Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

PIT a roczne zestawienie kosztów i opłat - różnice

Informacja PIT-8C Roczne zestawienie kosztów i opłat
Po co mi dwa dokumenty?
Do jego dostarczenia jesteśmy zobowiązani na podstawie przepisów prawa podatkowego [1]. Jest Ci potrzebny do rozliczenia podatku od zysków kapitałowych. Spełniamy dodatkowe wymogi przepisów prawa [2]. Na jego podstawie nie możesz jednak rozliczać podatku.
Od czego zależy, czy dostanę ten dokument

PIT-8C otrzymasz do końca lutego danego roku, jeśli w poprzednim roku na Twoim rachunku maklerskim pojawiły się przychody podlegające opodatkowaniu [3].

Przykłady:

 1. W ciągu roku klient kupował i sprzedawał różne instrumenty finansowe. Po zsumowaniu wszystkich transakcji okazało się, że klient poniósł stratę (bilans wszystkich transakcji był ujemny). 
  Wyślemy PIT-8C.
   
 2. W ciągu roku klient kupował i sprzedawał różne instrumenty finansowe. Po zsumowaniu wszystkich transakcji okazało się, że klient miał zysk (dochód)
  Wyślemy PIT-8C.
   
 3. W ciągu roku klient tylko kupował akcje, za które płacił prowizję maklerską, to znaczy, że poniósł tylko koszty. 
  Koszt to nie przychód, nie wyślemy PIT-8C.
  Koszty te pojawią się w Informacji PIT-8C za rok, w którym klient sprzeda te akcje.

 

 

 

 

Raport dostaniesz pod warunkiem, że w minionym roku na Twoim rachunku były:

 • instrumenty finansowe,
 • pieniądze
 • lub pojawiły się jakiekolwiek koszty (np. prowizja maklerska). 

Raporty wysyłamy najpóźniej do końca marca. 

Przykłady:

 1. Klient w 2021 roku miał na rachunku 100 zł (wpłacone w  poprzednim roku) i żadnych instrumentów finansowych. Przez cały rok nie złożył żadnego zlecenia. 
  Wyślemy raport obejmujący informacje o środkach pieniężnych na rachunku.
   
 2. Klient w 2021 roku miał na rachunku kupione wcześniej akcje. Przez cały rok nie kupił ani nie sprzedał żadnego instrumentu, nie robił też żadnego przelewu.
  Wyślemy raport, pokazujemy jak koszty wpływają na zysk lub stratę z inwestycji, nawet jeśli te koszty to 0 zł.
   
 3. Rachunek klienta w 2021 roku był pusty, to znaczy, że żadnego dnia nie było na nim ani pieniędzy, ani instrumentów finansowych.
  Nie wyślemy raportu, nie było żadnych kosztów ani żadnego zainwestowanego kapitału.
Czego się dowiem z tego dokumentu, co on zawiera?

Informacja PIT-8C zawiera sumę osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów na wszystkich Państwa rachunkach lub rejestrach m.in. z:

 • transakcji odpłatnego zbycia papierów wartościowych,
 • odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych i realizacji praw z nich wynikających, 

z których dochód podlega opodatkowaniu.

Dodatkowo zamieszczamy w nim informację o przychodach z transakcji sprzedaży (tj. odpłatnego zbycia) papierów wartościowych, co do których nie jesteśmy w stanie określić, czy podlegają opodatkowaniu, czy też nie podlegają opodatkowaniu na podstawie ustawy [4].

Raport zawiera informację o kosztach i opłatach (zbiorczo i według kategorii), które klient poniósł w całym minionym roku. 
W dokumencie są też informacje jaki wpływ miały te koszty i opłaty na zysk lub stratę z inwestycji klienta w minionym roku.


 

 

 

 

 

Dlaczego dostaję dokument, skoro nie jestem już waszym klientem

Mamy obowiązek wysłać PIT-8C każdemu inwestorowi, który w minionym roku był naszym klientem i osiągnął przychody podlegające opodatkowaniu.

Przykład: Klient w marcu 2021 roku sprzedał wszystkie instrumenty, które miał na rachunku. W kwietniu 2021 roku zamknął rachunek i wypowiedział umowę maklerską. To znaczy, że w roku podatkowym 2021 na rachunku pojawiły się przychody, za które mamy obowiązek przekazać PIT-8C do końca lutego 2022 roku. 

Mamy obowiązek wysłać raport każdemu inwestorowi, który w minionym roku był naszym klientem i miał na rachunku środki pieniężne albo instrumenty finansowe. 

 

 

 

 

[1] art. 39 ust.3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1.128 z późn.zm.)

[2] Raport roczny kosztów przekazujemy zgodnie z wymogami dyrektywy unijnej MIFID II: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE.

[3] art. 30b, art. 39 ust. 3 – 4a, art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1.128 z późn.zm.)

[4] art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2003r.Nr 202, poz. 1.956).