Ankieta
Najczęściej wyszukiwane:
Pożyczka na maszyny i urządzenia dla firm pod dotacje UE

Uwaga! 23 września 2021 r. (czwartek) o godz. 16  kończymy nabór wniosków do Pożyczki płynnościowej POIR (BGK)

Santander Leasing 30 września 2020 roku podpisał Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udzielanie pożyczek płynnościowych w ramach środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla firm z województwa pomorskiego. Pula środków pomocowych w tym regionie wynosiła 87 mln zł i została w pełni rozdysponowana do 31 maja 2021 roku, w ramach pożyczek udzielonych Klientom przez Santander Leasing.

30 sierpnia 2021 roku podpisany został pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Santander Leasing aneks do Umowy Operacyjnej, zwiększający o 40 mln zł pulę środków pomocowych (pochodzących z funduszu REACT EU) w województwie pomorskim. 

Efektem podpisania tego aneksu jest ogłoszenie przez Santander Leasing dodatkowego naboru wniosków, który został uruchomiony 6 września 2021 r. 

Pożyczka płynnościowa POIR to finansowanie udzielane przez Santander Leasing z funduszy unijnych udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Finansowanie udzielane jest, aby zapewnić utrzymanie płynności i realizacji przedsięwzięć, w tym związanych z odbudową działalności po okresie epidemii COVID-19 przez przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego i posiadające siedzibę lub zarejestrowany oddział w tym województwie.

Pożyczka skierowana jest do firm, które znalazły się w trudniej sytuacji w wyniku wystąpienia pandemii, są zagrożone wystąpieniem takiej sytuacji lub odbudowują działalność po pandemii COVID-19. Udzielenie pożyczki ma umożliwić przedsiębiorcy utrzymanie płynności i finansowanie jego bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Dowiedz się więcej na stronie BGK

Najważniejsze korzyści:

 • Oprocentowanie 0% - pożyczki objęte są dotacją na pokrycie całkowitej wartości odsetek od kapitału,
 • Brak opłat i prowizji, 
 • Okres finansowania: od 12 do 72 miesięcy, 
 • Możliwość karencji spłaty rat kapitałowych na 6 miesięcy, przy czym karencja wydłuża okres spłaty pożyczki, jednak nie dłużej niż do 72 miesięcy,
 • Możliwość skorzystania z wakacji kredytowych, w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych, raz do roku na cztery miesiące, w pierwszym i drugim roku pożyczki (łącznie 8 miesięcy),
 • Kwota pożyczki: wartość finansowania na rzecz jednego przedsiębiorcy nie może przekraczać:
  ▪ dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez Ostatecznego Odbiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
  ▪ 25% łącznego obrotu klienta w 2019 r.; albo
  ▪ jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy.

Łączna wartość pożyczek udzielonych jednemu przedsiębiorcy ze środków tego projektu nie może przekroczyć 15 mln zł.

Wydatkowanie pożyczki płynnościowej powinno nastąpić w ciągu 180 dni od daty wypłaty środków.

Kto może skorzystać z pożyczki płynnościowej

Mikro, małe i średnie firmy, które:

 • z powodu pandemii COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji lub są nią zagrożone,
 • zatrudniają max 250 pracowników,
 • których roczny przychód nie przekracza 50 mln EUR,
 • mają na terenie woj. pomorskiego siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem w KRS albo stałe lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności, zgodnie z wpisem do CEiDG. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada w CEIDG miejsca wykonywania działalności, może on otrzymać wsparcie, pod warunkiem, że posiada adres zamieszkania na terenie woj. pomorskiego, co zostanie potwierdzone na podstawie wiarygodnych danych pochodzących np. ze składanych przez przedsiębiorcę deklaracji do Urzędu Skarbowego, ZUS, KRUS, lub złożonego wniosku o dokonanie wpisu do CEIDG, w których to dokumentach zostało ujawnione miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.

Na co można przeznaczyć pożyczkę

Środki można przeznaczyć na nieopłacone na dzień złożenia wniosku o pożyczkę wydatki związane z bieżącą działalnością firmy oraz utrzymaniem płynności finansowej, w tym związane z odbudową działalności po pandemii COVID-19.

Między innymi na:

 • wynagrodzenia pracowników i koszty personelu, który pracuje na terenie firmy i jest formalnie na liście płac podwykonawców,
 • zobowiązania wobec ZUS i US,
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy,
 • bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków Europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej

Wydatkowanie otrzymanej pożyczki przez firmę powinno nastąpić w terminie do 180 dni od jej otrzymania. Pożyczkobiorca składa Santander Leasing sprawozdanie i dowody wydatkowania pożyczki.

Zabezpieczenie pożyczki zależy od kwoty pożyczki oraz sytuacji firmy. Może to być m.in. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, inne zaakceptowane przez Santander Leasing.

Jak złożyć wniosek

Można to zrobić na 4 sposoby:

 on-line poprzez portal klienta eBOK24

 • jeśli posiadasz już w Santander Leasing konto w eBOK24, to:
  • zaloguj się na swoje konto i wypełnij Wniosek o pożyczkę płynnościową POIR 
 • jeśli jesteś klientem Santander Leasing i nie posiadasz jeszcze konta w eBOK24, to:
  • załóż konto w portalu eBOK24, korzystając z instrukcji dostępnej na stronie
  • po aktywacji konta wypełnij Wniosek o pożyczkę płynnościową POIR
 • jeśli nie jesteś jeszcze klientem Santander Leasing, to:
  • wypełnij wniosek o założenie konta w portalu eBOK24.
  • po aktywacji konta wypełnij Wniosek o pożyczkę płynnościową POIR 
 • pocztą

  na adres:

  Santander Leasing
  ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań

 • osobiście

  w poniższych biurach regionalnych Santander Leasing na terenie województwa pomorskiego:

  • ul. Generała Józefa Hallera 165, 80-416 Gdańsk
  • ul. Chopina 6, 81-807 Sopot 
    

W związku z zagrożeniem rozpowszechnienia się koronawirusa oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, zachęcamy do składania dokumentów drogą elektroniczną (online, mailowo). 

Dokumenty 

Pożyczka płynnościowa POIR | Regulamin udzielania pożyczek w ramach instrumentu finansowego
5 Październik 2020 r.
792.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Pożyczka płynnościowa POIR | Wzór umowy pożyczki POIR
5 Październik 2020 r.
1148.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Pożyczka płynnościowa POIR | Wykaz dokumentów
22 Marzec 2021 r.
144.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

Pożyczka płynnościowa POIR | Wniosek o zawarcie umowy pożyczki
22 Marzec 2021 r.
124.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Pożyczka płynnościowa POIR | Wniosek o Pożyczkę Płynnościową POIR
5 Październik 2020 r.
3959.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Pożyczka płynnościowa POIR | Formularz informacji POIR
22 Marzec 2021 r.
275.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Pożyczka płynnościowa POIR | Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami
5 Październik 2020 r.
191.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Pożyczka płynnościowa POIR | Informacja dodatkowa pełna księgowość
22 Marzec 2021 r.
289.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Pożyczka płynnościowa POIR | Informacje dodatkowe oraz oświadczenie o posiadanych zobowiązaniach
22 Marzec 2021 r.
838.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Pożyczka płynnościowa POIR | Informacja finansowa KPiR
22 Marzec 2021 r.
411.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Pożyczka płynnościowa POIR | Informacja finansowa ryczałt i karta podatkowa
22 Marzec 2021 r.
348.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Pożyczka płynnościowa POIR | Informacja finansowa pełna księgowość
22 Marzec 2021 r.
766.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Pożyczka płynnościowa POIR | Oświadczenie majątkowe
5 Październik 2020 r.
224.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Pożyczka płynnościowa POIR | Oświadczenie BIK I
22 Marzec 2021 r.
256.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Pożyczka płynnościowa POIR | Oświadczenie BIK P
5 Październik 2020 r.
254.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Pożyczka płynnościowa POIR | Informacja dodatkowa branża transportowa
22 Marzec 2021 r.
2393.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Pożyczka płynnościowa POIR | Informacja dodatkowa branża budowlana
22 Marzec 2021 r.
3006.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz