Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

W związku z wymaganiami wynikającymi z Dyrektywy 2014/65/UE („MiFID II”), Rozporządzenia (UE) 600/2014 („MiFIR”), Rozporządzenia (UE) 648/2012 („EMIR”) oraz aktów wykonawczych Santander Biuro Maklerskie informuje o dodatkowych obowiązkach, które powinny zrealizować firmy inwestycyjne i inwestorzy jako podmioty zobowiązane.

  • Wszystkie osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz firmy inwestycyjne, zwani dalej łącznie podmiotami zobowiązanymi, zobligowane zostały do posiadania indywidualnego kodu LEI (ang. Legal Entity Identifier). Od 3 stycznia 2018 r. żaden z podmiotów zobowiązanych nieposiadający kodu LEI nie będzie mógł zawierać transakcji na rynku kapitałowym.

     

    Zgodnie z Art. 26 ust. 7 rozporządzenia MiFIR firmy inwestycyjne będą ponosić odpowiedzialność za kompletność, zgodność ze stanem faktycznym i terminowe przekazywanie zgłoszeń do właściwego organu nadzorczego. W związku z tym, podmioty zobowiązane, które realizują lub zamierzają realizować transakcje za pośrednictwem Santander Biuro Maklerskie na podstawie Umów zawartych z Santander Biuro Maklerskie, powinny posiadać ważny i aktualny kod LEI oraz poinformować o tym kodzieSantander Biuro Maklerskie najpóźniej do końca 2017 roku. Obowiązek poinformowania Santander Biuro Maklerskie o kodzie LEI należy wykonać poprzez złożenie Dyspozycji poinformowania o kodzie LEI, dostępnej w opcji Moje usługi/Dyspozycje/Pozostałe Dyspozycje po zalogowaniu się do serwisu Inwestor online lub za pośrednictwem infolinii.

    Ważność kodu LEI wynosi 12 miesięcy od daty nadania identyfikatora. Informujemy, że dla tych z Państwa, którzy uzyskają kod w KDPW S.A. nie będzie konieczności informowania brokera o jego przedłużeniu. Santander Biuro Maklerskie samodzielnie sprawdzi ważność kodu i zaktualizuje datę w systemie wewnętrznym. Automatyczna aktualizacja daty ważności LEI nie dotyczy podmiotów, które posiadają kod LEI nadany przez zagraniczną jednostkę LOU (Local Operating Units).