Najczęściej wyszukiwane:

Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

Obligacje strukturyzowane

Certyfikaty strukturyzowane

Certyfikaty z Ochroną Kapitału typu Split Payment w PLN Powiązane z Indeksem EURO STOXX Select Dividend 30

Certyfikaty są czteroletnią inwestycją złotówkową z ochroną kapitału w terminie zapadalności (z zastrzeżeniem wypłacalności emitenta Goldman Sachs International) powiązaną z wynikami Indeksu EURO STOXX Select Dividend 30.

Certyfikat składa się z części o charakterze depozytowym o stałym oprocentowaniu oraz części inwestycyjnej z ochroną kapitału w dniu zapadalności. Część o charakterze depozytowym stanowi 20% wartości nominalnej certyfikatu i jest wypłacana po pierwszym roku razem z odsetkami w wysokości 4,5% od tej części kapitału tj. 209 zł na każdy certyfikat. Pozostała część nominału tj. 80% zainwestowanej kwoty stanowi 4-letnia inwestycja z ochroną kapitału powiązana z wynikami Indeksu EURO STOXX Select Dividend 30. Po czterech latach, w dniu zapadalności, zostaje wypłacona część inwestycyjna certyfikatu stanowiąca 80% wartości nominalnej powiększona o wynik indeksu bazowego ograniczony z góry do maksymalnej wartości 24%. W przypadku ujemnej stopy zwrotu z indeksu w okresie inwestycji zostanie wypłacona jedynie pozostała część nominału tj. 800zł na certyfikat.

Formuła wypłaty
  • Część o charakterze depozytowym – po 12 miesiącach certyfikat wypłaci 20% wartości nominalnej certyfikatu powiększonej o odsetki w wysokości 4,5% od tej części kapitału tj. 209 zł na każdy certyfikat,
  • Część inwestycyjna – po 4 latach w dniu zapadalności certyfikat wypłaci 80% wartości nominalnej certyfikatu powiększonej o wynik indeksu bazowego ograniczony z góry do maksymalnej wartości 24% od tej części kapitału, tj. maksymalnie 992 zł na każdy certyfikat. W przypadku ujemnej stopy zwrotu z indeksu w okresie inwestycji zostanie wypłacona jedynie pozostała część nominału tj. 800zł na certyfikat.

 

Główne parametry Oferty Publicznej
Termin przyjmowania zapisów: 5 - 26 września 2019 r.
ISIN XS2025904462
Emitent: Goldman Sachs International
Cena Emisji: 100% Wartości nominalnej
Wartość nominalna 1 000 PLN
Wartość części depozytowej 200 PLN
Minimalna Kwota Inwestycji: 50 000 PLN (50 certyfikatów)
Wielkość emisji: do 50 000 000 PLN
Aktywo Bazowe: EURO STOXX Select Dividend 30 Index (Price EUR) (BBG: SD3E Index)
Poziom Początkowy: oficjalny kurs zamknięcia Aktywa Bazowego z Dnia 7 października 2019 r.
Poziom Końcowy: oficjalny kurs zamknięcia Aktywa Bazowego z Dnia 6 października 2023 r.
Dzień Płatności części o charakterze depozytowym: 14 paździenrika 2020 r.
Zapadalność: 13 paździenrika 2023 r.
Ochrona kapitału: Certyfikaty posiadają gwarancję zwrotu 100% kapitału w terminie zapadalności z zastrzeżeniem wypłacalności emitenta i gwaranta.
Opłaty: Wynagrodzenie z tytułu usług oferowania należne Santander Biuro Maklerskie do 2,5% łącznej nominalnej wartości emisji płatne przez Emitenta.
Opłata subskrypcyjna do 2% Ceny Emisji płatna przez Klienta.
W przypadku sprzedaży na rynku wtórnym (przed terminem zapadalności), prowizja maklerska 1% + 400 PLN płatna przez Klienta.

 

Dokumenty

Prospekt

Ostateczne Warunki Emisji 

Dokument zawierający Kluczowe informacje (KID)

 

Jak złożyć zapis?

Oferta jest skierowana wyłącznie do klientów Private Banking Santander Bank Polska w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego. Zapis może złożyć tylko inwestor który otrzymał imienną propozycję nabycia wydaną na podstawie rekomendacji Santander Biuro Maklerskie. W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt z doradcą Private Banking. Dane kontaktowe Private Banking dostępne są tutaj.

 

Rynek wtórny

Nie planuje się wprowadzenia obligacji do obrotu giełdowego.
Zastrzeżeniem normalnych warunków rynkowych Goldman Sachs International zapewni rynek wtórny.

Zastrzeżenia prawne

Istotne Informacje

Wszelkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie charakter edukacyjny i marketingowy i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej ani rekomendacji dotyczącej instrumentu finansowego. Dokument nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie zawiera propozycji nabycia jakiegokolwiek instrumentu finansowego, zaproszenia do składania ofert czy rekomendacji do zawarcia transakcji. Dokument nie obejmuje opisu wszystkich warunków instrumentu finansowego, w tym pełnej listy ryzyk związanych z nabyciem instrumentu finansowego i nie może stanowić wyłącznej podstawy decyzji inwestycyjnej. Celem opracowania dokumentu nie jest jakakolwiek zmiana, wyłączenie, zastąpienie lub uzupełnienie warunków instrumentu finansowego, określonych przez emitenta w dokumentacji prawnej właściwej dla instrumentu finansowego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej klient powinien zapoznać się z Prospektem Podstawowym oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji, które dostępne są na stronie emitenta (www.gs.de/pl/SerKBP_suppl, https://www.gs.de/pl/XS2025904462) oraz na stronie oferującego bm.santander.pl w zakładce produkty strukturyzowane.
Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego. Szczegółowy opis czynników ryzyka dotyczących inwestycji w określone instrumenty finansowe znajduje się w Programie będącym częścią Prospektu Podstawowego oraz w Ostatecznych Warunkach Emisji. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści płynące z inwestowania w instrumenty finansowe mogą zostać pomniejszone o wysokość pobieranych podatków oraz opłat wynikających z przepisów prawa, Taryfy Opłat i Prowizji Santander Biuro Maklerskie oraz Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Santander Biuro Maklerskie.
Produkty strukturyzowane oferowane są przez Santander Biuro Maklerskie w ramach sprzedaży krzyżowej, co oznacza, że do ich nabycia niezbędne jest zawarcie umowy maklerskiej oraz posiadanie rachunku inwestycyjnego w Santander Biuro Maklerskie. Ponadto, z uwagi na fakt, że oferowanie produktów strukturyzowanych odbywa się w ramach doradztwa inwestycyjnego świadczonego przez Santander Biuro Maklerskie, usługą dodatkową w sprzedaży krzyżowej jest również usługa doradztwa inwestycyjnego.
W związku z korzystaniem z usług dodatkowych klient nie jest obciążany dodatkowymi kosztami niż te określone w Taryfie opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie lub w dyspozycjach rozszerzających dla danej usługi. Koszty usług wynikające ze sprzedaży krzyżowej, świadczone na podstawie jednej umowy, w porównaniu do kosztów poszczególnych usług gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów, ustalone byłyby na tym samym poziomie lub wyższym. Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej w porównaniu do ryzyka opisanego dla poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów nie zmienia się, z zastrzeżeniem, iż w przypadku sprzedaży krzyżowej stanowi ono sumę ryzyk poszczególnych usług.
Szczegółowe informacje o kosztach, opłatach i ryzykach wynikające z zawarcia umowy sprzedaży krzyżowej znajdują się na stronie internetowej bm.santander.pl w zakładce przydatne informacje „Taryfa Opłat i Prowizji” oraz w Informacjach wstępnych. Klient przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zobowiązany jest do zapoznania się z treścią informacji wstępnych. Santander Biuro Maklerskie nie odpowiada za szkody wynikające z niezapoznania się z informacjami wstępnymi oraz innymi dokumentami wymaganymi do podjęcia konkretnej decyzji inwestycyjnej. Produkty będące przedmiotem niniejszego dokumentu kwalifikowane są jako PRIIPS (detaliczne produkty zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne) w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. Santander Biuro Maklerskie przekazuje Klientowi dokument KID (Key Information Document) zawierający kluczowe informacje w odniesieniu do produktów będących przedmiotem niniejszej prezentacji. Santander Biuro Maklerskie nie odpowiada za szkody wynikające z niezapoznania się z treścią KID.
Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej klient powinien, nie opierając się wyłącznie na informacjach zawartych w niniejszym dokumencie, rozważyć ryzyko transakcji, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, charakterystykę rynku, konsekwencje prawne oraz w sposób niezależny ocenić, czy akceptuje warunki instrumentu finansowego, w tym ryzyko związane z jego nabyciem. Wszelkie przykłady opisane w dokumencie są wyłącznie teoretyczne i nie stanowią gwarancji jakichkolwiek zwrotów lub zysków z inwestycji. Uprawnienia z tytułu posiadania instrumentów finansowych wymienionych w dokumencie nie są zobowiązaniem Santander Biuro Maklerskie i nie są gwarantowane przez Santander Biuro Maklerskie.
Santander Biuro Maklerskie otrzymuje świadczenia w związku z oferowaniem instrumentów finansowych. Szczegółowe informacje o otrzymywanych świadczeniach znajdują się w dokumencie Formularz Informacyjny MIFID.
Niniejszy dokument stanowi własność Santander Bank Polska S.A. i nie może być kopiowany, cytowany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia. Niniejszy dokument nie został sporządzony przez emitenta instrumentu finansowego. Emitent instrumentu finansowego nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.
Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł. Organem Nadzoru dla Santander Bank Polska S.A. –Santander Biuro Maklerskie jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.