Komunikat w sprawie Brexit

1 marca 2019

Komunikat dla Klientów Santander Biuro Maklerskie w związku z planowanym wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE i możliwością realizacji scenariusza „hard brexit”/„no deal"

Informacje ogólne

W dniu 29 marca 2017 r. Wielka Brytania ogłosiła zamiar wystąpienia z Unii Europejskiej (UE). Może to w istotny sposób wpłynąć na status i sytuację prawną obywateli, przedsiębiorstw oraz organów publicznych zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Na dzień publikacji niniejszego komunikatu nie jest możliwe jednoznaczne określenie trybu, w jakim Wielka Brytania wystąpi z UE. Najbardziej prawdopodobne wydaje się zaistnienie jednego z dwóch wariantów:

  • wyjście Wielkiej Brytanii z UE na podstawie umowy o wystąpieniu, a następnie negocjacje porozumienia handlowego;
  • tzw. no deal / hard brexit („twardy brexit”, „brexit bezumowny”) – sytuacja, w której negocjacje między UE a Wielką Brytanią nie zakończą się porozumieniem i wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE nie zostanie uregulowane żadną umową.

Pierwszy wariant opiera się na uzgodnionej w dniu 25 listopada 2018 r. umowie między UE i Wielką Brytanią, przewidującej okres przejściowy, podczas którego Wielka Brytania będzie miała dostęp do rynku wewnętrznego UE (tak, jakby była państwem członkowskim), ale nie będzie miała możliwości uczestniczenia w procesach decyzyjnych UE i w pracach instytucji UE. Okres przejściowy miałby trwać od dnia 30 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., z możliwością jego przedłużenia o rok lub dwa lata. Drugi wariant może mieć miejsce w konsekwencji decyzji podjętej przez brytyjski Parlament w dniu 15 stycznia 2019 r. o odrzuceniu umowy z UE. Jeśli do dnia 29 marca 2019 r. decyzja ta zostanie utrzymana, oznaczać to będzie wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE bez określenia żadnych szczególnych zasad, czyli sytuację, gdy Wielka Brytania stanie się od dnia 30 marca 2019 r. godz. 00.00 czasu środkowoeuropejskiego „państwem trzecim”, nie będącym Państwem Członkowskim UE, w odniesieniu do którego m.in. przestanie być stosowane całe prawo unijne. Santander Biuro Maklerskie, kierując się odpowiedzialnością wobec swoich Klientów, podjęło stosowne działania w celu analizy wpływu ewentualnego „hard brexit” na bieżącą i przyszłą działalność, a także na sytuację Klientów. Podkreślić jednak należy, że wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE może pociągnąć za sobą pewne trudne do oszacowania na tym etapie zmiany gospodarcze, w tym wzrost zmienności cen instrumentów finansowych czy też zmiany kursów walutowych.
Realizacja scenariusza „hard brexit” może także narazić podmioty mające siedzibę w Wielkiej Brytanii m.in. na utratę możliwość świadczenia usług dla podmiotów z krajów UE, w tym usług maklerskich oraz usług pomocniczych.
Jednocześnie informujemy, że sam brexit – niezależnie od jego formuły – nie będzie miał wpływu na prawa Klienta, w tym możliwość odstąpienia od umowy przez Klienta lub jej zmiany zarówno na zasadach ogólnych określonych w prawie, jak i w umowie.

Prace przygotowawcze prowadzone przez Santander Biuro Maklerskie

W ramach prowadzonych prac przygotowawczych w Santander Biuro Maklerskie:

  • zidentyfikowane zostały obszary, które potencjalnie mogą być dotknięte scenariuszem „hard brexit”,
  • przeanalizowane zostały relacje umowne z partnerami biznesowymi, mającymi siedzibę na terytorium Wielkiej Brytanii,
  • przeanalizowane zostały kluczowe procesy, pod kątem ich funkcjonowania w przypadku „hard brexit”.

Przeprowadzone analizy wskazują, że „hard brexit” nie powinien mieć istotnego wpływu na model biznesowy, ani na zakres i standard usług maklerskich świadczonych przez Santander Biuro Maklerskie na rzecz Klientów na podstawie zawartych umów. Niemniej pragniemy zwrócić uwagę Klientów na kilka najistotniejszych kwestii.

Realizacja transakcji na rynkach zagranicznych

Przy świadczeniu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych notowanych na rynkach zagranicznych Santander Biuro Maklerskie korzysta z pośrednictwa brokerów zagranicznych, w tym również brokerów mających siedzibę na terytorium Wielkiej Brytanii. W szczególności zlecenia klientów detalicznych, kierowane do realizacji na rynkach zagranicznych, przesyłane są do Bank of New York Mellon (dalej „BONYM”) z siedzibą na terytorium Wielkiej Brytanii, który następnie przekazuje zlecenia do wykonania we właściwych miejscach realizacji. W sytuacji, gdyby w wyniku „hard brexit” obsługa zleceń przez brokerów mających siedzibę w Wielkiej Brytanii nie mogła być kontynuowana na dotychczasowych zasadach, Santander Biuro Maklerskie rozważa możliwość kierowania zleceń do innych brokerów mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej. Z uwagi jednak na renomę BONYM, okres współpracy oraz posiadane rozwiązania techniczne i organizacyjne scenariusz ten w opinii Santander Biuro Maklerskie jest bardzo mało prawdopodobny.
Przechowywanie zagranicznych instrumentów finansowych oraz rozliczanie transakcji na zagranicznych instrumentach finansowych.
Przy świadczeniu usługi przechowywania zagranicznych instrumentów finansowych Santander Biuro Maklerskie korzysta z usług zagranicznego banku powiernika – Bank of New York Mellon NV (dalej „BONYM NV” z siedzibą w Belgii. Podmiot ten korzysta z kolei z usług tzw. sub-powierników lub jest bezpośrednim członkiem izb rozliczeniowych mających siedzibę na terytorium Wielkiej Brytanii, gdzie przechowywane są instrumenty finansowe notowane na rynku brytyjskim. Zgodnie z informacją otrzymaną od BONYM NV, posiadane przez ten podmiot rozwiązania prawne, organizacyjne oraz techniczne umożliwiają kontynuację świadczonej usługi w niezmienionym zakresie w przypadku wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W opinii Santander Biuro Maklerskie „hard brexit” nie będzie mieć wpływu na bezpieczeństwo aktywów przechowywanych na rzecz Klientów w zagranicznych bankach powierniczych.
Na chwilę obecną nie zostały również zidentyfikowane żadne istotne problemy, które mogłyby zakłócić proces rozliczania transakcji zawieranych na rynkach zagranicznych.

Instrumenty finansowe emitowane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Wielkiej Brytanii lub emitowane pod prawem brytyjskim.

Klienci Santander Biuro Maklerskie, którzy posiadają instrumenty finansowe wyemitowane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Wielkiej Brytanii lub wyemitowane pod prawem brytyjskim, które to instrumenty zostały dopuszczone do obrotu na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, będą mogli dokonywać transakcji tymi instrumentami na dotychczasowych zasadach. Niemniej jednak potencjalnie mogą pojawić się trudności, zwłaszcza w przypadku skomplikowanych postępowań reklamacyjnych lub sądowych, w trakcie których spory dotyczące zobowiązań emitentów względem posiadaczy tych instrumentów finansowych mogą być rozpatrywane na podstawie przepisów prawa brytyjskiego zmienionego po dacie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w sposób mający zastosowanie do wyemitowanych wcześniej instrumentów i zawartych umów. Zasadniczo bowiem do emisji instrumentów finansowych i relacji umownych powstałych przed datą brexitu powinno być stosowane prawo brytyjskie i akty prawa Unii Europejskiej obowiązujące do tego dnia. Ponadto w przypadku niektórych instrumentów finansowych, którymi obrót realizowany jest za pośrednictwem podmiotów mających siedzibę na terytorium Wielkiej Brytanii, mogą pojawić się problemy z zapewnieniem przejrzystości przed- i post-transakcyjnej, co może skutkować utrudnionym dostępem do informacji nt. aktualnych kwotowań i zawartych transakcji.

Podkreślić przy tym należy, że „hard brexit” nie będzie miał wpływu na usługi świadczone przez Santander Biuro Maklerskie w odniesieniu do instrumentów finansowych notowanych na rynku regulowanym w Polsce, w tym również na usługi świadczone w tym zakresie na rzecz Klientów, mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Wielkiej Brytanii.
Jednocześnie informujemy, że Santander Biuro Maklerskie monitoruje na bieżąco rozwój sytuacji w związku z brexit oraz, w przypadku istotnych zmian, będzie przekazywało informacje Klientom w kolejnych komunikatach.

* Przez taką sytuację należy rozumieć wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, w ramach którego ustaną między innymi kontakty handlowe i polityka migracyjna dotychczas prowadzone w ramach przepisów UE i nastąpi powrót do umów obowiązujących przed wystąpieniem Wielkiej Brytanii do UE.