Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

Strategie inwestowania

Strategie inwestowania

Inwestowanie na giełdzie z sukcesem wymaga od inwestora odpowiedniej wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia. O ile na rosnącym rynku można kierować się intuicją przy wyborze spółek, o tyle w warunkach zmienności lub spadków, kluczowym czynnikiem decydującym o powodzeniu inwestycji może okazać się strategia. Strategie inwestowania w instrumenty finansowe są tematem obszernym i najczęściej nie dającym opisać się kompleksowo w jednym opracowaniu.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze kwestie związane ze strategiami oraz wybrane, najpopularniejsze strategie. Warto pamiętać, że dobra strategia to solidna podstawa powodzenia, jednak nigdy nie należy stosować strategii, których się nie rozumie.

Czynniki wpływające na wybór strategii

Wybór strategii przez inwestora opiera się na wielu zależnych i niezależnych od niego czynnikach takich jak:

 • horyzont inwestycyjny (okres czasu, na który inwestor lokuje środki pieniężne),
 • akceptowany poziom ryzyka (skłonność do akceptacji ryzyka),
 • oczekiwana stopa zwrotu,
 • wiedza o rynkach, instrumentach, procesie inwestowania,
 • profil inwestora (np. wiek, sytuacja majątkowa, struktura oszczędności),
 • czas możliwy do poświęcenia na analizy i monitorowanie stanu inwestycji,
 • stan otoczenia makroekonomicznego oraz sytuacja na rynkach finansowych,
 • poziom rozwoju rynku na którym dokonuje się inwestycji (m.in. szeroka paleta zaawansowanych instrumentów),
 • dostęp do informacji (np. dane makroekonomiczne, serwisy agencyjne, komunikaty spółek).

Dla różnych strategii znaczenie mają różne czynniki (np. im krótszy horyzont inwestycyjny tym większe znaczenie aktualnej sytuacji rynkowej, a mniejsze znaczenie danych gospodarczych).

Klasyfikacja strategii

Strategie można klasyfikować według kilku kryteriów. Przyjmując horyzont inwestycyjny – na strategie krótko, średnio i długoterminowe. Opierając się na stopniu akceptacji ryzyka – na strategie bezpieczne, mieszane oraz agresywne. Przeglądając podręczniki akademickie znajdziemy podział na strategie oparte na analizie technicznej, fundamentalne oraz portfelowej.

Wybrane strategie inwestycyjne

 • Inwestor wybiera według przyjętych kryteriów instrumenty finansowe (najczęściej akcje), które w jego ocenie mają szanse na wzrost w średnim / długim horyzoncie czasowym i przez cały czas trwania inwestycji nie zmienia składu portfela.

Strategia inwestowania, a styl inwestowania

Pojęcia te są w pewnym stopniu powiązane, ponieważ każdy inwestor ma swój unikalny styl inwestowania, który w dużym stopniu wpływa na wybór strategii inwestowania. Generalizując style inwestowania do trzech typów, w oparciu o oczekiwane stopy zwrotu i akceptowane ryzyko, wyróżniamy:

 • Konserwatywny styl inwestowania – inwestor oczekuje niskich stóp zwrotu (zazwyczaj powyżej inflacji) i nie akceptuje wysokiego ryzyka; portfel składa się w całości z bezpiecznych instrumentów.
 • Zrównoważony styl inwestowania – inwestor oczekuje przeciętnych stóp zwrotu oraz akceptuje średni poziom ryzyka; portfel składa się z bezpiecznych i ryzykownych instrumentów.
 • Agresywny styl inwestowania – inwestor oczekuje wysokich stóp zwrotu oraz akceptuje wysokie ryzyko; portfel składa się instrumentów ryzykownych, często posiadających cechy spekulacyjnych.

Opracowano na podstawie gpw.pl