Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

Oferta spółki Murapol S.A. - odwołanie

1 grudnia 2021

Akcjonariusz Sprzedający po konsultacji z Globalnymi Współkoordynatorami, podjął decyzję o odwołaniu Oferty w całości („Odwołanie Oferty”). Decyzja jest następstwem wypadkowej ostatnich kilku dni i powstałych uwarunkowań skutkujących wysoką zmiennością na krajowym i światowych rynkach finansowych. Wpływ na nią miało m.in. pojawianie się nowej mutacji koronawirusa pod nazwą Omikron, które zwiększyło niepewność na rynkach kapitałowych i miało istotny wpływ na nastroje inwestorów.

W związku z Odwołaniem Oferty:

  • zapisy złożone na Akcje Oferowane zostają uznane za nieważne, a dokonane płatności zostaną zwrócone inwestorom bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań nie później niż 7 dni po dniu publikacji komunikatu aktualizującego;
  • Spółka nie będzie ubiegała się na podstawie Prospektu o dopuszczenie Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, rynku równoległym prowadzonym przez GPW albo innym rynku.