Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

Podatek od zysków kapitałowych

Opodatkowanie zysków kapitałowych (dochodów uzyskanych ze zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i realizacji praw z nich wynikających) liniową 19 % stawką podatkową obowiązuje od 1 stycznia 2004 r. Inwestor będący osobą fizyczną otrzymuje zbiorczą Informację PIT-8C sumującą osiągnięte przychody i poniesione koszty na wszystkich rachunkach i rejestrach prowadzonych w Santander Biuro Maklerskie, w tym z rynków zagranicznych, do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, w którym uzyskał przychody podlegające opodatkowaniu.

 • Informacja dotyczy zysków kapitałowych osiągniętych w roku 2023.

  Opodatkowanie zysków kapitałowych (dochodów uzyskanych ze zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i realizacji praw z nich wynikających) liniową 19 % stawką podatkową obowiązuje od 1 stycznia 2004 r. Inwestor będący osobą fizyczną otrzymuje zbiorczą Informację PIT-8C sumującą osiągnięte przychody i poniesione koszty na wszystkich rachunkach i rejestrach prowadzonych w Santander Biuro Maklerskie, w tym z rynków zagranicznych, do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, w którym uzyskał przychody podlegające opodatkowaniu.
  Należy tu pamiętać, iż zobowiązanie podatkowe powstaje w momencie zbycia instrumentów finansowych, a zatem koszty nabycia instrumentów finansowych mogą zostać rozliczone i uwzględnione w informacji PIT-8C dopiero w momencie zbycia tych instrumentów finansowych.
  W informacji PIT-8C nie są wykazywane dochody, które podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
  Jeżeli klient posiada rachunki papierów wartościowych również w innych domach lub biurach maklerskich, wówczas może otrzymać kilka Informacji PIT-8C. Na podstawie wszystkich otrzymanych Informacji PIT-8C oraz innych posiadanych dokumentów klient sporządza samodzielnie jedno zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, tj. PIT-38. Dochodów z zysków kapitałowych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych (w szczególności według progresywnej skali podatkowej) oraz uzyskiwanymi z prowadzonej działalności gospodarczej. Zeznanie PIT-38 klient za rok 2023 jest obowiązany złożyć we właściwym dla siebie Urzędzie Skarbowym w terminie do 30 kwietnia 2024 r.

  Biuro Maklerskie nie jest płatnikiem omawianego podatku.