Informujemy o trwającej pierwszej ofercie publicznej akcji spółki Onde S.A. siedzibą w Toruniu („Spółka”), która zamierza zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

Szczegółowe wymagane informacje dotyczące publicznej oferty akcji Spółki oraz ryzyka związane z inwestycją w oferowane akcje zostały przedstawione w Prospekcie udostępnionym na stronie emitenta pod adresem www.onde.pl. Potencjalny inwestor przed podjęciem decyzji inwestycyjnej powinien zapoznać się z treścią Prospektu.

Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie („Santander BM”) jest członkiem konsorcjum dystrybucyjnego przyjmującego zapisy inwestorów indywidualnych.

Podstawowe informacje dotyczące Spółki i Oferty

Onde jest czołowym wykonawcą farm wiatrowych i fotowoltaicznych dla sektora energii odnawialnej (OZE) w Polsce. Spółka działa również w sektorze budownictwa drogowo-inżynieryjnego realizując inwestycje dla infrastruktury drogowej w Polsce.

Działalność Spółki w obszarze energetyki wiatrowej koncentruje się na realizacji projektów w formule BoP (balance of plants), tj. formule, w ramach której prace obejmują wszystkie roboty, poza dostawą i montażem turbin wiatrowych i obejmują projektowanie i wykonanie fundamentów farm wiatrowych, dróg dojazdowych do farm oraz placów manewrowych, a także roboty elektroenergetyczne. Spółka posiada również doświadczenie w realizacji projektów w zakresie energetyki wiatrowej w formie pod klucz (EPC), w ramach których zakres robót obejmował również dostawę, montaż oraz uruchomienie elektrowni wiatrowych.

Onde działa w ramach Grupy Erbud, jednej z czołowych grup budowlanych na polskim rynku, która ma trzydziestoletnie doświadczenie w realizacji skomplikowanych projektów budowlanych i inżynieryjnych w Polsce, Niemczech oraz innych krajach zachodniej Europy.

Onde S.A. - informacja o ostatecznej liczbie i cenie akcji:
- inwestorom indywidualnym zaoferowano 1.367.736 Akcji Nowej Emisji, co stanowi 8% wszystkich Akcji Oferowanych,
- inwestorom instytucjonalnym zaoferowano łącznie 15.728.964 Akcji Oferowanych,
- średnia stopa redukcji dla zleceń kupna złożonych przez inwestorów detalicznych wyniosła około 89,42%,
- ostateczna cena Akcji Oferowanych została ustalona na poziomie ceny maksymalnej tj. 26,00 zł za jedną Akcję Oferowaną.

Przedmiotem oferty publicznej jest nie więcej niż 17.096.700 akcji Spółki (Akcje Oferowane), w tym:
- nie więcej niż 8.250.000 nowo emitowanych akcji (Akcje Nowej Emisji) oferowanych przez Spółkę, oraz
- nie więcej niż 8.846.700 istniejących akcji (Akcje Sprzedawane) oferowanych przez Akcjonariuszy Sprzedających,
oferowanych inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym.

Kluczowe informacje o zapisach

 • Informujemy, że 29 czerwca 2021 r. został opublikowany Suplement nr 1 do Prospektu spółki Onde S.A.. Suplement został opublikowany na stronie spółki www.onde.pl po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Nowej Emisji od Inwestorów Indywidualnych.
  W związku z tym inwestor, który złożył zapis na Akcje Nowej Emisji przed udostępnieniem Suplementu może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu w terminie trzech dni roboczych od publikacji Suplementu. Dlatego dla zapisów na akcje złożonych do dnia 29 czerwca 2021 r. istnieje możliwość odstąpienia od złożonego zapisu w terminie do dnia 2 lipca 2021 r. włącznie. Dla zapisów złożonych od dnia 30 czerwca 2021 r. takie uprawnienie nie przysługuje.
 • inwestorzy indywidualni mogą zapisywać się na akcje Spółki od 24 czerwca do 1 lipca br. (do godz. 16:59 w ostatnim dniu przyjmowania zapisów);
 • zapisy inwestorów indywidualnych przyjmowane będą wyłącznie na Akcje Nowej Emisji, po cenie maksymalnej, która wynosi 26,00 zł za jedną Akcję Oferowaną;
 • nierozliczone należności nie mogą stanowić wpłaty na Akcje Nowej Emisji;
 • inwestorzy indywidualni mogą złożyć więcej niż jeden zapis, przy czym pojedynczy zapis może opiewać na nie mniej niż 100 i nie więcej niż 200.000 Akcji Nowej Emisji;
 • od składanych zapisów pobierana będzie promocyjna stawka prowizji w wysokości 0,19% wartości zlecenia (nie mniej niż 1 zł albo 9 zł w zależności od kanału składania),
 • ostateczna cena Akcji Oferowanych dla inwestorów indywidualnych nie będzie wyższa od ceny maksymalnej;
 • ostateczna cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych może zostać ustalona na poziomie wyższym niż cena maksymalna;
 • przydział wśród inwestorów indywidualnych zostanie dokonany (na zasadach proporcjonalnej redukcji), za pośrednictwem GPW, dlatego inwestor musi posiadać rachunek papierów wartościowych w podmiocie będącym członkiem konsorcjum, w którym składa zapis;
 • intencją Spółki jest zaoferowanie inwestorom indywidualnym około 15% Akcji Oferowanych;
 • Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) GPW wszystkich swoich akcji.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem przygotowanym przez analityków Santander Biuro Maklerskie

W drodze na giełdę - Onde S.A.
24 Czerwiec 2021 r.
1252.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Wybrane daty dotyczące oferty

24czerwca-1lipca
2021

przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych
(w dniu 1 lipca 2021 r. do godz. 16:59)

24czerwca-1lipca
2021

budowa Księgi Popytu wśród inwestorów instytucjonalnych

1 lipca 2021

opublikowanie (po godzinie 17:00) ostatecznej ceny Akcji Nowej Emisji dla inwestorów indywidualnych, ostatecznej ceny Akcji Oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby i kategorii Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów

2-7
lipca
2021

przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych

8 lipca 2021

przydział Akcji Oferowanych

około 2 tygodni od przydziału
Akcji Oferowanych
             zakładany pierwszy dzień notowania Akcji Istniejących i Praw do Akcji na GPW

 

 Powyższy harmonogram oferty może ulec zmianie.

 

Regulacje

Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 342/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie: określenia szczególnego trybu obsługi oferty akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Onde S.A. oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych w ramach oferty publicznej oraz wprowadzenia promocyjnej stawki prowizji od zleceń kupna akcji spółki Onde S.A. na specjalnej sesji GPW niezależnie od sposobu złożenia zlecenia.
24 Czerwiec 2021 r.
481.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

Miejsca przyjmowania zapisów

Inwestorów Indywidualnych w Santander BM 

przez Internet

przez telefon

osobiście

Private Banking

Select

REKLAMA. Niniejszy materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) ma charakter wyłącznie promocyjny (reklamowy). W szczególności, nie stanowi on jakiejkolwiek oferty sprzedaży, nakłaniania lub zaproszenia do składania ofert ani propozycji nabycia instrumentów finansowych, jak również nie należy traktować go jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej nabywania instrumentów finansowych, w szczególności na terytorium Polski. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Onde S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), na podstawie którego zostanie przeprowadzona pierwsza oferta publiczna akcji Spółki na terytorium Polski, jest prospekt, sporządzony zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Prospekt, po jego zatwierdzeniu w dniu 23 czerwca 2021r. przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Spółki (www.onde.pl) i Koordynatora (www.trigon.pl).

Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie można rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych w ofercie lub objętych dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe, o których mowa w Prospekcie.

Wszystkie szacunki, opinie i prognozy zawarte w materiale są aktualne na dzień jego sporządzenia, a zaprezentowane przyszłe wyniki Spółki mogą nie być zgodne z przedstawionymi prognozami. Informacje zawarte w materiałach są aktualne na dzień ich umieszczenia na stronie internetowej i mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia, mogą być także niepełne lub skrócone oraz mogą nie zawierać wszystkich istotnych informacji dotyczących Spółki. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszym materiale spoczywa wyłącznie na osobie korzystającej z tego materiału.

Oferta akcji Onde S.A. będzie przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym rozpowszechnianie niniejszego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii ani Australii .