Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

Oferta zamiany

akcji spółki PBKM S.A. w zamian za nowo emitowane akcje
spółki VITA 34 AG

ELEKTRONICZNE WERSJE MATERIAŁÓW („MATERIAŁY”), ZNAJDUJACE SIĘ NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ VITA 34 AG Z SIEDZIBĄ W LIPSKU, ADRES: DEUTSCHER PLATZ 5A, D-04103 LIPSK, NIEMCY, ZAREJESTROWANEJ W REJESTRZE HANDLOWYM LOKALNEGO SĄDU W LIPSKU POD NUMEREM HRB 20339 („SPÓŁKA”) POD ADRESEM HTTPS://IR.VITA 34.DE/ Uruchomi się w nowym oknie DO KTÓRYCH CHCESZ UZYSKAĆ DOSTĘP ZOSTAŁY UDOSTĘPNIONE PRZEZ SANTANDER BANK POLSKA SA – SANTANDER BIURO MAKLERSKIE W DOBREJ WIERZE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH, W ZWIĄZKU Z OFERTĄ ZAMIANY („OFERTA ZAMIANY”) ZŁOŻONĄ PRZEZ SPÓŁKĘ W CELU NABYCIA WSZYSTKICH WYEMITOWANYCH I ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OBROCIE AKCJI POLSKIEGO BANKU KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ADRES: AL. JANA PAWŁA II 29, 00-867 WARSZAWA, POLSKA, WPISANEGO DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS 0000166106 („PBKM”) O NUMERZE ISIN PLPBKM000012, KAŻDA O WARTOŚCI NOMINALNEJ 0,50 PLN (PIĘĆDZIESIĄT GROSZY) I UPRAWNIAJĄCYCH DO JEDNEGO GŁOSU NA WALNYM ZGROMADZENIU, W TYM DO PRAWA DO DYWIDENDY I DODATKOWYCH PRAW W CHWILI ROZLICZENIA OFERTY ZAMIANY AKCJI („AKCJE PBKM”) W ZAMIAN ZA NOWE AKCJE BEZ WARTOŚCI NOMINALNEJ W SPÓŁCE, Z PROPORCJONALNYM UDZIAŁEM W KAPITALE ZAKŁADOWYM W WYSOKOŚCI 1,00 EUR NA AKCJĘ („AKCJE OFEROWANE VITA 34”).

AKCJE OFEROWANE VITA 34 SĄ OFEROWANE W OFERCIE PUBLICZNEJ W POLSCE NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W SEKCJI 4 „OFERTA ZAMIANY AKCJI” PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI ZATWIERDZONEGO PRZEZ NIEMIECKI FEDERALNY URZĄD NADZORU FINANSOWEGO (BAFIN) I NOTYFIKOWANEGO (PASZPORTOWANEGO) NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA PODSTAWIE ART. 25 UST. 1 (I NAST.) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/1129 Z DNIA 14 CZERWCA 2017 R. W SPRAWIE PROSPEKTU, KTÓRY MA BYĆ PUBLIKOWANY W ZWIĄZKU Z OFERTĄ PUBLICZNĄ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB DOPUSZCZENIEM ICH DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 2003/71/WE („ROZPORZĄDZENIE”).

PAPIERY WARTOŚCIOWE OPISANE W MATERIAŁACH SĄ INSTRUMENTEM FINANSOWYM, W KTÓRY INWESTOWANIE ZWIĄZANE JEST Z RYZYKIEM UTRATY CAŁEGO ZAINWESTOWANEGO KAPITAŁU. INWESTYCJA W PAPIERY WARTOŚCIOWE OPISANE W MATERIAŁACH NIE JEST OBJĘTA JAKĄKOLWIEK GWARANCJĄ ZWROTU ZAINWESTOWANEGO KAPITAŁU. PAPIERY WARTOŚCIOWE, OFEROWANE NA PODSTAWIE PROSPEKTU SĄ ISTRUMENTAMI FINANSOWANYMI KWALIFIKOWANYMI JAKO INSTRUMENTY FINANSOWE O TEJ SAMEJ KLASIE RYZYKA INWESTYCYJNEGO, CO INSTRUMENTY FINANSOWE, DO KTÓRYCH POSIADACZY ADRESOWANA JEST OFERTA ZAMIANY OPISANA W MATERIAŁACH.

MATERIAŁY NIE SĄ ADRESOWANE DO OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH ORAZ OSÓB KWALIFIKOWANYCH JAKO OSOBY AMERYKAŃSKIE NA PODSTAWIE REGULACJI „S” AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 ROKU („SECURITIES ACT”), JAK RÓWNIEŻ DO OSÓB ZAMIESZKAŁYCH, POSIADAJĄCYCH SIEDZIBĘ LUB PRZEBYWAJĄCYCH W AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII, RPA LUB INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW, DO KTÓRYCH CHCESZ UZYSKAĆ DOSTĘP NARUSZAŁOBY LUB MOGŁOBY BYĆ KWALIFIKOWANE JAKO NARUSZAJĄCE OBOWIĄZUJĄCE NORMY PRAWNE LUB WYMAGAŁOBY DOKONANIA REJESTRACJI LUB UZYSKANIA LICENCJI, ANI DOSTĘP DO NICH NIE JEST PRZEWIDZIANY DLA TYCH OSÓB.

WAŻNA INFORMACJA: Niniejszy komunikat należy przeczytać uważnie, bowiem ma on zastosowanie do wszystkich osób odwiedzających tę stronę internetową oraz stronę internetową Spółki pod adresem https://ir.vita 34.de/ Uruchomi się w nowym oknie. Zwracamy uwagę, że poniższe zastrzeżenie może ulec zmianie bądź zostać zaktualizowane, w związku z czym należy zapoznać się z nim podczas każdych odwiedzin niniejszej strony internetowej oraz strony internetowej Spółki pod adresem https://ir.vita 34.de/. Dostęp do Materiałów oznacza wyrażenie zgody na przestrzeganie warunków określonych poniżej. W przypadku niewyrażenia zgody na poniższe warunki, prosimy o opuszczenie niniejszej strony internetowej oraz strony internetowej Spółki pod adresem https://ir.vita 34.de/ Uruchomi się w nowym oknie i nieprzeglądanie umieszczonych na niej Materiałów.

Osoby z zagranicy

Przeglądanie informacji zawartych w Materiałach może podlegać ograniczeniom. Niedozwolone jest ujawnianie, publikowanie lub rozpowszechnianie informacji, w całości lub częściowo, bezpośrednio lub pośrednio, w określonych jurysdykcjach. W innych jurysdykcjach wyłącznie określone kategorie osób mogą zostać dopuszczone do przeglądania Materiałów.

Dostęp do Materiałów znajdujących się na tej stronie internetowej oraz stronie internetowej Spółki pod adresem https://ir.vita 34.de/ został umożliwiony wyłącznie w celach informacyjnych i nie mają na celu bezpośredniej czy pośredniej próby nakłaniania do nabycia papierów wartościowych lub sporządzenia zapisu na papiery wartościowe przez osobę przebywającą w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Japonii, RPA lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której takie oferty lub sprzedaż są niezgodne z prawem („Wyłączone Jurysdykcje”). Papiery wartościowe opisane w Materiałach nie zostały i nie istnieje zamiar zarejestrowania ich na mocy Securities Act lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w jakimkolwiek stanie, prowincji, terytorium, hrabstwie lub jurysdykcji Stanów Zjednoczonych. Odpowiednio, o ile nie ma zastosowania wyłączenie wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych, niedozwolone jest oferowanie, sprzedaż lub przeniesienie w inny sposób własności papierów wartościowych, w sposób bezpośredni lub pośredni, ani ustanowienie zastawu na papierach wartościowych, na obszarze lub na obszar Stanów Zjednoczonych lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, jeżeli dokonanie tego stanowiłoby naruszenie obowiązujących przepisów prawa lub wiązałoby się z koniecznością zarejestrowania takich papierów wartościowych w zgodzie z normami prawa obowiązującymi w danej jurysdykcji. W Stanach Zjednoczonych nie zostanie przeprowadzona oferta publiczna sprzedaży papierów wartościowych.

Materiały są adresowane i kierowane wyłącznie do osób przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mogących uczestniczyć w ofercie publicznej prowadzonej na terytorium Polski jako inwestorzy detaliczni lub inwestorzy instytucjonalni („Dozwoleni Adresaci”). Do złożenia deklaracji przyjęcia oferty zamiany akcji, których dotyczącą Materiały, uprawnieni są wyłącznie Dozwoleni Adresaci i deklaracja przyjęcia oferty zamiany akcji może zostać przyjęty wyłącznie od takiego Dozwolonego Adresata, jak również od rezydenta państwa członkowskiego Unii Europejskiej, innego aniżeli Rzeczpospolita Polska.

Podstawa dostępu

Udostępnianie komunikatów prasowych oraz innych dokumentów w formacie elektronicznym nie stanowi oferty sprzedaży ani próby nakłaniania do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Spółce. Nie stanowi ono także rekomendacji przez Spółkę ani przez żadną inną stronę sprzedaży lub nabycia papierów wartościowych w Spółce.

O ile Spółka nie ustaliła inaczej i obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, kopie Materiałów nie są i nie mogą być ujawniane ani w inny sposób przekazywane bądź rozpowszechniane lub przesyłane na obszarze lub na obszar Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Japonii, RPA lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której oferty sprzedaży lub sprzedaż papierów wartościowych są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Osoby otrzymujące takie dokumenty (w tym przedstawiciele, osoby mianowane i powiernicy) nie mogą rozpowszechniać ani przesyłać ich na obszarze lub na obszar państw wymienionych powyżej. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych obowiązujących w danej jurysdykcji.

Jeśli nie jesteś uprawniony do przeglądania materiałów zamieszczonych na tej stronie internetowej oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem https://ir.vita 34.de/ Uruchomi się w nowym oknie lub masz wątpliwości czy jesteś uprawniony do ich przeglądania, prosimy o opuszczenie tej strony internetowej oraz strony internetowej Spółki pod adresem https://ir.vita 34.de/ Uruchomi się w nowym oknie.

Niedozwolone jest ujawnianie lub przekazywanie w inny sposób, rozpowszechnianie lub przesyłanie materiałów na obszarze lub na obszar Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Japonii, RPA lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której oferty sprzedaży lub sprzedaż papierów wartościowych są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Niedozwolone jest rozpowszechnianie lub przesyłanie dokumentów przez osoby je otrzymujące (w tym przedstawicieli, osoby mianowane i powierników) na obszarze lub na obszar lub z obszaru Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Japonii lub RPA.
 

Informacje ogólne

Informacje zawarte w Materiałach nie są wyczerpujące. Pomimo tego, że informacje zostały sporządzone z dochowaniem należytej staranności, nie wszystkie informacje mogą być dokładne i aktualne pod każdym względem. Spółka ani jej doradcy ani podmioty przyjmujące deklaracje przyjęcia oferty zamiany akcji nie są odpowiedzialni za aktualizowanie informacji umieszczonych na niniejszej stronie internetowej oraz strony internetowej Spółki pod adresem https://ir.vita 34.de/ Uruchomi się w nowym oknie. Nie należy polegać na informacjach lub opiniach zawartych w Materiałach lub innych dokumentach lub ustnych oświadczeniach w żadnym celu, jak również nie należy polegać na kompletności, dokładności lub rzetelności takich informacji lub opinii. Wszystkie informacje podawane są bez żadnego zapewnienia ani gwarancji i Spółka oraz jej doradcy nie składają żadnych oświadczeń ani nie udzielają żadnych gwarancji i dokonują wyłączenia wszelkich warunków, wyraźnych bądź dorozumianych, w tym m.in. oświadczeń, zapewnień, gwarancji lub warunków dotyczących dokładności, aktualności, kompletności, nienaruszania praw, wartości handlowej lub przydatności do określonego celu, jak również Spółka i jej doradcy i podmioty przyjmujące deklaracje przyjęcia oferty zamiany akcji nie ponoszą odpowiedzialności wobec Ciebie ani wobec żadnej innej osoby trzeciej z tytułu skutków jakichkolwiek błędów lub braków. Spółka ani jej doradcy ani podmioty przyjmujące deklaracje przyjęcia oferty zamiany akcji nie ponoszą odpowiedzialności za żadne pośrednie, bezpośrednie lub wynikowe straty lub szkody powstałe na skutek korzystania z niniejszej strony internetowej oraz strony internetowej Spółki pod adresem https://ir.vita 34.de/ Uruchomi się w nowym oknie lub z umieszczonych na nich informacji. Spółka i jej doradcy i podmioty przyjmujące deklaracje przyjęcia oferty zamiany akcji nie ponoszą odpowiedzialności za żadne przypadki naruszenia obowiązujących przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych przez jakiekolwiek osoby w wyniku nieprawdziwych informacji dostarczonych przez te osoby.

Pewne informacje zawarte w Materiałach mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Należy przyjąć, że wszystkie informacje o charakterze historycznym dotyczą okresu, w którym zostały opublikowane. Faktyczne wyniki i zdarzenia mogą się znacząco różnić od opinii i oczekiwań wyrażonych w Materiałach. Ponadto przeszłe wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, niezależnie od tego czy dotyczą Spółki czy jej papierów wartościowych.

Określone oświadczenia zawarte w Materiałach dostępnych w tej części niniejszej strony internetowej oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem https://ir.vita 34.de/ Uruchomi się w nowym oknie stanowią oświadczenia wybiegające w przyszłość. Z uwagi na swój charakter, oświadczenia wybiegające w przyszłość zawierają wiele ryzyk, niepewności i założeń, które mogą powodować, że faktyczne wyniki lub zdarzenia mogą w istotny sposób różnić się od wyników lub zdarzeń wyrażonych lub implikowanych przez oświadczenia wybiegające w przyszłość. Takie ryzyka, niepewności i założenia mogą mieć negatywny wpływ na wynik i skutki finansowe planów i zdarzeń tutaj opisanych. Oświadczenia wybiegające w przyszłość zawarte w Materiałach, które odnoszą się do przeszłych trendów lub czynności, nie powinny być uważane za oświadczenie, że takie trendy lub czynności będą na pewno kontynuowane w przyszłości. Nie należy nadmiernie polegać na oświadczeniach wybiegających w przyszłość, które są aktualne jedynie na dzień danego dokumentu.

Materiały zostały udostępnione w formie elektronicznej. Przypominamy, że Materiały przekazane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej oraz strony internetowej Spółki pod adresem https://ir.vita 34.de/ Uruchomi się w nowym oknie mogły ulec zmianie lub modyfikacji w procesie ich przekazywania, lub formatowania drogą elektroniczną i w rezultacie Santander Bank Polska SA - Santander Biuro Maklerskie oraz inne podmioty przyjmujące deklaracje przyjęcia oferty zamiany akcji objętych Materiałami nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek różnice pomiędzy Materiałami udostępnionymi poniżej, a treścią Materiałów udostępnionych przez Spółkę, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia. Jedynym oficjalnym miejscem publikacji Prospektu oraz Suplementów do Prospektu jest strona Spółki pod adresem https://ir.Vita 34.de/ Uruchomi się w nowym oknie. Otwarcie strony www umożliwiającej dostęp do Materiałów oznacza wyrażenie zgody na otrzymanie ich w formie elektronicznej za pośrednictwem tej strony.

Ponosisz odpowiedzialność za ochronę przed wirusami i innymi elementami o charakterze destrukcyjnym. Otrzymanie Materiałów za pośrednictwem transmisji elektronicznej następuje na Twoje własne ryzyko i ponosisz odpowiedzialność za podjęcie kroków ostrożnościowych w celu zapewnienia, że będą one wolne od wirusów i innych elementów o charakterze destrukcyjnym.

Klikając przycisk „WYRAŻAM ZGODĘ”:

 • zapewniam, że:
  • jestem osobą przebywającą, zamieszkałą lub mającą siedzibę w Polsce, mogącą uczestniczyć w ofercie publicznej prowadzonej na terytorium Polski jako inwestor detaliczny lub inwestor instytucjonalny; lub
  • jestem rezydentem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, innego aniżeli Rzeczpospolita Polska; lub
  • jestem osobą, która: (i) znajduje się poza terytorium Wielkiej Brytanii; lub (ii) posiada doświadczenie zawodowe w kwestiach związanych z inwestycjami; lub (iii) jest objęta zakresem art. 49 ust. 2 lit. a) – d) (“spółki o wysokiej wartości netto, stowarzyszenia nieposiadające osobowości prawnej, itp.”) Zarządzenia z 2005 r. do Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (Promocja Finansowa), lub (iv) jestem jedną z osób wśród których Materiały mogą być rozpowszechniane w inny sposób; oraz
  • nie przebywam na terenie Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Japonii, RPA bądź na terenie jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której dostęp do materiałów jest niezgodny z prawem;
 • potwierdzam, że nie będę przekazywać ani w inny sposób przesyłać (w dowolny sposób, w tym w formie przekazu elektronicznego) żadnych materiałów umieszczonych na tej stronie internetowej oraz stronie internetowej Spółki pod adresem https://ir.vita 34.de/ Uruchomi się w nowym oknie żadnym osobom na terytorium Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Japonii, RPA lub innym terytorium, w którym przekazanie lub przesłanie materiałów stanowiłoby naruszenie obowiązujących przepisów prawa; oraz
 • potwierdzam, że: (i) zapoznałem się z treścią powyższego zastrzeżenia i zrozumiałem ją oraz zobowiązuję się przestrzegać warunków określonych w zastrzeżeniu; (ii) rozumiem, że zastrzeżenie może mieć wpływ na moje prawa; (iii) zamierzam korzystać z tej strony internetowej oraz strony internetowej Spółki pod adresem https://ir.vita 34.de/ wyłącznie w celach informacyjnych; (iv) jestem uprawniony do dostępu do elektronicznych wersji materiałów; oraz (v) rozumiem, że naruszenie przeze mnie niniejszych warunków, zapewnień i zgód może oznaczać, że dopuszczam się naruszenia obowiązujących przepisów prawa.