Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

Obligacje strukturyzowane

Obligacje z Ochroną Kapitału w PLN powiązane
z Indeksem Europe Climate Paris Aligned Price EUR

Obligacje są osiemnastomiesięczną inwestycją z ochroną kapitału w dniu zapadalności (z zastrzeżeniem wypłacalności emitenta (SG Issuer) oraz gwaranta (Société Générale) o wartości nominalnej 1000 PLN.

Formuła wypłaty

Wykup w terminie zapadalności – Obligacje zostaną wykupione przez emitenta po osiemnastu miesiącach i wypłacą wartość wykupu zależną od wyniku indeksu bazowego.

  • Przypadek 1: Jeżeli w Dniu ustalenia poziomu końcowego indeks bazowy Europe Climate Paris Aligned Price EUR będzie notowany na zamknięciu powyżej 100% swojego Poziomu Początkowego, wówczas Inwestor otrzyma zainwestowany kapitał powiększony o wynik indeksu bazowego, ograniczony z góry do maksymalnie 16%.
    Nominał x (100% + Min(Wynik indeksu bazowego ; 16%))
    gdzie Wynik indeksu bazowego = Poziom Końcowy / Poziom Początkowy – 100%
  • Przypadek 2: Jeżeli w Dniu ustalenia poziomu końcowego indeks bazowy Europe Climate Paris Aligned Price EUR będzie notowany na zamknięciu poniżej lub na poziomie 100% swojego Poziomu Początkowego, wówczas Inwestor otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału.
     

Główne parametry Oferty Publicznej

Termin przyjmowania zapisów 1 – 29 sierpnia 2023 r.
Kod ISIN XS2627600658
Emitent SG Issuer
Gwarant Societe Generale
Rating Gwaranta A (S&P)
Cena Emisji 100% Wartości nominalnej
Wartość nominalna 1000 PLN
Minimalna kwota inwestycji 50 000 PLN (10 obligacji)
Akcje bazowe Indeks Europe Climate Pris Aligned Price EUR
(BBG: MXEUCLPE Index; ISIN:  GB00BMHB9F74)
Ochrona kapitału Obligacje posiadają ochronę 100% kapitału w terminie zapadalności z zastrzeżeniem wypłacalności emitenta i gwaranta.
Dzień Emisji 7 września 2023 r.
Dzień Zapadalności 7 marca 2025 r.
Poziom Początkowy oficjalny kurs zamknięcia Aktywa Bazowego z Dnia 31 sierpnia 2023 r.
Poziom Końcowy oficjalny kurs zamknięcia Aktywa Bazowego z Dnia 28 lutego 2025 r.
Wypłata w dniu zapadalności

Jeżeli Poziom Końcowy indeksu bazowego jest równy lub wyższy od Poziomu Początkowego, to wartość wykupu przypadająca na 1 obligację wynosi: 
1000 PLN* (100% + Min(Wynik indeksu bazowego; 16%));

Jeżeli Poziom Końcowy indeksu bazowego jest niższy od Poziomu Początkowego, to wartość wykupu przypadająca na 1 obligację wynosi  1000 PLN

Opłaty Wynagrodzenie z tytułu usług oferowania należne Santander Biuro Maklerskie do 2% łącznej nominalnej wartości emisji płatne przez Societe Generale.
Opłata subskrypcyjna do 1% Ceny Emisji płatna przez Klienta.

W przypadku sprzedaży na rynku wtórnym (przed terminem zapadalności), prowizja maklerska 1% + 400 PLN płatna przez Klienta.

 

Dokumenty

Prospekt podstawowy Uruchomi się w nowym oknie

Ostateczne Warunki Emisji Uruchomi się w nowym oknie

Dokument zawierający Kluczowe informacje (KID) Uruchomi się w nowym oknie

Jak złożyć zapis?

Oferta jest skierowana do klientów segmentu Private Banking oraz segmentu Select Santander Bank Polska w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego. Zapis może złożyć tylko inwestor który otrzymał imienną propozycję nabycia wydaną na podstawie rekomendacji Santander Biuro Maklerskie. W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt z doradcą Select. Dane kontaktowe Select dostępne są tutaj Uruchomi się w nowym oknie.

Rynek wtórny

Societe Generale  zamierza zapewnić rynek wtórny dla Obligacji z zastrzeżeniem normalnych warunków rynkowych. 

Zastrzeżenia prawne

Istotne Informacje

Reklama: wszelkie informacje zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter edukacyjny i marketingowy i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej ani rekomendacji dotyczącej instrumentu finansowego. Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie zawierają propozycji nabycia jakiegokolwiek instrumentu finansowego, zaproszenia do składania ofert czy rekomendacji do zawarcia transakcji. Informacje tu zawarte nie obejmują opisu wszystkich warunków instrumentu finansowego, w tym pełnej listy ryzyk związanych z nabyciem instrumentu finansowego i nie mogą stanowić wyłącznej podstawy decyzji inwestycyjnej. Celem publikacji niniejszej informacji nie jest jakakolwiek zmiana, wyłączenie, zastąpienie lub uzupełnienie warunków instrumentu finansowego, określonych przez emitenta w dokumentacji prawnej właściwej dla instrumentu finansowego.
Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego. Szczegółowy opis czynników ryzyka dotyczących inwestycji w określone instrumenty finansowe znajduje się w dokumentach udostępnionych na stronach emitenta, tj. odpowiednio w Prospekcie Podstawowym , Polskim Podsumowaniu Prospektu , Ostatecznych Warunkach Emisji oraz Materiale zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów (KID) oraz na stronie oferującego www.santander.pl/inwestor w zakładce Rynek Pierwotny. Zatwierdzenia prospektu przez właściwy organ nie należy rozumieć jako poparcia dla oferowanych instrumentów finansowych. Wartość zakupionych instrumentów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści płynące z inwestowania w instrumenty finansowe mogą zostać pomniejszone o wysokość pobieranych podatków oraz opłat wynikających z przepisów prawa, Taryfy Opłat i Prowizji Santander Biuro Maklerskie oraz Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Santander Biuro Maklerskie.
Produkty strukturyzowane oferowane są przez Santander Biuro Maklerskie w ramach sprzedaży krzyżowej, co oznacza, że do ich nabycia niezbędne jest zawarcie umowy maklerskiej oraz posiadanie rachunku inwestycyjnego w Santander Biuro Maklerskie. Ponadto, z uwagi na fakt, że oferowanie produktów strukturyzowanych odbywa się w ramach doradztwa inwestycyjnego świadczonego przez Santander Biuro Maklerskie, usługą dodatkową w sprzedaży krzyżowej jest również usługa doradztwa inwestycyjnego.
W związku z korzystaniem z usług dodatkowych klient nie jest obciążany dodatkowymi kosztami niż te określone w Taryfie opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie lub w dyspozycjach rozszerzających dla danej usługi. Koszty usług wynikające ze sprzedaży krzyżowej, świadczone na podstawie jednej umowy, w porównaniu do kosztów poszczególnych usług gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów, ustalone byłyby na tym samym poziomie lub wyższym. Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej w porównaniu do ryzyka opisanego dla poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów nie zmienia się, z zastrzeżeniem, iż w przypadku sprzedaży krzyżowej stanowi ono sumę ryzyk poszczególnych usług.
Szczegółowe informacje o kosztach, opłatach i ryzykach wynikające z zawarcia umowy sprzedaży krzyżowej znajdują się na stronie internetowej www.bm.santander.pl w zakładce przydatne informacje „Taryfa Opłat i Prowizji” oraz w Informacjach wstępnych. Klient przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zobowiązany jest do zapoznania się z treścią informacji wstępnych. Santander Biuro Maklerskie nie odpowiada za szkody wynikające z niezapoznania się z informacjami wstępnymi oraz innymi dokumentami wymaganymi do podjęcia konkretnej decyzji inwestycyjnej. Produkty o których mowa na niniejszej stronie kwalifikowane są jako PRIIPS (detaliczne produkty zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne) w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. Santander Biuro Maklerskie przekazuje Klientowi dokument KID (Key Information Document) zawierający kluczowe informacje w odniesieniu do produktów będących przedmiotem niniejszej prezentacji. Santander Biuro Maklerskie nie odpowiada za szkody wynikające z niezapoznania się z treścią KID.
Przedstawione instrumenty są instrumentami skomplikowanymi i mogą być trudne do zrozumienia. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z Prospektem Podstawowym, Ostatecznymi Warunkami Emisji oraz Materiałem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów (KID), oraz na ich podstawie rozważyć ryzyko transakcji, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, charakterystykę rynku, konsekwencje prawne oraz ocenić czy akceptowane są warunki instrumentu finansowego, w tym ryzyko związane z jego nabyciem. Uprawnienia z tytułu posiadania instrumentów finansowych wymienionych w dokumencie nie są zobowiązaniem Santander Biuro Maklerskie i nie są gwarantowane przez Santander Biuro Maklerskie.
Santander Biuro Maklerskie otrzymuje świadczenia w związku z oferowaniem instrumentów finansowych. Szczegółowe informacje o otrzymywanych świadczeniach znajdują się w dokumencie Formularz Informacyjny MIFID.
Niniejsza informacja nie została sporządzona przez emitenta instrumentu finansowego. Emitent instrumentu finansowego nie ponosi odpowiedzialności za jej treść. Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723. NIP: 896 000 56 73. Wysokość kapitału zakładowego 1 021 893 140 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 021 893 140 zł. Organem Nadzoru dla Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.