Opodatkowanie zysków kapitałowych (dochodów uzyskanych ze zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i realizacji praw z nich wynikających) liniową 19 % stawką podatkową obowiązuje od 1 stycznia 2004 r. Inwestor będący osobą fizyczną otrzymuje zbiorczą Informację PIT-8C sumującą osiągnięte przychody i poniesione koszty na wszystkich rachunkach i rejestrach prowadzonych w Santander Biuro Maklerskie, w tym z rynków zagranicznych, do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, w którym uzyskał przychody podlegające opodatkowaniu.

WPROWADZENIE

Informacja dotyczy zysków kapitałowych osiągniętych w roku 2021.

Opodatkowanie zysków kapitałowych (dochodów uzyskanych ze zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i realizacji praw z nich wynikających) liniową 19 % stawką podatkową obowiązuje od 1 stycznia 2004 r. Inwestor będący osobą fizyczną otrzymuje zbiorczą Informację PIT-8C sumującą osiągnięte przychody i poniesione koszty na wszystkich rachunkach i rejestrach prowadzonych w Santander Biuro Maklerskie, w tym z rynków zagranicznych, do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, w którym uzyskał przychody podlegające opodatkowaniu.
Należy tu pamiętać, iż zobowiązanie podatkowe powstaje w momencie zbycia instrumentów finansowych, a zatem koszty nabycia instrumentów finansowych mogą zostać rozliczone i uwzględnione w informacji PIT-8C dopiero w momencie zbycia tych instrumentów finansowych.
W informacji PIT-8C nie są wykazywane dochody, które podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
Jeżeli klient posiada rachunki papierów wartościowych również w innych domach lub biurach maklerskich, wówczas może otrzymać kilka Informacji PIT-8C. Na podstawie wszystkich otrzymanych Informacji PIT-8C oraz innych posiadanych dokumentów klient sporządza samodzielnie jedno zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, tj. PIT-38. Dochodów z zysków kapitałowych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych (w szczególności według progresywnej skali podatkowej) oraz uzyskiwanymi z prowadzonej działalności gospodarczej. Zeznanie PIT-38 klient za rok 2021 jest obowiązany złożyć we właściwym dla siebie Urzędzie Skarbowym w terminie do 2 maja 2022 r.

Biuro Maklerskie nie jest płatnikiem omawianego podatku.

PREZENTACJA INFORMACJI PIT-8C

W części „D” Informacji PIT-8C zostają uwzględnione sumarycznie przychody i koszty ich uzyskania m.in. z tytułu transakcji odpłatnego zbycia papierów wartościowych, realizacji praw wynikających z papierów wartościowych oraz odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, z których dochód podlega opodatkowaniu.
Przychodem jest iloczyn sprzedanych papierów wartościowych oraz ceny, po której zostały sprzedane. Należy pamiętać, że dniem uzyskania przychodu jest dzień rozliczenia transakcji, a nie realizacji zlecenia.
W przypadku pochodnych instrumentów finansowych przychodem jest zysk osiągnięty po zamknięciu pozycji
Kosztem jest iloczyn sprzedanych papierów wartościowych i ceny, po której zostały kupione, powiększony o prowizję pobraną z tytułu realizacji transakcji kupna i sprzedaży.
W przypadku pochodnych instrumentów finansowych kosztem jest strata po zamknięciu pozycji oraz prowizja pobrana z tytułu otwarcia i zamknięcia tychże pozycji.
Koszty wynikające z nabycia papierów wartościowych mogą być zakwalifikowane jako koszt uzyskania przychodu w Informacji PIT-8C dopiero w momencie zbycia tych papierów wartościowych.


Dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.

Przykład:
Klient za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych kupił 1 000 akcji X :

Ilość | cena jednostkowa | prowizja | data nabycia

200

12,50

5,00

14.05.2004 r.

300

38,00

12,00

12.07.2006 r.

500

24,00

9,00

15.06.2010 r.
W 2011 r. za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych klient sprzedał 350 akcji X:

Ilość | cena jednostkowa | prowizja

350

50,00

20,00Przychód: 350 x 50,00 = 17 500,00
Koszty: (200 x 12,50) + (150 x 38,00) + 5,00 + 12,00/2 + 20,00 = 2 500,00 + 5 700,00 + 5,00 + 6,00 + 20,00 = 8 231,00
Dochód: 17 500,00 – 8 231,00 = 9 269,00

W Informacji PIT-8C za 2011 r. zostanie wykazany dochód do opodatkowania w wysokości 9 269 zł.


W 2012 r. za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych klient sprzedał 650 akcji X:

Ilość | cena jednostkowa | prowizja

650

40,00

30,00

Przychód: 650 x 40,00 = 26 000,00
Koszty: (150 x 38,00) + (500 x 24,00) + 12,00/2 + 9,00 +30,00 = 5 700,00 + 12 000,00 + 6,00 + 9,00 + 30,00 = 17 745,00
Dochód.: 26 000,00 – 17 745,00 = 8 255,00

W Informacji PIT-8C za 2012 r. zostanie wykazany dochód do opodatkowania w wysokości 8 255 zł.Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica między tymi wartościami stanowi stratę. Jeżeli klient osiągnął stratę z inwestycji, ma prawo obniżyć dochód uzyskany z inwestowania o wysokość straty poniesionej w danym roku podatkowym w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, ale wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.


W części „E” Informacji PIT-8C zostaje wykazany wyłącznie przychód z transakcji sprzedaży (tj. odpłatnego zbycia) papierów wartościowych, co do których Santander Biuro Maklerskie nie jest w stanie określić, czy podlegają opodatkowaniu, czy też nie podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 202, poz. 1956 z późn. zm.). Inwestor, który dysponuje dokumentami wskazującymi na pochodzenie tych papierów wartościowych, które pozwolą na ich zakwalifikowanie jako zwolnionych z opodatkowania, powinien dokonać samodzielnie stosownych korekt przy sporządzaniu zeznania PIT-38.

KOSZTY

Koszty poniesione przez podatnika w roku podatkowym, tj. opłaty pobrane z rachunku klienta, związane z obsługą rachunku przez Santander Biuro Maklerskie, w postaci: opłaty rocznej za prowadzenie rachunku przez Biuro Maklerskie oraz opłaty za zarządzanie aktywami zapisanymi na rachunku (w przypadku rachunków zarządzanych przez podmioty typu asset management) zostały doliczone i wykazane bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu w Informacji PIT-8C.
Pozostałe opłaty poniesione przez podatnika w roku podatkowym, pobrane z rachunku klienta i związane z obsługą rachunku przez Santander Biuro Maklerskie, np.: opłata za limit należności, opłaty z tytułu zbycia wierzytelności z tytułu zawartych i jeszcze nierozliczonych transakcji sprzedaży, za wyciąg z historii rachunku, zostają zawarte w załączniku do Informacji PIT-8C. Część z tych opłat może zostać uznana za koszty uzyskania przychodu. W związku z niejednolitym stosowaniem przepisów prawa podatkowego w tym zakresie przez organy skarbowe i sądy administracyjne, Santander Biuro Maklerskie nie dokonuje kwalifikacji tych opłat jako koszty uzyskania przychodu. Podatnik powinien dokonać samodzielnej weryfikacji charakteru prawnego wspomnianych opłat, a po uznaniu za koszty uzyskania przychodu uwzględnić w sporządzanym zeznaniu PIT-38.

SPADKI, DAROWIZNY, UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

W przypadku nabycia przez podatnika papierów wartościowych nieodpłatnie, w szczególności w drodze darowizny, nie występuje koszt nabycia, tzn. przyjmuje się cenę nabycia zbywanego papieru w kwocie 0 zł. Jednakże w przypadku nabycia przez podatnika papierów wartościowych w drodze spadku, kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu objęcia lub nabycia tych papierów wartościowych.

Uwaga – w odniesieniu do papierów wartościowych nabytych w drodze spadku i zbytych przed 1 stycznia 2014 roku (decyduje data rozliczenia transakcji) koszt nabycia papierów wartościowych wynosi 0 zł. Obowiązujące do tej pory przepisy nie pozwalały uwzględnić kosztów nabycia poniesionych przez spadkodawcę.

W przypadku papierów wartościowych objętych wspólnością majątkową małżeńską, nabywanych przez małżonka w związku z ustaniem tej wspólności – w szczególności w przypadku śmierci współmałżonka – koszt nabycia papierów wartościowych nabywanych w ten sposób stanowi co do zasady połowę kosztów nabycia poniesionych przez współmałżonka.

Jeżeli nabycie nastąpiło odpłatnie, w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych innych niż darowizna, jednak Biuro Maklerskie nie dysponuje dokumentem świadczącym o cenie nabytego papieru wartościowego, a z dokumentu świadczącego o prawie własności do papieru nie wynika cena zakupu tego papieru, wówczas przyjmuje się koszt nabycia zbywanego papieru w kwocie 0 zł. W takim przypadku podatnik może samodzielnie wykazać wysokość kosztów zakupu papierów wartościowych, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w składanym zeznaniu podatkowym PIT-38.

ZWOLNIENIA

Z podatku od zysków kapitałowych zwolnione są papiery wartościowe nabyte przed 1 stycznia 2004 r. na podstawie oferty publicznej i za pośrednictwem giełdy papierów wartościowych oraz nabyte przed 1 stycznia 2003 r. obligacje Skarbu Państwa, przy czym zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli sprzedaż tych papierów wartościowych jest przedmiotem działalności gospodarczej.
Inwestor, który nabył papiery w inny sposób, np.: w drodze umowy cywilnoprawnej, spadku, darowizny lub przydziału akcji pracowniczych w procesie prywatyzacji, w przypadku ich sprzedaży jest obowiązany zapłacić podatek i nie korzysta ze zwolnienia. Nie ma tutaj znaczenia, że stał się właścicielem tych papierów przed 1 stycznia 2004.


Niniejsze opracowanie ma charakter wyłącznie informacyjny. Pragniemy przypomnieć, iż Santander Biuro Maklerskie nie jest podmiotem uprawnionym do świadczenia usług doradztwa podatkowego oraz doradztwa prawnego. Inwestor jest obowiązany do samodzielnego dokonania analizy właściwych przepisów podatkowych i sporządzenia zeznania PIT-38. W razie wątpliwości prosimy o kierowanie zapytań do właściwego organu podatkowego lub podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa podatkowego lub prawnego.