Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

WAŻNE INFORMACJE

PRZED UZYSKANIEM DOSTĘPU DO INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH NA NASTĘPNEJ STRONIE PROSIMY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE NINIEJSZĄ INFORMACJĘ. POPRZEZ WYBÓR PRZYCISKU „DALEJ” PONIŻEJ, POTWIERDZAJĄ PAŃSTWO, ŻE PRZECZYTALI PAŃSTWO PONIŻSZĄ INFORMACJĘ, W PEŁNI JĄ ZROZUMIELI ORAZ ŻE ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO NA OGRANICZENIA W NIEJ WSKAZANE.
Niniejsza publikacja w żadnym wypadku nie powinna w całości ani w części stanowić, ani nie może być rozumiana jako jakakolwiek oferta sprzedaży lub subskrypcji, ani jako zaproszenie do złożenia oferty kupna lub subskrypcji jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki w Zjednoczonym Królestwie, Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii (ani w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie jest niezgodne z prawem). Ani dokumenty dostępne na następnej stronie, ani papiery wartościowe, o których w nich mowa, nie zostały zarejestrowane, zatwierdzone lub notyfikowane w jakimkolwiek państwie innym niż Polska.

Papiery wartościowe, o których mowa na następnej stronie, nie zostały i nie zostaną dopuszczone do obrotu na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zmianami, ("Amerykańska ustawa o papierach wartościowych") i nie mogą być oferowane i sprzedawane w USA lub osobom z USA, chyba, że papiery wartościowe zostaną dopuszczone do obrotu na podstawie Amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych lub będzie możliwe skorzystanie z jednego z wyjątków od konieczności dopuszczenia do obrotu przewidzianego w Amerykańskiej ustawie o papierach wartościowych. Nie nastąpi oferta publiczna papierów wartościowych w USA.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta") będzie prospekt („Prospekt") przygotowany w związku z Ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Prospekt został złożony w Komisji Nadzoru Finansowego, organie nadzoru nad rynkami kapitałowymi (“KNF”), i niezwłocznie po zatwierdzeniu przez KNF zostanie udostępniony przez Spółkę do publicznej wiadomości, jako spełnieniający warunki określone w art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (ze zm.).

Prospekt w formie elektronicznej będzie dostępny na stronach internetowych: Spółki (www.vortex-energy.pl) oraz Santander Bank Polska S.A. (www.inwestor.santander.pl). Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających bezpośrednio z Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2019/979 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących kluczowych informacji finansowych w podsumowaniu prospektu, publikacji i klasyfikacji prospektów, reklam papierów wartościowych, suplementów do prospektu i portalu zgłoszeniowego oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 382/2014 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/301:

  • Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za dokładność, kompletność i wykorzystywanie informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej, ani za ich uaktualnienie. Zamieszczenie informacji na niniejszej stronie internetowej nie może być traktowane jako udzielenie porady prawnej lub rekomendacji, a informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie mogą stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji lub działań. W szczególności, faktyczne wyniki i zdarzenia mogą istotnie różnić się od opinii, oczekiwań i innych stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych na niniejszej stronie internetowej.
  • Niektóre informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Wszystkie informacje historyczne powinny być traktowane jako aktualne na dzień ich pierwszego udostępnienia do publicznej wiadomości.
  • Niniejsza strona zawiera linki do innych stron internetowych. Spółka nie weryfikowała informacji i opinii zawartych na takich stronach internetowych i nie jest odpowiedzialna za treść informacji znajdujących się na takich stronach internetowych.

Informacje zamieszczone na następnej stronie nie są przeznaczone do rozpowszechniania poza terytorium Polski. Informacje zamieszczone na następnej stronie są przeznaczone wyłącznie dla osób, których miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Polski i przebywających na terytorium Polski.

Poprzez wybór przycisku „DALEJ” poniżej, potwierdzają Państwo, że Państwa miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Polski i przebywają Państwo na terytorium Polski. Uzyskiwanie dostępu oraz zapoznawanie się z treścią dokumentów zamieszczonych na następnej stronie niezgodnie z powyższym oświadczeniem może stanowić naruszenie przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi w niektórych jurysdykcjach.

Akceptuję powyższe warunki