Ankieta
Najczęściej wyszukiwane:
Pożyczka na maszyny i urządzenia dla firm pod dotacje UE

Uwaga!

W dniu 13.04.2021 r. o godz. 14.00 nabór wniosków został wstrzymany.
Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

Santander Leasing w dniu 30 września 2020 roku podpisał Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udzielanie pożyczek płynnościowych w ramach środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla firm z województwa pomorskiego. Pula środków pomocowych w tym regionie wynosiła 75 mln zł i została w pełni rozdysponowana do 31 stycznia 2021 roku, w ramach pożyczek udzielonych Klientom przez Santander Leasing.

W dniu 18 marca 2021 roku podpisany został pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Santander Leasing aneks do Umowy Operacyjnej, zwiększający o 12 mln zł pulę środków pomocowych w województwie pomorskim.
Efektem podpisania tego aneksu jest ogłoszenie przez Santander Leasing dodatkowego naboru wniosków. 


Pożyczka płynnościowa POIR to finansowanie udzielane przez Santander Leasing z funduszy unijnych udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Finansowanie udzielane jest, aby zapewnić utrzymanie płynności i realizacji przedsięwzięć przez przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, posiadające siedzibę i prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego. 

Pożyczka skierowana jest do firm, które znalazły się w trudniej sytuacji w wyniku wystąpienia pandemii COVID-19 lub są zagrożone wystąpieniem takiej sytuacji.  Udzielenie pożyczki ma umożliwić przedsiębiorcy utrzymanie płynności i finansowanie jego bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Dowiedz się więcej na stronie BGK 

Najważniejsze korzyści: 

  • Oprocentowanie 0% - pożyczki objęte są dotacją na pokrycie całkowitej wartości odsetek od kapitału,
  • Brak opłat i prowizji, 
  • Okres finansowania: od 12 do 72 miesięcy, 
  • Możliwość karencji spłaty rat kapitałowych na 6 miesięcy, przy czym karencja wydłuża okres spłaty pożyczki, jednak nie dłużej niż do 72 miesięcy,
  • Możliwość skorzystania z wakacji kredytowych, w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych, raz do roku na dwa miesiące, w pierwszym i drugim roku pożyczki,
  • Kwota pożyczki: wartość finansowania na rzecz jednego przedsiębiorcy nie może przekraczać:
    ▪ dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez Ostatecznego Odbiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo 
    ▪    25% łącznego obrotu klienta w 2019 r.; albo 
    ▪ jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy.

Łączna wartość pożyczek udzielonych jednemu przedsiębiorcy ze środków tego projektu nie może przekroczyć 15 mln zł.

Kto może skorzystać z pożyczki płynnościowej

Mikro, małe i średnie firmy, które: 

  • z powodu pandemii COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji lub są nią zagrożone,
  • zatrudniają max 250 pracowników, 
  • których roczny przychód nie przekracza 50 mln EUR,
  • mają siedzibę zgodnie z KRS albo stałe miejsce wykonywania działalności zgodnie z CEIDG w województwie pomorskim

Na co można przeznaczyć pożyczkę

Środki można przeznaczyć na wydatki związane z bieżącą działalnością firmy oraz utrzymaniem płynności finansowej, w tym m. in. na: 

  • wynagrodzenia pracowników i koszty personelu, który pracuje na terenie firmy i jest formalnie na liście płac podwykonawców,
  • zobowiązania wobec ZUS i US, 
  • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
  • zatowarowanie, półprodukty itp.,
  • inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy, 
  • bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków Europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej

Wydatkowanie otrzymanej pożyczki przez firmę powinno nastąpić w terminie do 180 dni od jej otrzymania. Pożyczkobiorca składa Santander Leasing sprawozdanie i dowody wydatkowania pożyczki.

Zabezpieczenie pożyczki zależy od kwoty pożyczki oraz sytuacji firmy. Może to być m.in. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, inne zaakceptowane przez Santander Leasing.

Jak złożyć wniosek  

Można to zrobić na 4 sposoby: 

 on-line poprzez portal klienta eBOK24

  • jeśli posiadasz już w Santander Leasing konto w eBOK24, to:
    • zaloguj się na swoje konto i wypełnij Wniosek o pożyczkę płynnościową POIR 
  • jeśli jesteś klientem Santander Leasing i nie posiadasz jeszcze konta w eBOK24, to:
    • załóż konto w portalu eBOK24, korzystając z instrukcji dostępnej na stronie
    • po aktywacji konta wypełnij Wniosek o pożyczkę płynnościową POIR
  • jeśli nie jesteś jeszcze klientem Santander Leasing, to:
    • wypełnij wniosek o założenie konta w portalu eBOK24.
    • po aktywacji konta wypełnij Wniosek o pożyczkę płynnościową POIR 
  • pocztą

    na adres:

    Santander Leasing
    ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań

  • osobiście

    w poniższych biurach regionalnych Santander Leasing na terenie województwa pomorskiego:

    • ul. Generała Józefa Hallera 165, 80-416 Gdańsk
    • ul. Chopina 6, 81-807 Sopot 
       

W związku z zagrożeniem rozpowszechnienia się koronawirusa oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, zachęcamy do składania dokumentów drogą elektroniczną (online, mailowo). 

Dokumenty 

Pożyczka płynnościowa POIR | Regulamin udzielania pożyczek w ramach instrumentu finansowego
5 Październik 2020 r.
741.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Pożyczka płynnościowa POIR | Wzór umowy pożyczki POIR
5 Październik 2020 r.
1092.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Pożyczka płynnościowa POIR | Wykaz dokumentów
22 Marzec 2021 r.
144.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

Pożyczka płynnościowa POIR | Wniosek o zawarcie umowy pożyczki
22 Marzec 2021 r.
845.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Pożyczka płynnościowa POIR | Wniosek o pożyczkę
5 Październik 2020 r.
365.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Pożyczka płynnościowa POIR | Formularz informacji POIR
22 Marzec 2021 r.
275.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Pożyczka płynnościowa POIR | Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami
5 Październik 2020 r.
191.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Pożyczka płynnościowa POIR | Informacja dodatkowa pełna księgowość
22 Marzec 2021 r.
264.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Pożyczka płynnościowa POIR | Informacje dodatkowe oraz oświadczenie o posiadanych zobowiązaniach
22 Marzec 2021 r.
906.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Pożyczka płynnościowa POIR | Informacja finansowa KPiR
22 Marzec 2021 r.
411.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Pożyczka płynnościowa POIR | Informacja finansowa ryczałt i karta podatkowa
22 Marzec 2021 r.
348.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Pożyczka płynnościowa POIR | Informacja finansowa pełna księgowość
22 Marzec 2021 r.
766.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Pożyczka płynnościowa POIR | Oświadczenie majątkowe
5 Październik 2020 r.
224.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Pożyczka płynnościowa POIR | Oświadczenie BIK I
22 Marzec 2021 r.
256.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Pożyczka płynnościowa POIR | Oświadczenie BIK P
5 Październik 2020 r.
254.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Pożyczka płynnościowa POIR | Informacja dodatkowa branża transportowa
22 Marzec 2021 r.
2393.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Pożyczka płynnościowa POIR | Informacja dodatkowa branża budowlana
22 Marzec 2021 r.
3006.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Polecamy Ci także

Sprawdź inne produkty z naszej oferty