Najczęściej wyszukiwane:

Global statistics

Statystyki globalne

 
Global statistics

Recommendation
 
% of companies


Covered with       

this rating


Provided with Investment

Banking in past 12M                        

Buy 47,62 12,50
Hold 34,52 13,79
Sell 16,67 0,00
Under Review 1,19 0,00

 
 

 
Statystyki globalne

Rekomendacja
 
% spółek

pokrywanych


Na rzecz których

świadczono usługi Bankowości

inwestycyjnej w ciągu 12 miesięcy

Kupuj 47,62 12,50
Trzymaj 34,52 13,79
Sprzedaj 16,67 0,00
Rewizja rekomendacji 1,19 0,00

 

 

 

 
Date of publication / Data publikacji: 27.08.2019