Zastrzeżenie

ISTOTNE INFORMACJE

ELEKTRONICZNE WERSJE MATERIAŁÓW ("MATERIAŁY"), DO KTÓRYCH CHCESZ UZYSKAĆ DOSTĘP ZOSTAŁY UDOSTĘPNIONE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ PRZEZ SANTANDER BANK POLSKA S.A. – SANTANDER BIURO MAKLERSKIE W ZWIĄZKU Z OFERTĄ PUBLICZNĄ ALLEGRO.EU ("SPÓŁKA") W DOBREJ WIERZE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.

MATERIAŁY NIE SĄ ADRESOWANE DO OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH ANI OSÓB ZAMIESZKAŁYCH, POSIADAJĄCYCH SIEDZIBĘ LUB PRZEBYWAJĄCYCH W AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII, RPA LUB INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW, DO KTÓRYCH CHCESZ UZYSKAĆ DOSTĘP NARUSZAŁOBY OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA LUB WYMAGAŁOBY DOKONANIA REJESTRACJI LUB UZYSKANIA LICENCJI, ANI DOSTĘP DO NICH NIE JEST PRZEWIDZIANY DLA TYCH OSÓB.

WAŻNA INFORMACJA: Niniejszy komunikat należy przeczytać uważnie, bowiem ma on zastosowanie do wszystkich osób odwiedzających tę stronę internetową. Zwracamy uwagę, że poniższe zastrzeżenie może ulec zmianie bądź zostać zaktualizowane, w związku z czym należy zapoznać się z nim podczas każdych odwiedzin niniejszej strony internetowej. Dostęp do Materiałów oznacza wyrażenie zgody na przestrzeganie warunków określonych poniżej. W przypadku niewyrażenia zgody na poniższe warunki, prosimy o opuszczenie strony internetowej i nieprzeglądanie umieszczonych na niej Materiałów.

Osoby z zagranicy

Przeglądanie informacji zawartych w Materiałach może podlegać ograniczeniom. Niedozwolone jest ujawnianie, publikowanie lub rozpowszechnianie informacji, w całości lub częściowo, bezpośrednio lub pośrednio, w określonych jurysdykcjach. W innych jurysdykcjach wyłącznie określone kategorie osób mogą zostać dopuszczone do przeglądania Materiałów.

Materiały zostały umieszone na stronie internetowej wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią ani nie tworzą części żadnej oferty lub próby nakłaniania do nabycia papierów wartościowych lub zapisu na papiery wartościowe w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Japonii, RPA lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której takie oferty lub sprzedaż są niezgodne z prawem ("Wyłączone Jurysdykcje"). Papiery wartościowe emitowane w związku z ofertą nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na mocy amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku (Securities Act), z późn. zm., lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w jakimkolwiek stanie, prowincji, terytorium, hrabstwie lub jurysdykcji Stanów Zjednoczonych. Odpowiednio, o ile nie ma zastosowania wyłączenie wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych, niedozwolone jest oferowanie, sprzedaż lub przeniesienie w inny sposób własności papierów wartościowych, w sposób bezpośredni lub pośredni, ani ustanowienie zastawu na papierach wartościowych, na obszarze lub na obszar Stanów Zjednoczonych lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, jeżeli dokonanie tego stanowiłoby naruszenie obowiązujących przepisów prawa lub wiązałoby się z koniecznością zarejestrowania takich papierów wartościowych w odpowiedniej jurysdykcji. W Stanach Zjednoczonych nie zostanie przeprowadzona oferta publiczna sprzedaży papierów wartościowych.

Materiały są adresowane i kierowane wyłącznie do osób przebywających, zamieszkałych lub mających siedzibę w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG") (innych niż Polska), będących "inwestorami kwalifikowanymi" w rozumieniu art. 2(a) Rozporządzenia w sprawie prospektu (Rozporządzenie (UE) 2017/1129), z późn. zm. ("Inwestorzy Kwalifikowani"). W Wielkiej Brytanii materiały są rozpowszechniane wyłącznie wśród i są kierowane wyłącznie do Inwestorów Kwalifikowanych będących (a) osobami posiadającymi doświadczenie zawodowe w kwestiach dotyczących inwestycji w rozumieniu art. 19(5) Zarządzenia z 2005 roku o promocji usług finansowych wydanego na podstawie Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 roku ("Zarządzenie"); lub (b) podmiotami o wysokiej wartości netto w rozumieniu art. 49(2)(a)-(d) Zarządzenia lub innymi osobami, którym Materiały mogą w inny sposób zostać przekazane zgodnie z prawem (wszystkie te osoby będą dalej zwane łącznie "Właściwymi Osobami"). Do dokonywania inwestycji lub prowadzenia działalności inwestycyjnej, której materiały dotyczą, uprawnione są wyłącznie właściwe osoby w Wielkiej Brytanii oraz Inwestorzy Kwalifikowani w państwie należącym do EOG (innym niż Polska) i takie inwestycje lub czynności inwestycyjne mogą być dokonywane wyłącznie z takimi osobami.

Podstawa dostępu

Udostępnianie komunikatów prasowych oraz innych dokumentów w formacie elektronicznym nie stanowi oferty sprzedaży ani próby nakłaniania do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Spółce. Nie stanowi ono także rekomendacji przez Spółkę ani przez żadną inną stronę sprzedaży lub nabycia papierów wartościowych w Spółce.

O ile Spółka nie ustaliła inaczej i obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, kopie Materiałów nie są i nie mogą być ujawniane ani w inny sposób przekazywane bądź rozpowszechniane lub przesyłane na obszarze lub na obszar Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Japonii, RPA lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której oferty sprzedaży lub sprzedaż papierów wartościowych są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Osoby otrzymujące takie dokumenty (w tym przedstawiciele, osoby mianowane i powiernicy) nie mogą rozpowszechniać ani przesyłać ich na obszarze lub na obszar państw wymienionych powyżej. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych obowiązujących w danej jurysdykcji.

Jeśli nie jesteś uprawniony do przeglądania materiałów zamieszczonych na tej stronie internetowej lub masz wątpliwości czy jesteś uprawniony do ich przeglądania, prosimy o opuszczenie strony internetowej.

Niedozwolone jest ujawnianie lub przekazywanie w inny sposób, rozpowszechnianie lub przesyłanie materiałów na obszarze lub na obszar Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Japonii, RPA lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której oferty sprzedaży lub sprzedaż papierów wartościowych są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Niedozwolone jest rozpowszechnianie lub przesyłanie dokumentów przez osoby je otrzymujące (w tym przedstawicieli, osoby mianowane i powierników) na obszarze lub na obszar lub z obszaru Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Japonii lub RPA.

Informacje ogólne

Informacje zawarte w Materiałach nie są wyczerpujące. Pomimo tego, że informacje zostały sporządzone z dochowaniem należytej staranności, nie wszystkie informacje mogą być dokładne i aktualne pod każdym względem. Spółka ani jej doradcy ani podmioty przyjmujące zapisy na jej akcje nie są odpowiedzialni za aktualizowanie informacji umieszczonych na stronie internetowej. Nie należy polegać na informacjach lub opiniach zawartych w Materiałach lub innych dokumentach lub ustnych oświadczeniach w żadnym celu, jak również nie należy polegać na kompletności, dokładności lub rzetelności takich informacji lub opinii. Wszystkie informacje podawane są bez żadnego zapewnienia ani gwarancji i Spółka oraz jej doradcy nie składają żadnych oświadczeń ani nie udzielają żadnych gwarancji i dokonują wyłączenia wszelkich warunków, wyraźnych bądź dorozumianych, w tym m.in. oświadczeń, zapewnień, gwarancji lub warunków dotyczących dokładności, aktualności, kompletności, nienaruszania praw, wartości handlowej lub przydatności do określonego celu, jak również Spółka i jej doradcy i podmioty przyjmujące zapisy na jej akcje nie ponoszą odpowiedzialności wobec Ciebie ani wobec żadnej innej osoby trzeciej z tytułu skutków jakichkolwiek błędów lub braków. Spółka ani jej doradcy ani podmioty przyjmujące zapisy na jej akcje nie ponoszą odpowiedzialności za żadne pośrednie, bezpośrednie lub wynikowe straty lub szkody powstałe na skutek korzystania ze strony internetowej lub z umieszczonych na niej informacji. Spółka i jej doradcy i podmioty przyjmujące zapisy na jej akcje nie ponoszą odpowiedzialności za żadne przypadki naruszenia obowiązujących przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych przez jakiekolwiek osoby w wyniku nieprawdziwych informacji dostarczonych przez te osoby.

Pewne informacje zawarte w Materiałach mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Należy przyjąć, że wszystkie informacje o charakterze historycznym dotyczą okresu, w którym zostały opublikowane. Faktyczne wyniki i zdarzenia mogą się znacząco różnić od opinii i oczekiwań wyrażonych w Materiałach. Ponadto przeszłe wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, niezależnie od tego czy dotyczą Spółki czy jej papierów wartościowych.

Określone oświadczenia zawarte w Materiałach dostępnych w tej części strony internetowej stanowią oświadczenia wybiegające w przyszłość. Z uwagi na swój charakter, oświadczenia wybiegające w przyszłość zawierają wiele ryzyk, niepewności i założeń, które mogą powodować, że faktyczne wyniki lub zdarzenia mogą w istotny sposób różnić się od wyników lub zdarzeń wyrażonych lub implikowanych przez oświadczenia wybiegające w przyszłość. Takie ryzyka, niepewności i założenia mogą mieć negatywny wpływ na wynik i skutki finansowe planów i zdarzeń tutaj opisanych. Oświadczenia wybiegające w przyszłość zawarte w Materiałach, które odnoszą się do przeszłych trendów lub czynności, nie powinny być uważane za oświadczenie, że takie trendy lub czynności będą na pewno kontynuowane w przyszłości. Nie należy nadmiernie polegać na oświadczeniach wybiegających w przyszłość, które są aktualne jedynie na dzień danego dokumentu.

Materiały zostały udostępnione w formie elektronicznej. Przypominamy, że materiały przekazane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej mogą zostać zmienione w procesie ich przekazywania drogą elektroniczną i w rezultacie Spółka i jej doradcy i podmioty przyjmujące zapisy na jej akcje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek różnice pomiędzy treścią materiałów rozpowszechnianych w formacie elektronicznym a treścią materiałów w formie drukowanej. Dostęp do Materiałów oznacza wyrażenie zgody na otrzymanie ich w formie elektronicznej.

Ponosisz odpowiedzialność za ochronę przed wirusami i innymi elementami o charakterze destrukcyjnym. Otrzymanie Materiałów za pośrednictwem transmisji elektronicznej następuje na Twoje własne ryzyko i ponosisz odpowiedzialność za podjęcie kroków ostrożnościowych w celu zapewnienia, że będą one wolne od wirusów i innych elementów o charakterze destrukcyjnym.

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości treści zastrzeżenia i wyrażenia zgody na zawarte w nim warunki

Klikając przycisk "WYRAŻAM ZGODĘ"

  • zapewniam, że
    • nie przebywam na terenie Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Japonii, RPA bądź na terenie jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której dostęp do materiałów jest niezgodny z prawem; lub
    • miejscem mojego pobytu, zamieszkania lub prowadzenia działalności jest Wielka Brytania oraz jestem Właściwą Osobą, co oznacza (a) osobę posiadającą doświadczenie zawodowe w kwestiach dotyczących inwestycji w rozumieniu art. 19(5) Zarządzenia z 2005 roku o promocji usług finansowych wydanego na podstawie Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 roku ("Zarządzenie"); (b) podmiotem o wysokiej wartości netto w rozumieniu art. 49(2)(a)-(d) Zarządzenia lub (c) inną osobą, której Materiały mogą w inny sposób zostać przekazane zgodnie z prawem; lub
    • występuję w imieniu "kwalifikowanego inwestora" bądź sam jestem "kwalifikowanym inwestorem" zgodnie z definicją tego terminu w Rozporządzeniu w sprawie prospektu (Rozporządzenie (UE) 2017/1129), z późn. zm. w państwie należącym do EOG (innym niż Polska);
  • potwierdzam, że nie będę przekazywać ani w inny sposób przesyłać (w dowolny sposób, w tym w formie przekazu elektronicznego) żadnych materiałów umieszczonych na tej stronie internetowej żadnym osobom na terytorium Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Japonii, RPA lub innym terytorium, w którym przekazanie lub przesłanie materiałów stanowiłoby naruszenie obowiązujących przepisów prawa; oraz
  • potwierdzam, że: (i) zapoznałem się z treścią powyższego zastrzeżenia i zrozumiałem ją oraz zobowiązuję się przestrzegać warunków określonych w zastrzeżeniu; (ii) rozumiem, że zastrzeżenie może mieć wpływ na moje prawa; (iii) zamierzam korzystać z tej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych; (iv) jestem uprawniony do dostępu do elektronicznych wersji materiałów; oraz (v) rozumiem, że naruszenie przeze mnie niniejszych warunków, zapewnień i zgód może oznaczać, że dopuszczam się naruszenia obowiązujących przepisów prawa.