Ankieta
Najczęściej wyszukiwane:
Pożyczka na maszyny i urządzenia dla firm pod dotacje UE

Uwaga!

W dniu 04.01.2021 r. g. 14.00 - nabór wniosków zostaje wstrzymany.
Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. 

Santander Leasing w dniu 30 września 2020 r. podpisał Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udzielanie pożyczek płynnościowych w ramach środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla firm z województwa pomorskiego. Pula środków pomocowych w tym regionie wynosi 75 mln zł.
 

Pożyczka płynnościowa POIR to finansowanie udzielane przez Santander Leasing z funduszy unijnych udostępnianych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Finansowanie udzielane jest w celu zapewnienia płynności i realizacji przedsięwzięć przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, posiadające siedzibę i prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego. 

Pożyczka skierowana jest do firm, które znalazły się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia pandemii COVID-19 lub są zagrożone wystąpieniem takiej sytuacji. Udzielenie pożyczki ma umożliwić przedsiębiorcy utrzymanie płynności i finansowanie jego bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Najważniejsze korzyści: 

 • Oprocentowanie 0% - pożyczki objęte są dotacją na pokrycie całkowitej wartości odsetek od kapitału
 • Brak opłat i prowizji 
 • Okres finansowania: od 12 do 72 miesięcy 
 • Możliwość karencji spłaty rat kapitałowych na 6 miesięcy, przy czym karencja wydłuża okres spłaty pożyczki, jednak nie dłużej niż do 72 miesięcy
 • Możliwość skorzystania z wakacji kredytowych, w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych, raz do roku na dwa miesiące, w pierwszym i drugim roku pożyczki
 • Kwota pożyczki: wartość finansowania na rzecz jednego przedsiębiorcy nie może przekraczać:
  • dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez Ostatecznego Odbiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności albo
  • 25% łącznego obrotu klienta w 2019 r. albo
  • jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy

   Maksymalna kwota pożyczki to 15 mln PLN

Kto może skorzystać z pożyczki płynnościowej

Mikro, małe i średnie firmy, które: 

 • z powodu pandemii COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji lub są nią zagrożone
 • zatrudniają max 250 pracowników 
 • których roczny przychód nie przekracza 50 mln EUR
 • prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego 

Na co można przeznaczyć pożyczkę

Środki można przeznaczyć na wydatki związane z bieżącą działalnością firmy oraz utrzymaniem płynności finansowej, w tym m. in. na: 

 • wynagrodzenia pracowników i koszty personelu, który pracuje na terenie firmy i jest formalnie na liście płac podwykonawców
 • zobowiązania wobec ZUS i US
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.
 • zatowarowanie, półprodukty itp.
 • inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy
 • bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków Europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej

Wydatkowanie otrzymanej pożyczki przez firmę powinno nastąpić w terminie do 180 dni od jej otrzymania. Pożyczkobiorca składa Santander Leasing sprawozdanie i dowody wydatkowania pożyczki.

Zabezpieczenie pożyczki zależy od kwoty pożyczki oraz sytuacji firmy. Może to być m.in. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, inne zaakceptowane przez Santander Leasing.

Jak złożyć wniosek

  Online

Masz konto w eBOK24

Zaloguj się na swoje konto, wypełnij i wyślij Wniosek o pożyczkę płynnościową POIR

Jesteś klientem i nie masz jeszcze konta w eBOK24

Załóż konto eBOK24


Po aktywacji konta wypełnij i wyślij Wniosek o pożyczkę płynnościową POIR

Nie jesteś klientem Santander Leasing

Wypełnij wniosek o eBOK24


Po aktywacji konta wypełnij i wyślij Wniosek o pożyczkę płynnościową POIR.

 • Mailowo

  wysyłając komplet zeskanowanych dokumentów na adres: poir@santanderleasing.pl 
 • Pocztą

  na adres:

  Santander Leasing S.A. 
  ul. Kolorowa 8
  60-198 Poznań
 • Osobiście

  w poniższych biurach regionalnych Santander Leasing na terenie województwa pomorskiego:
  • ul. Generała Józefa Hallera 165, 80-416 Gdańsk
  • ul. Chopina 6, 81-807 Sopot 
    

W związku z zagrożeniem rozpowszechnienia się koronawirusa oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, zachęcamy do składania dokumentów drogą elektroniczną (online, mailowo). 

Pliki

Pożyczka płynnościowa POIR | Regulamin udzielania pożyczek w ramach instrumentu finansowego
5 Październik 2020 r.
741.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Pożyczka płynnościowa POIR | Wykaz dokumentów
5 Październik 2020 r.
70.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Pożyczka płynnościowa POIR | Formularz informacji POIR
5 Październik 2020 r.
209.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Pożyczka płynnościowa POIR | Oświadczenie majątkowe
5 Październik 2020 r.
140.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Pożyczka płynnościowa POIR | Informacja dodatkowa branża budowlana
5 Październik 2020 r.
3363.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Pożyczka płynnościowa POIR | Informacja dodatkowa branża transportowa
5 Październik 2020 r.
2793.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Pożyczka płynnościowa POIR | Informacja dodatkowa pełna księgowość
5 Październik 2020 r.
139.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

Pożyczka płynnościowa POIR | Wniosek o zawarcie umowy pożyczki
5 Październik 2020 r.
755.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Pożyczka płynnościowa POIR | Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami
5 Październik 2020 r.
86.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Pożyczka płynnościowa POIR | Oświadczenie BIK I
5 Październik 2020 r.
151.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Pożyczka płynnościowa POIR | Informacja finansowa KPiR
5 Październik 2020 r.
131.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Pożyczka płynnościowa POIR | Informacja finansowa pełna księgowość
5 Październik 2020 r.
395.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Pożyczka płynnościowa POIR | Wniosek o pożyczkę
5 Październik 2020 r.
228.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Pożyczka płynnościowa POIR | Informacje dodatkowe oraz oświadczenie o posiadanych zobowiązaniach
5 Październik 2020 r.
765.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Pożyczka płynnościowa POIR | Oświadczenie BIK P
5 Październik 2020 r.
499.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Pożyczka płynnościowa POIR | Informacja finansowa ryczałt i karta podatkowa
5 Październik 2020 r.
89.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Pożyczka płynnościowa POIR | Wzór umowy pożyczki POIR
5 Październik 2020 r.
758.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

 

Informacje w sprawie oferty

8:00 - 16:00

Polecamy Ci także

Sprawdź inne produkty z naszej oferty