Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

WHT – zmiany w poborze podatku – informacja do klientów

Santander Biuro Maklerskie (dalej: ”Biuro”) informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 r. zmianie uległy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w zakresie opodatkowania podatkiem u źródła (dalej WHT). Wdrożenie nowych zasad w zakresie poboru podatku zostało odroczone do 30 czerwca 2019 r. Obecnie, Santander Bank Polska S.A. (Bank), jako płatnik WHT, pobiera podatek zgodnie z ustawowo ustalonymi stawkami - odpowiednio 19 i 20 %. W przypadku uzyskania certyfikatu rezydencji podatnika, o którym mowa w art. 306l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 t.j. ze zm.), z którego wynika uprawnienie do uzyskania ulgi/zwolnienia podatkowego lub spełnieniu warunków umożliwiających uzyskanie ulgi bądź zwolnienia podatkowego, Bank może zastosować niższą stawkę podatkową lub w ogóle nie pobierać podatku, chyba że w odniesieniu do danego przypadku przepis stanowić będzie inaczej.

W myśl nowych przepisów limit należności uzyskany w Banku w jednym roku podatkowym został ustalony na poziomie 2 mln zł. Po jego przekroczeniu, od kwoty przekraczającej limit należności, Bank, jako płatnik podatku WHT, od dnia 1 lipca 2019 r. ma obowiązek zastosować  ustawowe stawki podatkowe (19 i 20 proc.) bez względu na fakt  posiadania  dokumentów uprawniających do zwolnienia lub zastosowania preferencyjnej stawki podatku. Na kwotę stanowiącą  limit należności, tj. 2 mln zł, składają się wszystkie należności wypłacone od 1 stycznia 2019 roku. Powyższy limit odnosi się do wszystkich przychodów uzyskiwanych przez Klienta w ramach Santander Bank Polska S.A., w tym także tych wypracowanych w Santander Biuro Maklerskie.

Jednocześnie Santander Biuro Maklerskie informuje o możliwości odzyskania pobranego przez nasz Bank podatku WHT od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy uzyskanym przychodem a ustanowionym limitem należności. W tym celu należy wystąpić do polskiego organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania/siedziby podatnika z wnioskiem o zwrot podatku WHT, który ocenia zasadność wniosku. W przypadku, gdy organ podatkowy uzna wniosek o zwrot podatku za zasadny, zwrot powyższego podatku nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż 6 miesięcy od daty wpływu wniosku do organu.

Ponadto, zawiadamiamy, iż od 1 stycznia 2019 r., Bank jako płatnik, przy weryfikacji warunków zastosowania stawki podatkowej lub warunków niepobrania podatku wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, obowiązany jest do zebrania, oprócz dotychczas wymaganych dokumentów oświadczenia podatnika o beneficjencie rzeczywistym wypłacanych należności oraz w przypadku osób prawnych oświadczenie o prowadzeniu przez podatnika rzeczywistej działalności gospodarczej w kraju swojej siedziby, z którą wiąże się uzyskany przychód.