Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

Zapisy na akcje spółki Answear.com

oferta dla inwestorów indywidualnych 10-17.12.2020 r.

Informujemy o trwającej pierwszej ofercie publicznej akcji spółki Answear.com S.A. siedzibą w Krakowie („Spółka”), która zamierza zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

Szczegółowe wymagane informacje dotyczące publicznej oferty akcji Spółki oraz ryzyka związane z inwestycją w oferowane akcje zostały przedstawione w Prospekcie udostępnionym na stronie emitenta pod adresem https://answear.com/relacje-inwestorskie/ir/ipo Uruchomi się w nowym oknie. Potencjalny inwestor przed podjęciem decyzji inwestycyjnej powinien zapoznać się z treścią Prospektu.

Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie („Santander BM”) jest członkiem konsorcjum dystrybucyjnego przyjmującego zapisy inwestorów indywidualnych.

Podstawowe informacje dotyczące Spółki i Oferty

Answear.com S.A. prowadzi działalność polegającą na sprzedaży elektronicznej odzieży, obuwia oraz akcesoriów. Spółka samodzielnie organizuje cały proces sprzedaży, począwszy od prezentowania produktów na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej, oraz dostarczenia narzędzi ich wyszukiwania, przez proces składania zamówienia i obsługi klienta, aż po dostawę zamówionego towaru i obsługę potencjalnych zwrotów.

 • Answear.com - informacja o ostatecznej liczbie i cenie akcji:
  • Inwestorom indywidualnym zaoferowano łącznie 644 330 akcji,
  • Inwestorom instytucjonalnym zaoferowano łącznie 2 577 315 akcji,
  • Ostateczna cena akcji oferowanych została ustalona na poziomie 25,00 zł za jedną akcję,
  • Do 23 grudnia br. planowany jest przydział akcji inwestorom indywidualnym i inwestorom instytucjonalnym
 • Przedmiotem oferty publicznej jest do 4.364.500 akcji Spółki, w tym:
  • nie mniej niż 1.000.000 i nie więcej niż 1.841.000 nowo emitowanych akcji serii D oferowanych przez Spółkę, oraz
  • nie więcej niż 2.523.500 akcji serii A oferowanych przez Akcjonariusza Sprzedającego – MCI.Private Ventures FIZ.
 • Akcje oferowane są:
  • inwestorom instytucjonalnym, oraz
  • inwestorom indywidualnym.

Kluczowe informacje o zapisach inwestorów indywidualnych

 • inwestorzy indywidualni mogą zapisywać się na akcje Spółki od 10 do 17 grudnia br.
 • zapisy inwestorów indywidualnych przyjmowane będą po cenie maksymalnej, która wynosi 36,50 zł za jedną akcję;
 • inwestorzy indywidualni mogą złożyć więcej niż jeden zapis, przy czym pojedynczy zapis może opiewać na nie mniej niż 10 akcji i nie więcej niż 436 450 akcji;
 • od składanych zapisów pobierana będzie promocyjna stawka prowizji w wysokości 0,19% wartości zlecenia (nie mniej niż 5 zł albo 9 zł w zależności od kanału składania);
 • ostateczna cena oferowanych akcji będzie taka sama dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz nie będzie wyższa niż cena maksymalna;
 • przydział akcji wśród inwestorów indywidualnych zostanie dokonany (na zasadach proporcjonalnej redukcji), za pośrednictwem GPW, dlatego inwestor musi posiadać rachunek papierów wartościowych w podmiocie będącym członkiem konsorcjum, w którym składa zapis;
 • Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) GPW wszystkich swoich akcji.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem przygotowanym przez analityków Santander Biuro Maklerskie

Wybrane daty dotyczące oferty

10-17
grudnia
2020

przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych

10-17
grudnia
2020

proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych

18 grudnia 2020

Nie później niż 18 grudnia 2020 r.  (do godz. 14.00)
ustalenie i publikacja ostatecznej ceny i ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

18-22
grudnia
2020

przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych

23 grudnia 2020

do 23 grudnia 2020 r.
przydział akcji inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym

8 stycznia 2021

do 8 stycznia 2021 r.
pierwszy dzień notowania akcji Spółki, w tym praw do akcji (PDA) na GPW

 

 Powyższy harmonogram oferty może ulec zmianie.

 

Miejsca przyjmowania zapisów

Inwestorów Indywidualnych w Santander BM 

 • Osobiście

  w wybranych placówkach Santander Bank Polska S.A.

 • Przez Internet

  w serwisie Inwestor online

 • Przez telefon

  przez uprawnionych pracowników

  801 36 46 36 z telefonu komórkowego

  +48 61 856 44 44 z zagranicy

 • Private Banking

  osobiście i telefonicznie przez doradców Departamentu Private Banking
 • Select

  osobiście przez doradców Select

Niniejszy materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) ma charakter wyłącznie promocyjny (reklamowy). W szczególności, nie stanowi on jakiejkolwiek oferty sprzedaży, nakłaniania lub zaproszenia do składania ofert ani propozycji nabycia instrumentów finansowych, jak również nie należy traktować go jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej nabywania instrumentów finansowych, w szczególności na terytorium Polski. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), na podstawie którego zostanie przeprowadzona pierwsza oferta publiczna akcji Spółki na terytorium Polski, jest prospekt, sporządzony zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Prospekt, po jego zatwierdzeniu w dniu 9 grudnia 2020 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Spółki (https://answear.com/relacje-inwestorskie) i Firmy Inwestycyjnej (www.trigon.pl). Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie można rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych w ofercie lub objętych dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym. Wszystkie szacunki, opinie i prognozy zawarte w materiale są aktualne na dzień jego sporządzenia, a zaprezentowane przyszłe wyniki Spółki mogą nie być zgodne z przedstawionymi prognozami. Informacje zawarte w materiałach są aktualne na dzień ich umieszczenia na stronie internetowej i mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia, mogą być także niepełne lub skrócone oraz mogą nie zawierać wszystkich istotnych informacji dotyczących Spółki. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszym materiale spoczywa wyłącznie na osobie korzystającej z tego materiału.

Oferta akcji Answear.com S.A. będzie przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym rozpowszechnianie niniejszego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii ani Australii.