UTP na GPW

5 kwietnia 2013 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ruszył UTP, czyli nowy system transakcyjny. Wdrożenie nowej platformy transakcyjnej było najważniejszym projektem od wielu lat nie tylko dla GPW, ale również dla całego polskiego rynku kapitałowego.

Przypomnijmy - UTP wykorzystuje najnowocześniejsze dostępne technologie i jest systemem transakcyjnym, który spełnia najwyższe światowe standardy. Obecnie system ten wykorzystywany na giełdach grupy NYSE Euronext z siedzibami w Nowym Jorku, Paryżu, Lizbonie, Amsterdamie i Brukseli. Twórcą UTP jest NYSE Technologies.

UTP jest zapowiedzią poważnych zmian zarówno w zakresie nowych typów zleceń, jak również nowych możliwości technologicznych. Nowy system giełdowy stwarza warunki do wzrostu płynności poprzez zwiększenie przepustowości zleceń z dotychczasowego poziomu w systemie Warset na poziomie około 850 zleceń na sekundę (maksymalna zaobserwowana wydajność – 328 zleceń na sekundę) do ponad 20 000 zleceń na sekundę w systemie UTP. Dodatkowo UTP pozwala na uruchomienie nowych usług m.in. związanych z zawieraniem transakcji (algorythmic trading). Nowy system giełdowy wprowadza m.in. również zmianę zasad dla zleceń PKC, PCR i PCRO, dodatkowe oznaczenia ważności zleceń oraz nowy typ zlecenia - PEG.

Zapraszamy do zapoznania się z zapisem szkolenia „UTP – nowy system giełdowy – implikacje dla Klientów”

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem „UTP - NOWY SYSTEM TRANSAKCYJNY NA WARSZAWSKIEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH” oraz informacjami przygotowanymi przez GPW w Warszawie. Szczegółowe informacje o zasadach obrotu w systemie UTP można znaleźć również w dokumentach: „Regulamin Giełdy” i „Szczegółowe zasady obrotu giełdowego w systemie UTP”, znajdujących się na stronie GPW.

FAQ: Universal Trading Platform (UTP)

Zlecenia: nowy typ zlecenia – PEG

Limit w zleceniu PEG podąża automatycznie za najlepszym limitem kupna bądź sprzedaży w arkuszu i przyjmuje ich wartość. W momencie wprowadzania zlecenia PEG inwestor ma możliwość określenia dodatkowego maksymalnego (stałego) limitu dla zleceń kupna oraz minimalnego (stałego) limitu dla zleceń sprzedaży, dzięki czemu ogranicza możliwość zawarcia transakcji tylko do tych poziomów. Zlecenia PEG nie można zmodyfikować na inny rodzaj zlecenia.

Zlecenia: zmiany zasad zlecenia PKC

Zlecenie Po Każdej Cenie (PKC) w ramach nowego systemu UTP może być zrealizowane częściowo oraz posiada taki sam priorytet realizacji jak zlecenie PCR. PKC jest realizowane z najlepszymi zleceniami po przeciwnej stronie arkusza w danym momencie i może zostać zrealizowane w kilku częściach z różnymi cenami. PKC można składać w fazie przed otwarciem i zamknięciem oraz w trakcie notowań ciągłych. Niezrealizowana część zlecenia po fixingu pozostaje w arkuszu z oznaczeniem PKC. Zlecenie PKC można złożyć również w sytuacji kiedy w arkuszu w danym momencie nie ma innych zleceń.

Zlecenia: zlecenie PCR i likwidacja zlecenia PCRO

W ramach systemu UTP zlecenie Po Cenie Rynkowej (PCR) zastępuje dotychczasowe zlecenia PCR oraz Po Cenie Rynkowej na Otwarcie (PCRO). Ma ono taki sam priorytet jak PKC oraz można składać je w fazie przed otwarciem, zamknięciem oraz w trakcie notowań ciągłych. W przypadku, gdy złożono zlecenie PCR w fazie notowań ciągłych, a po przeciwnej stronie arkusza brak jest jakichkolwiek zleceń, zlecenie zostaje odrzucone. W fazie przed otwarciem w sytuacji jednoczesnego występowania chociaż jednego zlecenia PCR i braku jakiegokolwiek zlecenia po drugiej stronie arkusza, dany instrument finansowy jest zawieszany. W fazie dogrywki złożone zlecenia PCR zostają odrzucone.

Zlecenia: nowe typy ważności zleceń

UTP wprowadza nowe typy ważności zleceń: zlecenie Ważne Na Najbliższy Fixing (WNF), zlecenie Ważne Na Zamknięcie (WNZ) oraz zlecenie Ważne Do Czasu (WDC)

Zlecenie Ważne Na Najbliższy Fixing (WNF)

Zlecenie można wprowadzić do systemu w każdej fazie sesji, ale będzie aktywne tylko na najbliższym fixingu (otwarciu, zamknięciu lub podczas równoważenia instrumentu) i natychmiast po jego zakończeniu niezrealizowana część zlecenia jest wycofywana z arkusza. Wszystkie zlecenia WNF są automatycznie anulowane po zakończeniu sesji. Realizacja WNF następuje zgodnie z priorytetem czasu przyjęcia zlecenia.

Zlecenie Ważne Na Zamknięcie (WNZ)

Zlecenie można wprowadzić do systemu w każdej fazie sesji, jednak do arkusza zleceń jest ono dodawane w chwili rozpoczęcia najbliższej fazy zamknięcia, a niezrealizowana część zlecenia jest usuwana natychmiast po jego zakończeniu. Po zakończeniu sesji wszystkie zlecenia WNZ są automatycznie anulowane. Realizacja zlecenia WNZ następuje zgodnie z priorytetem czasu przyjęcia zlecenia.

Zlecenie Ważne Do Czasu (WDC)

Zlecenia z ważnością WDC pozostają w arkuszu do czasu określonego przez składającego zlecenie (można go określić z dokładnością do jednej sekundy). Czas wygaśnięcia odnosi się do bieżącego dnia sesyjnego.

Zlecenia: pozostałe oznaczenia ważności

Zlecenie Do Oznaczonego Dnia (WDD) jest ważne do końca oznaczonego dnia, ale jednocześnie nie dłużej niż 365 dni od wprowadzenia do systemu. Zlecenie Ważne Na Czas Nieokreślony (WDA) jest ważnie nie dłużej niż 365 dni od wprowadzenia do systemu.

Zlecenia: łączenie oznaczeń ważności oraz warunków zleceń

Stosowanie i łączenie oznaczeń ważności i warunków realizacji zleceń maklerskich musi być zgodne z zestawieniami znajdującymi się w poniższych załącznikach, przy czym należy pamiętać, że ustalenia dotyczące fazy przed otwarciem stosuje się również do obrotu w fazach przed zamknięciem oraz w trakcie równoważenia.

Stosowanie i łączenie oznaczeń ważności i warunków zleceń maklerskich na rynku kasowym i terminowym (pdf). Stosowanie i łączenie oznaczeń ważności i warunków przy modyfikacji zleceń maklerskich na rynku kasowym i terminowym (pdf).

Zlecenia: aktywacja zleceń STOP w fazie przed otwarciem

W fazie przed otwarciem zlecenia STOP nie są brane pod uwagę przy wyznaczaniu teoretycznego kursu otwarcia (TKO), teoretycznego wolumenu otwarcia (TWO) oraz nie są uwzględniane przy zawieraniu transakcji na samym otwarciu.

Zlecenia: warunek wielkości ujawnionej w fazie przed otwarciem i zamknięciem

Przy obliczaniu teoretycznego kursu otwarcia (TKO) i teoretycznego wolumenu otwarcia (TWO) brany jest pod uwagę całkowity wolumen zlecenia z warunkiem wielkości ujawnionej (WUJ). Przy publikowaniu TWO nie jest brana pod uwagę nieujawniona cześć wolumenu zlecenia z warunkiem WUJ.

Sesja: działanie widełek dynamicznych

W przypadku spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 nie występuje równoważenie, z jednoczesnym uwzględnieniem niezrealizowanej części zlecenia. Dla pozostałych instrumentów rynku kasowego następuje równoważenie kursu z jednoczesnym przyjęciem niezrealizowanej części zlecenia powodującego równoważenie. Dla instrumentów z rynku terminowego ma miejsce równoważenie z jednoczesnym odrzuceniem niezrealizowanej części zlecenia powodującego równoważenie kursu.

Sesja: zmiany godzin handlu

Wraz z nowym systemem GPW wprowadza nowy harmonogram sesji. Główne zmiany to późniejszy start notowań kontraktów terminowych (8:45) oraz skrócenie sesji do 17:05. Szczegółowe zmiany znajdują się w pliku (link do pdf).

Sesja: animator rynku

System przeznaczony do notowania instrumentów, dla których będzie istniał obowiązek posiadania animatora (np. instrumenty strukturyzowane, warranty). Brak ofert w arkuszu pochodzącym od animatora spowoduje zawieszenie możliwości zawierania transakcji. Brak statycznych i dynamicznych ograniczeń wahań kursu (rolę tę będą pełniły oferty kupna i sprzedaży od animatora).

Sesja: terminy rozliczania sesji

W nowym systemie terminy rozliczania transakcji pozostają bez zmian.

Sesja: fazy notowań - nazwy angielskie


‘EAMO' - Early Monitoring – Poranny monitoring
'COCA' - Core Call – Podstawowy preopening
'COAU' - Core Auction – Podstawowy fixing
'COCO' - Core Continuous – Notowania ciągłe
'CLCA' - Closing Call – Preopening na zamknięcie
'CLAU' - Closing Auction – Fixing na zamknięcie
'LTAL' - Late Trading At Last – Dogrywka
‘CTAL’ - Core Trading At Last – Dogrywka
'COMO' - Core Monitoring – Podstawowy monitoring
'LAMO' - Late Monitoring – Monitoring wieczorny
'HALT' – Halted – Zawieszony
‘CLSD’ – Closed – Zamknięty