Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

  

WAŻNE INFORMACJE

Informacje, do których dostęp umożliwia ta strona internetowa, są przeznaczone wyłącznie dla osób, które nie są rezydentami Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady lub Japonii oraz które nie są w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii fizycznie obecne. Informacje te nie stanowią oferty ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych Murapol S.A. („Spółka”) w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie nie są dozwolone lub do jakiejkolwiek osoby, jeśli składanie jej takiej oferty lub zachęcanie do nabycia papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem. Od potencjalnych użytkowników tej informacji wymaga się zapoznania z takimi ograniczeniami oraz ich przestrzegania.
Papiery wartościowe Spółki nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, o ile nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (United States Securities Act of 1933) („Ustawa o Papierach Wartościowych”) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego tam przewidzianego. Spółka nie rejestrowała i nie zamierza rejestrować jakichkolwiek swoich papierów wartościowych zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych ani nie zamierza przeprowadzać oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Oferta publiczna papierów wartościowych Spółki [jest/będzie] przeprowadzana wyłącznie na terytorium Polski.
W jakimkolwiek państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego poza Polską, w którym obowiązuje Rozporządzenie (UE) 2017/1129 („Rozporządzenie Prospektowe”), informacje, do których dostęp umożliwia ta strona, są skierowane i przeznaczone wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w danym państwie członkowskim, w rozumieniu Art. 2(e) Rozporządzenia Prospektowego. W Wielkiej Brytanii informacje zmieszczone na niniejszej stronie internetowej są skierowane i przeznaczone wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu brytyjskiej wersji Rozporządzenia Prospektowego, które zostało zaimplementowane w Zjednoczonym Królestwie przepisami Ustawy o Wystąpieniu z Unii Europejskiej (2018) (i) którzy mają profesjonalne doświadczenie w kwestiach związanych z dokonywaniem inwestycji w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 r., ze zm., do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. (Promocja Usług Finansowych) („Rozporządzenie”) oraz są inwestorami kwalifikowanymi, o których mowa w art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia, (ii) którym można w inny sposób dozwolony prawem przekazywać takie informacje.
Za wyjątkiem prospektu Spółki, informacje, które dotyczą papierów wartościowych Spółki, mają charakter wyłącznie marketingowy. W żadnym wypadku informacje te nie stanowią prospektu ani żadnego innego dokumentu ofertowego w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego lub ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Oferta publiczna papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski jest przeprowadzana na podstawie prospektu, który został opublikowany po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2023 r. i który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt Spółki jest dostępny na tej stronie internetowej, a także na stronie internetowej Spółki: https://murapol.pl Uruchomi się w nowym oknie.
W związku z sankcjami, które zostały wprowadzone w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę określonymi w rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, a także w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, w okresie obowiązywania sankcji, papiery wartościowe Spółki nie będą oferowane na rzecz: jakichkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; jakichkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi. Ograniczenia te nie znajdują jednak zastosowania do obywateli państwa członkowskiego UE oraz osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim UE.
Uzyskując dostęp do niniejszych materiałów, oświadczają Państwo, że nie znajdują się Państwo na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, w Australii, Kanadzie lub Japonii i zobowiązują się, że nie będą Państwo przesyłali lub w inny sposób przekazywali jakichkolwiek informacji znajdujących się na tej stronie jakimkolwiek osobom znajdującym się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii lub do publikacji dystrybuowanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii.

Ponadto oświadczają Państwo, że:
(i) są rezydentami lub znajdują się w Polsce; lub
(ii) są rezydentami lub znajdują się w Państwie Członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obowiązuje Rozporządzenie Prospektowe i są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu Art. 2(e) Rozporządzenia Prospektowego; lub
(iii) są rezydentami lub znajdują się na terytorium Wielkiej Brytanii i są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu brytyjskiej wersji Rozporządzenia Prospektowego, które zostało zaimplementowane w Zjednoczonym Królestwie przepisami Ustawy o Wystąpieniu z Unii Europejskiej (2018) (i) którzy mają profesjonalne doświadczenie w kwestiach związanych z dokonywaniem inwestycji w rozumieniu w art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 r., ze zm., do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. (Promocja Usług Finansowych) („Rozporządzenie”) oraz są inwestorami kwalifikowanymi, o których mowa w art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia, (ii) którym można w inny sposób dozwolony prawem przekazywać takie informacje; lub
(iv) są rezydentami lub znajdują się poza terytorium Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii lub Państw Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz są Państwo upoważnieni zgodnie z odpowiednim prawem papierów wartościowych i innymi przepisami Państwa jurysdykcji do uzyskania dostępu do niniejszych materiałów bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych