Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

Zapisy na akcje spółki Vercom

oferta dla inwestorów indywidualnych 14-20.04.2021 r.

Informujemy o trwającej pierwszej ofercie publicznej akcji spółki Vercom S.A. siedzibą w Poznaniu („Spółka”), która zamierza zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

Szczegółowe wymagane informacje dotyczące publicznej oferty akcji Spółki oraz ryzyka związane z inwestycją w oferowane akcje zostały przedstawione w Prospekcie udostępnionym na stronie emitenta pod adresem www.vercom.pl/ipo. Potencjalny inwestor przed podjęciem decyzji inwestycyjnej powinien zapoznać się z treścią Prospektu.

Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie („Santander BM”) jest członkiem konsorcjum dystrybucyjnego przyjmującego zapisy inwestorów indywidualnych.

Podstawowe informacje dotyczące Spółki i Oferty

Vercom to jedna z wiodących platform komunikacyjnych w chmurze (CPaaS) w regionie CEE, dzięki której firmy mogą w sposób skalowalny, niezawodny oraz elastyczny komunikować się ze swoimi klientami za pośrednictwem komplementarnych kanałów: sms, e-mail, push oraz OTT (tj. komunikatory typu WhatsApp, Viber, Messenger).
Wśród 11,4 tys. klientów z różnych sektorów gospodarki, dominują spółki e-commerce oraz oferujące usługi je wspierające. Klientami Vercom są m.in. Allegro, OLX, eobuwie.pl, mBank oraz Rossmann.

Przedmiotem oferty publicznej jest nie więcej niż 5.000.000 akcji Spółki (Akcje Oferowane), w tym: 

 • nie więcej niż 4.000.000 nowo emitowanych akcji serii D (Akcje Nowej Emisji) oferowanych przez Spółkę, oraz
 • nie więcej niż 1.000.000 istniejących akcji (Akcje Sprzedawane) oferowanych przez Akcjonariuszy Sprzedających

oferowanych inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym.

Informacja o ostatecznej liczbie i cenie akcji

 • Inwestorom indywidualnym zaoferowano łącznie 600.000 Akcji Oferowanych,
 • Inwestorom instytucjonalnym zaoferowano łącznie 4.400.000 Akcji Oferowanych,
 • Ostateczna Cena Akcji Oferowanych została ustalona na poziomie ceny maksymalnej tj. 45,00 zł za jedną Akcję Oferowaną.

Kluczowe informacje o zapisach

 • inwestorzy indywidualni mogą zapisywać się na akcje Spółki od 14 do 20 kwietnia br.;
 • zapisy inwestorów indywidualnych przyjmowane będą wyłącznie na Akcje Nowej Emisji, po cenie maksymalnej, która wynosi 45 zł za jedną Akcję Oferowaną;
 • nierozliczone należności nie mogą stanowić wpłaty na Akcje Nowej Emisji;
 • inwestorzy indywidualni mogą złożyć więcej niż jeden zapis, przy czym pojedynczy zapis może opiewać na nie mniej niż 10 i nie więcej niż 100.000 Akcji Nowej Emisji;
 • od składanych zapisów pobierana będzie promocyjna stawka prowizji w wysokości 0,19% wartości zlecenia (nie mniej niż 1 zł albo 9 zł w zależności od kanału składania);
 • ostateczna cena Akcji Oferowanych dla inwestorów indywidualnych nie będzie wyższa od ceny maksymalnej;
 • ostateczna cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów instytucjonalnych może zostać ustalona na poziomie wyższym niż cena maksymalna;
 • przydział wśród inwestorów indywidualnych zostanie dokonany (na zasadach proporcjonalnej redukcji), za pośrednictwem GPW, dlatego inwestor musi posiadać rachunek papierów wartościowych w podmiocie będącym członkiem konsorcjum, w którym składa zapis;
 • intencją Spółki jest zaoferowanie inwestorom indywidualnym do 15% Akcji Nowej Emisji;
 • Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) GPW wszystkich swoich akcji.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem przygotowanym przez analityków Santander Biuro Maklerskie

 

Wybrane daty dotyczące oferty

13-21
kwietnia
2021

budowa Księgi Popytu wśród inwestorów instytucjonalnych

14-20
kwietnia
2021

przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych

21 kwietnia 2021

ustalenie i opublikowane ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, ostatecznych liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz ceny Akcji Oferowanych

22-26
kwietnia
2021

zapisy na Akcje Oferowane od inwestorów instytucjonalnych

27 kwietnia 2021

przydział Akcji Oferowanych

około 2 tygodni od przydziału
Akcji Oferowanych
przewidywany termin dopuszczenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań akcji istniejących i Praw do Akcji serii D na rynku regulowanym

 

 Powyższy harmonogram oferty może ulec zmianie.

 

Miejsca przyjmowania zapisów

Inwestorów Indywidualnych w Santander BM 

 • Osobiście

  w wybranych placówkach Santander Bank Polska S.A.

 • Przez Internet

  w serwisie Inwestor online

 • Przez telefon

  przez uprawnionych pracowników

  801 36 46 36 z telefonu komórkowego

  +48 61 856 44 44 z zagranicy

 • Private Banking

  osobiście i telefonicznie przez doradców Departamentu Private Banking
 • Select

  osobiście przez doradców Select

REKLAMA. Niniejszy materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) ma charakter wyłącznie promocyjny (reklamowy). W szczególności, nie stanowi on jakiejkolwiek oferty sprzedaży, nakłaniania lub zaproszenia do składania ofert ani propozycji nabycia instrumentów finansowych, jak również nie należy traktować go jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej nabywania instrumentów finansowych, w szczególności na terytorium Polski. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Vercom S.A. („Spółka”), na podstawie którego zostanie przeprowadzona pierwsza oferta publiczna akcji Spółki na terytorium Polski, jest prospekt, sporządzony zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Prospekt, po jego zatwierdzeniu w dniu 12 kwietnia 2021 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Spółki (www.vercom.pl/ipo). Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie można rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych w ofercie lub objętych dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym. Wszystkie szacunki, opinie i prognozy zawarte w materiale są aktualne na dzień jego sporządzenia, a zaprezentowane przyszłe wyniki Spółki mogą nie być zgodne z przedstawionymi prognozami. Informacje zawarte w materiałach są aktualne na dzień ich umieszczenia na stronie internetowej i mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia, mogą być także niepełne lub skrócone oraz mogą nie zawierać wszystkich istotnych informacji dotyczących Spółki. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszym materiale spoczywa wyłącznie na osobie korzystającej z tego materiału.

Oferta Vercom S.A. będzie przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym rozpowszechnianie niniejszego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub do osób amerykańskich (US Persons), Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii ani Australii.