Najczęściej wyszukiwane:
 
Global statistics

Recommendation
 
% of companies


Covered with

this rating


Provided with Investment

Banking in past 12M

Buy 53,49 19,57
Hold 24,42 14,29
Sell 18,60 6,25
Under Review 3,49 0,00

 
 

 
Statystyki globalne

Rekomendacja
 
% spółek

pokrywanych


Na rzecz których

świadczono usługi Bankowości

inwestycyjnej w ciągu 12 miesięcy

Kupuj 53,49 19,57
Trzymaj 24,42 14,29
Sprzedaj 18,60 6,25
Rewizja rekomendacji 3,49 0,00