Szukaj na stronie
Pożyczka na maszyny i urządzenia dla firm pod dotacje UE

Pożyczka płynnościowa POIR (BGK)

Szybka i korzystna pomoc dla Twojej firmy

Uwaga! 7 września 2023 r. o g. 9:00 zamknęliśmy nabór wniosków

2 marca 2023 roku podpisaliśmy Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udzielanie pożyczek płynnościowych w ramach środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla firm z województwa łódzkiego. Pula wykorzystanych już do tej pory środków pomocowych w tym regionie wynosiła 25 mln zł.  

19 lipca 2023 roku otrzymaliśmy oświadczenie Banku Gospodarstwa Krajowego w przedmiocie skorzystania z Prawa Opcji w zakresie uwzględniającym dodatkową II pulę środków pomocowych, która wynosi 25 mln zł. Pożyczka płynnościowa POIR to finansowanie, które udzielamy z funduszy unijnych udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Finansowanie przeznaczone jest  na wsparcie przedsiębiorstw, których dotknęła zmiana sytuacji gospodarczej i odczuwają skutki:

 • pandemii COVID-19 albo 
 • rosyjskiej agresji wobec Ukrainy. 

Mogą z niego skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego i posiadają siedzibę lub zarejestrowany oddział w tym województwie. W ramach I oraz II naboru dane przedsiębiorstwo może podpisać tylko jedną umowę. 

Wnioski będzie można ponownie składać 5 września 2023 r. od godz. 9.00. 

Dowiedz się więcej na stronie BGK

Najważniejsze korzyści:

 • oprocentowanie 0% - co do zasady na warunkach korzystniejszych niż rynkowe:
  • zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Funduszy I Polityki Regionalnej z dnia 8 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pożyczki ze środków programów operacyjnych na lata 2014‒2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy albo
  • zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji  (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
 • oprocentowanie rynkowe - w przypadku braku możliwości otrzymania ww. pomocy
 • brak opłat i prowizji, 
 • okres finansowania od 12 do 72 miesięcy, 
 • możliwość karencji spłaty rat kapitałowych na 6 miesięcy, przy czym karencja wydłuża okres spłaty pożyczki, jednak nie dłużej niż do 72 miesięcy

Wysokość pożyczki, którą możemy udzielić jednemu przedsiębiorcy wynosi 1 mln PLN. Możemy zwiększyć kwotę pożyczki  do 1,5 mln zł, jeżeli udział wydatków inwestycyjnych wspierających przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii wyniesie min. 30% kwoty pożyczki.

Wydatkowanie pożyczki płynnościowej powinno nastąpić w ciągu 180 dni od daty wypłaty środków, jednak nie później niż do 31.12.2023 r.

Kto może skorzystać z pożyczki płynnościowej

Mikro, małe i średnie firmy, które:

 • znalazły się w trudnej sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19 albo agresją Rosji na Ukrainę
 • zatrudniają max 250 pracowników,
 • posiadają roczny przychód, który nie przekracza 50 mln EUR,
 • mają na terenie woj. łódzkiego siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem w KRS albo stałe lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności, zgodnie z wpisem do CEiDG. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada w CEIDG miejsca wykonywania działalności, może on otrzymać wsparcie, pod warunkiem, że posiada adres zamieszkania na terenie woj. łódzkiego, co zostanie potwierdzone na podstawie wiarygodnych danych pochodzących np. ze składanych przez przedsiębiorcę deklaracji do Urzędu Skarbowego, ZUS, KRUS, lub złożonego wniosku o dokonanie wpisu do CEIDG, w których to dokumentach zostało ujawnione miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.

Na co możesz przeznaczyć pożyczkę

Środki możesz przeznaczyć na nieopłacone na dzień złożenia wniosku o pożyczkę wydatki związane z bieżącą działalnością firmy oraz odbudową jej działalności w związku z trudnościami wynikającymi z bezpośrednich lub pośrednich skutków sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19 albo rosyjskiej agresji wobec Ukrainy.

Przykładowo, możesz wykorzystać pożyczkę między innymi na:

 • wynagrodzenia pracowników i koszty personelu, który pracuje na terenie firmy i jest formalnie na liście płac podwykonawców,
 • zobowiązania wobec ZUS i US,
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy,
 • wydatki inwestycyjne, np.:
  • które mają na celu rozwój produktów i procesów w przedsiębiorstwach lub zmianę modelu biznesowego, 
  • wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii. 

Wydatkowanie otrzymanej przez Ciebie pożyczki, wraz z rozliczeniem sposobu wydatkowania tych środków, powinno nastąpić w terminie 31 grudnia 2023 r. Pożyczkobiorca składa Santander Leasing sprawozdanie i dowody wydatkowania pożyczki.
Zabezpieczenie pożyczki zależy od kwoty pożyczki oraz sytuacji firmy. Może to być m.in. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, inne zaakceptowane przez Santander Leasing.

Podsumowanie

Pożyczka  Przeznaczenie Kwota maksymalna Oprocentowanie nominalne P.A. Prowizja Maksymalny okres spłaty Ważne daty
Pożyczka Płynnościowa  
POIR
Finansowanie przeznaczone jest  na wsparcie przedsiębiorstw, których dotknęła zmiana sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19 albo rosyjską agresją wobec Ukrainy. 
 
1 mln 1

0% 2

------------

od 8,22% 3

0 % 72 miesiące

 

22.08.2023 - udostępnienie dokumentów

05.09.2023 od g. 9 - nabór wniosków 

do 31.12.2023 - rozliczenie środków

1 Możemy zwiększyć kwotę pożyczki  do 1,5 mln zł, jeżeli udział wydatków inwestycyjnych wspierających przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii wyniesie min. 30% kwoty pożyczki.

2 Oprocentowanie korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Funduszy I Polityki Regionalnej z dnia 8 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pożyczki ze środków programów operacyjnych na lata 2014‒2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy albo zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. 

3 Oprocentowanie na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz.Urz. UE C 14 z 19.01.2008 r. lub komunikatu zastępującego).

 

Jak złożyć wniosek

 on-line poprzez portal klienta eBOK24

Uwaga! Wniosek o pożyczkę płynnościową POIR zostanie udostępniony w portalu 5 września o godz. 9:00. Prosimy o przygotowanie wymaganych dokumentów i złożenie wniosku po jego udostępnieniu.

 • jeśli posiadasz już w Santander Leasing konto w eBOK24, to:

  • zaloguj się na swoje konto i wypełnij Wniosek o pożyczkę płynnościową POIR 
 • jeśli jesteś klientem Santander Leasing i nie posiadasz jeszcze konta w eBOK24, to:

  • załóż konto w portalu eBOK24, korzystając z instrukcji dostępnej na stronie
  • po aktywacji konta wypełnij Wniosek o pożyczkę płynnościową POIR
 • jeśli nie jesteś jeszcze klientem Santander Leasing, to:

  • wypełnij wniosek o założenie konta w portalu eBOK24.
  • po aktywacji konta wypełnij Wniosek o pożyczkę płynnościową POIR 
 • e-mailem

  wysyłając komplet zeskanowanych dokumentów na adres: poir@santanderleasing.pl 

 • pocztą

  na adres:

  Santander Leasing
  ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań

 • osobiście

  w poniższym biurze regionalnym Santander Leasing na terenie województwa łódzkiego:

  • ul. Targowa 35, 90-043 Łódź

Dokumenty

Regulaminy i wzór umowy

Wykaz dokumentów (z sekcji wnioski)

Wnioski