Informujemy o trwającej pierwszej ofercie publicznej akcji spółki Dadelo S.A. siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), która zamierza zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

Szczegółowe wymagane informacje dotyczące publicznej oferty akcji Spółki oraz ryzyka związane z inwestycją w oferowane akcje zostały przedstawione w Prospekcie udostępnionym na stronie emitenta pod adresem www.dadelo.pl. Potencjalny inwestor przed podjęciem decyzji inwestycyjnej powinien zapoznać się z treścią Prospektu.

Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie („Santander BM”) jest członkiem konsorcjum dystrybucyjnego przyjmującego zapisy inwestorów indywidualnych.

Podstawowe informacje dotyczące Spółki i Oferty

Dadelo S.A. jest jednym z największych i najdynamiczniej rozwijających się podmiotów działających na polskim rowerowym rynku e-commerce, wyspecjalizowanych w sprzedaży rowerów, części i akcesoriów rowerowych oraz odzieży rowerowej. Działalność Spółki prowadzona jest w Polsce przede wszystkim przez sklep internetowy działający pod marką centrumrowerowe.pl, a także na platformie dadelo.pl.

 • Inwestorom detalicznym zaoferowano łącznie 900 000 akcji, Inwestorom instytucjonalnym zaoferowano łącznie 3 700 000 akcji;
 • ostateczna cena akcji oferowanych została ustalona na poziomie 18,00 zł za jedną akcję;
 • średnia stopa redukcji dla zleceń kupna złożonych przez inwestorów detalicznych wyniosła około 91,37%;
 • przedmiotem oferty publicznej jest do 4.600.000 nowoemitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, oferowanych przez Spółkę;
 • akcje oferowane są:
  • inwestorom instytucjonalnym, oraz
  • inwestorom indywidualnym.

Kluczowe informacje o zapisach inwestorów indywidualnych

 • Informujemy, że 9 grudnia 2020 r. został opublikowany Suplement nr 1 do Prospektu Dadelo S.A., dotyczący przekazania do publicznej wiadomości danych finansowych za 3 kwartał 2020 r.
  W przypadku gdy suplement do Prospektu zostanie opublikowany po złożeniu przez inwestorów zapisów, inwestorom, którzy takie zapisy złożyli, przysługuję prawo do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu, z którego mogą skorzystać w terminie dwóch dni roboczych po publikacji suplementu. Dlatego dla zapisów na akcje złożonych do dnia 9 grudnia 2020 r. istnieje możliwość odstąpienia od złożonego zapisu w terminie do dnia 11 grudnia 2020 r. włącznie.
  Dla zapisów złożonych od dnia 10 grudnia 2020 r. takie uprawnienie nie przysługuje.
 • inwestorzy indywidualni mogą zapisywać się na akcje Spółki od 4 do 11 grudnia, przy czym ostatniego dnia przyjmowania zapisów, tj. w dniu 11 grudnia do godz. 15:00
 • zapisy inwestorów indywidualnych przyjmowane będą po cenie maksymalnej, która wynosi 18 zł za jedną akcję; 
 • inwestorzy indywidualni mogą złożyć więcej niż jeden zapis, przy czym pojedynczy zapis może opiewać na nie mniej niż 10 akcji i nie więcej niż 200.000 akcji;
 • od składanych zapisów pobierana będzie promocyjna stawka prowizji w wysokości:
  • 0,19% wartości zlecenia, min. 5 zł, od zleceń składanych za pośrednictwem Internetu,
  • 0,19% wartości zlecenia,  min. 9 zł, od zleceń składanych osobiście lub telefonicznie;
 • ostateczna cena oferowanych akcji dla inwestorów indywidualnych nie będzie wyższa niż cena maksymalna;
 • ostateczna cena dla inwestorów instytucjonalnych może być ustalona na poziomie wyższym lub niższym niż cena maksymalna;
 • przydział akcji wśród inwestorów indywidualnych zostanie dokonany (na zasadach proporcjonalnej redukcji), za pośrednictwem GPW, dlatego inwestor musi posiadać rachunek papierów wartościowych w podmiocie będącym członkiem konsorcjum, w którym składa zapis; 
 • Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) GPW wszystkich swoich akcji, w tym:
  • 6.867.500 akcji istniejących, oraz
  • do 4.600.000 akcji będących przedmiotem oferty 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem przygotowanym przez analityków Santander Biuro Maklerskie

W drodze na giełdę – DADELO S.A.
9 Grudzień 2020 r.
129.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Wybrane daty dotyczące oferty

4-11
grudnia
2020

okres przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych (w dniu 11 grudnia 2020 r. do godz. 15:00) 

7-11
grudnia
2020

okres budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych

14 grudnia 2020

Nie później niż 14 grudnia2020 r. 
ustalenie i publikacja ostatecznej ceny i ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów 

14-17
grudnia
2020

okres przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych

18 grudnia 2020

przydział akcji 

około 2 tygodni od przydziału akcji       przewidywany termin rozpoczęcia notowania praw do akcji („PDA”) na GPW
około 1 miesiąca od przydziału akcji       przewidywany pierwszy dzień notowania akcji istniejących oraz akcji oferowanych                              (po PDA) na GPW

 

 Powyższy harmonogram oferty może ulec zmianie.

 

Regulacje

 

Miejsca przyjmowania zapisów

Inwestorów Indywidualnych w Santander BM 

przez Internet

przez telefon

osobiście

Private Banking

Select

Niniejszy materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) ma charakter wyłącznie promocyjny (reklamowy). W szczególności, nie stanowi on jakiejkolwiek oferty sprzedaży, nakłaniania lub zaproszenia do składania ofert ani propozycji nabycia instrumentów finansowych, jak również nie należy traktować go jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej nabywania instrumentów finansowych, w szczególności na terytorium Polski. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o DADELO S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie którego zostanie przeprowadzona pierwsza oferta publiczna akcji Spółki na terytorium Polski, jest prospekt, sporządzony zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Prospekt, po jego zatwierdzeniu w dniu 3.12.2020 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Spółki (www.dadelo.pl) i Firmy Inwestycyjnej (www.trigon.pl). Wszystkie szacunki, opinie i prognozy zawarte w materiale są aktualne na dzień jego sporządzenia, a zaprezentowane przyszłe wyniki Spółki mogą nie być zgodne z przedstawionymi prognozami. Informacje zawarte w materiałach są aktualne na dzień ich umieszczenia na stronie internetowej i mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia, mogą być także niepełne lub skrócone oraz mogą nie zawierać wszystkich istotnych informacji dotyczących Spółki. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszym materiale spoczywa wyłącznie na osobie korzystającej z tego materiału.

Oferta akcji DADELO S.A. będzie przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym rozpowszechnianie niniejszego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii ani Australii.