Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

Dane makro a notowania akcji

Problem makroekonomicznych uwarunkowań koniunktury na rynku kapitałowym, czyli odpowiedź na pytanie w jakim stopniu dane makro wpływają na indeksy giełdowe, ma duże znaczenie z punktu widzenia inwestorów. Próby przewidzenia przyszłego zachowania kursów walorów na bazie czynników determinujących notowania papierów wartościowych, w tym danych makro, mogą sprzyjać osiąganiu wyższych stóp zwrotu z inwestycji. Analizy relacji między zachowaniem rynku akcji a aktywnością gospodarki w największym stopniu przeprowadzane były oczywiście na gruncie amerykańskim. Warto prześledzić, jakie tendencje można zaobserwować na polskim rynku.

 

Czy polskie dane makro wpływają na notowania akcji?

Problem makroekonomicznych uwarunkowań koniunktury na rynku kapitałowym, czyli odpowiedź na pytanie w jakim stopniu dane makro wpływają na indeksy giełdowe, ma duże znaczenie z punktu widzenia inwestorów. Próby przewidzenia przyszłego zachowania kursów walorów na bazie czynników determinujących notowania papierów wartościowych, w tym danych makro, mogą sprzyjać osiąganiu wyższych stóp zwrotu z inwestycji. Analizy relacji między zachowaniem rynku akcji a aktywnością gospodarki w największym stopniu przeprowadzane były oczywiście na gruncie amerykańskim. Warto prześledzić, jakie tendencje można zaobserwować na polskim rynku.

Do oficjalnych odczytów makroekonomicznych zaliczają się m.in. dane o PKB, produkcji przemysłowej, stopie bezrobocia, inflacji czy bilansie handlowym. Należą one do grupy wskaźników opóźnionych, co oznacza, że wskazują na historyczne zmiany koniunktury i są publikowane z dużym, często nawet kilkunastotygodniowym opóźnieniem. Bez wątpienia niektóre z danych makro wywołują silną reakcję rynku, podczas gdy wpływ innych na rynki akcji wydaje się o wiele trudniejszy do jednoznacznej interpretacji. Przykładem tych drugich mogą być chociażby dane o poziomie deficytu w rachunku bieżącym.

  • Do istotnych danych zaliczyć należy z pewnością zmiany stóp procentowych, które wywierają wpływ na kształt koniunktury rynkowej, gdyż fundamentalna wartość notowanych spółek wynikająca z modeli wyceny uzależniona jest od sumy zdyskontowanych przepływów pieniężnych generowanych przez przedsiębiorstwo. Z kolei stopa dyskontowa jest sumą stopy wolnej od ryzyka powiększonej o premię za ryzyko, zatem zmiany stopy procentowej bezpośrednio przekładają się na bieżącą wartość wewnętrzną spółki. Co więcej, zmiany oczekiwań co do przyszłego charakteru polityki monetarnej mogą determinować zachowanie kursów banków, gdyż ich wyniki są szczególnie wrażliwe na zmiany stóp procentowych.