W związku z wymaganiami wynikającymi z Dyrektywy 2014/65/UE („MiFID II”), Rozporządzenia (UE) 600/2014 („MiFIR”), Rozporządzenia (UE) 648/2012 („EMIR”) oraz aktów wykonawczych Santander Biuro Maklerskie informuje o dodatkowych obowiązkach, które powinny zrealizować firmy inwestycyjne i inwestorzy jako podmioty zobowiązane.

Kody LEI

Wszystkie osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz firmy inwestycyjne, zwani dalej łącznie podmiotami zobowiązanymi, zobligowane zostały do posiadania indywidualnego kodu LEI (ang. Legal Entity Identifier). Od 3 stycznia 2018 r. żaden z podmiotów zobowiązanych nieposiadający kodu LEI nie będzie mógł zawierać transakcji na rynku kapitałowym.

 

Zgodnie z Art. 26 ust. 7 rozporządzenia MiFIR firmy inwestycyjne będą ponosić odpowiedzialność za kompletność, zgodność ze stanem faktycznym i terminowe przekazywanie zgłoszeń do właściwego organu nadzorczego. W związku z tym, podmioty zobowiązane, które realizują lub zamierzają realizować transakcje za pośrednictwem Santander Biuro Maklerskie na podstawie Umów zawartych z Santander Biuro Maklerskie, powinny posiadać ważny i aktualny kod LEI oraz poinformować o tym kodzieSantander Biuro Maklerskie najpóźniej do końca 2017 roku. Obowiązek poinformowania Santander Biuro Maklerskie o kodzie LEI należy wykonać poprzez złożenie Dyspozycji poinformowania o kodzie LEI, dostępnej w opcji Moje usługi/Dyspozycje/Pozostałe Dyspozycje po zalogowaniu się do serwisu Inwestor online lub za pośrednictwem infolinii.

Ważność kodu LEI wynosi 12 miesięcy od daty nadania identyfikatora. Informujemy, że dla tych z Państwa, którzy uzyskają kod w KDPW S.A. nie będzie konieczności informowania brokera o jego przedłużeniu. Santander Biuro Maklerskie samodzielnie sprawdzi ważność kodu i zaktualizuje datę w systemie wewnętrznym. Automatyczna aktualizacja daty ważności LEI nie dotyczy podmiotów, które posiadają kod LEI nadany przez zagraniczną jednostkę LOU (Local Operating Units).

Raportowanie pochodnych EMIR

Ponadto pragniemy poinformować tych z Państwa, którzy realizują transakcje na kontraktach futures lub opcjach, iż zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR) każdy kontrahent zawartej transakcji pochodnej, jest zobligowany do jej zaraportowania (zgłoszenia) do Repozytorium Transakcji. Zgłoszenie transakcji powinno nastąpić do końca następnego dnia roboczego po dniu jej zawarcia. Do wypełnienia obowiązku raportowania transakcji do repozytorium niezbędne jest posiadanie przez klienta kodu LEI. Obowiązek raportowania spoczywa na wszystkich uczestnikach rynku, w tym wszelkich osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , a także na osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Każdy podmiot zaangażowany w transakcje na instrumentach pochodnych m.in. transakcjach na kontraktach futures i opcjach notowanych na GPW w Warszawie, bez względu na ilość transakcji, jest zobowiązany do uzyskania kodu LEI oraz utrzymywania jego ważności przez cały okres, w którym wymagane jest raportowanie. W przypadku spółek cywilnych przynajmniej jeden ze wspólników zobowiązany jest pozyskać kod LEI, który będzie go identyfikował. Obowiązek raportowy może być spełniony na dwa sposoby. Pierwszy polega na tym, że podmiot zobowiązany samodzielnie raportuje swoje transakcje do repozytorium transakcji (TR). Jednakże należy mieć na uwadze to, iż wiąże się to z koniecznością uzyskania uczestnictwa w TR, a w konsekwencji z dodatkowymi opłatami: opłata roczna za uczestnictwo w TR w wysokości 10 000,00 zł. Następnie za każdą transakcję, której przedmiotem jest derywat z rynku regulowanego (ETD), klient będzie musiał zapłacić łącznie 0,10 zł (składają się na to dwie opłaty: 0,05 zł za zgłoszenie transakcji do repozytorium i 0,05 zł za utrzymanie w repozytorium informacji o transakcji). Drugi sposób to powierzenie obowiązku raportowego Santander Biuro Maklerskie.

Nieodpłatne raportowanie przez Santander Biuro Maklerskie

Pragniemy Państwa poinformować, że Santander Biuro Maklerskie może w imieniu swoich Klientów realizować obowiązek raportowania transakcji zawartych przez klienta. W tym celu klient zobowiązany jest wyrazić zgodę na wykonywanie takich czynności przez Santander Biuro Maklerskie. Zgodę można wyrazić składając Dyspozycję powierzenia obowiązku raportowania kontraktów pochodnych dostępną w opcji Moje usługi/Dyspozycje/Derywaty po zalogowaniu do serwisu Inwestor online lub za pośrednictwem infolinii. Wskazujemy jednocześnie, iż Santander Biuro Maklerskie nie pobiera żadnych opłat za wykonywanie obowiązku raportowania w imieniu Klienta. Zgodnie z Rozporządzeniem EMIR wszystkie transakcje pochodne zawarte po 1 listopada 2017 r. oraz otwarte na dzień 1 listopada 2017 r. będą mogły być zaraportowane przez Santander Biuro Maklerskie w imieniu klienta wyłącznie, jeśli Santander Biuro Maklerskie będzie posiadać aktualny i ważny kod LEI przekazany przez klienta.

Sposób uzyskania kodu LEI

Kod LEI jest to 20 – znakowy alfanumeryczny kod służący identyfikacji podmiotów, będących stronami transakcji zawieranych na rynkach finansowych. Jest niepowtarzalny i identyfikuje podmiot w skali globalnej. Kody LEI nadawane są przez jednostki do tego uprawnione w ramach globalnego systemu GLEIS (Global LEI System). W Polsce podmiotem uprawnionym do nadawania kodów LEI jest KDPW S.A. Kod LEI mogą Państwo uzyskać za pośrednictwem KDPW, tj. składając wniosek na stronie internetowej: https://lei.kdpw.pl/. Możliwe jest nadanie kodu LEI za pośrednictwem innych niż KDPW S.A. podmiotów posiadających w tym zakresie stosowną autoryzację. Lista tych podmiotów dostępna jest na stronie Global Legal Entity Identifier Foundation - szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo pod adresem https://gleif.org/pl/. Santander Biuro Maklerskie nie świadczy usługi w zakresie uzyskiwania kodu LEI. Klienci zobowiązani są indywidualnie wystąpić o nadanie lub odnowienie kodu LEI na kolejny okres w autoryzowanej agencji kodyfikującej. Kliknij aby zapoznać się z INSTRUKCJĄ REJESTRACJI, która poprowadzi Cię krok po kroku przez procedurę uzyskania kodu LEI. Jeśli już posiadasz kod LEI i chcesz przedłużyć ważność LEI zapoznaj się z INSTRUKCJĄ ODNOWIENIA kodu.

Uzyskanie numeru LEI wiąże się z jednorazową opłatą na rzecz KDPW. Jej wysokość wynosi około 500 zł plus VAT. Klient otrzymuje fakturę VAT. Ważność numeru LEI to dwanaście miesięcy. Utrzymanie ważności numeru LEI na kolejny rok wiąże się z opłatą w wysokości ok 360 zł plus VAT. Aktualne taryfy opłat KDPW dostępne są na stronie KDPW pod adresem: https://lei.kdpw.pl/

Odpowiedzialność

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 173a ust. 1 i art. 173b. ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi: na kontrahentów finansowych oraz kontrahentów niefinansowych w rozumieniu art. 2 pkt 8 i 9 rozporządzenia 648/2012 (EMIR), którzy nie wykonują lub nienależycie wykonują obowiązki, o których mowa w tym rozporządzeniu lub przepisach wydanych na jego podstawie, Komisja Nadzoru Finansowego może w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 10.000.000 zł (w stosunku do kontrahentów finansowych) i do wysokości 1.000.000 zł (w stosunku do kontrahentów niefinansowych), nie większą niż 10% przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym, a w przypadku braku obowiązku badania sprawozdania finansowego nie większą niż 10% przychodu wykazanego w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym. Należy zwrócić uwagę, że brak jest jakiejkolwiek gradacji kar w odniesieniu do różnego rodzaju uchybień: teoretycznie taka sama kara maksymalna może być nałożona na podmiot za nieprzekazanie raportu o transakcji do repozytorium, jak i na podmiot uchylający się od centralnego rozliczania transakcji na kwoty generujące istotne ryzyko systemowe.

Wszelkie pytania związane z procesem uzyskania LEI lub raportowania transakcji prosimy przekazywać za pośrednictwem Państwa opiekunów lub przesłać na adres e-mail: zwm@santander.pl.