkretnego ETF daje tę przewagę, że umożliwia lepszy dostęp do danych w dłuższym okresie, co może być kluczowe w niektórych metodach analizy technicznej.
Ponadto w sytuacji, gdy dany ETF odwzorowuje odwrotność zachowania ceny danego instrumentu bazowego, bądź jeśli dany ETF odwzorowuje dwukrotność lub trzykrotność zachowania ceny/odwrotności zachowania ceny, wówczas właściwa jest analiza techniczna instrumentu bazowego, a nie samego ETF.
W przypadku Opracowań dotyczących instrumentów pochodnych nie wskazuje się bezpośrednio rekomendacji kupuj/sprzedaj, ponieważ przełamanie określonego węzła Fibonacciego nie oznacza bezpośredniego sygnału kupna/sprzedaży. Przełamanie danej strefy Fibonacciego (wsparcia/oporu) staje się czynnikiem zwiększającym prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnego ruchu cenowego. Bardzo często dany walor podąża wówczas w kierunku kolejnej zapory popytowej/podażowej Fibonacciego (tzw. zasada przyciągania zdefiniowana w książce Roberta Minera „Dynamic Trading”). Strefy Fibonacciego mogą być konstruowane w różny sposób (między innymi wykorzystuje się tutaj: technikę grupowania zniesień, metodę APP czyli Alternate Price Projection, technikę ekspansji itd.) i przy pomocy różnych współczynników Fibonacciego, dlatego mogą cechować się różnym poziomem obiektywizmu. Nie można zatem jednoznacznie stwierdzić, że w następstwie pokonania danego węzła, kolejna strefa Fibonacciego zostanie przetestowana. Często określa się natomiast prawdopodobieństwa realizacji takiego scenariusza.
Okres ważności Opracowań, których dotyczy niniejszy dokument, wynosi maksymalnie 30 dni lub: do czasu osiągnięcia poziomu obrony / ceny docelowej w przypadku Opracowań dotyczących rynku zagranicznego; lub do czasu osiągnięcia określonych poziomów cenowych (wsparć / oporów ) w przypadku Opracowań dotyczących rynku terminowego. Poziom obrony oznacza tutaj realizację zlecenia zabezpieczającego (stop loss), osiągnięcie ceny docelowej – realizację zysku (take profit), poziomy wsparć i oporów wyznaczone są na bazie technik Fibonacciego. Przełamanie (negacja) danego obszaru generuje nowe wskazanie inwestycyjne.
Ze względu na krótki horyzont czasowy Opracowań, których niniejszy dokument dotyczy, Santander Biuro Maklerskie nie zakłada ich regularnych aktualizacji chyba, że w danym Opracowaniu wskazano inaczej.
W opinii Santander Biuro Maklerskie Opracowania są sporządzane z zachowaniem należytej staranności i z wykluczeniem konfliktów interesów, który mógłby wpłynąć na ich treść. Różne opracowania analityczne wydawane przez Santander Biuro Maklerskie mogą równocześnie odnosić się do tego samego instrumentu finansowego ale przedstawiać rozbieżne wnioski. Każde opracowanie należy traktować indywidualnie, w szczególności ze względu na fakt, że każdy z nich odnosi się do innych założeń oraz horyzontów czasowych.
Santander Biuro Maklerskie nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem Opracowań będą wycenione przez rynek zgodnie z oceną zawartą w tych Opracowaniach.
Data i godzina na pierwszej stronie wskazuje termin zakończenia sporządzenia Opracowania oraz czas jego publikacji.
Wszystkie ceny instrumentów finansowych, które zostały wymienione w Opracowaniach odpowiadają kursom, po jakim na poprzedniej sesji nastąpiła ostatnia transakcja na danym instrumencie finansowym chyba, że w danym Opracowaniu wskazano inaczej.
UWAŻA SIĘ, ŻE KAŻDY KTO PRZYJMUJE LUB WYRAŻA ZGODĘ NA PRZEKAZANIE MU TEGO DOKUMENTU, WYRAŻA ZGODĘ NA TREŚĆ POWYŻSZYCH ZASTRZEŻEŃ.
 

UJAWNIENIA


Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o „Rekomendowanym instrumencie finansowym” należy przez to rozumieć instrument finansowy będący przedmiotem Opracowań, których niniejszy dokument dotyczy. W przypadku, gdy dane Opracowanie dotyczy kilku instrumentów finansowych, pojęcie „Rekomendowany instrument finansowy” będzie odnosić się do wszystkich tych instrumentów. Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o „Emitencie” należy przez to rozumieć emitenta Rekomendowanego instrumentu finansowego, będącego przedmiotem danego Opracowania analitycznego. W przypadku, gdy dane Opracowanie dotyczy kilku Rekomendowanych instrumentów finansowych, pojęcie „Emitenta” będzie odnosić się do wszystkich emitentów tych instrumentów finansowych.
Publikowane Opracowania nie są ujawniane Emitentowi.
Członkowie władz Emitenta lub osoby im bliskie mogą być członkami władz Santander Bank Polska.
Osoby zaangażowane w przygotowanie raportu lub bliskie im osoby mogą pełnić funkcję w organach Emitenta, lub zajmować stanowiska kierownicze w tym podmiocie lub mogą być stroną umowy z Emitentem, która byłaby zawarta na warunkach odmiennych niż inne umowy, których stroną jest Emitent i konsumenci.
Grupa Santander Bank Polska, jej podmioty zależne, przedstawiciele lub pracownicy mogą okazjonalnie przeprowadzać transakcje Rekomendowanym instrumentem finansowym, lub mogą być zainteresowani nabyciem instrumentów finansowych spółek bezpośrednio lub pośrednio związanych z Emitentem.
Santander Biuro Maklerskie nie jest stroną umowy z Emitentem dotyczącej sporządzania rekomendacji.
Santander Biuro Maklerskie pełni rolę animatora rynku dla kontraktów terminowych na WIG20 i WIG40 na zasadach określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i z tego tytułu może posiadać te instrumenty finansowe.
Emitent może posiadać akcje Santander Bank Polska.
Podmioty powiązane z Santander Bank Polska mogą, w zakresie dopuszczonym prawem realizować transakcje Rekomendowanym instrumentem finansowym oraz uczestniczyć lub inwestować w transakcje finansowe w relacjach z Emitentem, świadczyć usługi lub pośredniczyć w świadczeniu usług na rzecz Emitenta, a w rezultacie Santander Bank Polska może być pośrednio powiązany z Emitentem.
Santander Bank Polska nie wyklucza możliwości nabycia przez któryś z podmiotów z nim powiązanych, w okresie sporządzania danego Opracowania Rekomendowanego instrumentu finansowego, co może spowodować osiągniecie łącznej liczby stanowiącej co najmniej 0,5% kapitału zakładowego.
Poza wspomnianymi powyżej, Emitenta nie łączą żadne inne stosunki umowne z Santander Bank Polska, które mogłyby wpłynąć na obiektywność rekomendacji zawartych w Opracowaniach. Nie jest jednak wykluczone, że w okresie następnych dwunastu miesięcy, włącznie z okresem obowiązywania niniejszej rekomendacji, Santander Bank Polska składać będzie ofertę świadczenia usług na rzecz Emitenta, jak również będzie nabywać lub zbywać Rekomendowany instrument finansowy lub instrumenty finansowe wyemitowane przez Emitenta lub których wartość zależna jest od wartości instrumentów finansowych wyemitowanych przez Emitenta. Santander Biuro Maklerskie nie jest stroną żadnej umowy – z wyjątkiem umów brokerskich z klientami, w wykonaniu których Santander Biuro Maklerskie sprzedaje i kupuje Rekomendowany instrument finansowy bądź instrumenty finansowe wyemitowane prze Emitenta na zlecenie swoich klientów - której świadczenie byłoby zależne od wyceny Rekomendowanego instrumentu finansowego.
Santander Biuro Maklerskie może, w zakresie dopuszczalnym prawem polskim, brytyjskim oraz pozostałymi prawami oraz przepisami, przeprowadzać transakcje instrumentami finansowymi lub transakcje dotyczące ich emitentów, będącymi przedmiotem niniejszego materiału, zanim zostanie on przedstawiony odbiorcom.
Wykaz wszystkich Opracowań danego analityka opublikowanych w okresie ostatnich 12 miesięcy znajduje się w serwisie Inwestor online, w zakładce Serwis informacyjny / Rekomendacje i analizy.
Statystyki globalne zawierające informację, jaką część wszystkich rekomendacji stanowią rekomendacje „kup” i „sprzedaj” lub równoważne w okresie ostatnich 12 miesięcy, oraz jaką część emitentów można przypisać do każdej z powyższych kategorii, dla których Santander Bank Polska świadczył istotne usługi firm inwestycyjnych określone w sekcjach A i B załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE w okresie ostatnich 12 miesięcy, są prezentowane na stronie www.bm.santander.pl/statystyki-globalne.html.

Komentarze

ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE CHARAKTERU OPRACOWAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ICH SPORZĄDZENIE, TREŚĆ I UDOSTĘPNIANIE
 
Niniejszy dokument dotyczy następujących opracowań analitycznych publikowanych przez Santander Biuro Maklerskie: Komentarz poranny, Komentarz do sesji na GPW, Komentarz do sesji USA

Opracowania, których dotyczy niniejszy dokument, przygotowane przez Santander Biuro Maklerskie, będące wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A., mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru.
Opracowania nie stanowią porady inwestycyjnej, ani też nie są wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.
Publikowane Opracowania nie stanowią aktualizacji rekomendacji, cen docelowych czy prognozowanych wyników finansowych spółek. Opisane w nich okoliczności nie mają wpływu na inne Opracowania i rekomendacje dotychczas opublikowane przez Santander Bank Polska.
Ewentualne komentarze do wyników spółek nie stanowią zalecenia inwestycyjnego. System rekomendacyjny Santander Biuro Maklerskie opiera się na wyznaczaniu cen docelowych i ich relacji do ceny bieżącej instrumentów finansowych. Zawarte w Opracowaniach, których dotyczy niniejszy dokument, informacje nie spełniają tych wymogów. Ponadto w zależności od okoliczności mogą one stanowić podstawę do podjęcia różnych (także o przeciwstawnych kierunkach) zachowań inwestycyjnych dla poszczególnych inwestorów.
Informacje i opinie zawarte w Opracowaniach zostały zebrane lub opracowane przez Santander Biuro Maklerskie ze źródeł uznawanych za wiarygodne, przy zachowaniu należytej staranności, jednak Santander Biuro Maklerskie nie może zapewnić ich dokładności oraz kompletności.
Źródłem danych są GPW, PAP, Reuters, Bloomberg, GUS, NBP, EPFR, Santander Biuro Maklerskie, Akcje.net stooq.pl, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Wszelkie znaki towarowe, oznaczenia usług i loga użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi, oznaczeniami usług lub zarejestrowanymi znakami towarowymi lub oznaczeniami usług Santander Bank Polska lub podmiotów z Grupy Santander Bank Polska.
Opracowania i zawarte w nich komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Inwestorzy korzystający z Opracowań nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w danym Opracowaniu. Santander Biuro Maklerskie nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w danym Opracowaniu, o ile przy jego sporządzaniu dołożył należytej staranności. Santander Biuro Maklerskie mógł wydać w przeszłości lub może wydać w przyszłości inne dokumenty, przedstawiające inne wnioski, niespójne z przedstawionymi w niniejszym dokumencie. Takie dokumenty odzwierciedlają różne założenia, punkty widzenia oraz metody analityczne przyjęte przez przygotowujących je analityków. Santander Biuro Maklerskie nie jest zobowiązany do zapewnienia, iż takie dokumenty będą podawane do wiadomości adresatów niniejszego dokumentu.
Niniejszy materiał nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani też zaproszenia do złożenia oferty objęcia lub nabycia papierów wartościowych albo skorzystania z usług inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani dowolnej innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do złożenia oferty byłoby sprzeczne z prawem. W szczególności ani żadne Opracowanie, ani jego kopia nie mogą zostać rozpowszechnione, publikowane oraz dystrybuowane bezpośrednio ani pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii. Rozpowszechnianie, publikowanie oraz dystrybuowanie bezpośrednio lub pośrednio w tych państwach lub wśród obywateli tych państw lub osób w nich przebywających może stanowić naruszenie prawa lub regulacji dotyczących instrumentów finansowych obowiązujących w tych krajach.
Przyjęte w Santander Biuro Maklerskie polityki, regulaminy i procedury zapewniają osobom sporządzającym analizy niezależność, a także zachowanie należytej staranności i rzetelności przy ich sporządzaniu. Stosowane w Santander Biuro Maklerskie odpowiednie polityki, regulaminy i procedury mają na celu przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów interesów, a w przypadku ich powstania, pozwalają nimi zarządzać w sposób zapewniający ochronę słusznych interesów Klientów.
Autorem dokumentu jest Santander Biuro Maklerskie. Santander Bank Polska przysługują prawa autorskie do niniejszego opracowania. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Santander Bank Polska jest zabronione.

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie jest podmiotem podlegającym przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2017 r., poz. 1768 – t.j. z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 512 – t.j. z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1417– t.j. z późn. zm.).(Dz.U. z 2014 r. poz. 94 – t.j. z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382 – t.j. z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1537 z późn. zm.).