Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

ZASADY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

W trosce o najwyższą jakość świadczonych usług, a także mając na uwadze ochronę interesów naszych klientów oraz przysługujące im prawo do złożenia reklamacji, Santander Biuro Maklerskie wdrożyło proces składania i rozpatrywania reklamacji.

  1. Reklamację można złożyć:
  • pisemnie, przesyłając na adres: Santander Biuro Maklerskie, ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań lub adres dowolnej jednostki organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą Klienta (adresy placówek znajdują się na stronie internetowej bm.santander.pl) - za pośrednictwem poczty, kuriera lub składając osobiście;
  • elektronicznie, przesyłając na adres mailowy reklamacje.bm@santander.pl;
  • telefonicznie, kontaktując się z pracownikami Santander Biuro Maklerskie na numery telefonów stacjonarnych: 61 856 44 44 lub infolinię: 801 36 46 36 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora);
  • osobiście w Santander Biuro Maklerskie lub w dowolnej jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą Klienta.
  1. Reklamacje rozpatrywane są w możliwie najkrótszym czasie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia, a w przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi we wskazanym terminie, może on zostać wydłużony do maksymalnie 60 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Klientowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia.
  2. Odpowiedź na reklamację, w zależności od charakteru sprawy i uzgodnień z Klientem, udzielana jest listownie bądź elektronicznie.
  3. Klienci będący konsumentami mogą zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta.
  4. Spór pomiędzy Klientem, będącym konsumentem a Santander Biuro Maklerskie może być rozstrzygnięty polubownie przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 12 000 złotych polskich. Adres strony internetowej Arbitra Bankowego: https://zbp.pl/dla-klientow/arbiter-bankowy Uruchomi się w nowym oknie
  5. Spór między Klientem, będącym osobą fizyczną a Santander Biuro Maklerskie w sytuacji nieuwzględnienia przez Santander Biuro Maklerskie reklamacji Klienta może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów przed Rzecznikiem Finansowym, w trybie określonym w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Adres strony internetowej Rzecznika Finansowego: https://rf.gov.pl Uruchomi się w nowym oknie
  6. Niezależnie od opisanego wyżej postępowania, Klientowi w każdym czasie przysługuje prawo do wystąpienia z powództwem do właściwego sądu powszechnego.
  7. Santander Bank Polska podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.