Najczęściej wyszukiwane:

Uwaga! 17 czerwca o g. 24 zamykamy nabór wniosków

30 września 2020 roku podpisaliśmy Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udzielanie pożyczek płynnościowych w ramach środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla firm z województwa pomorskiego. Pula środków pomocowych w tym regionie wynosiła 127 mln zł i została przez nas w pełni rozdysponowana do 31 stycznia 2022 roku w ramach pożyczek udzielonych Klientom przez Santander Leasing.

10 czerwca 2022 r. podpisaliśmy aneks do Umowy Operacyjnej z  Bankiem Gospodarstwa Krajowego który, zwiększy o 17,5 mln zł pulę środków pomocowych w województwie pomorskim. 

Efektem podpisania tego aneksu jest ogłoszenie przez nas dodatkowego naboru wniosków, który został uruchomiony 14 czerwca 2022 r. od g. 8:00. 

Pożyczka płynnościowa POIR to finansowanie, które udzielamy z funduszy unijnych udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Finansowanie udzielane jest, aby zapewnić utrzymanie płynności i realizacji przedsięwzięć, w tym związanych z odbudową działalności po okresie epidemii COVID-19. Mogą z niego skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego i posiadające siedzibę lub zarejestrowany oddział w tym województwie.

Dowiedz się więcej na stronie BGK

Najważniejsze korzyści:

 • Oprocentowanie 0% - pożyczki objęte są dotacją na pokrycie całkowitej wartości odsetek od kapitału,
 • Brak opłat i prowizji, 
 • Okres finansowania: od 12 do 72 miesięcy, 
 • Możliwość skorzystania z wakacji kredytowych, w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych, raz do roku na 4 miesiące, w pierwszym i drugim roku pożyczki (łącznie 8 miesięcy) przy czym wakacje wydłużają okres spłaty pożyczki, jednak nie dłużej niż do 72 miesięcy,
 • Możliwość karencji spłaty rat kapitałowych na 6 miesięcy, przy czym karencja wydłuża okres spłaty pożyczki, jednak nie dłużej niż do 72 miesięcy,
 • Kwota pożyczki: wartość finansowania na rzecz jednego przedsiębiorcy nie może przekraczać:
  ▪ dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez Ostatecznego Odbiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
  ▪ 25% łącznego obrotu klienta w 2019 r.; albo
  ▪ jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy.

Łączna wartość pożyczek udzielonych jednemu przedsiębiorcy ze środków tego projektu nie może przekroczyć 15 mln zł.

Wydatkowanie pożyczki płynnościowej powinno nastąpić w ciągu 180 dni od daty wypłaty środków.

Kto może skorzystać z pożyczki płynnościowej

Mikro, małe i średnie firmy, które:

 • z powodu pandemii COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji lub są nią zagrożone,
 • zatrudniają max 250 pracowników,
 • których roczny przychód nie przekracza 50 mln EUR,
 • mają na terenie woj. pomorskiego siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem w KRS albo stałe lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności, zgodnie z wpisem do CEiDG. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada w CEIDG miejsca wykonywania działalności, może on otrzymać wsparcie, pod warunkiem, że posiada adres zamieszkania na terenie woj. pomorskiego, co zostanie potwierdzone na podstawie wiarygodnych danych pochodzących np. ze składanych przez przedsiębiorcę deklaracji do Urzędu Skarbowego, ZUS, KRUS, lub złożonego wniosku o dokonanie wpisu do CEIDG, w których to dokumentach zostało ujawnione miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.

Na co możesz przeznaczyć pożyczkę

Środki możesz przeznaczyć na nieopłacone na dzień złożenia wniosku o pożyczkę wydatki związane z bieżącą działalnością firmy oraz utrzymaniem płynności finansowej, w tym związane z odbudową działalności po pandemii COVID-19.

Między innymi na:

 • wynagrodzenia pracowników i koszty personelu, który pracuje na terenie firmy i jest formalnie na liście płac podwykonawców,
 • zobowiązania wobec ZUS i US,
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy,
 • bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków Europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej

Wydatkowanie otrzymanej przez Cieie pożyczki powinno nastąpić w terminie do 180 dni od jej otrzymania. Pożyczkobiorca składa Santander Leasing sprawozdanie i dowody wydatkowania pożyczki.

Zabezpieczenie pożyczki zależy od kwoty pożyczki oraz sytuacji firmy. Może to być m.in. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, inne zaakceptowane przez Santander Leasing.

Jak złożyć wniosek

 on-line poprzez portal klienta eBOK24

 • jeśli posiadasz już w Santander Leasing konto w eBOK24, to:
  • zaloguj się na swoje konto i wypełnij Wniosek o pożyczkę płynnościową POIR 
 • jeśli jesteś klientem Santander Leasing i nie posiadasz jeszcze konta w eBOK24, to:
  • załóż konto w portalu eBOK24, korzystając z instrukcji dostępnej na stronie
  • po aktywacji konta wypełnij Wniosek o pożyczkę płynnościową POIR
 • jeśli nie jesteś jeszcze klientem Santander Leasing, to:
  • wypełnij wniosek o założenie konta w portalu eBOK24.
  • po aktywacji konta wypełnij Wniosek o pożyczkę płynnościową POIR 
 • pocztą

  na adres:

  Santander Leasing
  ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań

 • osobiście

  w poniższych biurach regionalnych Santander Leasing na terenie województwa pomorskiego:

  • ul. Generała Józefa Hallera 165, 80-416 Gdańsk
  • ul. Chopina 6, 81-807 Sopot 
    

Dokumenty

Pożyczka płynnościowa POIR | BIK I
13 Czerwiec 2022 r.
256.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Pożyczka płynnościowa POIR | BIK P
13 Czerwiec 2022 r.
254.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Pożyczka płynnościowa POIR | Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
13 Czerwiec 2022 r.
275.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Pożyczka płynnościowa POIR | Informacja dodatkowa dla podmiotów prowadzących działalność budowlaną, gdy zaangażowanie z wnioskowanej transakcji poniżej 300 tys zł
13 Czerwiec 2022 r.
569.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Pożyczka płynnościowa POIR | Informacja dodatkowa dla podmiotów prowadzących działalność transportową, gdy zaangażowanie z wnioskowanej transakcji 300 tys zł
13 Czerwiec 2022 r.
624.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Pożyczka płynnościowa POIR | Wniosek o zawarcie umowy leasingu - pożyczki - najmu - procedura standardowa
13 Czerwiec 2022 r.
588.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Pożyczka płynnościowa POIR | Załącznik do wniosku o pożyczkę płynnościową w ramach POiR
13 Czerwiec 2022 r.
656.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Pożyczka płynnościowa POIR | Informacja finansowa POIR dla podmiotów opodatkowanych w formie ryczałtu lub karty podatkowej
13 Czerwiec 2022 r.
499.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Pożyczka płynnościowa POIR | Informacja finansowa POIR dla podmiotów prowadzących księgowość w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
13 Czerwiec 2022 r.
532.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Pożyczka płynnościowa POIR | Informacja finansowa dla podmiotów prowadzących pełną księgowość
13 Czerwiec 2022 r.
308.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Pożyczka płynnościowa POIR | Informacje dodatkowe oraz oświadczenie o posiadanych zobowiązaniach poza grupą Santander Bank Polska SA
13 Czerwiec 2022 r.
634.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Pożyczka płynnościowa POIR | Oświadczenie majątkowe
13 Czerwiec 2022 r.
534.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Pożyczka płynnościowa POIR | Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych
13 Czerwiec 2022 r.
191.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Pożyczka płynnościowa POIR | Rachunek zysków i strat POIR dla podmiotów prowadzących pełną księgowość
13 Czerwiec 2022 r.
777.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz