Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

Zapisy na akcje spółki CANAL+

oferta dla inwestorów indywidualnych 4-9.11.2020 r.

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY LUB JAPONII LUB JAKIEGOKOLWIEK INNEGO PAŃSTWA LUB JURYSDYKCJI, W KTÓRYCH TAKIE ROZPOWSZECHNIENIE, PUBLIKACJA LUB DYSTRYBUCJA STANOWIŁABY NARUSZENIE PRAWA.
 

CANAL+ POLSKA S. A. (dalej: „CANAL+ Polska” lub „Spółka”), wiodący dostawca płatnej telewizji z segmentu premium w Polsce, opublikowała 3 listopada 2020 r, prospekt i rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną akcji („Oferta”).

Szczegółowe wymagane informacje dotyczące Oferty oraz ryzyka związane z inwestycją w oferowane akcje zostały przedstawione w Prospekcie udostępnionym na stronie Spółki pod adresem https://corporate.pl.canalplus.com oraz w celach informacyjnych również na stronie www.santander.pl/inwestor. Potencjalny inwestor przed podjęciem decyzji inwestycyjnej powinien zapoznać się z treścią Prospektu.

Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie („Santander BM”) pełni funkcję Współprowadzącego Księgę Popytu oraz podmiotu pośredniczącego w Ofercie, przyjmującego zapisy inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.

Podstawowe informacje dotyczące Spółki i Oferty

Akcjonariusze Sprzedający działający łącznie, po konsultacji z Globalnymi Współkoordynatorami oraz z Firmą Inwestycyjną, podjęli decyzję o odwołaniu Oferty spółki Canal+ Polska S.A. w całości. Decyzja jest następstwem zwiększonej zmienności na rynkach finansowych wpływającej negatywnie na przeprowadzenie oferty.

W związku z odwołaniem oferty:

 • zapisy złożone na akcje oferowane zostają uznane za nieważne, a dokonane płatności zostaną zwrócone inwestorom bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań nie później niż 7 dni po dniu publikacji komunikatu aktualizującego;
 • Spółka nie będzie ubiegała się na podstawie prospektu o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, rynku równoległym prowadzonym przez GPW albo innym rynku.

CANAL+ Polska SA jest operatorem Platformy CANAL+, platformy telewizyjnej oferującej pakiety płatnej telewizji, które obejmują zarówno własne kanały telewizyjne jak i kanały podmiotów trzecich.

CANAL+ Polska jest nadawcą kanałów telewizyjnych segmentu premium, jak również agregatorem, obsługującym około 2,7 milionów klientów (na dzień 30 czerwca 2020 r.) oraz drugim największym dystrybutorem pakietów płatnej telewizji w Polsce z udziałem w rynku tradycyjnej płatnej telewizji w wysokości 21% (według Raportu ADL; dane na dzień 31 grudnia 2019 r.).

 • przedmiotem Oferty jest do 21.617.600 istniejących akcji zwykłych serii B Spółki, z czego do 14.117.600 akcji oferowanych jest przez TVN Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a do 7.500.000 akcji oferowanych jest przez Liberty Global Ventures Holding B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia.
 • akcje oferowane są:
  • inwestorom instytucjonalnym, oraz
  • inwestorom indywidualnym, których siedziby lub miejsce zamieszkania znajdują się w państwach będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Kluczowe informacje o zapisach inwestorów indywidualnych

 • inwestorzy indywidualni mogą zapisywać się na akcje Spółki od 4 do 9 listopada 2020 r. w wybranych Punktach Obsługi Klienta Santander Bank Polska S.A.- Santander Biuro Maklerskie, a także w Punktach Obsługi Klienta firm inwestycyjnych, które przystąpiły do Konsorcjum Detalicznego i będą przyjmowały zapisy od inwestorów indywidualnych.
 • zapisy inwestorów indywidualnych przyjmowane będą po cenie maksymalnej, która wynosi 60 zł za jedną akcję;
 • ostateczna cena oferowanych akcji dla inwestorów indywidualnych nie będzie wyższa niż cena maksymalna;
 • inwestorzy indywidualni mogą złożyć kilka zapisów w jednym podmiocie przyjmującym zapisy, przy czym pojedynczy zapis może opiewać na nie mniej niż 100 akcji i nie więcej niż 200.000 akcji;
 • od składanych zapisów pobierana przez Santander BM będzie promocyjna stawka prowizji w wysokości:
  • 0,15% wartości zlecenia od zleceń składanych za pośrednictwem Internetu i aplikacji mobilnej,
  • 0,15% wartości zlecenia, minimum 9 zł od zleceń składanych za pośrednictwem i telefonu i osobiście;
 • przydział akcji wśród inwestorów indywidualnych zostanie dokonany (przy uwzględnieniu mechanizmu proporcjonalnej redukcji), za pośrednictwem GPW, dlatego inwestor musi posiadać rachunek papierów wartościowych w podmiocie będącym członkiem konsorcjum, w którym składa zapis;
 • Spółka zamierz złożyć do GPW wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym GPW jedynie akcji będących przedmiotem Oferty, tj. do 21.617.600 akcji Spółki.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem przygotowanym przez analityków Santander Biuro Maklerskie

Wybrane daty dotyczące oferty

3-9
listopada
2020

okres budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych

4-9
listopada
2020

okres przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych (w dniu 9 listopada 2020 r., do godz. 23:59)

10 listopada 2020

Nie później niż 10 listopada 2020 r. do godz. 9:00
publikacja ostatecznej ceny i ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

10-13
listopada
2020

okres przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych

16 listopada 2020
Sesja GPW - składanie zleceń sprzedaży Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym za pośrednictwem systemu GPW
17 listopada 2020

Przydział akcji - najpóźniej 17.11.2020 r.

17 listopada 2020

zapisanie akcji na rachunkach papierów wartościowych inwestorów indywidualnych - około 17.11.2020 r.

23 listopada 2020

przewidywany pierwszy dzień notowania akcji na GPW - około 23.11.2020 r

 Harmonogram może ulec zmianie.

 

Miejsca przyjmowania zapisów

w Inwestorów Indywidualnych w Santander BM 

 • Osobiście

  w wybranych placówkach Santander Bank Polska S.A.

 • Przez Internet

  w serwisie Inwestor online

 • Przez telefon

  przez uprawnionych pracowników

  801 36 46 36 z telefonu komórkowego

  +48 61 856 44 44 z zagranicy

 • Private Banking

  osobiście i telefonicznie przez doradców Departamentu Private Banking
 • Select

  osobiście przez doradców Select

Niniejszy materiał ma charakter reklamy i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia akcji spółki CANAL+ Polska S.A. („Spółka”), ani w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Prospekt sporządzony w związku pierwszą ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta”) oraz ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wraz ze wszystkimi opublikowanymi suplementami oraz komunikatami aktualizacyjnymi do prospektu („Prospekt”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym przygotowanym na potrzeby Oferty oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki w Polsce, zawierającym informacje o Spółce, akcjach oferowanych przez Spółkę oraz Ofercie. Spółka przeprowadza Ofertę w Polsce po: (i) zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, właściwy polski organ nadzoru, w dniu 2 listopada 2020 roku; oraz po (ii) publikacji Prospektu. W związku z Ofertą oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Spółka udostępnia Prospekt na swojej stronie internetowej: https://corporate.pl.canalplus.com. Prospekt jest udostępniony również, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej – Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie (www.santander.pl/inwestor). Zatwierdzenia Prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla akcji Spółki będących przedmiotem Oferty oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym.
Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, ani w innych państwach, w których rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.
Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) 596/2014) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 roku uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.