Szukaj na stronie

Szkoda komunikacyjna

Centrum Obsługi Szkód Częściowych

W przypadku szkody częściowej lub zdarzenia komunikacyjnego zgłoś się do naszego Centrum Obsługi Szkód Częściowych, a my zapewnimy profesjonalną pomoc oraz kompleksowe wsparcie. 

Co mogę zyskać: 

 • Samochód zastępczy na okres trwania naprawy,
 • Pokrycie kwoty podatku VAT,
 • Brak dodatkowych opłat za wydanie upoważnienia do odbioru odszkodowania (jeśli nie skorzystasz z proponowanego serwisu oraz posiadasz polisę indywidualną, opłata będzie wynosić 100 zł),
 • Monitoring naprawy pojazdu, dzięki bezpośredniemu kontaktowi z opiekunem szkody oraz powiadomieniom SMS z aktualnymi statusami naprawy,
 • Możliwość skorzystania z usługi door to door,
 • Wysoką jakość oferowanych usług, 
 • Szeroki wybór serwisów, które udzielają gwarancji na przeprowadzone naprawy.

Jak skorzystać z usługi

   Zgłoś telefonicznie szkodę komunikacyjną pod numerem telefonu 61 850 35 25                                                      (Centrum Obsługi Szkód Częściowych dostępne jest 24h/ 7) 
   Konsultant pomoże Ci wybrać miejsce naprawy w jednym z rekomendowanych serwisów
   Czekaj na informację o statusie naprawy pojazdu
   Odbierz samochód i jedź bezpiecznie w kolejną podróż
 

O czym muszę pamiętać

Zapewnij bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku. 

Zadbaj, by udzielono pomocy lekarskiej poszkodowanym.

Powiadom Policję (z tel. stacjonarnego 997 lub z tel. komórkowego 112), jeżeli:

 • doszło do wypadku z ofiarami w ludziach,
 • doszło do poważnego uszkodzenia pojazdu lub szkody całkowitej,
 • popełniono przestępstwo (np: jeśli podejrzewasz, że jeden z uczestników zdarzenia jest pod wpływem alkoholu),
 • uczestnicy kolizji nie mogą dojść do porozumienia co do winy.

Wniosek

Kontakt

Telefon: 
61 850 35 25 - dostępny 24h/7

Adres mailowy:
szkody@santanderleasing.pl

Szkody całkowite

W przypadku kolizji zapewnij bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku.

W przypadku wypadku z ofiarami w ludziach - zadbaj, by udzielono pomocy lekarskiej poszkodowanym.

Powiadom Policję (z tel. stacjonarnego 997 lub z tel. komórkowego 112), jeżeli:

 • doszło do wypadku z ofiarami w ludziach,
 • doszło do szkody całkowitej pojazdu,
 • popełniono przestępstwo (np: jeśli podejrzewasz, że jeden z uczestników zdarzenia jest pod wpływem alkoholu),
 • uczestnicy kolizji nie mogą dojść do porozumienia co do winy.

Powiadom Towarzystwo Ubezpieczeniowe:

 • Jeżeli wiesz, że szkoda będzie likwidowana na podstawie polisy Auto Casco – zawartej za pośrednictwem Santander Leasing (numery infolinii czynne przez całą dobę):
  • Infolinia PZU S.A. – 0801 102 102 (z terytorium RP) lub (0-048) (22) 566 55 55 (z zagranicy)
  • Infolinia Hestia Kontakt – 0801 107 107 (z terytorium RP) lub (0-048) (58) 555 55 55 (z zagranicy)
  • Centrum Alarmowe WARTA – 0801 308 308 (z terytorium RP) lub (+48) 502 308 308 (z zagranicy)
  • Infolinia Compensa - 801 120 000 (z terytorium RP) lub (+48) 22 501 61 00 (z zagranicy)

Uwaga! Musisz to zrobić w ciągu 3 dni

Jeżeli nie korzystasz z oferty ubezpieczenia Santander Leasing S.A., zgłoś szkodę w terminie zgodnym z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym wykupiłeś ubezpieczenie pojazdu.
Jeżeli wina leży po stronie drugiego uczestnika kolizji, wówczas odpowiednią informację musisz przekazać do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które wystawiło polisę OC sprawcy kolizji.
Zgłaszając szkodę Towarzystwu Ubezpieczeniowemu musisz przedstawić niezbędne dokumenty. Ich lista wynika z warunków zawartego ubezpieczenia, a formę w jakiej je przekażesz uzgodnij z pracownikiem Towarzystwa. Dokumenty, które wymagane są standardowo to:

 • oświadczenie sprawcy wypadku lub dane dotyczące sprawcy oraz jego polisy ubezpieczenia OC – jeżeli szkoda likwidowana jest z polisy OC,
 • dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym lub zaświadczenie z POLICJI o zatrzymaniu dowodu,
 • prawo jazdy osoby, która kierowała pojazdem w chwili wypadku,
 • oświadczenie osoby prowadzącej pojazd, że w chwili wypadku nie znajdowała się pod wpływem alkoholu,
 • potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia OC/AC/NW,
 • dowód osobisty osoby zgłaszającej szkodę,
 • obustronną kopię świadectwa kwalifikacji do kierowania pojazdem (w sytuacji gdy takie świadectwo jest wymagane).

Po zgłoszeniu szkody w Towarzystwie Ubezpieczeniowym wypełnij Formularz zgłoszenia szkody całkowitej, a następnie prześlij do AON Polska Sp. z o.o., współpracującego z Santander Leasing S.A. w zakresie monitoringu likwidacji szkód.
Do formularza zgłoszenia szkody dołącz informację z Towarzystwa ubezpieczeniowego o uznaniu szkody całkowitej.
Na podstawie przesłanego Formularza zgłoszenia szkody AON Polska Sp. z o.o. wystawi ”dyspozycję do wypłaty odszkodowania”. Taki dokument należy dostarczyć do Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Pamiętaj!

 • nie dokonuj w uszkodzonym pojeździe żadnych zmian, jeżeli nie są one uzasadnione koniecznością kontynuowania dalszej bezpiecznej jazdy;
 • nie podejmuj żadnej naprawy pojazdu bez uprzedniego przeprowadzenia oględzin pojazdu przez rzeczoznawcę;
 • współpracując ściśle z Towarzystwem Ubezpieczeniowym przy likwidacji szkody, unikniesz sytuacji, w której koszty naprawy będziesz musiał pokryć z własnych środków;
 • w przypadku szkody elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego, mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, musisz zlecić przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego po naprawie pojazdu.

WnioskiKontakt

AON Polska Sp. z o.o. – biuro czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:30
Adres korespondencyjny: ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań
Telefon: 61 610 40 10 lub +48 61 850 35 25 wew. 2
Adres e-mail: szkody24@aon.pl

Kradzież pojazdu, jego części lub wyposażenia

W przypadku kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia powiadom najbliższy komisariat Policji z tel. stacjonarnego 997 lub z tel. komórkowego 112

Najpóźniej w ciągu 12 godzin od odkrycia faktu kradzieży powiadom Towarzystwo Ubezpieczeniowe (numery infolinii czynne przez całą dobę):

 • Infolinia PZU S.A. – 0801 102 102 (z terytorium RP) lub (0-048) (22) 566 55 55 (z zagranicy)
 • Infolinia Hestia Kontakt – 0801 107 107 (z terytorium RP) lub (0-048) (58) 555 55 55 (z zagranicy)
 • Centrum Alarmowe WARTA – 0801 308 308 (z terytorium RP) lub (+48) 502 308 308 (z zagranicy)
 • Infolinia Compensa - 801 120 000 (z terytorium RP) lub (+48) 22 501 61 00 (z zagranicy)

Następnie przekaż Towarzystwu Ubezpieczeniowemu następujące dokumenty i przedmioty (ostateczna lista niezbędnych dokumentów wynika z warunków konkretnego ubezpieczenia):

 • kopię dowodu rejestracyjnego,
 • wszystkie otrzymane przy zakupie pojazdu komplety kluczyków,
 • ewentualne karty, piloty lub kluczyki służące do odblokowania systemów zabezpieczeń,
 • kopię potwierdzenia zgłoszenia na Policję kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia,
 • potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia AC.
 • wypełniony formularz zgłoszenia szkody, udostępniony przez Ubezpieczyciela.

Oryginał dowodu rejestracyjnego oraz oryginał zaświadczenia o zgłoszeniu kradzieży na policję będzie wymagany przez wydział komunikacji do wyrejestrowania pojazdu.

AON poinformuje Cię o konieczności dopełniania pozostałych formalności, związanych z dostarczeniem dokumentów.

Po zgłoszeniu kradzieży na Policji i w Towarzystwie Ubezpieczeniowym powiadom o fakcie kradzieży AON Polska Sp. z o.o. współpracujący z Santander Leasing S.A. w zakresie monitoringu likwidacji szkód. Służy do tego Formularz zgłoszenia szkody.

Do Formularza zgłoszenia szkody należy dołączyć potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia kradzieży na Policji i wszczęciu dochodzenia oraz potwierdzenie zgłoszenia szkody w Towarzystwie Ubezpieczeniowym.

Po otrzymaniu informacji o umorzeniu postępowania bezzwłocznie powiadom o tym fakcie AON Polska Sp. z o.o., wysyłając oryginał postanowienia na adres: AON Polska Sp. z o.o., ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań.

Wniosek

Kontakt

AON Polska Sp. z o.o. – biuro czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:30
Adres korespondencyjny: ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań
Telefon: 61 610 40 10 lub +48 61 850 35 25 wew. 2
Adres e-mail: szkody24@aon.pl

Szkoda majątkowa

Częściowe lub całkowite uszkodzenie mienia

Niezwłocznie zawiadom organy dochodzeniowe, w sytuacji:

 • wypadku z ofiarami w ludziach,
 • podejrzenia popełnienia przestępstwa,
 • pożaru powodującego szkodę o znacznych rozmiarach.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia użyj wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia rozmiaru szkody.

Miejsce szkody pozostaw bez zmian do czasu oględzin przez likwidatora szkody.

Powiadom Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Jeżeli korzystasz z programu ubezpieczeniowego Santander Leasing S.A. szkodę powinieneś zgłosić w ciągu 3 dni roboczych od daty wystąpienia szkody (numery infolinii czynne przez całą dobę):

 • Infolinia TU Allianz Polska S.A. – 0801 102 030 lub (022) 567 67 00
 • Infolinia PZU S.A. – 0801 102 102 lub (022) 566 55 55
 • Infolinia Hestia Kontakt – 0801 107 107 lub (058) 555 60 00
 • Infolinia Generali - 913 913 913 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00), lub online na stronie: www.generali.pl oraz www.generaliagro.pl 
 • Infolinia TUiR Warta S.A. - 801 311 311 z komórki 601 311 311

Jeżeli nie korzystasz z oferty ubezpieczenia Santander Leasing S.A., zgłoś szkodę w terminie zgodnym z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeniowego, z którym zawarłeś umowę ubezpieczenia mienia.

Jeżeli korzystasz z programu ubezpieczeniowego Santander Leasing w zakresie Mini Bi, zaistniałą awarię należy zgłosić bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpieczeniowego (TUiR Warta lub Ergo Hestia) zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. 

 • Infolinia TUiR Warta S.A. - 801 311 311 z komórki 601 311 311
 • Infolinia Hestia Kontakt – 0801 107 107 lub (058) 555 60 00

Udziel likwidatorowi szkody pomocy w ustaleniu okoliczności powstania szkody.

Po zgłoszeniu szkody w Towarzystwie Ubezpieczeniowym prześlij wypełniony Formularz zgłoszenia szkody do AON Polska Sp. z o.o. współpracującego z Santander Leasing S.A. w zakresie monitoringu likwidacji szkód.

Na podstawie przesłanego Formularza zgłoszenia szkody AON Polska Sp. z o.o. wystawi „dyspozycję do wypłaty odszkodowania”. Taki dokument należy dostarczyć do Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Kradzież części lub całości mienia

Powiadom Policję - z tel. stacjonarnego 997 lub z tel. komórkowego 112

Najpóźniej w ciągu 12 godzin od odkrycia faktu kradzieży powiadom Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Jeżeli korzystasz z programu ubezpieczeniowego Santander Leasing S.A. szkodę należy zgłosić odpowiednio (numery infolinii czynne przez całą dobę):

 • Infolinia TU Allianz Polska S.A. – 0801 102 030
 • Infolinia PZU S.A. – 0801 102 102 lub (022) 566 55 55
 • Infolinia Hestia Kontakt – 0801 107 107 lub (058) 555 60 00
 • Infolinia Generali - 913 913 913 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00), lub online na stronie: www.generali.pl oraz www.generaliagro.pl 
 • Infolinia TUiR Warta S.A. - 801 311 311 z komórki 601 311 311

Jeżeli nie korzystasz z oferty ubezpieczenia Santander Leasing S.A., zgłoś szkodę w terminie zgodnym z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeniowego, z którym zawarłeś umowę ubezpieczenia mienia.

Użyj wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia rozmiaru szkody.

Miejsce szkody pozostaw bez zmian do czasu oględzin przez Policję i likwidatora szkody.

Udziel Policji i likwidatorowi szkody pomocy w ustaleniu okoliczności powstania szkody.

Po zgłoszeniu szkody w Towarzystwie Ubezpieczeniowym prześlij wypełniony Formularz zgłoszenia szkody do AON Polska Sp. z o.o. współpracującego z Santander Leasing S.A. w zakresie monitoringu likwidacji szkód.

Do Formularza zgłoszenia szkody należy dołączyć potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia kradzieży i wszczęciu dochodzenia przez Policję oraz potwierdzenie zgłoszenia szkody w Towarzystwie Ubezpieczeniowym.

Po otrzymaniu informacji o umorzeniu postępowania bezzwłocznie powiadom o tym fakcie AON Polska Sp. z o.o., wysyłając oryginał postanowienia na adres: AON Polska Sp. z o.o., ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań.

Wnioski

Wypełniony wniosek wyślij do AON Polska Sp. z o.o. na:

 • adres e-mail szkody24@aon.pl lub
 • FAX 61 610 40 28 lub
 • adres korespondencyjny AON Polska Sp. z o.o. ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań
Wniosek zgłoszenia szkody majątkowej
8 Wrzesień 2018 r.
128.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Kontakt

W przypadku pytań z zakresu likwidacji szkody prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny z pracownikami AON Polska Sp. z o.o.

AON Polska Sp. z o.o. – biuro czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:30

 • Adres korespondencyjny ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań
 • Telefon 61 610 40 10 lub +48 61 850 35 25 wew 2
 • FAX 61 610 40 28
 • Adres e-mail szkody24@aon.pl

Szkoda GAP

Informacje ogólne

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości związanych z procesem zgłoszenia roszczenia, można zasięgnąć informacji dzwoniąc pod numer telefonu (0 22) 526 29 90, w dni powszednie, w godzinach 9:00-17:00 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: clp.pl@partners.axa

Szkoda Ochrona Prawna

Informacje ogólne

W celu zgłoszenia roszczenia prosimy o wypełnienie formularza oraz o przesłanie go:

Generali Towarzystwo S.A.
ul. Postępu 15B,
02-676 Warszawa

Szkody można również zgłaszać telefonicznie pod numerem: 61 858 48 08 wew. 5 lub 913 913 913.