Zastrzeżenie / Limitation

ZASTRZEŻENIE

ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE CHARAKTERU DOKUMENTU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SPORZĄDZENIE, TREŚĆ I UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTU


Niniejszy materiał został przygotowany przez Santander Biuro Maklerskie, będące wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. (Santander Bank Polska) z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1.020.883.050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1.020.883.050 zł. Działalność Santander Biuro Maklerskie, będącego wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska, podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, NIP 521-340-29-37.
Santander Biuro Maklerskie jest podmiotem podlegającym przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2018 r., poz. 2286 – t.j. z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623 – t.j. z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 1871– t.j. z późn. zm.). Materiał ten jest adresowany do inwestorów kwalifikowanych oraz klientów profesjonalnych w rozumieniu przepisów wyżej wskazanych ustaw oraz do Klientów Santander Biuro Maklerskie uprawnionych do otrzymywania rekomendacji na podstawie umów o świadczenie usług.
Autorem dokumentu jest Santander Biuro Maklerskie. Prawa autorskie do niniejszego opracowania przysługują Santander Bank Polska. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Santander Bank Polska jest zabronione.

Santander Biuro Maklerskie nie jest obowiązane do zapewnienia, czy instrumenty finansowe, do których odnosi się niniejszy dokument, są odpowiednie dla danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora właściwe, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym. Żaden z zapisów w niniejszym dokumencie nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.
Podmioty powiązane z Santander Bank Polska mogą, w zakresie dopuszczonym prawem, uczestniczyć lub inwestować w instrumenty finansowe w relacjach z Emitentem, świadczyć usługi na rzecz lub pośredniczyć w świadczeniu usług przez Emitenta lub mieć możliwość lub realizować transakcje Instrumentami finansowymi emitowanymi przez Emitenta („instrumenty finansowe”). Santander Biuro Maklerskie może, w zakresie dopuszczalnym prawem polskim, Wielkiej Brytanii oraz pozostałymi prawami oraz przepisami, przeprowadzać transakcje Instrumentami finansowymi, zanim niniejszy materiał zostanie przedstawiony odbiorcom.
Niniejsza rekomendacja jest aktualna na moment jej sporządzenia i może się zmienić w czasie.
Santander Biuro Maklerskie mógł wydać w przeszłości lub może wydać w przyszłości inne dokumenty, przedstawiające inne wnioski, niespójne z przedstawionymi w niniejszym dokumencie. Takie dokumenty odzwierciedlają różne założenia, punkty widzenia oraz metody analityczne przyjęte przez przygotowujących je analityków. Santander Biuro Maklerskie nie jest zobowiązany do zapewnienia, iż takie dokumenty będą podawane do wiadomości adresatów niniejszego dokumentu. Santander Biuro Maklerskie informuje, że trafność wcześniejszych rekomendacji nie jest gwarancją ich trafności w przyszłości.
Punkt widzenia wyrażony w raportach odzwierciedla osobistą opinię Analityka na temat analizowanej spółki i jej papierów wartościowych.
Źródłem danych są GPW, PAP, Reuters, Bloomberg, EPFR, GUS, NBP, Santander Biuro Maklerskie, Akcje.net, prasa finansowa, internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne.
Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez Santander Biuro Maklerskie ze źródeł uznawanych za wiarygodne, przy zachowaniu należytej staranności, jednak Santander Biuro Maklerskie nie może zapewnić ich dokładności oraz kompletności. Inwestor będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie na własną rękę badań oraz analiz informacji zawartych w niniejszym dokumencie i za ocenę zalet oraz ryzyka związanego z instrumentami finansowymi będącymi przedmiotem niniejszego dokumentu. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie mogą się zmienić bez konieczności poinformowania o tym fakcie.
Santander Biuro Maklerskie nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez klienta na skutek decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie rekomendacji udzielonych przez Santander Biuro Maklerskie o ile przy ich udzielaniu zachował należytą staranność i rzetelność.
Niniejszy dokument nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu oraz dokonania transakcji na instrumentach finansowych, ani nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy dokument jest przedstawiony państwu wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być kopiowany lub przekazywany osobom trzecim. W szczególności ani niniejszy dokument, ani jego kopia nie mogą zostać rozpowszechnione, publikowane oraz dystrybuowane bezpośrednio ani pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii. Rozpowszechnianie, publikowanie oraz dystrybuowanie bezpośrednio lub pośrednio w tych państwach lub wśród obywateli tych państw lub osób w nich przebywających może stanowić naruszenie prawa lub regulacji dotyczących instrumentów finansowych obowiązujących w tych krajach. Rozpowszechnianie, publikowanie oraz dystrybuowanie tego dokumentu na terytorium innych państw może być ograniczone przez odpowiednie przepisy prawa i regulacje. Osoby udostępniające lub rozpowszechniające ten dokument są obowiązane znać te ograniczenia i ich przestrzegać. W Wielkiej Brytanii niniejszy dokument może być jedynie rozpowszechniany wśród osób, które posiadają profesjonalną wiedzę w zakresie inwestowania zgodnie z odpowiednimi regulacjami.
Opinii zawartych w niniejszym dokumencie nie należy traktować jako autoryzowanych lub zatwierdzonych przez emitenta. Opinie zawarte w niniejszym dokumencie są wyłącznie opiniami Santander Biuro Maklerskie.
Santander Biuro Maklerskie informuje, iż inwestowanie środków w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.
Santander Biuro Maklerskie zwraca uwagę, iż na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele różnych czynników, które są lub mogą być niezależne od emitenta i wyników jego działalności. Można do nich zaliczyć m. in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się na stronie www.santander.pl/inwestor w sekcji zastrzeżenia i ryzyko - informacje o instrumentach finansowych i ryzyku.
Decyzja o zakupie wszelkich instrumentów finansowych powinna być podjęta wyłącznie na podstawie prospektu, oferty lub innych powszechnie dostępnych dokumentów i materiałów opublikowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa.
Informacja „Overweight” / „Underweight” /„Neutral” („Przeważaj” / „Niedoważaj” / „Neutralne”) – oznacza, iż w ocenie autorów niniejszego dokumentu kurs spółki w ciągu miesiąca może zachować się lepiej/gorzej/neutralnie w stosunku do indeksu WIG20.
W przypadku zamieszczenia przy poszczególnych spółkach informacji „Overweight” / „Underweight” / „Neutral” („Przeważaj” / ”Niedoważaj” / ”Neutralne”) - informacja ta nie powinna być traktowana jako zalecenie inwestycyjne dotyczące danego instrumentu finansowego.
System rekomendacyjny Santander Biuro Maklerskie opiera się na wyznaczaniu cen docelowych i ich relacji do ceny bieżącej instrumentów finansowych. Zawarte w niniejszym materiale informacje „Overweight”/„Underweight”/„Neutral” („Przeważaj”/„Niedoważaj”/„Neutralne”) nie spełniają powyższego wymogu. Ponadto w zależności od okoliczności mogą stanowić podstawę do podjęcia różnych (także o przeciwstawnych kierunkach) zachowań inwestycyjnych dla poszczególnych inwestorów.
Mid-caps – zamieszczenie spółki w portfelu mid-cap oznacza, iż w ocenie autorów niniejszego dokumentu kurs danej spółki może zachować się w ciągu jednego miesiąca lepiej niż indeks WIG20. Dodawanie i zdejmowanie spółek z listy odbywa się ze względu na wymogi rotacji spółek na liście.
Zmian wag dla spółek, które już wcześniej znajdowały się w portfelu, nie należy pojmować jako zalecenia inwestycyjnego. Zmiany te mają na celu wyłącznie wyrównanie łącznej wagi wszystkich spółek do 100%.
Wyjaśnienia terminologii fachowej użytej w rekomendacji:
EBIT - zysk operacyjny
EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja
P/E - wskaźnik ceny do zysku na akcję
EV - kapitalizacja spółki powiększona o dług netto
PEG - wskaźnik P/E do wzrostu zysków
EPS - zysk na akcję
CPI - wskaźnik cen i usług towarów konsumpcyjnych
WACC - średni ważony koszt kapitału
CAGR - średnioroczny wzrost
P/CE - wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję
NOPAT - teoretyczny zysk operacyjny po opodatkowaniu
FCF - wolne przepływy pieniężne
BV – wartość księgowa
ROE – zwrot na kapitale własnym
P/BV – cena do wartości księgowej

Definicje rekomendacji:
Kupuj – całkowita oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji w akcje przekroczy 10% w ciągu 12 miesięcy.
Trzymaj - całkowita oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji w akcje wyniesie od 0% do 10% w ciągu 12 miesięcy.
Sprzedaj - całkowita oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji w akcje wyniesie mniej niż 0% w ciągu 12 miesięcy.
Możliwe jest wskazanie przez analityka, przy danej całkowitej oczekiwanej stopie zwrotu z inwestycji, innego zalecenia (kupuj, sprzedaj, trzymaj) niż zostało to określone w definicji, w przypadku gdy ma to uzasadnienie ze względu na dodatkowe czynniki rynkowe, trendy branżowe itp. W takiej sytuacji, objaśnienia znaczenia przedstawionego w rekomendacji zalecenia inwestycyjnego są zawarte w treści materiału.

Przy sporządzaniu niniejszego dokumentu Santander Biuro Maklerskie korzystał co najmniej z jednej z następujących metod wyceny: zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), porównawczej, mnożników średniocyklicznych, zdyskontowanych dywidend (DDM), wartości rezydualnej, model uzasadnionej wyceny kapitałów własnych (WEV), metoda sumy poszczególnych aktywów (SOTP), metoda wartości likwidacyjnej.
Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) bazuje na spodziewanych przyszłych zdyskontowanych przepływach pieniężnych. Do jej mocnych stron zaliczyć można uwzględnienie wszystkich strumieni gotówki, jakie wpływają do spółki oraz kosztu pieniądza w czasie. Wadami wyceny DCF są: duża ilość parametrów i założeń, które należy oszacować i wrażliwość wyceny na zmiany tych parametrów.
Metoda porównawcza opiera się na ekonomicznym prawie „jednej ceny”. Mocnymi stronami metody porównawczej są: mała ilość parametrów, jakie analityk musi oszacować, oparcie wyceny na aktualnych warunkach rynkowych, stosunkowo duża dostępność wskaźników dla porównywanych spółek oraz szeroka znajomość metody porównawczej wśród inwestorów. Do wad wyceny metodą porównawczą zaliczyć można znaczną wrażliwość wyników wyceny na wybór spółek do grupy porównawczej, uproszczenie obrazu spółki prowadzące do pominięcia pewnych istotnych czynników (np.: dynamika wzrostu, aktywa pozaoperacyjne, ład korporacyjny, powtarzalność wyników, różnice w stosowanych standardach rachunkowości) oraz niepewność efektywności rynkowej wyceny porównywanych spółek.
Metoda mnożników średniocyklicznych opiera się na zastosowaniu długoterminowych, średnich mnożników wyceny dla sektora lub spółek grupy porównawczej. Metodologia ta ma na celu określenie wartości godziwej dla cyklicznych spółek. Wadą tej metody jest fakt, iż implikowana wycena może znacznie różnić się od wartości rynkowej analizowanej spółki w szczycie lub na dnie cyklu oraz jej zależność od jakości danych zewnętrznych (zwykle korzystamy z baz danych Bloomberga lub Damodarana). Zaletą jest prostota metody oraz uśredniona wartość dla całego cyklu, pozwalająca wychwytywać zarówno przewartościowanie jak i niedowartościowanie analizowanego waloru.
Metoda zdyskontowanych dywidend (DDM) bazuje na spodziewanych przyszłych zdyskontowanych dywidendach wypłaconych przez spółkę. Do jej mocnych stron można zaliczyć uwzględnienie realnych przepływów pieniężnych do właścicieli kapitału akcyjnego oraz fakt, że metoda ta jest wykorzystywana w przypadku spółek z długą historią wypłacania dywidendy. Główną wadą metody zdyskontowanych dywidend jest oszacowywanie wielkości wypłacanej dywidendy na podstawie dużej ilości parametrów i założeń, w tym stopy wypłaty dywidendy.
Metoda wartości rezydualnej jest koncepcyjnie zbliżona do metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) stosowanej do wyceny spółek niefinansowych a główną różnicą jest to ze bazuje na szacowanych wielkościach wartości rezydualnej (nadwyżka ROE nad kosztem kapitału) a nie zdyskontowanych przepływach pieniężnych. Do jej mocnych stron zaliczyć można uwzględnienie nadwyżki zysku nad kosztem kapitału, która jest potencjalnie do dyspozycji akcjonariuszy oraz kosztu pieniądza w czasie. Wadami wyceny DCF są: duża ilość parametrów i założeń, które należy oszacować i wrażliwość wyceny na zmiany tych parametrów.
Model uzasadnionej wyceny kapitałów własnych (WEV) jest oparty na formule wartość księgowa = (ROE za dwa lata minus stopa stabilnego wzrostu)/(koszt kapitału minus stopa stabilnego wzrostu) i pozwala na oszacowanie wartości godziwej danej spółki za dwa lata. W następnej kolejności wyliczana jest wartość bieżąca. Główną zaletą tej metody jest jej przejrzystość oraz fakt, iż jest oparta na relatywnie krótkich prognozach, co ogranicza ryzyko błędów w prognozie. Główną wadą jest to, iż metoda zakłada, iż cena akcji danej spółki w długim okresie będzie dążyć do swojej wartości godziwej implikowanej z kombinacji ROE i kosztu kapitału.
Metoda sumy poszczególnych aktywów (SOTP) jest dodaniem do siebie wartości różnych aktywów spółki, wyliczonych przy pomocy jednej z powyższych metod. Zalety i wady tej metody są identyczne z zaletami i wadami zastosowanych metod wyceny.
Metoda wartości likwidacyjnej – wartość likwidacyjna jest to kwota pieniędzy, za którą aktywa lub przedsiębiorstwo mogą zostać szybko sprzedane w sytuacji gdyby przedsiębiorstwo zaprzestało swojej działalności. Następnie, szacunkowa wartość aktywów zostaje skorygowana o zobowiązania i wydatki związane z likwidacją. Zaletą tej metody szacowania wartości jest jego prostota. Ta metoda nie uwzględnia wartości niematerialnych jak wartość firmy, co jest główną wadą.

Statystyki globalne przedstawiające rozkład rekomendacji oraz udział spółek na rzecz, których świadczono usługi bankowości inwestycyjnej w ciągu ostatnich 12 miesięcy we wszystkich spółkach pokrywanych znajduje się pod adresem: https://www.santander.pl/inwestor/global-statistics
Wykaz wszystkich rekomendacji dotyczących jakiegokolwiek instrumentu finansowego lub emitenta, które zostały rozpowszechnione przez Santander Biuro Maklerskie w okresie ostatnich 12 miesięcy znajduje się na stronie: https://www.inwestoronline.pl/r/res/wykaz_tabel/wykaz_rekomendacji.pdf

W opinii Santander Biuro Maklerskie niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. Santander Biuro Maklerskie nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie.
W Santander Bank Polska implementowane są regulacje wewnętrzne, które mają na celu zapobieganie konfliktom interesów dotyczącym rekomendacji. Ustanowiono bariery fizyczne, bariery logiczne oraz zasady ochrony dokumentacji w wymiarze adekwatnym do rodzaju prowadzonej przez Santander Bank Polska działalności. Poza tym Santander Bank Polska wprowadził szereg obowiązków oraz obostrzeń, dotyczących ochrony przepływu informacji poufnych pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi.
Data i godzina wskazana na pierwszej stronie wskazuje termin sporządzenia rekomendacji, a rozpowszechnienie rekomendacji następuje tego samego dnia przed rozpoczęciem sesji.
Wszystkie ceny instrumentów finansowych, które zostały wymienione w rekomendacji odpowiadają kursom, po jakim danego dnia nastąpiła ostatnia transakcja, na danym instrumencie finansowym, chyba, że wskazano inaczej.
Wykresy dot. zmian cen akcji zawarte w raporcie obejmują wykresy liniowe dziennych cen na zamknięcie w okresie jednego roku. Informacje dotyczące dłuższego okresu (maksymalnie 3 lata) dostępne są na życzenie.
UWAŻA SIĘ, ŻE KAŻDY, KTO PRZYJMUJE LUB WYRAŻA ZGODĘ NA PRZEKAZANIE MU TEGO DOKUMENTU, WYRAŻA ZGODĘ NA TREŚĆ POWYŻSZYCH ZASTRZEŻEŃ.


UJAWNIENIA

Niniejszy raport zawiera rekomendacje dotyczące spółki/spółek: 11Bit Studios S.A., Alior Bank S.A., Amica S.A., Amrest Holdings SE, Asseco Poland S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Millennium S.A., Benefit Systems S.A., Budimex S.A., CCC S.A., CD Projekt S.A., CEZ A.S., Ciech S.A., Comarch S.A., Cyfrowy Polsat S.A., Dino Polska S.A., Develia S.A., Echo Investment S.A., Enea S.A., Energa S.A., Eurocash S.A., Famur S.A., Fabryki Mebli Forte S.A., Gedeon Richter, Grupa Azoty S.A., Grupa Kęty S.A., Grupa Lotos S.A., Globe Trade Centre S.A., ING Bank Śląski S.A., Inter Cars S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Komercni Banka, Livechat Software S.A., LPP S.A., Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., Mabion S.A., Magyar Telekom Tavkozlesi Nyrt, mBank S.A., Mol-Magyar Olaj, O2 CZECH REPUBLIC, A.S., OMV Group, Orange Polska S.A., OTP Bank, Bank Polska Kasa Opieki S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., PKN Orlen S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., PKP Cargo S.A., Play Communications S.A., Stalprodukt S.A., Tauron Polska Energia S.A., Ten Square Games S.A., Wizz Air Holdings PLC („Emitent”).
W przypadku, gdy rekomendacja dotyczy kilku spółek, pojęcie „Emitenta” będzie odnosić się do wszystkich tych spółek.
Santander Biuro Maklerskie informuje, iż niniejszy dokument będzie aktualizowany nie rzadziej niż raz w roku.
Niniejszy dokument nie został ujawniony Emitentowi.
Członkowie władz Emitenta lub osoby im bliskie mogą być członkami władz Santander Bank Polska lub głównego akcjonariusza - Banco Santander S.A.
Osoba / Osoby zaangażowane w przygotowanie raportu lub bliskie im osoby mogą pełnić funkcję w organach Emitenta, lub zajmować stanowiska kierownicze w tym podmiocie lub mogą być stroną umowy z Emitentem, która byłaby zawarta na warunkach odmiennych niż inne umowy, których stroną jest Emitent i konsumenci.
Wśród osób, które brały udział w sporządzeniu rekomendacji, jak również tych, które nie uczestniczyły w jej przygotowaniu, ale miały lub mogły mieć do niej dostęp, istnieją osoby, które posiadają pozycje długie lub krótkie netto na akcjach CCC S.A., Mabion S.A., Tauron Polska Energia S.A.
Grupa Santander Bank Polska, jej podmioty zależne, przedstawiciele lub pracownicy mogą okazjonalnie przeprowadzać transakcje, lub mogą być zainteresowani nabyciem instrumentów finansowych spółek bezpośrednio lub pośrednio związanych z analizowaną spółką.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy Santander Biuro Maklerskie był stroną umów mających za przedmiot oferowanie instrumentów finansowych emitowanych przez Globe Trade Centre S.A.
Santander Biuro Maklerskie pełni rolę animatora rynku dla instrumentów finansowych 11Bit Studios S.A., Alior Bank S.A., Amrest Holdings SE, Asseco Poland S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Millennium S.A., Benefit Systems S.A., Budimex S.A., CCC S.A., CD Projekt S.A., Ciech S.A., Cyfrowy Polsat S.A., Dino Polska S.A., Develia S.A., Enea S.A., Energa S.A., Eurocash S.A., Famur S.A., Fabryki Mebli Forte S.A., Grupa Azoty S.A., Grupa Kęty S.A., Grupa Lotos S.A., Globe Trade Centre S.A., ING Bank Śląski S.A., Inter Cars S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., KGHM Polska Miedź S.A., LPP S.A., Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., Mabion S.A., mBank S.A., Orange Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., PKN Orlen S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., PKP Cargo S.A., Play Communications S.A., Tauron Polska Energia S.A. na zasadach określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i z tego tytułu posiada instrumenty finansowe emitowane przez tych emitentów.
Santander Biuro Maklerskie pełni rolę animatora emitenta dla instrumentów finansowych Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Millennium S.A., Benefit Systems S.A., Budimex S.A., CCC S.A., Enea S.A., Fabryki Mebli Forte S.A., Grupa Lotos S.A., Inter Cars S.A., Mabion S.A., Play Communications S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. na zasadach określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i z tego tytułu posiada instrumenty finansowe emitowane przez tych emitentów.
Santander Biuro Maklerskie nie jest stroną umowy z Emitentem dotyczącej sporządzania rekomendacji.
Santander Biuro Maklerskie w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy otrzymał wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług na rzecz Emitenta. Usługi te obejmowały pełnienie roli animatora emitenta dla Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Millennium S.A., Benefit Systems S.A., Budimex S.A., CCC S.A., Enea S.A., Fabryki Mebli Forte S.A., Grupa Lotos S.A., Inter Cars S.A., Mabion S.A., Play Communications S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., oferowanie instrumentów finansowych Globe Trade Center S.A., przeprowadzenie wezwania na akcje dla Famur S.A.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy Santander Bank Polska otrzymał wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług z zakresu bankowości inwestycyjnej na rzecz Famur S.A.
Emitent może posiadać akcje Santander Bank Polska.
Santander Bank Polska lub inny podmiot z Grupy Santander Bank Polska może, w zakresie dopuszczonym prawem, uczestniczyć lub inwestować w transakcje finansowe w relacjach z Emitentem, świadczyć usługi na rzecz lub pośredniczyć w świadczeniu usług na rzecz Emitenta lub mieć możliwość lub realizować transakcje instrumentami finansowymi emitowanymi przez Emitenta (w tym w szczególności poprzez PTE AVIVA Santander SA), a w rezultacie Santander Bank Polska może być pośrednio powiązany z Emitentem.
Santander Bank Polska nie wyklucza możliwości nabycia przez któryś z podmiotów z nim powiązanych, w okresie sporządzania niniejszej rekomendacji, akcji Emitenta instrumentów finansowych, powodującego osiągniecie łącznej liczby stanowiącej co najmniej 0,5% kapitału zakładowego.
Poza wspomnianymi powyżej, Emitenta nie łączą żadne inne stosunki umowne z Santander Bank Polska, które mogłyby wpłynąć na obiektywność rekomendacji zawartych w niniejszym dokumencie.
Nie jest jednak wykluczone, że w okresie następnych dwunastu miesięcy, włącznie z okresem obowiązywania niniejszej rekomendacji, Santander Bank Polska składać będzie ofertę świadczenia usług na rzecz Emitenta, jak również będzie nabywać lub zbywać instrumenty finansowe wyemitowane przez Emitenta lub których wartość zależna jest od wartości instrumentów finansowych wyemitowanych przez Emitenta. Santander Biuro Maklerskie nie jest stroną żadnej umowy – z wyjątkiem umów brokerskich z klientami, w wykonaniu, których Santander Biuro Maklerskie sprzedaje i kupuje akcje Emitenta na zlecenie swoich klientów - której świadczenie byłoby zależne od wyceny instrumentów finansowych omawianych w niniejszym dokumencie.
Za wyjątkiem wynagrodzenia ze strony Santander Biuro Maklerskie, Analitycy nie przyjmują innej formy wynagrodzenia za sporządzane rekomendacje. Wynagrodzenie otrzymywane przez osoby sporządzające niniejszy dokument może być w sposób pośredni zależne od wyników finansowych uzyskiwanych w ramach transakcji z zakresu bankowości inwestycyjnej, dotyczących instrumentów finansowych emitowanych przez Emitenta, dokonywanych przez Santander Bank Polska lub podmioty z nim powiązane.

LIMITATION OF LIABILITY

LIMITATION OF LIABILITY


This material was produced by Santander Brokerage Poland which is a separate organizational unit of Santander Bank Polska S.A. (Santander Bank Polska) with its registered office in Warsaw, al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warsaw, registered by the District Court for the Capital City of Warsaw, the 12th Economic Department of the National Court Register under the number 0000008723, NIP (Taxpayer Identification Number) 896 000 56 73, share capital – PLN 1.020.883.050 fully paid up. Santander Brokerage Poland is subject to the supervision of the Financial Supervision Commission with its headquarters in Warsaw, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, NIP 521-340-29-37. Brokerage activity conducted by Santander Brokerage Poland is subject to the supervision of the Financial Supervision Commission with its headquarters in Warsaw, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, NIP 521-340-29-37.
Santander Brokerage Poland is subject to the regulations of the Act on Trading in Financial Instruments dated July 29th 2005 (Journal of Laws of 2018, item 2286 - consolidated text, further amended), Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies dated July 29th 2005 (Journal of Laws of 2019 item 623 - consolidated text, further amended), Act on Capital Market Supervision dated July 29th 2005 (Journal of Laws of 2019, item 1871 – consolidated text, further amended). This material is addressed to qualified investors and professional clients as defined under the above indicated regulations and to Clients of Santander Brokerage Poland entitled to gain recommendations based on the brokerage services agreements.
Santander Brokerage Poland is an author of this document. All copyrights belong to Santander Bank Polska.This document may not be reproduced or published, in part or in whole, without a prior written consent of Santander Bank Polska.
Santander Brokerage Poland may not have taken any steps to ensure that the securities referred to in this report are suitable for any particular investor. Santander Brokerage Poland will not treat recipients of this report as its customers by virtue of their receiving this report. The investments and services contained or referred to in this report may not be suitable for particular investor and it is recommended to consult an independent investment advisor in case of doubts about such investments or investment services. Nothing in this report constitutes investment, legal, accounting or tax advice, or a representation that any investment or strategy is suitable or appropriate to investor’s individual circumstances, or otherwise constitutes a personal recommendation to particular investor.
Affiliates of Santander Bank Polska may, from time to time, to the extent permitted by law, participate or invest in financing transactions with Issuer, perform services for or solicit business from such Issuer and/or have a position or effect transactions in the financial instruments issued by the Issuer (“financial instruments”). Santander Brokerage Poland may, to the extent permitted by applicable Polish law, UK law and other applicable law or regulation, effect transactions in the Financial instruments before this material is published to recipients.
This document is valid at the time of its preparation and may change.
Santander Brokerage Poland may have issued, and may in the future issue, other reports that are inconsistent with, and reach different conclusions from, the information presented in this report. Those reports reflect the different assumptions, views and analytical methods of the analysts who prepared them and Santander Brokerage Poland is under no obligation to ensure that such other reports are brought to the attention of any recipient of this report. Santander Brokerage Poland informs that success in past recommendations is not a guarantee of success in future ones. Points of view expressed in the reports reflect Analyst personal opinion on the analysed company and its securities.
The sources of the data include WSE, PAP, Reuters, Bloomberg, EPFR, GUS /Central Statistical Office/, NBP /National Bank of Poland/, Santander Brokerage Poland, Akcje.net, financial periodicals and business and finance websites.
Information and opinions contained herein have been compiled or gathered, with due care and diligence, by Santander Brokerage Poland from sources believed to be reliable, however Santander Brokerage Poland cannot ensure their accuracy or completeness. Investor shall be responsible for conducting his own investigation and analysis of the information contained or referred to in this document and of evaluating the merits and risks involved in the Financial instruments forming the subject matter of this document. The information and opinions contained herein are subject to change without any notice.
Santander Brokerage Poland is not responsible for any losses incurred by Investors which were result of investment decisions based on recommendations issued by Santander Brokerage Poland, if they were prepared with due care and diligence.
This document does not constitute an offer or invitation to subscribe for or purchase or carry out transactions in any financial instruments and shall not be considered as an offer to sell or to buy any securities. This document is furnished and presented to you solely for your information and shall not be reproduced or redistributed to any other person. This document nor any copy hereof shall not be disseminated, published or distributed directly or indirectly in the United States of America, Canada, Australia or Japan. Disseminating, publishing or distributing of this document directly or indirectly in the above countries or to any citizen or resident of these countries may be considered breach of the law or regulations related to the financial instruments in force in these countries.
Dissemination, publishing or distribution of this document may be restricted by law in other countries. Persons who distribute this document shall make themselves aware of and adhere to any such restrictions. This document may be distributed in the United Kingdom to persons who have professional knowledge about investing in accordance with relevant regulations.
Opinions in this document must not be relied upon as having been authorised or approved by issuer the opinions expressed herein are solely those of Santander Brokerage Poland.
Santander Brokerage Poland informs that investing assets in financial instruments implies the risk of losing part or all the invested assets.
Santander Brokerage Poland indicates that the price of the financial instruments is influenced by lots of different factors, which are or cannot be dependent from issuer and its business results. These are factors such as changing economical, law, political or tax condition. More information on financial instruments and risk connected with them can be found on www.santander.pl/inwestor, section disclaimers and risk.
The decision to purchase any of the financial instruments should be made only on the basis of the prospectus, offering circular or other documents and materials which are published on general release on the basis of polish law.

Overweight/Underweight/Neutral – means that, according to the authors of this document, the stock price may perform better/worse/neutrally than the WIG20 index in a given month.
When particular stocks are marked with Overweight/Underweight/Neutral - such information should not be construed as investment recommendation concerning a given financial instrument.
The recommendation system of Santander Brokerage Poland is based on determination of target prices and their relations to current prices of financial instruments. Overweight/Underweight/Neutral information contained herein does not meet the aforementioned requirement. Furthermore, depending on the situation, it can be grounds for taking different (including opposing) investment action in the case of particular investors.
Mid-caps – if a stock is included into a mid-cap portfolio it means that, according to the authors of this document, a particular stock price may outperform the WIG20 index during one month. Stocks are added to or deleted from the list on the basis of the requirement to rotate the stocks included in the list.
Any change in weight of stocks already included in the portfolio should not be construed as investment recommendation. Such changes are aimed exclusively at making the total weight of all stocks equal 100%.
Explanations of special terminology used in the recommendation:
EBIT – earnings before interest and tax
EBITDA – earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization
P/E – price-earnings ratio
EV – enterprise value (market capitalisation plus net debt)
PEG - P/E to growth ratio
EPS - earnings per share
CPI – consumer price index
WACC - weighted average cost of capital
CAGR – cumulative average annual growth
P/CE – price to cash earnings (net profit plus depreciation and amortisation) ratio
NOPAT – net operational profit after taxation
FCF - free cash flows
BV – book value
ROE – return on equity
P/BV – price-book value

Recommendation definitions:
Buy – indicates a stock's total return to exceed more than 10% over the next twelve months.
Hold - indicates a stock's total return to be in range of 0%-10% over the next twelve months.
Sell - indicates a stock's total return to be less than 0% over the next twelve months.
It is possible for the analyst to indicate different recommendation (buy, sell, hold) than specified in the definition, with a given total expected rate of return on investment, where it is justified due to additional market factors, industry trends, etc. In such case, relevant clarification of the investment recommendation meaning presented in the recommendation is included in the document.

In preparing this document Santander Brokerage Poland applied at least one of the following valuation methods: discounted cash flows (DCF), comparative, mid-cycle, dividend discount model (DDM), residual income, warranted equity method (WEV), SOTP valuation, liquidation value.
The discounted cash flows (DCF) valuation method is based on expected future discounted cash flows. One advantage of the DCF valuation method is that it takes into account all cash streams reaching Issuer and the cost of money over time. Some disadvantages of the DCF valuation method are that a large number of parameters and assumptions need to be estimated; and the valuation is sensitive to changes in those parameters.
The comparative valuation method is based on the economic rule of "one price". Some advantages of the comparative valuation method are that the analyst need only estimate a small number of parameters; the valuation is based on current market conditions; the relatively large accessibility of indicators for companies being compared; and that there is an extensive knowledge of the comparative method among investors. Some disadvantages of valuation by the comparative method are the considerable sensitivity of the results of the valuation on the choice of companies to the comparative group; the method can lead to a simplification of the picture of the company which in turn can lead to omitting certain important factors (e.g. growth dynamics, extra-operational assets, corporate governance, the repeatability of results, differences in applied accounting standards); and the uncertainty of the effectiveness of a market valuation of companies being compared.
The mid-cycle multiple valuation is based on long-term average valuation multiples of a sector or a peer group. The methodology aims to calculate a fair, through the cycle value of the company. Among its shortfalls is that at peaks and/or troughs of the cycle, the implied fair value may deviate substantially from the market’s value of an analysed stock as well as the methods’ reliance on the quality of external data (we usually use Bloomberg or Damodaran databases). Simplicity and average through-cycle value allowing to capture over- as well as under-valuation of a given stock are the main advantages of this methodology.
The dividend discount model (DDM) valuation is based on the net present value of the future dividends that are expected to be paid out by the company. Some advantages of the DDM valuation method are that it takes into account real cash flows to equity-owners and that the methodology is used in respect to companies with long dividend payout history. Main disadvantage of the DDM valuation method is that dividend payouts are based on a large number of parameters and assumptions, including dividend payout ratio.
Residual income method is conceptually close to the discounted cash flows method (DCF) for non-financial stocks, the difference being that it is based on expected residual income (returns over COE) rather than expected future cash flows. One advantage of this valuation method is that it captures the excess of profit potentially available to shareholders and the cost of money over time. Main disadvantage of the valuation method is that a large number of parameters and assumptions need to be estimated; and the valuation is sensitive to changes in those parameters.
The warranted equity method (WEV) is based on the formula P/BV = (two year forward ROE less sustainable growth rate)/(Cost of equity less sustainable growth rate) which allows estimating a fair value (FV) of a given stock in two years’ time. Subsequently the FV is discounted back to today. The main advantage of the WEV method is that it is a transparent one and based on relatively short term forecasts, hence substantially reducing the margin of forecasting error. The main disadvantage in our view is that the model is based on the principle that stock price should converge towards its fair value implied by company’s ROE and COE.
SOTP valuation - different assets of a company are being valued according to different valuation methods, and the sum of these valuations represents the final valuation of the company. SOTP valuation advantages / disadvantages are identical to advantages and disadvantages of the specific valuation methods used.
Liquidation value method – liquidation value is the estimated amount of money that an asset or company could be quickly sold for, such as if it were to go out of business. Then, the estimated assets value is adjusted for liabilities and liquidation expenses. One advantage of this valuation method is its simplicity. This method does not account for intangible assets as goodwill, which is the main disadvantage.

Global statistics presenting the rating of the covered companies and the share of companies provided with investment banking in the past 12M are available at: https://www.santander.pl/inwestor/global-statistics
A list of all recommendations on any financial instrument or issuer that were disseminated by Santander Brokerage Poland during the preceding 12 month period can be found on: https://www.inwestoronline.pl/r/res/wykaz_tabel/wykaz_rekomendacji_eng.pdf
In the opinion of Santander Brokerage Poland, this document has been prepared with all due diligence and excludes any conflict of interests which could influence its content. Santander Brokerage Poland is not obliged to take any actions which could cause financial instruments that are the subject of the valuation contained in this document to be valued by the market in accordance with the valuation contained in this document.
In Santander Bank Polska there are implemented internal regulations, which are designed to prevent conflicts of interest concerning recommendations. Physical and logic barriers are established, and the principles of documentation adequate to the type of Santander Bank Polska operations are implemented. Additionally, Santander Bank Polska introduced a number of obligations and restrictions relating to the protection of confidential information flow between organizational units.

The date and time on the first page of this report indicates the date of the production of the recommendation, and the dissemination of the recommendation takes place on the same day before the start of the session.
All the prices of financial instruments which have been mentioned in the report correspond to the rates at which the last transactions on these financial instruments were realized during a given day unless otherwise indicated.
The Stock performance charts in this report include line graphs of the securities’ daily closing prices for one year period. Information relating to a longer period (max 3 years) is available upon request.
ANY PERSON WHO ACCEPTS THIS DOCUMENT AGREES TO BE BOUND BY THE FOREGOING DISCLAIMER AND LIMITATIONS.DISCLOSURES
This report contains recommendations referring to company/companies: 11Bit Studios S.A., Alior Bank S.A., Amica S.A., Amrest Holdings SE, Asseco Poland S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Millennium S.A., Benefit Systems S.A., Budimex S.A., CCC S.A., CD Projekt S.A., CEZ A.S., Ciech S.A., Comarch S.A., Cyfrowy Polsat S.A., Dino Polska S.A., Develia S.A., Echo Investment S.A., Enea S.A., Energa S.A., Eurocash S.A., Famur S.A., Fabryki Mebli Forte S.A., Gedeon Richter, Grupa Azoty S.A., Grupa Kęty S.A., Grupa Lotos S.A., Globe Trade Centre S.A., ING Bank Śląski S.A., Inter Cars S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Komercni Banka, Livechat Software S.A., LPP S.A., Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., Mabion S.A., Magyar Telekom Tavkozlesi Nyrt, mBank S.A., Mol-Magyar Olaj, O2 CZECH REPUBLIC, A.S., OMV Group, Orange Polska S.A., OTP Bank, Bank Polska Kasa Opieki S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., PKN Orlen S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., PKP Cargo S.A., Play Communications S.A., Stalprodukt S.A., Tauron Polska Energia S.A., Ten Square Games S.A., Wizz Air Holdings PLC („Issuer”).
In the case where recommendation refers to several companies, the name “Issuer” will apply to all of them.
Santander Brokerage Poland emphasizes that this document is going to be updated at least once a year.
This document has not been disclosed to Issuer.
Members of the Issuer’s authorities or their relatives may be members of the management board or supervisory board of Santander Bank Polska or its main shareholder - Banco Santander S.A.
Person/ Persons engaged in preparing the report or their relatives may be the members of the Issuer’s authorities and may hold management position in this entity or may be party to any agreement with the Issuer, which would be concluded on different basis than agreements between Issuer and consumers.
Among those, who prepared this document, as well as among those who didn’t prepare it but had or might have had the access to it, there are such individuals who hold a net long or net short position in shares of CCC S.A., Mabion S.A., Tauron Polska Energia S.A.
Santander Bank Polska Group, its affiliates, representatives or employees may occasionally undertake transactions or may be interested in acquiring securities of companies directly or indirectly related to those being analysed.
During the last 12 months Santander Brokerage Poland has been a party to agreements relating to the offering of financial instruments issued by Globe Trade Centre S.A.
Santander Brokerage Poland acts as a market maker, on principles specified in the Regulations of the Warsaw Stock Exchange, for the shares of 11Bit Studios S.A., Alior Bank S.A., Amrest Holdings SE, Asseco Poland S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Millennium S.A., Benefit Systems S.A., Budimex S.A., CCC S.A., CD Projekt S.A., Ciech S.A., Cyfrowy Polsat S.A., Dino Polska S.A., Develia S.A., Enea S.A., Energa S.A., Eurocash S.A., Famur S.A., Fabryki Mebli Forte S.A., Grupa Azoty S.A., Grupa Kęty S.A., Grupa Lotos S.A., Globe Trade Centre S.A., ING Bank Śląski S.A., Inter Cars S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., KGHM Polska Miedź S.A., LPP S.A., Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., Mabion S.A., mBank S.A., Orange Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., PKN Orlen S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., PKP Cargo S.A., Play Communications S.A., Tauron Polska Energia S.A. and holds financial instruments issued by these issuers.
Santander Brokerage Poland acts as an issuer’s market maker, on principles specified in the Regulations of the Warsaw Stock Exchange, for the shares of Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Millennium S.A., Benefit Systems S.A., Budimex S.A., CCC S.A., Enea S.A., Fabryki Mebli Forte S.A., Grupa Lotos S.A., Inter Cars S.A., Mabion S.A., Play Communications S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. and holds financial instruments issued by these issuers.
Santander Brokerage Poland is not a party to the agreement with the Issuer related to issuing recommendations.
During the last 12 months Santander Brokerage Poland has received remuneration for providing services for the Issuer. These services covered acting as issuer’s market maker for Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Millennium S.A., Benefit Systems S.A., Budimex S.A., CCC S.A., Enea S.A., Fabryki Mebli Forte S.A., Grupa Lotos S.A., Inter Cars S.A., Mabion S.A., Play Communications S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., offering financial instruments issued by Globe Trade Center S.A., conducting the tender offer for Famur S.A.
During the last 12 months Santander Bank Polska has received remuneration for providing investment banking services for Famur S.A.
The Issuer may hold shares of Santander Bank Polska.
Santander Bank Polska or its affiliates may, from time to time, to the extent permitted by law, participate or invest in financing transactions with Issuer, perform services for or solicit business from such Issuer and/or have a position or effect transactions in the financial instruments issued by the Issuer (especially in relation to the services provided by PTE AVIVA Santander SA), ad as a result Santander Bank Polska may be indirectly connected with the Issuer.
Santander Bank Polska does not rule out that in the period of preparing this document any Affiliate of Santander Bank Polska might purchase shares of the Issuer or any financial instruments being the subject of this document which may cause reaching at least 0,5% of the share capital.
Subject to the above, the Issuer is not bound by any contractual relationship with Santander Bank Polska, which might influence the objectivity of the recommendations contained in this document.
However, it cannot be ruled out that, in the period of the next twelve months or the period in which this document is in force, Santander Bank Polska will submit an offer to provide services for the Issuer or will purchase or dispose of financial instruments issued by the Issuer or whose value depends on the value of financial instruments issued by the Issuer. Except for broker agreements with clients under which Santander Brokerage Poland sells and buys the shares of the Issuer at the order of its clients, Santander Brokerage Poland is not party to any agreement which would depend on the valuation of the financial instruments discussed in this document.
With the exception of remuneration from the Santander Brokerage Poland Analysts do not receive any other form of compensation for recommendations made. Remuneration received by the persons who prepare this document may be dependent, in an indirect way, from financial results gained from investment banking transactions, related to financial instruments issued by the Issuer, made by Santander Brokerage Poland or its Affiliates.