Czym jest zrównoważone inwestowanie

Zrównoważone inwestowanie polega na uwzględnianiu przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie tylko aspektu czysto finansowego, ale także: czynników środowiskowych (ang. envioronmental), społecznych (ang. social responsibility) oraz ładu korporacyjnego (ang. corporate governance), w skrócie ESG.

Zrównoważone inwestowanie w Santander Bank Polska

Santander Bank Polska S.A. (Bank) to największy bank z kapitałem prywatnym w Polsce. Zarówno w Banku jak i w całej Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. funkcjonuje system zarządzania ryzykiem, którego ramy wyznaczają standardy obowiązujące w sektorze bankowym oraz wytyczne zawarte w regulacjach i rekomendacjach nadzorczych, a także polityki dotyczące uwzględniania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie inwestowania - Polityka zarządzania ryzykiem społecznym, środowiskowym i zmian klimatycznych oraz Polityce wynagrodzeń. Polityki te określają sposób, w jaki ryzyka te są brane pod uwagę i zarządzane oraz opisują podejście Santander Bank Polska w kwestii zarządzania ryzykiem społecznym, środowiskowym i związanym z ładem korporacyjnym (ESG).

Naszym priorytetem jest satysfakcja i lojalność klientów, dlatego regularnie wprowadzamy rozwiązania, które pomagają dbać o finanse osobiste. Ze względu na skalę prowadzonej działalności oraz rodzaje oferowanych produktów finansowych, mamy na uwadze negatywne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju. Zrównoważone inwestowanie w Santander Bank Polska oraz Santander Biuro Maklerskie dotyczy funduszy UCITS i AFI.

Negatywne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju będziemy dla tych produktów inwestycyjnych uwzględniać stopniowo, na podstawie informacji od ich producentów zawierających ocenę pod kątem czynników środowiskowych, społecznych oraz ładu korporacyjnego. Główne negatywne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju będziemy uwzględniać w pełni nie później niż z końcem 2022 roku.

Strategie wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

Santander Bank Polska oraz Santander Biuro Maklerskie świadczą usługi doradztwa inwestycyjnego, w ramach których możliwe jest inwestowanie m.in. w fundusze UCITS i AFI. Poniżej prezentujemy strategie dotyczące wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w ramach świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego.

  • Fundusze będące przedmiotem rekomendacji osobistej, będą charakteryzowały się odpowiednim stopniem dywersyfikacji, w szczególności na poziomie sektorowym. Istotnie ograniczy to ryzyko specyficzne związane z ryzykami dla zrównoważonego rozwoju (tj. ograniczy rzeczywisty lub potencjalny istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji w przypadku wystąpienia sytuacji lub warunków środowiskowych, społecznych lub związanych z zarządzeniem, których wystąpienie taki istotny negatywny wpływ mogłoby wywołać).
  • W przypadku funduszy o charakterze tematycznym, branżowym bądź sektorowym będą rekomendowane jedynie takie fundusze, które według metodologii opracowanej przez MSCI (ang. Morgan Stanley Capital International) będą się charakteryzowały wartością MSCI ESG Score wyższą od 4 (lub adekwatnego progu określonego przez innego dostawcę oceny pomagającej inwestorom zrozumieć odporność funduszu na ryzyka dla zrównoważonego rozwoju).

W związku z powyższymi strategiami prawdopodobny wpływ ryzyk dla zrównoważonego rozwoju na zwrot z tytułu rekomendowanych funduszy jest nieznaczący względem poziomu ryzyka rynkowego.

Polityka wynagrodzeń

Uwzględniamy powyższe wymogi w polityce wynagrodzeń osób odpowiedzialnych za przygotowywanie rekomendacji osobistych w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego. Zmienna część wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za przygotowywanie rekomendacji inwestycyjnych w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego jest uzależniona od zapewniania spójności ze strategią Banku dotyczącą wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.