Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

Zapisy na akcje spółki Pepco N.V.

oferta publiczna dla inwestorów detalicznych 6-13.05.2021 r.

Niniejszy materiał, ani żadna jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii, RPA lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Informacje o ofercie

Informujemy o trwającej pierwszej ofercie publicznej akcji spółki Pepco Group N.V. („Spółka”), która zamierza zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

Szczegółowe wymagane informacje dotyczące publicznej oferty akcji Spółki oraz ryzyka związane z inwestycją w oferowane akcje zostały przedstawione w Prospekcie udostępnionym na stronie Spółki pod adresem www.pepcogroup.eu. Potencjalny inwestor przed podjęciem decyzji inwestycyjnej powinien zapoznać się z treścią Prospektu.

Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie („Santander BM”) jest członkiem konsorcjum dystrybucyjnego przyjmującego zapisy inwestorów indywidualnych.

Podstawowe informacje dotyczące Spółki i oferty

Pepco Group N.V. posiada i zarządza siecią dyskontowych sklepów wielobranżowych obejmującą 3.246 sklepów znajdujących się w 16 krajach, według stanu na dzień 31 marca 2021 r. Sklepy grupy działają lokalnie i dlatego są wygodne i łatwo dostępne dla klientów. Sklepy grupy oferują odzież, produkty wyposażenia dla domu ogólnego zastosowania, w tym zabawki i produkty sezonowe, a także produkty szybkozbywalne.

Oferta publiczna akcji Spółki obejmuje łącznie nie więcej niż 102.718.447 Akcji Oferowanych (bez uwzględnienia akcji dodatkowego przydziału oraz ewentualnego zwiększenia liczby Akcji Oferowanych przez akcjonariuszy sprzedających w ramach Oferty).

Informacje o ostatecznej liczbie i cenie akcji:

 • Przedmiotem oferty publicznej jest 80.388.350 istniejących akcji Spółki ( bez uwzględnienia akcji dodatkowego przydziału)
 • Inwestorom Indywidualnym przydzielonych zostanie 2,5 mln Akcji Sprzedawanych (tj. 3,1% Akcji Sprzedawanych w ramach Oferty), zaś Inwestorom Instytucjonalnych przydzielonych zostanie pozostałe 77,9 mln Akcji Sprzedawanych;
 • Ostateczna Cena Akcji Oferowanych została ustalona na poziomie 40,00 zł za jedną Akcję.

Kluczowe informacje o zapisach

 • inwestorzy indywidualni mogą zapisywać się na akcje Spółki od 6 do 13 maja br. (do godz. 17:00 w ostatnim dniu przyjmowania zapisów);
 • zapisy inwestorów indywidualnych przyjmowane będą po cenie maksymalnej, która wynosi 46 zł za jedną akcję;
 • nierozliczone należności nie mogą stanowić wpłaty na Akcje Oferowane;
 • inwestor indywidualny może złożyć wielkokrotne zapisy, maksymalna liczba akcji, na które może złożyć zapis inwestor indywidualny w jednym formularzu nie może przekraczać 5.000.000. Minimalna liczba akcji objęta zapisem to 1 akcja;
 • od składanych zapisów nie będzie pobierana prowizja;
 • ostateczna cena Akcji Oferowanych dla inwestorów indywidualnych nie będzie wyższa od ceny maksymalnej;
 • przydział wśród inwestorów indywidualnych zostanie dokonany (z uwzględnieniem zasad ewentualnej proporcjonalnej redukcji), za pośrednictwem GPW, dlatego inwestor musi posiadać rachunek papierów wartościowych w jednym z podmiotów będącym członkiem konsorcjum, w którym składa zapis;
 • inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie do 5% ostatecznej liczby sprzedawanych akcji, tj. nie więcej niż 5% z 102.718.447 akcji.
 • Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym ( podstawowym) GPW wszystkich swoich akcji.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem przygotowanym przez analityków Santander Biuro Maklerskie

Wybrane daty dotyczące oferty

6-13
maja
2021

w dniu 13 maja br. do godz. 17:00
przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych

13 maja 2021

ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz ceny Akcji Oferowanych (publikacja w dniu 14 maja 2021 r. lub w zbliżonym terminie)

20 maja 2021

przydział akcji inwestorom indywidualnym

21 maja 2021

lub w zbliżonym terminie
zapisanie akcji na rachunkach papierów wartościowych inwestorów indywidualnych

26 maja 2021

lub w zbliżonym terminie
przewidywany pierwszy dzień notowań akcji na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW

 Powyższy harmonogram oferty może ulec zmianie.

 

Miejsca przyjmowania zapisów

od inwestorów detalicznych w Santander Biuro Maklerskie 

 • Osobiście

  w wybranych placówkach Santander Bank Polska S.A.

 • Przez Internet

  w serwisie Inwestor online

 • Przez telefon

  przez uprawnionych pracowników

  801 36 46 36 z telefonu komórkowego

  +48 61 856 44 44 z zagranicy

 • Private Banking

  osobiście i telefonicznie przez doradców Departamentu Private Banking
 • Select

  osobiście przez doradców Select

Niniejszy materiał, ani żadna jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii, RPA lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 596/2014 oraz Rozporządzania delegowanego (UE) Komisji 2016/958.

Niniejszy materiał ma charakter reklamy oraz nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia akcji Pepco Group N.V. („Spółka”).ni nie jest prospektem. Prospekt sporządzony w związku pierwszą ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski oraz ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został zatwierdzony przez Stichting Autoriteit Financiële Markten, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym Holandii – w dniu 5 maja 2021 r. i wraz ze wszystkimi opublikowanymi suplementami oraz komunikatami aktualizacyjnymi do prospektu stanowi jedyny prawnie wiążący dokument ofertowy zawierający informację o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce („Oferta”). Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronach internetowych Spółki (www.pepcogroup.eu/) oraz firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej (www.bm.pkobp.pl). Zatwierdzenia prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla akcji Spółki będących przedmiotem Oferty oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym.

Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe Spółki.