Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

Czym jest MiFID?

MiFID (ang. Markets in Financial Instruments Directive) to zbiór przepisów prawnych, które powstały w celu stworzenia jednolitych zasad funkcjonowania rynków finansowych w całej Unii Europejskiej, zwiększenia ochrony inwestorów oraz przejrzystości działania firm inwestycyjnych.

MiFID zobowiązuje firmy inwestycyjne do działania w najlepiej pojętym interesie klienta. Szczególny nacisk kładzie na bezpieczeństwo klientów, którzy decydują się na inwestowanie w instrumenty finansowe obarczone ryzykiem.

Od 3 stycznia 2018 r. podstawowymi aktami prawnymi w Unii Europejskiej regulującymi świadczenie usług inwestycyjnych są:

Dyrektywa MiFID II (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/WE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE, zmieniona Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/1034 z dnia 23 czerwca 2016 r.)

Dyrektywa delegowana (Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2017/593 z dnia 7 kwietnia 2016 r. uzupełniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do zabezpieczenia instrumentów finansowych i środków pieniężnych należących do klientów, zobowiązań w zakresie zarządzania produktami oraz zasad mających zastosowanie do oferowania lub przyjmowania wynagrodzeń, prowizji bądź innych korzyści pieniężnych lub niepieniężnych),

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012 (MiFIR).

Ponadto obok wyżej wymienionych aktów prawnych funkcjonuje kilkadziesiąt rozporządzeń delegowanych praz rozporządzeń wykonawczych Komisji (UE) do Dyrektywy MIFID II oraz rozporządzenia MIFIR.

Dyrektywa MiFID II oraz rozporządzenie MiFIR zastępują oraz wzmacniają przepisy zawarte w dyrektywie 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004r. (MIFID I). Obok wprowadzenia szeregu nowych wymogów związanych ze świadczeniem usług inwestycyjnych (m.in. określenie rynków docelowych produktów, raportowanie transakcji, przekazywanie klientom informacji o kosztach i opłatach), utrzymuje wiele rozwiązań i zasad prawnych kluczowych dla świadczenia usług inwestycyjnych w UE, w tym podstawowe warunki udzielania zezwoleń i prowadzenia działalności dla firm inwestycyjnych oraz rynków regulowanych.

Podstawowymi elementami wynikającymi z wymogów MiFID zwiększającymi ochronę inwestorów są obowiązki firm inwestycyjnych związane z:

 • klasyfikacją klientów mającą na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony,
 • oceną odpowiedniości usług i produktów,
 • określeniem rynku docelowego produktów,
 • informowaniem o instrumentach finansowych oraz ryzykach z nimi związanych,
 • przyjmowaniem, przekazywaniem oraz wykonywaniem zleceń w sposób uwzględniający najlepiej pojmowany interes klienta,
 • zapobieganiem powstawaniu oraz zarządzanie istniejącymi konfliktami interesów,
 • przekazywaniem określonych informacji o poniesionych kosztach i opłatach.

Informacje wstępne dotyczące Santander Biuro Maklerskie dla Klientów detalicznych

Pliki do pobrania

Zawartość dokumentu "Szczegółowe informacje przeznaczone dla Klientów Detalicznych"

 • Grupa kapitałowa
 • Metody komunikacji
 • Języki, w których Biuro Maklerskie świadczy swoje usługi
 • Zezwolenie
 • Zakres świadczonych usług
 • Kategorie Klientów
 • Informacje o instrumentach finansowych i ryzyku
 • Obowiązki informacyjne akcjonariuszy
 • Sprawozdawczość
 • Podstawowe zasady ochrony aktywów
 • Zabezpieczenie instrumentów finansowych lub funduszy klienta
 • Ogólne zasady postępowania w przypadku powstania konfliktu interesów
 • Informacja o kosztach, opłatach oraz świadczeniach niepieniężnych
 • Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie klienta z załącznikami
 • Informacja na temat obowiązków podatkowych klientów
 • Zasady rozpatrywania reklamacji

Informacje wstępne dotyczące Santander Biuro Maklerskie dla Klientów profesjonalnych

Pliki do pobrania

Zawartość dokumentu "Szczegółowe informacje przeznaczone dla Klientów Profesjonalnych"

 • Grupa kapitałowa
 • Metody komunikacji
 • Języki, w których Biuro Maklerskie świadczy swoje usługi
 • Zezwolenie
 • Zakres świadczonych usług
 • Kategorie Klientów
 • Informacje o instrumentach finansowych i ryzyku
 • Obowiązki informacyjne akcjonariuszy
 • Sprawozdawczość
 • Podstawowe zasady ochrony aktywów
 • Zabezpieczenie instrumentów finansowych lub funduszy klienta
 • Ogólne zasady postępowania w przypadku powstania konfliktu interesów
 • Informacja o kosztach, opłatach oraz świadczeniach niepieniężnych
 • Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie klienta z załącznikami
 • Informacja na temat obowiązków podatkowych klientów
 • Zasady rozpatrywania reklamacji