Obligacje strukturyzowane

Obligacje są maksymalnie pięcioletnią inwestycją denominowaną w PLN, powiązaną z wynikami akcji Repsol i Telefonica, umożliwiającą osiąganie potencjalnego zysku w maksymalnej wysokości 3,80% w skali pół roku w okresie wzrostu, stagnacji lub umiarkowanych spadków cen na rynku akcji europejskich.

Obligacje nie posiadają gwarancji zwrotu 100% zainwestowanego kapitału. Jakkolwiek wbudowana bariera pozwala chronić kapitał przed spadkami pod warunkiem, że akcje Repsol oraz Telefonica nie spadną poniżej poziomu 50% swojej wartości początkowej w ostatnim dniu obserwacji. Jeżeli jednak akcje Repsol lub Telefonica będą notowane na zamknięciu poniżej poziomu 50% swojej wartości początkowej w ostatnim dniu obserwacji, Inwestor otrzyma wówczas kwotę odpowiadającą wynikowi aktywa bazowego o najniższej stopie zwrotu.

Formuła wypłaty

Warunek wypłaty kuponu

  • Jeżeli w półrocznym dniu obserwacji t obie akcje bazowe Repsol oraz Telefonica będą notowane na zamknięciu na poziomie Bariery Kuponu równej 50% Poziomu Początkowego lub powyżej niego, to Obligacja wypłaci kupon zgodnie z formułą 1000 PLN x 3,80% x ( t – n), gdzie t stanowi numer danego dnia obserwacji, a n stanowi numer ostatniej obserwacji w której kupon był wypłacony,
    t = 1, 2, 3, …, 10; n = 0, 1, 2,…., 9.

Niezależnie od płatności kuponowych Obligacja wypłaci wartość wykupu, zgodnie z poniższymi zasadami

Warunek przedterminowego wykupu

  • Jeżeli w którymkolwiek półrocznym dniu obserwacji t akcje Repsol oraz Telefonica będą notowane na zamknięciu na swoim Poziomie Początkowym lub powyżej niego, to inwestycja będzie podlegała wcześniejszemu wykupowi i wypłaci zainwestowany kapitał, tj. 1000 PLN za obligację.
  • Jeżeli w dniu obserwacji t co najmniej jedna z akcji bazowych Repsol oraz Telefonica będzie notowana na zamknięciu poniżej swojego Poziomu Początkowego, to inwestycja trwa dalej.

Wykup w dniu zapadalności

Jeżeli produkty nie zostały wykupione przedterminowo, to zostaną wykupione w dniu zapadalności i wypłacą

  • Przypadek 1 Jeżeli w ostatnim dniu obserwacji t (t=10) akcje Repsol oraz Telefonica będą notowane na zamknięciu na poziomie Bariery Ochrony Kapitału równej 50% Poziomu Początkowego lub powyżej niego, wówczas Inwestor otrzyma zainwestowany kapitał, tj. 1000 PLN za obligację.
  • Przypadek 2 Jeżeli w ostatnim dniu obserwacji t (t=10) akcje Repsol lub Telefonica będą notowane na zamknięciu poniżej poziomu Bariery Ochrony Kapitału równej 50% Poziomu Początkowego, wówczas Inwestor otrzyma kwotę odpowiadającą wynikowi aktywa bazowego o najniższej stopie zwrotu, tj. 1000 PLN x (Poziom Końcowy Aktywa o Najniższej Stopie Zwrotu / Poziom Początkowy Aktywa o Najniższej Stopie Zwrotu).

 

Główne parametry Oferty Publicznej
Termin przyjmowania zapisów 4 – 27 kwietnia 2020 r.
Kod ISIN XS2112357137
Emitent SG Issuer
Gwarant Société Générale (Rating S&P/Moody’s/Fitch A/A1/A+)
Cena Emisji 1 000 PLN za jedną obligację
Minimalna Kwota Inwestycji 50 000 PLN (50 obligacji)
Wielkość emisji do 25 000 000 PLN
Aktywo Bazowe Repsol SA (BBG: REP SQ Equity; ISIN: ES0173516115)
Telefonica SA (BBG: TEF SQ Equity; ISIN: ES0178430E18)
Zapadalność 14 kwietnia 2025 r.
Poziom Początkowy oficjalny kurs zamknięcia Aktywa Bazowego z Dnia 7 kwietnia 2020 r.
Poziom Końcowy oficjalny kurs zamknięcia Aktywa Bazowego z Dnia 7 kwietnia 2025 r.
Ochrona kapitału Obligacje nie posiadają gwarancji zwrotu 100% kapitału
Kupon 3,80% w skali pół roku
Bariera Kuponu 50% Poziomu Początkowego
Bariera Ochrony Kapitału 50% Poziomu Początkowego
Dni Obserwacji 7 października 2020 r., 7 kwietnia 2021 r.,
7 października 2021 r., 7 kwietnia 2022 r.,
7 października 2022 r., 7 kwietnia 2023 r.,
9 października 2023 r., 8 kwietnia 2024 r.,
7 października 2024 r., 7 kwietnia 2025 r.
Dni Wykupu/Wcześniejszego Wykupu/Płatności Kuponu 5 dni roboczych po Dniu Obserwacji
Opłaty Wynagrodzenie z tytułu usług oferowania należne Santander Biuro Maklerskie do 3,50% łącznej nominalnej wartości emisji płatne przez Emitenta
Opłata subskrypcyjna do 2% Ceny Emisji płatna przez Klienta
W przypadku sprzedaży na rynku wtórnym (przed terminem zapadalności), prowizja maklerska 1% + 400 PLN płatna przez Klienta.

 

Dokumenty

Prospekt Podstawowy

Supplement 1 do Prospektu Podstawowego

Supplement 2 do Prospektu Podstawowego

Supplement 3 do Prospektu Podstawowego

Supplement 4 do Prospektu Podstawowego

Supplement 5 do Prospektu Podstawowego

Podsumowanie Prospektu

Ostateczne Warunki Emisji

Dokument zawierający Kluczowe informacje (KID)

 

Jak złożyć zapis?

Oferta jest skierowana wyłącznie do klientów Private Banking Santander Bank Polska w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego. Zapis może złożyć tylko inwestor który otrzymał imienną propozycję nabycia wydaną na podstawie rekomendacji Santander Biuro Maklerskie. W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt z doradcą Private Banking. Dane kontaktowe Private Banking dostępne są tutaj.

 

Rynek wtórny

Nie planuje się wprowadzenia obligacji do obrotu giełdowego.
Z zastrzeżeniem normalnych warunków rynkowych Société Générale zapewni rynek wtórny.

Zastrzeżenia prawne

Istotne Informacje

Reklama: wszelkie informacje zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter edukacyjny i marketingowy i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej ani rekomendacji dotyczącej instrumentu finansowego. Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie zawierają propozycji nabycia jakiegokolwiek instrumentu finansowego, zaproszenia do składania ofert czy rekomendacji do zawarcia transakcji. Informacje tu zawarte nie obejmują opisu wszystkich warunków instrumentu finansowego, w tym pełnej listy ryzyk związanych z nabyciem instrumentu finansowego i nie mogą stanowić wyłącznej podstawy decyzji inwestycyjnej. Celem publikacji niniejszej informacji nie jest jakakolwiek zmiana, wyłączenie, zastąpienie lub uzupełnienie warunków instrumentu finansowego, określonych przez emitenta w dokumentacji prawnej właściwej dla instrumentu finansowego.
Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego. Szczegółowy opis czynników ryzyka dotyczących inwestycji w określone instrumenty finansowe znajduje się w dokumentach udostępnionych na stronach emitenta, tj. odpowiednio w Prospekcie Podstawowym , Polskim Podsumowaniu Prospektu , Ostatecznych Warunkach Emisji oraz Materiale zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów (KID) oraz na stronie oferującego www.santander.pl/inwestor
w zakładce Rynek Pierwotny. Zatwierdzenia prospektu przez właściwy organ nie należy rozumieć jako poparcia dla oferowanych instrumentów finansowych. Wartość zakupionych instrumentów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści płynące z inwestowania w instrumenty finansowe mogą zostać pomniejszone o wysokość pobieranych podatków oraz opłat wynikających z przepisów prawa, Taryfy Opłat i Prowizji Santander Biuro Maklerskie oraz Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Santander Biuro Maklerskie.
Produkty strukturyzowane oferowane są przez Santander Biuro Maklerskie w ramach sprzedaży krzyżowej, co oznacza, że do ich nabycia niezbędne jest zawarcie umowy maklerskiej oraz posiadanie rachunku inwestycyjnego w Santander Biuro Maklerskie. Ponadto, z uwagi na fakt, że oferowanie produktów strukturyzowanych odbywa się w ramach doradztwa inwestycyjnego świadczonego przez Santander Biuro Maklerskie, usługą dodatkową w sprzedaży krzyżowej jest również usługa doradztwa inwestycyjnego.
W związku z korzystaniem z usług dodatkowych klient nie jest obciążany dodatkowymi kosztami niż te określone w Taryfie opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie lub w dyspozycjach rozszerzających dla danej usługi. Koszty usług wynikające ze sprzedaży krzyżowej, świadczone na podstawie jednej umowy, w porównaniu do kosztów poszczególnych usług gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów, ustalone byłyby na tym samym poziomie lub wyższym. Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej w porównaniu do ryzyka opisanego dla poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów nie zmienia się, z zastrzeżeniem, iż w przypadku sprzedaży krzyżowej stanowi ono sumę ryzyk poszczególnych usług.
Szczegółowe informacje o kosztach, opłatach i ryzykach wynikające z zawarcia umowy sprzedaży krzyżowej znajdują się na stronie internetowej www.bm.santander.pl w zakładce przydatne informacje „Taryfa Opłat i Prowizji” oraz w Informacjach wstępnych. Klient przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zobowiązany jest do zapoznania się z treścią informacji wstępnych. Santander Biuro Maklerskie nie odpowiada za szkody wynikające z niezapoznania się z informacjami wstępnymi oraz innymi dokumentami wymaganymi do podjęcia konkretnej decyzji inwestycyjnej. Produkty o których mowa na niniejszej stronie kwalifikowane są jako PRIIPS (detaliczne produkty zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne) w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. Santander Biuro Maklerskie przekazuje Klientowi dokument KID (Key Information Document) zawierający kluczowe informacje w odniesieniu do produktów będących przedmiotem niniejszej prezentacji. Santander Biuro Maklerskie nie odpowiada za szkody wynikające z niezapoznania się z treścią KID.
Przedstawione instrumenty są instrumentami skomplikowanymi i mogą być trudne do zrozumienia. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z Prospektem Podstawowym, Ostatecznymi Warunkami Emisji oraz Materiałem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów (KID), oraz na ich podstawie rozważyć ryzyko transakcji, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, charakterystykę rynku, konsekwencje prawne oraz ocenić czy akceptowane są warunki instrumentu finansowego, w tym ryzyko związane z jego nabyciem. Uprawnienia z tytułu posiadania instrumentów finansowych wymienionych w dokumencie nie są zobowiązaniem Santander Biuro Maklerskie i nie są gwarantowane przez Santander Biuro Maklerskie.
Santander Biuro Maklerskie otrzymuje świadczenia w związku z oferowaniem instrumentów finansowych. Szczegółowe informacje o otrzymywanych świadczeniach znajdują się w dokumencie Formularz Informacyjny MIFID.
Niniejsza informacja nie została sporządzona przez emitenta instrumentu finansowego. Emitent instrumentu finansowego nie ponosi odpowiedzialności za jej treść Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł. Organem Nadzoru dla Santander Bank Polska S.A. –Santander Biuro Maklerskie jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.