Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

Funkcje Inwestor mobile

Szczegóły

Inwestor mobile umożliwia szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego prowadzonego w Santander Biuro Maklerskie . Dzięki naszej aplikacji można w dowolnym czasie i niemal z każdego miejsca obserwować w czasie rzeczywistym notowania na giełdzie warszawskiej oraz składać zlecenia na GPW i wybranych giełdach zagranicznych. Zapoznaj się z jej najważniejszymi funkcjami:

Zlecenia - nowe zlecenie

Składanie nowych zleceń odbywa się za pomocą ikony "teczki" znajdującej się w prawym dolnym narożniku aplikacji. Wchodząc w szczegóły zlecenia lub składając nowe zlecenie prezentowane są podstawowe informacje dotyczące notowań instrumentu (oferty zależne od posiadanego pakietu notowań), co ułatwi ustalanie warunków zlecenia. W przypadku zleceń z limiem, pole Limit można wypełnić poprzez wprowadzenie wartości lub stuknięcie w wartości w polu "CenaK" lub "CenaS". Stuknięcie "Sprzedaj" lub "Kup" spowoduje wyliczenie i prezentację na kafelku wartości zlecenia oraz przewidywanej prowizji, a stuknięcie "Zatwierdź"spowoduje wysłanie zlecenia na giełdę.

Zlecenia - lista zleceń

Po wybraniu z głównego menu opcji "Zlecenia" następuje przejście do prezentacji bieżących zleceń na wszystkich rachunkach własnych oraz na tych, do których jesteśmy pełnomocnikiem. Na liście prezentowane są podstawowe informacje o zleceniach oraz pasek zaawansowania ich realizacji. Po stuknięciu w zlecenie, przejdziemy do szczegółów, gdzie znajdują się również ikony modyfikacji oraz anulowania zlecenia.

Portfel

Wybierając z głównego menu opcję "Portfel", można przejść do prezentacji stanu rachunku oraz rentowności na poszczególnych pozycji i całego rachunku. Można wybrać jedną z dwóch form graficznych prezentacji stanu rachunku. Pierwsza ma formę listy posiadanych instrumentów Druga ma formę kafelków. Niezależnie od uruchomionego widoku, możliwe jest przejście do składania zlecenia poprzez stuknięcie w nazwę instrumentu. Rentowność pozycji prezentowana jest w obu formach graficznych. Podsumowanie rentowności całego rachunku dostepne jest tylko dla listy. W przypadku posiadania więcej niż jednego rachunku, przełączenie możliwe jest w menu kontekstowym.

Statystyki rynków

Po wybraniu z głównego menu opcji "Statystyki rynków", następuje przejście do prezentacji statystyk sesji na GPW oraz New Connect. Dostępne są podstawowe informacje o największych wzrostach, spadkach oraz obrotach. Ponadto prezentowane są obroty na sesji, a także statystyka dotycząca liczby instrumentów, których cena rośnie, spada oraz nie ulega zmianie.

News

Wybierając z głównego menu opcję "News", można przejść do opcji pozwalającej na prezentację depesz agencyjnych PAP, ESPI oraz zarządzanie alertami (powiadomieniami) o cenach instrumentów.

Ustawienia

Po wybraniu z głównego menu opcji "Ustawienia", można przejść do ekranu umożliwiającego zarejestrowanie urządzenia, co pozwala na otrzymywanie alertów cenowych w formie powiadomień push zamiast wiadomości SMS. Rejestracja urządzenia umożliwia także zapamiętanie Login (funkcjonalność opisana w dziale Logowanie). Ponadto w opcji tej możliwe jest dokonanie zmiany hasła standardowego, ustawienie i zmiana PIN mobile. Należy pamiętać, iż w przypadku korzystania ze standardowego hasła, kody logowania są wspólne (taki sam Login potrzebny jest w Inwestor online i w Inwestor mobile). PIN mobile umożliwia natomiast logowanie jedynie w aplikacji mobilnej, ale w przypadku utraty kodu PIN mobile logowanie do Inwestor mobile będzie nadal możliwe z wykorzystaniem hasła standardowego.

Wylogowanie

Zakończenie pracy w aplikacji następuje poprzez wylogowanie, które wykonuje się stuknięciem w ikonę "drzwi" znajdującej się w menu kontekstowym apliakcji Inwestor mobile.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.  Sprawdź szczegółowe informacje dot. ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne instrumenty finansowe w dokumencie Informacje wstępne.