Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

Oferta zamiany

akcji spółki PBKM S.A. w zamian za nowo emitowane akcje
spółki VITA 34 AG

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI LUB JAKIEGOKOLWIEK INNEGO PAŃSTWA LUB JURYSDYKCJI, W KTÓRYCH ROZPOWSZECHNIENIE, PUBLIKACJA LUB DYSTRYBUCJA STANOWIŁYBY NARUSZENIE PRAWA.

Niniejszy materiał stanowi reklamę w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie”).

Informujemy o trwającej dobrowolnej publicznej ofercie zamiany akcji spółki Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. z siedzibą w Warszawie („PBKM”) w zamian za nowo emitowane akcje spółki VITA 34 AG z siedzibą w Lipsku, Niemcy („Spółka”, „Vita 34”), dalej zwaną „Ofertą Zamiany Akcji”

Szczegółowe informacje dotyczące Oferty Zamiany Akcji oraz ryzyka związane z inwestycją w oferowane akcje Vita34 zostały przedstawione w prospekcie sporządzonym w języku angielskim, na potrzeby Oferty Zamiany Akcji, zatwierdzonym przez niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Finansowego (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) w dniu 17 września 2021 r. I notyfikowanym do Komisji Nadzoru Finansowego („Prospekt”) udostępnionym na stronie internetowej Spółki (https://ir.vita34.de/pl/investor-relations/oferta-zamiany-akcji/ Uruchomi się w nowym oknie). Potencjalny inwestor przed podjęciem decyzji inwestycyjnej powinien zapoznać się z treścią Prospektu.

Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie („Santander BM”) jest członkiem konsorcjum przyjmującego deklaracje przyjęcia Oferty Zamiany Akcji („Deklaracje Przyjęcia”) od inwestorów posiadających akcje PBKM zapisane na rachunku w Santander BM.

Podstawowe informacje dotyczące Spółki i Oferty Zamiany Akcji

Głównym przedmiotem działalności gospodarczej spółki Vita 34 jest pozyskiwanie przetwarzanie i przechowywanie komórek macierzystych z krwi pępowinowej i tkanki. W ocenie grupy kapitałowej Spółki, jest ona największym bankiem komórek macierzystych w regionie niemieckojęzycznej części Europy, obejmującej Niemcy, Austrię i Szwajcarię, natomiast grupa kapitałowa PBKM oraz grupa kapitałowa Spółki są dwoma największymi prywatnymi bankami krwi pępowinowej w Europie.

 • W ramach Oferty Zamiany Akcji Spółka oferuje akcjonariuszom PBKM zamianę wszystkich posiadanych przez nich akcji PBKM na nowe akcje zwykłe imienne (Namensaktien) bez określonej wartości nominalnej (Stückaktien) Spółki, każda akcja o proporcjonalnym udziale w wysokości 1,00 euro w kapitale zakładowym Vita34 („Akcje Oferowane Vita34”);
 • Spółka oferuje 1,30 (jedną i trzy dziesiąte) Akcji Oferowanych Vita 34 w zamian za 1 (jedną) akcję PBKM;
 • przewidywany termin przyjmowania Deklaracji Przyjęcia: od 20 września do 2 listopada 2021 r.;
 • Akcje PBKM objęte Deklaracjami Przyjęcia podlegają ograniczeniu zbywalności i zostaną zablokowane (z uwzględnieniem prawa do odstąpienia od akceptacji Oferty Zamiany Akcji) z chwilą otrzymania Deklaracji Przyjęcia aż do czasu rozliczenia lub odwołania Oferty Zamiany Akcji. W związku z tym akcjonariusze PBKM, którzy przyjęli Ofertę Zamiany Akcji, nie będą mieli możliwości zbycia akcji PBKM objętych Deklaracjami Przyjęcia do tego czasu;
 • akcje PBKM niezaoferowane do zamiany będą nadal notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pod kodem ISIN PLPBKM000012;
 • Akcje Oferowane Vita 34 zostaną objęte wnioskiem o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie.
   

Kluczowe informacje o deklaracjach przyjęcia oferty zamiany akcji składanych w Santander BM

 • osobami uprawnionymi do złożenia Deklaracji Przyjęcia są akcjonariusze PBKM posiadający akcje PBKM zapisane na rachunku w Santander BM („Inwestor”);
 • Deklaracje Przyjęcia przyjmowane będą wyłącznie od Inwestorów, którzy rozszerzyli umowę maklerską z Santander BM o świadczenie usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych;
 • od składanych deklaracji nie będą pobierane żadne opłaty i prowizje.

Wybrane daty dotyczące oferty

20 września 2021

rozpoczęcie okresu przyjmowania Deklaracji Przyjęcia

2 listopada 2021

koniec okresu przyjmowania Deklaracji Przyjęcia

12 listopada 2021

Pierwszy dzień notowania Akcji Oferowanych Vita 34 na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie

15 listopada 2021

rozliczenie Oferty Zamiany Akcji i wydanie Akcji Oferowanych Vita 34

 Powyższy harmonogram może ulec zmianie.

Miejsca składania deklaracji zamiany

w Santander BM 

 • Przez telefon

  przez uprawnione jednostki Santander BM 

  801 36 46 36 z telefonu komórkowego

  +48 61 856 44 44 z zagranicy

 • Private Banking

  osobiście i telefonicznie przez doradców Departamentu Private Banking
 • Osobiście

  w wybranych placówkach Santander Bank Polska S.A.

Niniejszy materiał nie stanowi oficjalnego udostępnienia (publikacji) prospektu objętych nim papierów wartościowych w rozumieniu Rozporządzenia, a objęty nim prospekt sporządzony na potrzeby oferty zamiany złożonej przez VITA 34 AG z siedzibą w Lipsku, adres: Deutscher Platz 5a, D-04103 Lipsk, Niemcy, zarejestrowanej w rejestrze handlowym lokalnego sądu w Lipsku pod numerem HRB 20339 („Spółka”) w celu nabycia wszystkich wyemitowanych i znajdujących się w obrocie akcji Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, Polska, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000166106 („PBKM”) o numerze ISIN PLPBKM000012, każda o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) i uprawniających do jednego głosu na walnym zgromadzeniu, w tym do prawa do dywidendy i dodatkowych praw w chwili rozliczenia Oferty Zamiany Akcji („Akcje PBKM”) w zamian za nowe akcje bez wartości nominalnej w Spółce, z proporcjonalnym udziałem w kapitale zakładowym w wysokości 1,00 EUR na akcję (dostępnym pod adresem https://ir.Vita 34.de/ Uruchomi się w nowym oknie), zatwierdzonym dnia 17 września 2021 r. przez niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Finansowego (BaFin) („Prospekt”), nie stanowi oferty sprzedaży lub subskrypcji papierów wartościowych w jakiejkolwiek innej aniżeli Polska, jurysdykcji, w szczególności, Akcje Oferowane Vita 34 nie mogą być oferowane, sprzedawane ani wydawane, bezpośrednio ani pośrednio, na lub do terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (w tym ich terytoriów i posiadłości, dowolnego stanu Stanów Zjednoczonych i Dystrykcie Kolumbii) („Stany Zjednoczone”), Australii, Kanady, Japonii ani Republiki Południowej Afryki. Akcje oferowane Vita 34 nie były i nie będą przedmiotem rejestracji na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. (ang. Securities Act of 1933) ze zmianami ("Ustawa o Papierach Wartościowych"), ani na podstawie przepisów prawa papierów wartościowych jakiegokolwiek stanu, okręgu lub innej jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w Prospekcie oraz zwolnień z obowiązku spełnienia określonych wymogów udzielonych przez odpowiednie organy regulacyjne, Oferta Zamiany Akcji nie jest, bezpośrednio lub pośrednio, przeprowadzana w, ani skierowana do odbiorców znajdujących się w, jakichkolwiek jurysdykcjach, w których takie działanie stanowiłoby naruszenie przepisów prawa obowiązujących w danej jurysdykcji.

Niniejszy materiał jest adresowany i kierowany wyłącznie do osób przebywających, zamieszkałych lub mających siedzibę w Polsce, mogących uczestniczyć w Ofercie Zamiany Akcji prowadzonej na terytorium Polski jako inwestorzy detaliczni lub inwestorzy instytucjonalni.

Ani niniejszy materiał, ani żadne informacje zawarte w nim nie stanowią podstawy do ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek ofertą lub zobowiązaniem jakiegokolwiek rodzaju w żadnej jurysdykcji innej aniżeli Polska.

Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane na podstawie informacji zamieszczonych w Prospekcie dostępnym na stronie internetowej Spółki pod adresem https://ir.Vita 34.de/.

Zatwierdzenia Prospektu przez BaFin nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczanych do obrotu na podstawie Prospektu. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe, o których mowa w Prospekcie.

Nieodłączną częścią każdej inwestycji jest ryzyko. Inwestowanie w akcje Spółki wiąże się z szeregiem ryzyk, w tym z ryzykiem finansowym związanym między innymi ze spadkiem kursu tych akcji lub ograniczeniem ich płynności. Podjęcie każdej decyzji inwestycyjnej wiąże się między innymi z koniecznością określenia przyszłego dochodu oraz oceny ryzyka z nim związanego. Inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.