Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

Czym jest zrównoważone inwestowanie

Zrównoważone inwestowanie polega na uwzględnianiu przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie tylko aspektu czysto finansowego, ale także: czynników środowiskowych (ang. environmental), społecznych (ang. social responsibility) oraz ładu korporacyjnego (ang. corporate governance), w skrócie ESG.

Od 10 marca 2021 roku stosuje się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (dalej: „Rozporządzenie SFDR”) wymagające m.in. raportowania kwestii z zakresu zrównoważonego rozwoju przez uczestników rynku finansowego i doradców finansowych. Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie świadcząc usługi doradztwa inwestycyjnego pełni rolę doradcy finansowego i zobowiązany jest do publikowania wymaganych Rozporządzeniem SFDR informacji, które znajdą Państwo m.in. na stronie Zrównoważone inwestowanieUruchomi się w nowym oknie.

W Rozporządzeniu SFDR zdefiniowane zostało pojęcie „zrównoważonych inwestycji”, które oznaczają:

inwestycję w działalność gospodarczą, która przyczynia się do realizacji celu środowiskowego, na przykład taka, która jest mierzona za pomocą kluczowych wskaźników zasobooszczędności pod kątem zużycia energii, wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych, wykorzystywania surowców, zużycia wody i użytkowania gruntów, generowania odpadów, emisji gazów cieplarnianych lub wpływu na różnorodność biologiczną i gospodarkę o obiegu zamkniętym, lub
inwestycję w działalność gospodarczą, która przyczynia się do realizacji celu społecznego, w szczególności inwestycję przyczyniającą się do przeciwdziałania nierównościom lub
inwestycję wspierającą spójność społeczną, integrację społeczną i stosunki pracy, lub inwestycję w kapitał ludzki lub w społeczności znajdujące się w niekorzystnej sytuacji pod względem gospodarczym lub społecznym, o ile takie inwestycje nie naruszają poważnie któregokolwiek z tych celów, a spółki, w które dokonano inwestycji, stosują dobre praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych struktur zarządzania, stosunków pracowniczych, wynagrodzenia dla osób zatrudnionych i przestrzegania przepisów prawa podatkowego.

Zrównoważone inwestowanie w Santander Bank Polska

Santander Bank Polska S.A. (Bank) to największy bank z kapitałem prywatnym w Polsce. Zarówno w Banku jak i w całej Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. funkcjonuje system zarządzania ryzykiem, którego ramy wyznaczają standardy obowiązujące w sektorze bankowym oraz wytyczne zawarte w regulacjach i rekomendacjach nadzorczych, a także polityki dotyczące uwzględniania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie inwestowania - Polityka zarządzania ryzykiem społecznym, środowiskowym i zmian klimatycznych oraz Polityce wynagrodzeń. Polityki te określają sposób, w jaki ryzyka te są brane pod uwagę i zarządzane oraz opisują podejście Santander Bank Polska w kwestii zarządzania ryzykiem społecznym, środowiskowym i związanym z ładem korporacyjnym (ESG).

Naszym priorytetem jest satysfakcja i lojalność klientów, dlatego regularnie wprowadzamy rozwiązania, które pomagają dbać o finanse osobiste. Ze względu na skalę prowadzonej działalności oraz rodzaje oferowanych produktów finansowych, mamy na uwadze negatywne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju. Zrównoważone inwestowanie w Santander Bank Polska oraz Santander Biuro Maklerskie dotyczy funduszy UCITS i AFI.

Negatywne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju będziemy dla tych produktów inwestycyjnych uwzględniać stopniowo, na podstawie informacji od ich producentów zawierających ocenę pod kątem czynników środowiskowych, społecznych oraz ładu korporacyjnego. Główne negatywne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju będziemy uwzględniać w pełni nie później niż z końcem 2022 roku.

Strategie wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

Oświadczenie w związku z Artykułem 3 Rozporządzenia SFDR:

Informacja na temat strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w ramach świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego

Santander Bank Polska oraz Santander Biuro Maklerskie świadczą usługi doradztwa inwestycyjnego, w ramach których możliwe jest inwestowanie m.in. w fundusze UCITS, ETF (produkty finansowe).

Poniżej zawarliśmy główne założenia strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju (przez które, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 22 Rozporządzenia SFDR, rozumie się: sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji) w ramach świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego:

Dążymy do jak największego udziału produktów finansowych spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju w portfelu.
Prowadzimy dialog z wybranymi uczestnikami rynku i emitentami instrumentów finansowych, w ramach procesów due dilligence.
Produkty finansowe będące przedmiotem rekomendacji osobistej będą charakteryzowały się odpowiednim stopniem dywersyfikacji, w szczególności na poziomie sektorowym. Istotnie ograniczy to ryzyko specyficzne związane z ryzykami dla zrównoważonego rozwoju (tj. ograniczy rzeczywisty lub potencjalny istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji w przypadku wystąpienia sytuacji lub warunków środowiskowych, społecznych lub związanych z zarządzeniem, których wystąpienie taki istotny negatywny wpływ mogłoby wywołać).
W przypadku produktów finansowych o charakterze tematycznym, branżowym bądź sektorowym będą rekomendowane jedynie takie fundusze, które według metodologii opracowanej przez MSCI (ang. Morgan Stanley Capital International) będą się charakteryzowały wartością MSCI ESG Score wyższą od 4 (lub adekwatnego progu określonego przez innego dostawcę oceny pomagającej inwestorom zrozumieć odporność funduszu na ryzyka dla zrównoważonego rozwoju).
Podczas analizy produktów finansowych brane są pod uwagę zewnętrzne oceny renomowanych dostawców ratingów ESG (m.in. MSCI, Bloomberg) oraz analizy własne.
W procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego Santander Bank Polska oraz Santander Biuro Maklerskie uwzględniają, w ramach dostępnych rynkowych danych, ryzyka dla zrównoważonego rozwoju podczas komponowania portfeli modelowych oraz tworząc rekomendacje inwestycyjne poza portfelem modelowym.

Polityka wynagrodzeń

Uwzględniamy powyższe wymogi w polityce wynagrodzeń osób odpowiedzialnych za przygotowywanie rekomendacji osobistych w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego. Zmienna część wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za przygotowywanie rekomendacji inwestycyjnych w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego jest uzależniona od zapewniania spójności ze strategią Banku dotyczącą wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju. 

Oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków usług doradztwa inwestycyjnego dla czynników zrównoważonego rozwoju

Oświadczenie w związku z Artykułem 4 Rozporządzenia SFDR: Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju na poziomie podmiotu.

Decyzje inwestycyjne mogą mieć niekorzystny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju, jak np. inwestowanie w działalności, które mają negatywny wpływ na środowisko, kwestie społeczne i pracownicze, poszanowanie praw człowieka oraz przeciwdziałanie korupcji i przekupstwu. Uważamy, że inwestowanie wiąże się z odpowiedzialnością nie tylko za konsekwencje finansowe, ale także za te wpływające na otoczenie. Mając świadomość czynników środowiskowych (E), społecznych (S) i związanych z ładem korporacyjnym (G), (łącznie ESG) jesteśmy w stanie lepiej zarządzać ryzykiem i możliwościami oraz przyczyniać się do bardziej zrównoważonej gospodarki, dzięki czemu inwestowanie jest korzystne zarówno dla inwestorów, jak i dla otoczenia. Poziom uwzględnienia czynników środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym (ESG) może się różnić w zależności od rekomendacji inwestycyjnej udzielonej w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego. Tak jest również w przypadku niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Santander Bank Polska oraz Santander Biuro Maklerskie w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego biorą pod uwagę główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju.

W odniesieniu do wymogów wskazanych w art. 11 ust. 3 lit. a-c. Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1288 z dnia 6 kwietnia 2022 r. oświadczamy, że do momentu otrzymania od uczestników rynku finansowego odpowiednich danych dotyczących głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju świadcząc usługi doradztwa inwestycyjnego nie oceniamy i nie wybieramy produktów finansowych na podstawie wskaźników wymienionych w załączniku: I Tabela 1 do w/w Rozporządzenia i wszelkich dodatkowych wskaźników, oraz nie stosujemy kryteriów lub progów opartych na głównych niekorzystnych skutkach wymienionych w załączniku: I Tabela 1 do w/w Rozporządzenia. Weryfikujemy oferowane produkty finansowe pod kątem sposobu, w jaki uwzględniają czynniki ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie inwestycyjnym.
W ramach corocznego procesu badania firm inwestycyjnych, z którymi współpracujemy, wysyłamy ankietę zawierająca m.in. pytania odnośnie ESG do wszystkich współpracujących z nami Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI). Ankieta ta zawiera pytania mające na celu ocenę sposobu uwzględniania niekorzystnego wpływu na czynniki zrównoważonego rozwoju przez TFI w procesie decyzyjnym w odniesieniu do każdego z funduszy inwestycyjnych. Pozyskane informacje pomagają nam ocenić, w jaki sposób TFI uwzględniają niekorzystny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju